Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
ИмеРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер255.48 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.euroconsultbg.eu/files/Mejdunaroden_scetovoden_standart_MSS_17_Lizing.rtf
  1   2   3
Международен счетоводен стандарт (МСС) 17 Лизинг

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а

Цел

1. Целта на настоящия стандарт е да се определи подходяща политика засчетоводно отчитане и оповестяване за лизингополучателите и лизингодателите,която да се прилага по отношение на лизинговите договори.

Обхват

2. Настоящият стандарт се прилага при счетоводното отчитане на всичкилизингови договори с изключение на: а) лизинговите договори за проучване или използване на минерали, петрол, природен газ и други подобни невъзстановими ресурси; и б) лицензионните споразумения за кинофилми, видеозаписи, пиеси, ръкописи, патенти и авторски права. Настоящият стандарт обаче не трябва да се прилага като база заоценяване на: а) имотите, държани от лизингополучатели, които се отчитат като инвестиционни имоти (вж. МСС 40 Инвестиционни имоти); б) инвестиционните имоти, предоставени от лизингодатели при оперативен лизинг (вж. МСС 40); в) биологичните активи, държани от лизингополучатели при финансов лизинг (вж. МСС 41 Земеделие); или г) биологичните активи, отдадени от лизингодатели при оперативен лизинг (вж. МСС 41). 3. Настоящият стандарт се прилага за договори, при които се прехвърляправото на използване на активи, въпреки че е вероятно от лизингодателя дасе изискват значителни услуги във връзка с експлоатацията или поддръжката наподобни активи. Настоящият стандарт не се прилага за споразумения,представляващи договори за услуги, при които правото на използване на активине се прехвърля от едната страна по договора на другата.

Определения

4. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченотозначение: Лизингов договор - споразумение, по силата на което лизингодателятпредоставя на лизингополучателя правото да използва актив срещу еднократноплащане или серия от плащания за договорен срок. Финансов лизинг - лизингов договор, при който по същество се прехвърлятвсички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху даден актив. Вкрая на договора правото на собственост може да бъде или да не бъдепрехвърлено. Оперативен лизинг - лизингов договор, различен от финансовия лизинг. Неотменим лизинг - лизингов договор, който е отменим само в следнитеслучаи: а) при настъпването на някакви далечни непредвидими обстоятелства; б) с разрешението на лизингодателя; в) ако лизингополучателят сключи нов лизингов договор за същия или равностоен актив със същия лизингодател; или г) при изплащане от страна на лизингополучателя от самото начало на такава допълнителна сума, която осигурява в голяма степен продължаването на лизинговия договор. Начало на лизинговия договор - по-ранната от следните две дати - нализинговото споразумение или на ангажирането на страните с основните условияна лизинговия договор. Към тази дата: а) лизинговият договор е класифициран като финансов или оперативен лизинг; и б) при финансов лизинг сумите, които трябва да бъдат признати в началото на срока на лизинговия договор, са определени. Начало на срока на лизинговия договор - датата, от коятолизингополучателят може да упражни правото си на ползване на наетия актив.Това е датата на първоначалното признаване на лизинга (т. е. признаване напроизтичащите от сключена лизингова сделка активи, пасиви, приходи илиразходи, според обстоятелствата). Срок на лизинговия договор - неотменимия период, за койтолизингополучателят се е договорил с лизингодателя да наеме актива, заедно сдопълнителните условия, съгласно които лизингополучателят има право дапродължи да наема актива, със или без допълнително заплащане, като от самотоначало на лизинга до голяма степен е сигурно, че лизингополучателят щеупражни това право. Минимални лизингови плащания - плащанията по време на срока нализинговия договор, които лизингополучателят е или може да бъде задължен даизвърши, с изключение на условния наем, разходите за услуги и данъци,дължими от и възстановими на лизингодателя, както и: а) по отношение на лизингополучателя - всички суми, гарантирани от лизингополучателя или от страна, свързана с лизингополучателя; или б) по отношение на лизингодателя - всяка остатъчна стойност, гарантирана на лизингодателя от страна на: i) лизингополучателя; ii) страна, свързана с лизингополучателя; или iii) независима трета страна, която има финансова възможност да изпълни задължението по тази гаранция. Ако обаче лизингополучателят разполага с опция за закупуване на активана цена, която се очаква да бъде значително по-ниска от справедливатастойност към датата на упражняване на тази опция, за която опция от самотоначало на лизинговия договор е сигурно в голяма степен, че ще бъдеупражнена, минималните лизингови плащания включват минималните плащания,дължими през целия срок на лизинговия договор, и плащането, необходимо заупражняването на тази опция за закупуване. Справедлива стойност - сумата, за която даден актив може да бъдезаменен или даден пасив - уреден между информирани, желаещи и несвързанилица в сделка при справедливи пазарни условия. Икономически живот е: а) периодът, в който се очаква даден актив да бъде икономически използваем от едно или повече предприятия; или б) количеството продукция или сходни единици, които се очаква едно или повече предприятия да придобият от актива. Полезен живот - приблизително оценения оставащ период от началото насрока на лизинговия договор, без ограничение в неговата продължителност, вкойто се очаква икономическите изгоди от актива да бъдат усвоени отпредприятието. Гарантирана остатъчна стойност е: а) по отношение на лизингополучателя - онази част от остатъчната стойност, която е гарантирана от лизингополучателя или от страна, свързана с него (като размерът на гаранцията е максималната сума, която при всички случаи би могла да бъде дължима); и б) по отношение на лизингодателя - онази част от остатъчната стойност, която е гарантирана от лизингополучателя или от трета страна, несвързана с лизингодателя, която има финансова възможност да изпълни задълженията по гаранцията. Негарантирана остатъчна стойност - онази част от остатъчната стойностна наетия актив, чиято реализация от страна на лизингодателя не е сигурнаили е гарантирана само от страна, свързана с лизингодателя. Първоначални преки разходи - диференциални разходи, пряко отнасящи седо договарянето и уреждането на лизингов договор, с изключение на разходите,извършени от лизингодател - производител или търговец. Брутна инвестиция в лизингов договор - съвкупността от: а) минималните лизингови плащания по силата на един финансов лизинг от гледна точка на лизингодателя; и б) негарантираната остатъчна стойност, начислена за лизингодателя. Нетна инвестиция в лизинговия договор - брутната инвестиция влизинговия договор, дисконтирана с лихвения процент, заложен в лизинговиядоговор. Незаработен финансов доход - разликата между: а) брутната инвестиция в лизинговия договор; и б) нетната инвестиция в лизинговия договор. Лихвен процент, заложен в лизинговия договор - дисконтовия процент, прикойто общата настояща стойност на: а) минималните лизингови плащания, и б)негарантираната остатъчна стойност в началото на лизинга се изравнява със: 1. справедливата стойност на наетия актив, и 2. началните прекиразходи, извършени от лизингодателя. Диференциален лихвен процент по задължението на лизингополучателя -лихвения процент, който лизингополучателят би трябвало да плаща по подобенлизингов договор или, ако той не може да бъде определен, процентът, койтолизингополучателят би платил в началото на лизинговия договор, за да заемеза подобен период от време и с подобно обезпечение средствата, необходими зазакупуване на актива. Условен наем - онази част от лизинговите плащания, която не еопределена като сума, а се основава на бъдещата стойност на фактор, който сеизменя, при промяна на фактори, несвързани с течението на времето (напримерпроцент от бъдещите продажби, степен на бъдещо използване, бъдещи ценовииндекси, бъдещи пазарни лихвени проценти). 5. Споразумението или ангажиментът по лизингов договор може да включваклауза за преизчисляване на лизинговите плащания при промени в разходите запострояване или за придобиване на наетия имот или при промени в някои другимерки на разходи или стойности, като общи ценови равнища или промени вразходите на лизингодателя за финансиране на лизинга през периода междуначалото на лизинговия договор и началото на срока на лизинговия договор. Втози случай за целите на настоящия стандарт се приема, че горепосоченитепромени са настъпили в началото на лизинга. 6. Определението на лизинговия договор обхваща също и договори занаемане на актив, които съдържат клауза, даваща на наемателя опция запридобиване на правото на собственост върху актива при изпълнение надоговорените условия. Тези договори понякога се наричат договори за покупка на изплащане.

Класификация на лизинговите договори

7. Класификацията на лизинговите договори, възприета в настоящиястандарт, се основава на степента, до която рисковете и изгодите отсобствеността на наетия актив са за лизингодателя или лизингополучателя.Рисковете включват възможните загуби от неизползвани мощности илитехнологично остаряване, както и от колебанията на възвръщаемостта, дължащисе на променящи се икономически условия. Изгодите могат да бъдатпредставени от очакваната доходоносна експлоатация през икономическия животна актива и очакваната печалба от нарастването на стойността илиреализирането на остатъчната стойност. 8. Даден лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако снего по същество се прехвърлят всички рискове и изгоди от собственосттавърху актива. Даден лизингов договор се класифицира като оперативен лизинг,ако с него по същество не се прехвърлят всички рискове и изгоди отсобствеността върху актива. 9. Тъй като сделката между лизингодателя и лизингополучателя сеосновава на лизингов договор между двете страни, е целесъобразно да сеизползват постоянни определения. Прилагането на тези определения къмразличните обстоятелства на лизингодателя и лизингополучателя може да доведедо различно класифициране на един и същ лизингов договор от страна на всякаот страните. Един от примерите за това е, когато лизингодателят получиизгода от гаранция за остатъчната стойност, предоставена от трета страна,несвързана с лизингополучателя. 10. Дали един лизингов договор е финансов лизинг или оперативен лизингзависи от същността на сделката, а не от формата на договора (Вж. също ПКР-27Оценяване съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг). Примери за ситуации, които индивидуално или в комбинация водят по принцип докласифициране на лизинговия договор като финансов лизинг, са когато: а) лизинговият договор прехвърля собствеността върху актива на лизингополучателя към края на срока на лизинговия договор; б) лизингополучателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде достатъчно по-ниска от справедливата стойност към датата, на която опцията става упражняема, за да бъде до голяма степен сигурно още в началото на лизинговия договор, че опцията ще бъде упражнена; в) срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на актива дори ако правото на собственост не е прехвърлено; г) в началото на лизинговия договор настоящата стойност на минималните лизингови плащания се равнява почти изцяло на справедливата стойност на наетия актив; и д) наетите активи имат дотолкова специфичен характер, че само лизингополучателят може да ги използва без съществени модификации. 11. Показатели за ситуации, които индивидуално или в комбинация същобиха могли да доведат до класифицирането на лизингов договор като финансовлизинг, са когато: а) лизингополучателят може да отмени лизинговия договор, а свързаните с отмяната загуби от страна на лизингодателя се покриват от лизингополучателя; б) печалбите или загубите от колебанията в справедливата стойност на остатъчната стойност остават у лизингополучателя (например под формата на отстъпка в наема, равна на по-голямата част от постъпленията от продажбите в края на лизинговия договор); и в) лизингополучателят има възможност да продължи лизинговия договор за нов срок срещу наем, който е значително по-нисък от пазарния наем. 12. Примерите и критериите в параграфи 10 и 11 невинаги дават база зазаключение. Ако от други условия е ясно, че лизинговият договор непрехвърля по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива,то той се класифицира като оперативен лизинг. Пример за това е, когатособствеността върху нает актив се прехвърля в края на лизинговия договор припроменливи лизингови плащания, равни на справедливата стойност на актива втози момент, или в случаите, когато се заплащат условни наеми, в резултат накоето лизингополучателят не получава по същество всички свързани рискове иизгоди. 13. Класификацията на лизинговите договори се извършва в началото нализинга. Ако по което и да е време лизингополучателят и лизингодателят седоговорят за промяна в условията на лизинговия договор, която не еподновяване на лизинга, по начин, който би довел до различна класификация нализинговия договор съгласно критериите, установени в параграфи 7Ч12, приусловие че промените в условията са били в сила в началото на лизинговиядоговор, по време на неговия срок преработеното споразумение се счита за новдоговор. Промените в оценките (например промени в приблизителните оценки заикономическия живот или за остатъчната стойност на наетия актив) илипромените в обстоятелствата (например неизпълнение от страна нализингополучателя) обаче не дават основание за нова класификация нализинговия договор за счетоводни цели. 14. Лизинговите договори за земя и сгради се класифицират катооперативен или финансов лизинг по същия начин, както лизинговите договори задруги активи. Характерна черта на земята обаче е, че тя обикновено иманеопределен икономически живот и ако не се очаква правото на собственост дабъде прехвърлено на лизингополучателя до края на срока на лизинговиядоговор, лизингополучателят по същество не получава всички рискове и изгодиот собствеността, в който случай лизинговият договор за земя се класифициракато оперативен лизинг. Плащане, извършено при сключване на лизинговдоговор или за придобиване на права на собственост върху нает имот, който еотразен счетоводно като оперативен лизинг, представлява предплатенилизингови плащания, които се амортизират през целия срок на лизинговиядоговор съгласно модела на уговорените изгоди. 15. За целите на класификацията на лизинговите договори компонентитена лизингов договор за земя и сгради се разглеждат отделно. Ако се очакваправото на собственост върху двата компонента да бъде предадено нализингополучателя до края на срока на лизинговия договор, и двата елементасе класифицират като финансов лизинг, независимо дали са анализирани катоедин или като два отделни лизингови договора, освен ако от други условия еясно, че с лизинговия договор по същество не се прехвърлят всички рискове иизгоди от собствеността върху един от двата компонента. Когато земята иманеопределен икономически живот, компонентът на лизинговия договор, отнасящсе за земята, обикновено се класифицира като оперативен лизинг, освен ако сеочаква правото на собственост върху земята да бъде прехвърлено нализингополучателя до края на срока на лизинговия договор съгласно параграф14. Компонентът, отнасящ се за сградите, се класифицира като финансов илиоперативен лизинг в съответствие с параграфи 7Ч13. 16. Винаги, когато е необходимо за класификацията и счетоводнотоотразяване на лизинга на земя и сгради, минималните лизингови плащания(включително общата сума на предплатените плащания) се разпределят междукомпонентите за земята и тези за сградите пропорционално на съотношениетомежду справедливите стойности на частите от лизинговия договор, които сеотнасят за земята и сградите в началото на лизинговия договор. Аколизинговите плащания не могат да бъдат надеждно разпределени между тези двакомпонента, целият лизингов договор се класифицира като финансов лизинг,освен ако е ясно, че и двата компонента представляват оперативен лизинг и втакъв случай целият лизингов договор се класифицира като оперативен лизинг. 17. Когато при лизингов договор за земя и сгради сумата, която би билапризната като първоначален разход за земя съгласно параграф 20, енесъществена, земята и сградите могат да се разглеждат като едно цяло зацелите на класификацията на лизинговия договор и да се класифицират катофинансов или оперативен лизинг в съответствие с параграфи 7Ч13. В тозислучай се приема, че икономическият живот на сградите представляваикономическия живот на целия нает актив. 18. Не се налага прилагане на различни оценки за компонентите заземята и сградите, когато делът на лизингополучателя както в земята, така ив сградите се класифицира като инвестиционен имот съгласно МСС 40 и евъзприет моделът на справедливата стойност. Подробни изчисления за подобнаоценка се налагат само когато класификацията на единия или двата компонентав противен случай би била несигурна. 19. Съгласно МСС 40 от гледна точка на лизингополучателя е възможноделът в имот, държан по силата на оперативен лизингов договор, да секласифицира като инвестиционен имот. В този случай делът от имота сезаписва счетоводно като финансов лизинг, като за признаване на актива сеизползва методът на справедливата стойност. Лизингополучателят продължавада отчита счетоводно лизинговия договор като финансов лизинг, дори акопоследващи събития доведат до промяна в същността на дела нализингополучателя в имота, така че вече да е невъзможно неговотокласифициране като инвестиционен имот. Примери за подобни случаи са, когатолизингополучателят: а) обитава имот, който впоследствие се прехвърля в имот, обитаван от собственика по приета стойност, равна на неговата справедлива стойност към датата на промяната на ползването; или б) сключва подлизингов договор, с който всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху този дял, по същество се прехвърлят на трета несвързана страна. От гледна точка на лизингополучателя такъв подлизингов договор се отразява счетоводно като финансов лизинг с третата страна, независимо че от гледна точка на третата страна договорът може да бъде отразен счетоводно като оперативен

лизинг.

  1   2   3

Свързани:

Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом