Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
ИмеРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер89.61 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.euroconsultbg.eu/files/Mejdunaroden_scetovoden_standart_MSS_24_Opovestqvane_na_svyrza
Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а

Цел

1. Целта на настоящия стандарт е да се осигури опростяването всчетоводните отчети на предприятието на информацията, необходима за насочванена вниманието към възможността финансовото състояние и резултатите отдейността да са повлияни от съществуването на свързани лица и от сделки инеуредени салда с такива лица.

Обхват

2. Настоящият стандарт се прилага за: (а) идентифициране на взаимоотношения и сделки на свързани лица; (б) идентифициране на неуредени салда между предприятието и свързаните снего лица; (в) идентифициране на обстоятелства, при които се изисква оповестяванесъгласно букви а) и б); и (г) определяне на оповестяванията, които ще бъдат направени за тези случаи. 3. Настоящият стандарт изисква оповестяване на сделки и неуредени салдана свързани лица в самостоятелните финансови отчети на предприятието майка,контролиращия съдружник или инвеститора в съвместното предприятие, представенив съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети. 4. Сделките и неуредените салда на свързани лица с други предприятия вгрупата се оповестяват във финансовите отчети на предприятието. Сделките инеуредените салда между свързани лица в групата се елиминират при изготвянена консолидираните финансови отчети на групата.

Цел на оповестяванията на свързани лица

5. Взаимоотношенията между свързани лица са нещо нормално в търговиятаи стопанската дейност. Така например предприятията често осъществяват отделничасти от дейността си посредством дъщерни, съвместни и асоцииранипредприятия. В тези случаи способността на предприятието да влияе върхуфинансовата политика или политиката на дейността на предприятието, в което еинвестирано, се проявява чрез упражняване на контрол, съвместен контрол илизначително влияние. 6. Взаимоотношението между свързаните лица може да повлияе върхуфинансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието. Свързанителица могат да сключват сделки, каквито не биха сключили несвързани лица.Например предприятие, което продава стоки на своето предприятие майка посебестойност, може да не ги продава при същите условия на друг клиент.Сделките между свързани лица могат да се извършват също така по цени,различни от тези при несвързани лица. 7. Резултатите от дейността на предприятието и неговото финансовосъстояние могат да бъдат повлияни от взаимоотношение на свързаните лица дории без наличие на сделки между свързаните лица. Самото наличие навзаимоотношение може да се окаже достатъчно, за да повлияе на сделките напредприятието с други лица. Например едно дъщерно предприятие може дапрекрати взаимоотношенията си с търговски партньор в случай на придобиване отстрана на предприятието майка на друго дъщерно предприятие, упражняващосъщата дейност както бившия партньор. Или пък една от страните може да севъздържи от действие вследствие на значителното влияние на друга - напримерпредприятието майка може да разпореди на свое дъщерно предприятие да не сезанимава с развойна дейност. 8. По тези причини информацията за сделки между свързани лица, неуреденисалда и взаимоотношения могат да повлияят на оценката на дейността на даденопредприятие от страна на потребителите на финансови отчети, включителнооценката на рисковете и възможностите, които има предприятието.

Определения

9. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченитезначения: Свързано лице - дадено лице се счита за свързано, когато: (а) директно или индиректно чрез един или повече посредници лицето: (i) контролира или е контролирано, или е под общия контрол на предприятието (последното включва предприятия майки, дъщерни предприятия и съдъщерни предприятия); (ii) има дял в предприятието, което му дава възможност да упражнява значително влияние над предприятието; или (iii) упражнява общ контрол върху предприятието; (б) лицето е асоциирано предприятие (съгласно определението в МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия) на предприятието; (в) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е контролиращ съдружник (вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия); (г) лицето е член на ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка; (д) лицето е близък член на семейството на физическо лице, като посоченото в буква а) или г) по-горе; (е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано или значително повлияно от лицето, посочено в буква г) или д), или притежаващо значителни правомощия за гласуване в това предприятие, пряко или непряко; (ж) лицето представлява план за доходи след напускане на работа на служители на предприятието или на всяко предприятие, което е свързано лице с предприятието. Сделка между свързани лица - прехвърляне на ресурси, услуги илизадължения между свързани лица, без значение дали се прилага някаква цена. Близки членове на семейството на дадено физическо лице - онези членовена семейството, за които може да се очаква да повлияят или да бъдат повлияниот лицето във взаимоотношенията им с предприятието. Те могат да включват: (а) съпругът(ата) и децата на лицето; (б) децата на съпруга(та) на лицето; и (в) зависими лица от лицето или от съпруга(та) му. Доходи - са всички доходи на наети лица (съгласно определението вМСС 19 Доходи на наети лица), включително доходите на наети лица, за коитосе прилага МСФО 2 Плащане на базата на акции. Доходите на наети лица савсички форми на възнаграждения, платени, изискуеми или предоставени отпредприятието или от негово име за предоставените му услуги. Те включват ивъзнаграждения, платени от името на предприятието майка по отношение наотчитащото се предприятие. Доходите включват: а) краткосрочни доходи на наети лица, като надници, заплати и социални осигуровки и надбавки, платен годишен отпуск и платен отпуск по болест, разпределение на печалбата и премии (ако са платими до дванадесет месеца след края на периода) и непарични възнаграждения (като медицинско обслужване, жилищно настаняване, автомобили и безплатни или субсидирани стоки или услуги) за наетите в момента лица; б) доходи след напускане на работа като пенсии, други пенсионни доходи, застраховка живот и медицинско обслужване след напускане на работа; в) други дългосрочни доходи на наети лица, в т.ч. допълнителни отпуски за дългогодишен трудов стаж или отпуск за празнични дни, юбилеи или други възнаграждения за дългогодишен трудов стаж, обезщетения за дългосрочна нетрудоспособност (инвалидност) и, ако не са платими изцяло дванадесет месеца след края на периода, разпределение на печалбата, премии и отсрочени доходи; г) доходи при напускане; д) плащания на базата на акции. Контрол - правомощието да се направлява финансовата политика иполитиката на дейността на предприятието, така че да се получи изгода отдейността му. Съвместен контрол - поделянето на контрола върху икономическа дейност посилата на договор. Ключов ръководен персонал - лицата, които имат правомощия и отговорностза планирането, управлението и контрола върху дейността на предприятието,пряко или непряко, в т.ч. всеки директор (изпълнителен или друг) на товапредприятие. Значително влияние - правомощието за участие в решения, свързани сфинансовата и оперативната политика и политика на предприятието, но не иконтрол върху тези политики. Значително влияние може да се постигне чрездялово участие, устав или договор. 10. При разглеждането на всяко вероятно взаимоотношение между свързанилица вниманието трябва да бъде насочено към същността на взаимоотношението, ане само към правната му форма. 11. В контекста на настоящия стандарт за свързани лица не сесчитат непременно следните: а) две предприятия само защото имат общ директор или друг член на ръководния персонал, въпреки изискванията по букви г) и е) в определението на "свързано лице". б) двама контролиращи съдружници само защото упражняват общ контрол в съвместно предприятие; в) i) предоставящи финансиране организации; ii) професионални съюзи; iii) предприятия за обществени услуги; iv) държавни ведомства и агенции; в процеса на нормалните им взаимоотношения с предприятието (въпреки че те могат да ограничат свободата на действие на предприятието или да участват в процеса на вземане на решения); г) отделен клиент, доставчик, притежател на франчайзни права, дистрибутор или генерален представител, с който предприятието извършва значителен обем от стопанската си дейност, просто по силата на възникналата вследствие на това икономическа зависимост.

Оповестяване

12. Взаимоотношенията между предприятие майка и дъщерни предприятиясе оповестяват задължително независимо от наличието или отсъствието на сделкимежду тези свързани лица. Предприятието задължително оповестява името напредприятието майка и контролиращото лице, ако е различно от предприятиетомайка. Ако нито предприятието майка, нито контролиращото лице представятфинансови отчети за публично ползване, се оповестява името на следващото постепен на контрол предприятие майка, което представя финансови отчети. 13. За да може потребителят на финансови отчети да получи представа завлиянието на взаимоотношенията между свързаните лица върху отчитащото сепредприятие, е редно да се оповестява взаимоотношението между свързани лицапри наличие на контрол независимо от наличието или отсъствието на сделкимежду свързаните лица. 14. Идентифицирането на взаимоотношения между предприятие майка идъщерни предприятия е в допълнение към изискванията за оповестяване в МСС27, МСС 28 и МСС 31, които изискват подходящо изброяване и описание на значими инвестиции вдъщерни, асоциирани и съвместно контролирани предприятия. 15. Когато нито предприятието майка, нито контролиращото предприятиепредставят финансови отчети за публично ползване, предприятието оповестяваимето на следващото по степен на контрол предприятие майка, което публикуватакива. Следващото по степен на контрол предприятие майка е първотопредприятие майка в групата над непосредствения съдружник, което представяконсолидирани финансови отчети за публично ползване. 16. Предприятието задължително оповестява доходите на ключовия ръководенперсонал общо и за всяка от следните категории: а) краткосрочни доходи на наети лица; б) доходи след прекратяване на трудовото правоотношение; в) други дългосрочни доходи; г) доходи при напускане; и д) плащания на базата на акции. 17. При наличието на сделки между свързаните лица отчитащото сепредприятие следва да оповести естеството на взаимоотношенията междусвързаните лица, както и информация за сделките и неуредените салда, нужни заразбиране на потенциалния ефект на взаимоотношението върху финансовитеотчети. Тези изисквания за оповестяване са в допълнение на изискванията попараграф 16 за оповестяване на доходи на ключовия ръководен персонал.Оповестяването следва да включва най-малкото следното: а) сумата на сделките; б) сумата на неуредените салда и: i) техните срокове и условия, включително дали са обезпечени, както и естеството на обезщетението, което ще бъде дадено при уреждането; и ii) подробности за дадени или получени гаранции; в) провизии за съмнителни вземания, свързани със сумата на неуредените салда; и г) разходите, признати през периода по отношение на лоши или съмнителни вземания, дължими от свързани лица. 18. Оповестяванията, изисквани по параграф 17, се правят поотделно завсяка от следните категории: а) предприятието майка; б) предприятия със съвместен контрол или значително влияние върху отчитащото се предприятие; в) дъщерни предприятия; г) асоциирани предприятия; д) съвместни предприятия, в които предприятието е контролиращ съдружник; е) ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка; и ж) други свързани лица. 19. Класификацията на задължения към и вземания от свързани лица вразличните категории съгласно изискванията на параграф 18 е в допълнение къмзадължението за оповестяване в МСС 1 Представяне на финансови отчети заинформация, която се представя в баланса или в приложенията. Категориите сеувеличават с цел осигуряване на по-задълбочен анализ на салдата на свързанилица и се прилагат към сделки между свързани лица. 20. Следните случаи са пример за сделки, които се оповестяват, ако сасключени със свързани лица: а) покупко-продажба на стоки (готова или незавършена продукция); б) покупко-продажба на имоти и други активи; в) предоставяне или ползване на услуги; г) лизингови споразумения; д) трансфер на изследователска и развойна дейност; е) трансфер по лицензионни споразумения; ж) трансфер по споразумения за финансиране (включително заеми и капиталови вноски в парични средства или в апортни вноски); з) предоставяне на гаранции или обезпечение; и и) уреждане на задължения от името на отчитащото се предприятие или от отчитащото се предприятие от името на друго лице. Участието на предприятие майка и дъщерно предприятие в план задефинирани доходи, при който рисковете между предприятията в групата серазпределят, е сделка между свързани лица (вж. параграф 34Б от МСС 19) 21. Оповестяванията, че сделки между свързани лица са осъществени присъщите условия, като преобладаващите в сделки между несвързани лица, сеизвършват само когато тези условия могат да бъдат доказани. 22. Позициите от сходно естество могат да се оповестяват катосъвкупност освен в случаите, когато се изисква те да се оповестяват отделно сцел да се разберат последствията за финансовите отчети на отчитащото сепредприятие от сделките между свързани лица.

Дата на влизане в сила

23. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните периоди, започващи наили след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Акопредприятието прилага стандарта за период, започващ преди 1 януари 2005 г.,то трябва да оповести този факт. 23А. Предприятието трябва да прилага измененията на параграф 20 загодишни периоди, започващи на или след 1 януари 2006. Ако то прилагаизмененията на МСС 19 Доходи на наети лица - актюерски печалби и загуби, групови планове и оповестявания за по-ранен период, измененията на параграф20 следва да бъдат приложени за този по-ранен период. Оттегляне на МСС 24 (преработен през 1994 г.) 24. Настоящият стандарт заменя МСС 24 Оповестяване на свързани лица(преработен през 1994 г.). Виж: • Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми (преработен) 1993) (в сила до 31.12.2005 г.); • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане: Оценъчни бази и концепции за капитала - резюме; • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане: Признаване на елементите на финансовите отчети и качествени характеристики - резюме;
Свързани:

Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом