Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0
ИмеИдеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер12.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia-agk.com/esoft/files/news/2011/Obyava_za_dopaln_DOVOS.doc
Приложение № 3

към чл. 17, ал. 1, т. 2

(Изм., ДВ, бр. 3 от 2006 г.)


обява за обществено обсъждане


Столична община

ул. „Московска” №33


На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Столична община УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ДОПЪЛНЕНИЕ на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе” (от км 0+000 до км 16+460) – изменение на участък 4


Срещата ще се проведе на 10.02.2011г. от 1800 часа в читалище „Св.Св. Кирил и Методий”, ул.8-ма, №47, кв. Враждебна.


Допълнението към Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в район Кремиковци – кв. Ботунец, п.к. 1870, МОСВ/РИОСВ и на страницата на СО в Интернет http://sofia.bg и на страницата на НАГ – СО http://sofia-agk.com

Писмени становища могат да се предоставят в район Кремиковци или на срещата за обществено обсъждане.


За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

арх. Иван Първанов – Гл. експерт в ОП „Софпроект – ОГП”

тел. 920-30-77; моб. тел. 0888/234-256

Свързани:

Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconОбект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст
Предмет на разработката е реконструкция на Софийски околовръстен път /път іі-18/ от км. 50+620, на около 500м след възела на соп...
Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconI. обяснителна записка
Настоящият идеен проект представя проектно решение за изграждане на тунелен участък, представляващ част от основното трасе на южната...
Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconОбект: софийски околовръстен път от км. 55+660 до км. 58+923 ч аст
Столична община с писмо №70-00-186/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconОбект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст
Столична община с писмо №70-00-184/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 04. 05. 06
Магистрала "Хемус" ще бъде удължена с 8,5 км, които ще свързват бул. "Ботевградско шосе" в София с гара Яна. Това предвижда проект...
Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0 iconАм „Хемус"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460
В изпълнение на чл. 100 ш от зппцк и чл. 27, т. 2 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом