Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
ИмеРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер157.89 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.euroconsultbg.eu/files/Mejdunaroden_scetovoden_standart_MSS_2_Materialni_zapasi.rtf
Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 Материални запаси

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а

Цел

1 Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводно третиране наматериалните запаси. Основен проблем при осчетоводяването на материалнитезапаси е тяхната себестойност да бъде призната за актив и пренесена за бъдещипериоди, докато бъдат признати съответните приходи. Настоящия стандарт давапрактически указания за определянето на себестойността и нейното последващопризнаване за разход, включително и всяка обезценка до нетната реализуемастойност. Освен това, той дава насоки за използването на методите за изписванена себестойността, съгласно които се определят разходите за материалнизапаси.

Обхват

2 Настоящият стандарт следва да се прилага за всички материални запаси сизключение на: (а) незавършеното производство, възникнало по договори за строителство, включително и пряко свързани с тях договори за предоставяне на услуги (вж. МСС 11 Договори за строителство); (б) финансови инструменти (вж. МСС 32 Финансови инструменти: представяне и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване); ; и (в) биологични активи, свързани със земеделска дейност и земеделска продукция в момента на прибиране на реколтата (вж. МСС 41 Земеделие). 3 Настоящият стандарт не се прилага при оценката на активи, държани от: (а) Производители на земеделска и горска продукция, земеделски продукти след прибиране на реколтата, минерали и минерални продукти, дотолкова, доколкото те се оценяват по нетна реализуема стойност в съответствие с вече установени практики в тези отрасли. Когато такива материални запаси са оценявани по нетна реализируема стойност, промените в тази стойност се признават в печалба или загуба в периода на промяната. (б) стокови брокери-търговци, които оценяват техните материални запаси по справедливата им стойност минус разходи за продажба. Когато такива материални запаси се оценяват по справедливата им стойност минус разходи за продажба, промените в справедливата им стойност минус разходи за продажба се признават в печалба или загуба в периода на промяната. 4 Материалните запаси, посочени в параграф 3, а) сеоценяват по нетна реализуема стойност на определени етапи на производство.Това например става, когато земеделската реколта е вече прибрана, когато еприключил процесът на добиване на полезни изкопаеми и продажбата е осигуреначрез форуърден договор или правителствена гаранция или когато има активенпазар и съществува незначителен риск стоката да не може да бъде продадена.Тези материални запаси се освобождават само от изискванията за оценка внастоящия стандарт. 5 Брокери-търговци са тези, които купуват или продават стоки за чуждаили собствена сметка. Материалните запаси, разглеждани в параграф 3 (в), сапринципно придобити основно с цел продажба в близко бъдеще и генериране напечалба от колебанията в цената или брокерско-търговския марж. Когато такиваматериални запаси се оценяват по справедливата им стойност минус разходи запродажба, те се освобождават само от изискванията за оценка в настоящиястандарт.

Определения

6 В настоящия стандарт се използват следните термини с посоченотозначение:

Материални запаси - активи:

(а) държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; (б) намиращи се в процес на производство за такава продажба; или (в) под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги. Нетна реализуема стойност - предполагаемата продажна цена в нормалнияход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи зазавършване на производствения цикъл и тези, които са необходими заосъществяване на продажбата. Справедлива стойност - сумата, за която даден актив може да бъдеразменен или даден пасив - уреден, между информирани и желаещи страни всделка при справедливи пазарни условия. 7 Под нетна реализуема стойност се има предвид нетната сума, която еднопредприятие очаква да реализира от продажбата на материален запас в обичайнияпроцес на дейност. Справедливата стойност отразява сумата, за която същиятматериален запас може да бъде разменен между информирани и желаещи купувачи ипродавачи на пазара. Нетната реализуема стойност е специфична стойност законкретното предприятие, докато справедливата стойност не е. Нетнатареализуема стойност на материалните запаси може да не е равна насправедливата стойност минус разходи за продажба. 8 Материалните запаси обхващат закупените и предназначените за продажбастоки, включително например стоките, закупени от търговци на дребно ипредназначени за продажба, или земя и други имоти за продажба. Материалнитезапаси обхващат също така и напълно завършената продукция или незавършенопроизводство, което е в процес на производство в предприятието, и включватматериали и запаси, предназначени да се използват в процеса на производство.В случай на предоставяне на услуги материалните запаси включват разходи зауслугите съгласно параграф 19, за които предприятието все още не е призналосвързаните с тях приходи (вж. МСС 18 Приходи).

Оценка на материалните запаси

9 Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността инетната реализуема стойност.

Себестойност на материалните запаси

10 Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всичкиразходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени въввръзка с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние.

Разходи за закупуване

11 Разходите за закупуване на материалните запаси съставляват покупнатацена, митните сборове и други данъци (различни от тези, които впоследствиепредприятието може да си възстановява от данъчните органи), транспортнитеразходи и други, които могат директно да се отнесат към придобиването назавършените стоки, материалите и услугите. Търговските отстъпки, рабати идруги подобни компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност.

Разходи за преработка

12 Разходите за преработка на материалните запаси включват разходи,пряко свързани с произвежданите единици, като например прекия труд. Освентова те включват и систематично начисляване на постоянните и променливитеобщи разходи, които се правят при преработването на материалите в готовапродукция. Постоянните общи разходи са тези непреки производствени разходи,които остават сравнително постоянни независимо от обема на производство, катонапример амортизация и поддръжка на производствени сгради и оборудване, атака също и разходите за ръководството и администрацията на производството.Променливите общи разходи са тези непреки производствени разходи, които сеизменят пряко или почти пряко в зависимост от обема на производството, катонапример непреките материали и непрекия труд. 13 Класифицирането на постоянните общи разходи към разходите запреработка се базира на нормалния капацитет на производствените мощности.Нормалният капацитет е очакваното средно производство за няколко периода илисезона при нормални условия, като се взема предвид загубата на капацитет врезултат на планирана поддръжка. Реалното ниво на производство може да бъдеизползвано, ако то се приближава до нормалния капацитет. Сумата напостоянните общи разходи, начислени за всяка единица продукция, не сеувеличава в резултат от нисък обем на производство или когато предприятието ев застой. Неразпределените общи разходи се признават за разходи в периода, вкойто те възникват. В периоди на необичайно високо производство размерът напостоянните общи разходи, който се начислява за всяка произведена единица, сенамалява така, че оценката на материалните запаси да не превишава тяхнатасебестойност. Променливите общи разходи се разпределят за всяка произведенаединица на базата на реалното използване на производствените мощности. 14 Производственият процес може да даде като резултат едновременнотопроизводство на повече от един продукт. Такъв е случаят например припроизводството на свързани продукти или когато се произвежда основен продукти съпътстващ продукт. Когато разходите за преработката на всеки продукт не саясно разграничими, те се разпределят между продуктите на рационална ипоследователна основа. Така например разпределението може да се базира наотносителната стойност на продажбите на всеки продукт или на всеки етап отпроизводствения процес, на който продуктите могат да бъдат разграничаванипомежду им, или при завършване на производството. Повечето съпътстващипродукти по своята природа са несъществени. В такъв случай те обикновено сеоценяват с нетната реализуема стойност и тази стойност се приспада отстойността на основния продукт. В резултат на това балансовата стойност наосновния продукт не се различава съществено от неговата себестойност.

Други разходи

15 Другите разходи се включват в себестойността на материалните запасисамо дотолкова, доколкото те са направени във връзка с довеждането наматериалните запаси до настоящото им местоположение и състояние. Таканапример в себестойността на материалните запаси може да се окаже уместно дабъдат включени непроизводствените общи разходи или разходите за проектиранетона продукти за конкретни клиенти. 16 Примери за разходи, изключвани от себестойността на материалнитезапаси и признавани като разходи за периода, в който те са възникнали са: (а) наднормативните количества бракувани материали, вложеният за тях труд или други производствени разходи; (б) складовите разходи, освен в случаите, когато те са необходими за производствения процес, предхождащ един следващ производствен етап; (в) административни разходи, които не са свързани с довеждането на материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние; и (г) разходите за продажба. 17 В ограничени случаи разходи по ползвани, кредити които са определенив МСС 23 Разходи по заеми, се включват встойността на материалните запаси. 18 Едно предприятие може да закупи материални запаси при условия наразсрочено плащане. Когато договореностите по същество съдържат елемент нафинансиране, като например разликата между покупната цена за нормалникредитни срокове и платената сума, този елемент се признава като разход залихви за периода на финансирането.

Себестойност на материалните запаси при предоставяне на услуги

19 Дотолкова, доколкото доставчиците на услуги имат материални запаси,те се оценяват по себестойността на тяхното производство. Тази себестойностсе състои главно от разходите за труд и другите разходи за персонала, прякозает в предоставянето на услугата, включително служителите, изпълняващинадзорна дейност, и съответната част от общите разходи за тях. Трудът и другитеразходи, свързани с продажбите и общия административен персонал, не севключват, а се признават като разходи за периода, в който са възникнали.Себестойността на материалните запаси на доставчиците на услуги не включванадценките за печалба или неотносимите общи разходи, които понякога включени вцената, която доставчиците на услуги искат.

Себестойност на земеделска продукция, добита от биологични активи

20 Съгласно МСС 41 Земеделие материалните запаси, които представляватпредимно земеделска продукция, добита от биологични активи, сеоценяват при първоначалното им признаване по справедлива стойност, намалена сприблизително оценените разходи при пункта за продажба към момента надобиването. За целите на прилагане на настоящия стандарт това есебестойността на материалните запаси към тази дата.

Способи за оценка на себестойността

21 Способите за оценка на себестойността на материалните запаси, катонапример метода на стандартната себестойност за разходите или методът "ценина дребно", могат да бъдат използвани за удобство, ако резултатите сеприближават до себестойността. Стандартната себестойност взима предвиднормалните нива на материали и доставки, труда, ефикасността и използване накапацитета. Те се преразглеждат редовно и ако е необходимо се преизчисляватсъобразно новите условия. 22 Методът "цени на дребно" често се използва в търговията на дребно заоценяване на голям брой бързооборотни позиции от материални запаси, коитоимат еднакви надценки и за които е неуместно използването на други методи.Себестойността на материалните запаси се определя, като продажната цена назапасите се намалява с подходящия процент на брутната надценка. Използваниятпроцент следва да взима предвид запасите, чиито цени са намалени подначалната продажна цена. Често за всяка група стоки на дребно се използваосреднен процент.

Методи за изписване на себестойността

23 Разходите за материалните запаси от позиции, които обикновено не савзаимозаменяеми и произведените стоки или извършените услуги са предназначениза конкретни проекти, трябва да бъдат определени чрез използването наконкретна идентификация на себестойността на всеки от тях. 24 Конкретна идентификация за себестойността означава, че конкретниразходи се свързват с определени позиции материални запаси. Това еподходящо третиране на единици, които са предназначени за конкретен проект,независимо дали те са били закупени, или произведени. Конкретнатаидентификация за разходите обаче е неуместна при голям брой позицииматериални запаси, които обичайно са взаимозаменяеми. В такива случаи методътна подбор на тези единици, които остават в запасите, би могъл дасе използва за постигане на преднамерен ефект върху печалбата или загубата. 25 Разходите за материални запаси, които са различни от уредените впараграф 23, трябва да се определят чрез използването на методите"първа входяща-първа изходяща" (FIFO) или среднопретеглена стойност. Еднопредприятие следва да използва едни и същи методи за определяне на разходитеза всички материални запаси със сходна същност и употреба за предприятието.За материални запаси с различна същност и употреба, могат да бъдат оправданиразлични методи за изписване на себестойността. 26 (Изм. с Регламент 1358/2007 г. - ОВ L 304, 22/11/2007, стр. 9 - 20)Например материалните запаси, които са използвани в един бизнес сегмент,могат да имат полза за предприятието, различна от тази, която биха ималив друг бизнес сегмент. Обаче разликата в географскотоместоположение на материалните запаси (или в съответните данъчни закони) самапо себе си не е достатъчна да оправдае използването на различни методи заизписване на себестойността. 27 Според метода FIFO позициите от материалните запаси, които сазакупени или произведени първи, се продават първи и следователно оставащитев запасите позиции в края на отчетния период са тези, които са закупени илипроизведени последни. По метода за среднопретеглената стойност разходите завсяка позиция се определят от средно претеглената себестойност на сходнитепозиции в началото на периода и себестойността на сходните позиции, закупениили произведени през периода. Oсредняването може да бъде изчислявано напериодична основа или при постъпване на всяка допълнителна доставка взависимост от условията в предприятието.

Нетна реализуема стойност

28 Себестойността на материалните запаси може да е невъзстановима, вслучай че те са повредени или са цялостно или частично морално остарели, илиако има спад в продажните им цени. Също така, себестойността на материалнитезапаси може да бъде невъзстановима, ако приблизително определените разходиза завършване или приблизително определените разходи, които ще бъдатнаправени за осъществяване на продажбата, са се увеличили. Практиката наобезценяване на материалните запаси под себестойността им до нетнатареализуема стойност е в съответствие с разбирането, че активите не трябва дасе отчитат със стойности, превишаващи очакваните суми от тяхната продажба илиизползване. 29 (Изм. с Регламент 1358/2007 г. - ОВ L 304, 22/11/2007, стр. 9 - 20)Материалните запаси обикновено се обезценяват до нетна реализуема стойност набазата на отделни позиции. При някои обстоятелства, обаче, може да бъдеподходящо да се групират сходни или свързани позиции. Така например подобенслучай може да има при позиции материални запаси, които са свързани с един исъщ производствен асортимент, които имат сходно предназначение и крайнаупотреба; произведени са и са предлагани в една и съща географска зона и напрактика не могат да бъдат оценени отделно от други позиции, участващи всъщия производствен асортимент. Не е уместно да се обезценяват материалнизапаси на основа на класификационни групи, например стоки, или всички стоковизапаси в даден отрасъл или географски сегмент. Доставчиците на услугиобикновено натрупват разходи във връзка с всяка услуга, за която се искаотделна цена на продажба. Ето защо всяка такава услуга се третира катоотделна позиция. 30 Приблизителното оценяване на нетната реализуема стойност се базира нанай-сигурните съществуващи данни по време на съставянето на тази оценкаспоред обема на материалните запаси, който се очаква да бъде реализиран. Тезиоценки отчитат колебанията в цените или разходите, които са в пряка връзкасъс събития, станали след приключване на периода дотолкова, доколкото тезисъбития потвърждават условията, съществуващи в края на периода. 31 Освен това приблизителната оценка на нетната реализуема стойностследва да отчита какво е предназначението на държаните материални запаси.Като например - нетната реализуема стойност на количеството материални запаси,държани за изпълнение на фирмените договори за продажби или предоставяне науслуги, се базира на договорната цена. Ако договорите за продажба са запо-малко количество от държаните материални запаси, нетната реализуемастойност на превишението има като база основните цени на продажба. Провизиимогат да възникнат от фирмените договори за продажба, превишаващи поколичество материални запаси, и от фирмени договори за покупка. Такивапровизии се разглеждат съгласно МСС 37 Провизии, условни пасиви и условниактиви. 32 Материалите и другите запаси, държани с оглед да бъдат използвани впроизводството на материални запаси, не се обезценяват под себестойността им,ако се очаква завършените продукти, в които те ще бъдат вложени, да бъдатпродадени по тяхната себестойност или над нея. Когато обаче спад на цената наматериалите сочи, че себестойността на готовата продукция ще превиши нетнатареализуема стойност, материалите се обезценяват до нетната реализуемастойност. При тези условия възможно най-добрата мярка за нетна реализуемастойност на материалните запаси е заместителната. 33 Към всеки следващ период се прави нова оценка на нетната реализуемастойност. Когато условията, довели до обезценяването на материалните запасипод тяхната себестойност, вече не са налице или когато има ясно доказателствоза увеличение в нетната реализуема стойност заради промяна в икономическитеобстоятелства, сумата на обезценката се възстановява (т.е. възстановяванетое ограничено до сумата на първоначалната обезценка) така, че новата балансовастойност е по-ниската от себестойността и преразгледаната нетна реализуемастойност. Такъв е случаят, когато например дадена позиция от материалнитезапаси, която се отчита по нетната реализуема стойност поради спад в ценатана продажбите, е все още в наличност в един последващ период и нейнатапродажна цена се е увеличила.

Признаване за разход

34 Когато се продават материални запаси, тяхната балансовата стойностследва да бъде призната като разход през периода, през който съответниятприход е бил признат. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси донетната им реализуема стойност, както и всички загуби от материални запасиследва да се признаят като разходи за периода на обезценката или навъзникването на загубите. Сумата на евентуалното обратно възстановяване настойността на обезценката на материалните запаси, възникнала в резултат наувеличението на нетната реализуема стойност, следва да бъде призната катонамаляване на сумата на признатите разходи за материални запаси през периода,през който възстановяването е възникнало. 35 Някои материални запаси могат да бъдат отнесени по сметките на другиактиви, като например материални запаси, които се използват като компонент насъздадените от самото предприятие собствени имоти, съоръжения и оборудване.Материалните запаси, отнесени към друг актив, се признават за разход впродължение полезния живот на актива.

Оповестяване

36 Финансовите отчети трябва да оповестяват: (а) счетоводната политика, приета при оценката на материалните запаси, включително и използваните методи за изписване на себестойността; (б) общата балансова сума на материалните запаси и балансовата сума по класификационни групи, подходящи за предприятието; (в) балансовата сума на материалните запаси, отчитани по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба; (г) сумата на материалните запаси, призната като разход за периода; (д) сумата на всяка обезценка на материалните запаси, която е призната като разход за периода съгласно параграф 34; (е) сумата на всички обратно възстановени обезценки, които са признати като намаление на сумата на материалните запаси, признати като разход за периода в съответствие с параграф 34; (ж) условията и събитията, довели до обратно възстановяване на обезценки на материални запаси в съответствие с параграф 34; и (з) балансовата сума на материалните запаси, които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви. 37 Информацията за балансовата сума, съдържаща се в различнитекласификации на материалните запаси, и степента на промените на тези активи еполезна за потребителите на финансовите отчети. Обичайни класификации наматериалните запаси са стоки, производствени запаси, материали, незавършенопроизводство и готова продукция. Материалните запаси на доставчиците науслуги могат да бъдат описани като незавършено производство. 38 Сумите на материалните запаси признати като разход за периода, коиточесто се отнасят към себестойността на продадената продукция, съставляваттези разходи, преди това включени в оценката на материални запаси, които савече продадени и неразпределени общи разходи, както и наднормативните суми напроизводствени разходи за материални запаси. Условията в едно предприятиемогат също да дадат основание за включването на други суми, като разходи задистрибуция. 39 Някои предприятия приемат формат на отчета за доходите, в резултат откойто се оповестяват суми, различни от себестойността на материалните запаси,признати като разход за периода. При този формат предприятието представяанализ на разходите, използвайки класификация, базирана на характера наразходите. В този случай предприятието оповестява признатите разходи засуровини и консумативи, разходи за труд и други разходи, заедно със сумата нанетната промяна на материалните запаси за периода.

Дата на влизане в сила

40 Предприятието следва да прилага настоящия стандарт за годишни периоди,започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава.Ако едно предприятие прилага този Стандарт за период, започващ преди 1януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.

Отмяна на други решения

41 Настоящият стандарт заменя МСС 2 Материални запаси (преработен 1993 г.). 42 Настоящият стандарт заменя ПКР-1 Последователност - различни методи заизписване на себестойността на материалните запаси.

Приложение

Изменения и допълнения към други становища

Измененията в настоящото Приложение следва да се прилагат за годишнипериоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. Ако предприятие прилаганастоящия Стандарт за по-ранен период, настоящите изменения следва да сеприлагат за този по-ранен период. ***** Измененията, съдържащи се в настоящото Приложение, когато Стандартът ебил издаден през 2003 г., са включени в съответните становища, публикувани внастоящето издание. Забележка: Само законодателството на Европейските общности, публикуванов книжното издание на Официален вестник на Европейския съюз, се счита заавтентично. Виж: • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане: Оценъчни бази и концепции за капитала - резюме; • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане: Признаване на елементите на финансовите отчети и качествени характеристики - резюме;

Приложения:

• Метод "първа входяща - първа изходяща стойност"; • Метод "Първа входяща - първа изходяща стойност" (първи вариант); • Метод "Първа входяща - първа изходяща стойност" (втори вариант) - усреднени стойности при изписване (формат MS Excel); • Метод "Първа входяща - първа изходяща стойност" (втори вариант) - усреднени стойности при изписване - пример; • Метод "Средна претеглена стойност"; • Примери за отчитане на материалните запаси по МСС 2

Свързани:

Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом