Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница1/12
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер1.06 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.projectpartners-bg.com/html/programi/prsr/prog/doc1/Naredba 22_223.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
НАРЕДБА № 22 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).


Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите по мярката:

1. увеличаване на лесистостта в равнинните райони;

2. намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация;

3. подобряване на водния баланс в подкрепените територии.


Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи във:

1. общини с лесистост по-малко от 60 % (приложение № 1), или

2. райони с висок и среден риск от ерозия (приложение № 2).

(2) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

1. създаване на горски култури, което включва:

а) изготвяне на технологичен план за залесяване;

б) почвоподготовка;

в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;

г) закупуване на посадъчен материал;

д) разходи за труд при залесяване;

е) ограждане на залесената територия;

2. поддържане на създадените горски култури, което включва:

а) попълване (презасяване или презасаждане);

б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването.

(3) Разходите за поддържане са допустими за подпомагане само при залесяване на изоставена земеделска земя.

(4) Недопустими за подпомагане са дейности, свързани със засаждане и отглеждане на коледни дръвчета.

(5) Залесявания в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 са допустими за подпомагане само ако са предвидени в плана за управление на съответното място.

(6) Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за изготвяне на технологичен план за залесяване по ал. 2, т. 1, буква "а".


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) При планиране и изпълнение на дейностите по чл. 3 кандидатите се ръководят от изискванията на:

1. Закона за горите;

2. Закона за биологичното разнообразие;

3. Закона за опазване на околната среда;

4. Закона за защитените територии;

5. Правилника за прилагане на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998 г.);

6. Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 49 от 2005 г.);

7. Наредба № 17 от 2000 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (ДВ, бр. 67 от 2000 г.);

8. Наредба № 5 от 2004 г. за производство и търговия на горски репродуктивни материали (ДВ, бр. 18 от 2004 г.);

9. Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите, утвърден със Заповед № 99 от 8 ноември 2007 г. на председателя на Държавната агенция по горите (ДВ, бр. 100 от 2007 г.).


Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ не може да надхвърля:

1. сто процента от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община от селски район съгласно приложение № 3;

2. осемдесет процента от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на изискванията по т. 1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват, се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

3. седемдесет процента от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по т. 1 и 2.

(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.

(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за инвестицията кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2.

(3) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по нов проект след извършване на окончателното плащане за създаване на културата по предишен проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на тази наредба.


Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1200 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 300 000 евро.

(3) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро за периода на действие на ПРСР.


Чл. 9. (1) Размерът на допустимите разходи по чл. 3, ал. 2, т. 1 не може да надхвърля следните стойности:

1. за иглолистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 1815 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 1890 евро/ха;

2. за широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 2955 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 3030 евро/ха;

3. за смесени култури размерът на допустимите разходи ще се определя въз основа на разходите по т. 1 и 2 според процента на смесване.

(2) Размерът на допустимите разходи по чл. 3, ал. 2, т. 2 не може да надхвърля:

1. за презасяване или презасаждане на загубените след залесяването фиданки (по веднъж за първата, втората и третата година след създаването) разходите за всяка година не могат да надвишават 10 на сто от разходите за създаване;

2. за отглеждане през 5-годишния период след създаването - до левовата равностойност на 90 евро/ха за всяко отглеждане по смисъла на § 1, т. 39, извършвано, както следва:

а) до три пъти годишно за първите две години след първоначалното залесяване;

б) до два пъти годишно за третата година след първоначалното залесяване;

в) до един път годишно за четвъртата и петата година след първоначалното залесяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) В максимално допустимия размер на инвестиционните разходи по ал. 1 се включват и предварителните разходи по чл. 3, ал. 6.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за разходи по чл. 3, ал. 2, т. 1.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) Когато ползватели на помощта са общини, в случаите на авансово плащане се изисква писмена гаранция и решение на общински съвет, одобряващо встъпването в дълг в полза на РА в размера по ал. 4.

(6) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или ал. 5 трябва да покрива срока на договора по чл. 26, ал. 2, удължен с шест месеца.

(7) Гаранцията по ал. 4 или ал. 5 се освобождава, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) Междинното плащане е допустимо само за одобрена обособена част от инвестицията по чл. 3, ал. 2, т. 1, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.


Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;

2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;

3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.

(2) Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

(3) Едноличните търговци и юридическите лица по ал. 1, т. 1, с изключение на регистрираните по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 01.08.2008 г.) Кандидатите по ал. 1, т. 2, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г. и бр. 53 от 2006 г.), могат да проведат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане, и преди одобрението от РА на представения проект, но не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване.

(5) Кандидатите по ал. 1, т. 3, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и чл. 1, ал. 4 НВМОП, могат да проведат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане, и преди одобрението от РА на представения проект, но не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване.

(6) Допустимите кандидати са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка от допустимите за подпомагане дейности.


Чл. 14. Лицата по чл. 13, ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини, ДГС, ДЛС, ДНП и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

3. не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините.


Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

(2) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 проектите се изпълняват върху имоти, собственост на кандидата.

(3) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 3 проектите се изпълняват върху имоти, управлявани от кандидата.

(4) Проектите на кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 2 са допустими за подпомагане, в случай че предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, приет с решение на общинския съвет.

(5) За създаване на горски култури се използват само дървесни видове според типа на месторастенето, а от тях се дава предпочитание на местните видове.


Чл. 16. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.


Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 17. (1) При условията и по реда на тази наредба допустими за съфинансиране са:

1. действително извършените и платени разходи за стоки/услуги през периода на извършване на дейността;

2. предварителните разходи по чл. 3, ал. 6, които не надвишават 10 % от стойността на допустимите разходи за създаване на насаждението.

(2) Разходите по чл. 3, ал. 6 са допустими, в случай че са извършени преди не повече от една година от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(3) За разходи, надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи, в случай че кандидатът не е възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП.

(4) Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 представят копия от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел и други характеристики, цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.

(5) За разходи по ал. 1, т. 2, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 при подаване на заявлението за подпомагане представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител (приложение № 4).


Чл. 18. Финансова помощ не се предоставя за разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. закупуване на земя и сгради;

3. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване;

4. лизинг;

5. разходи за наеми и застраховка;

6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

7. принос в натура;

8. доставка и/или дейност, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът, който не е възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП, не е получил най-малко три независими оферти;

9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;

10. плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconОт г за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Глава първа Общи положения Чл. 1
Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconКомуникационен план на Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г. Министерство на земеделието и продоволствието
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.(Прср) и дефинирането на основните работни процедури на институциите,...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
Ръководство за изпълнение на проекти и договори по мярка 312 ”подкрепа за създаване и развитие на микропредпиятия” от програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом