Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
ИмеРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер156.85 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.euroconsultbg.eu/files/Mejdunaroden_scetovoden_standart_MSS_28_Investicii_v_asociiran
Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а

Обхват

1. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на инвестиции васоциирани предприятия. Той не се прилага при отчитането на инвестиции васоциирани предприятия, държани от: (а) предприятия за рисков капитал или (б) взаимни фондове, тръстове с инвестиционни единици и подобни предприятия, включително и застрахователни фондове, свързани с инвестицията, които инвестиции при първоначалното признаване са отчетени по справедлива стойност чрез печалбата или загубата или са класифицирани като държани за търгуване и се отчитат в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Такива инвестиции се оценяват по справедлива стойност в съответствие с МСС 39, като промените в справедливата стойност се отразяват в печалбата и загубата в периода на промяната.

Определения

2. В настоящия стандарт се използват следните определения: Асоциирано предприятие - предприятие, включително некорпоративнопредприятие, каквото е съдружието, в което инвеститорът упражнявазначително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нитосъвместно предприятие на инвеститора. Консолидирани финансови отчети - отчети на групата, представени катофинансов отчет на едно предприятие. Контрол - властта да се ръководи финансовата и оперативнатаполитика на дадено предприятие така че да се извличат изгоди от дейносттаму. Метод на собствения капитал - метод на отчитане, според койтоинвестицията първоначално се вписва по своята себестойност, а впоследствие сепреизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетнитеактиви на предприятието, в което е инвестирано. Печалбата или загубата наинвеститора включва дела на инвеститора в печалбата или загубата напредприятието, в което е инвестирано. Съвместен контрол - договорено споделяне на контрол върху даденастопанска дейност и съществува, само когато вземането на стратегическифинансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изискватединодушното съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността(съдружници). Индивидуални финансови отчети - отчети, представени от предприятиетомайка, инвеститор в асоциираното предприятие или съдружник в съвместнопредприятие, в които инвестициите се отчитат на база пряко участие всобствения капитал, отколкото на базата на отчетените резултати и нетниактиви на предприятието, в което е инвестирано. Значително влияние - право на участие при вземането на решения,свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което еинвестирано, но не е контрол или съвместен контрол върху тази политика. Дъщерно предприятие - предприятие, включително и некорпоративнопредприятие, каквото е съдружието, което е под контрола на друго предприятие(т. нар. предприятие майка). 3. Финансови отчети, в които се прилага методът на собствения капитал,не са индивидуални финансови отчети, нито пък финансовите отчети напредприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или нямадял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие. 4. Индивидуални финансови отчети са тези, представени в допълнение къмконсолидираните финансови отчети, финансовите отчети, в които инвестициите саотчетени по метода на собствения капитал, както и финансовите отчети, в коитодяловете на контролиращите съдружници в съвместното предприятие сапропорционално консолидирани. Не е задължително индивидуални финансовиотчети да се прилагат или да придружават тези консолидирани финансови отчети. 5. Предприятия, които са освободени от консолидация в съответствие спараграф 10 на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, отприлагане на пропорционална консолидация съгласно параграф 2 от МСС 31 Дяловев съвместни предприятия или от прилагане на метода на собствения капиталсъгласно параграф 13, буква в) от настоящия стандарт, могат да представятиндивидуални финансови отчети като техни единствени финансови отчети.

Значително влияние

6. В случай че инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрездъщерни предприятия) 20% или повече от гласовете в предприятието, в което еинвестирано, се приема, че този инвеститор има значително влияние, освенкогато съществуват недвусмислени доказателства за противното. Противоположнона горното, в случай че инвеститорът притежава пряко или косвено (напримерчрез дъщерни предприятия) по-малко от 20% от гласовете в предприятието, вкоето е инвестирано, се приема, че този инвеститор не притежава значителновлияние, освен когато съществуват недвусмислени доказателства за противното.Притежаването на значителен брой или на мнозинството от гласовете от другинвеститор не означава задължително, че даденият инвеститор няма значителновлияние. 7. Наличието на значително влияние от страна на даден инвеститоробикновено се доказва чрез съществуването на едно или повече от следнитеусловия: (а) представителство в съвета на директорите или в равностоен управленски орган на предприятието, в което е инвестирано; (б) участие в процеса на вземане на решения, включително при вземане на решения за разпределение на дивиденти или други подобни; (в) значими сделки между инвеститора и предприятието, в което е инвестирано; (г) взаимен обмен на управленски персонал; или (д) осигуряване на съществена техническа информация. 8. Предприятието може да притежава варанти за акции, акционни опции напоискване, дългови или капиталови инструменти, които могат да се конвертиратв обикновени акции, или други подобни инструменти, които имат потенциала, акосе използват или конвертират, да дадат на предприятието допълнително право наглас или да ограничат правото на глас на трета страна при вземането нарешения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието(т. е. потенциалното право на глас). Съществуването и влиянието напотенциалните права на глас, които се упражняват в момента или се конвертиратв такива, включително потенциалните права на глас, държани от другипредприятия, се вземат под внимание, когато се оценява дали предприятието имазначително влияние. Потенциалните права на глас не се упражняват в моментаили не се конвертират в такива, когато например не могат да бъдат упражнениили конвертирани в такива до определена бъдеща дата или до възникване набъдещо събитие. 9. За да се определи дали потенциалните права на глас водят дозначително влияние, предприятието следва да проучи всички факти иобстоятелства (включително сроковете за упражняване на потенциалните права наглас и всички други договорни споразумения, независимо дали се разглеждатпоотделно или заедно), които оказват влияние върху потенциалните права наглас, с изключение намеренията и финансова възможност на ръководството даупражни тези права или да ги конвертира. 10. Дадено предприятие губи значителното влияние в предприятието, вкоето е инвестирало, когато загуби властта да участва в процеса на вземане нарешения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, вкоето е инвестирало. Загубата на значително влияние може да се прояви съсили без промяна в абсолютните или относителни нива на собственост. Тя можеда се прояви например, когато асоциираното предприятие стане предмет наконтрол от страна на правителството, съда, административен или регулаторенорган. Тя може да се прояви и като резултат от договорно споразумение.

Метод на собствения капитал

11. Съгласно метода на собствения капитал инвестицията първоначално севписва по нейната себестойност, а балансовата сума се увеличава или намалява,за да се признае делът на инвеститора в печалбите или в загубите напредприятието, в което е инвестирано, след датата на придобиването му. Делътна инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което еинвестирано, се признава в печалбата или загубата на инвеститора. Доходите,получени чрез разпределение от предприятието, в което е инвестирано,намаляват балансовата сума на инвестицията. Преизчисляване на балансоватасума може да се наложи също така и в резултат на промяна в процентния дял наинвеститора в предприятието, в което е инвестирано, вследствие на промени вкапитала на предприятието, в което е инвестирано, които промени не са билиотразени в печалбите или загубите му. Подобни промени могат да възникнат и врезултат на преоценката на имоти, машини, съоръжения и оборудване и накурсови разлики от валутни сделки. Делът на инвеститора в тези промени сеотразява директно в капитала на инвеститора. 12. При наличието на потенциални права на глас, делът на инвеститора впечалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирал, и в променитев капитала на същото се определят на база настоящия дял в собствеността и неотразява възможното упражняване или прехвърляне на потенциалните права наглас.

Прилагане на метода на собствения капитал

13. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по метода насобствения капитал освен в случаите, когато: (а) инвестициите се класифицират като държани за търгуване в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности; (б) се прилага изключението в параграф 10 от МСС 27, позволяващо на предприятието майка, което също има инвестиция в асоциирано предприятие, да не представя консолидирани финансови отчети; или (в) са налице всички обстоятелства, изброени по-долу: (i) инвеститорът е изцяло притежавано или частично притежавано дъщерно дружество на друго предприятие и собствениците на това предприятие, включително и собствениците без право на глас, са информирани и не са възразили инвеститорът да не прилага метода на собствения капитал; (ii) дълговите и капиталови инструменти на инвеститора не се търгуват на публичните пазари (на национални или международни фондови борси или на извънборсови пазари - местни и регионални); (iii) инвеститорът не е регистрирал, нито е в процес на регистрация на финансовите си отчети в Комисията по ценни книжа или друг подобен регулаторен орган, с цел емитиране на какъвто и да е клас инструменти на публичния пазар; и (iv) крайният или всеки междинен собственик на инвеститора изготвя консолидирани финансови отчети, публично оповестени и изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. 14. Инвестициите, описани в параграф 13, буква а), се отчитат всъответствие с МСФО 5. 15. Когато дадена инвестиция в асоциирано предприятие, първоначалнокласифицирана като държана за продажба, вече не отговаря на критериите затази класификация, то тя следва да бъде отчетена по метода на собствениякапитал от датата на нейната класификация като държана за продажба.Финансовите отчети за периодите от датата на класификацията на инвестициятакато държана за продажба следва да бъдат съответно коригирани. 16. (Заличен) 17. Признаването на приход на базата на получено разпределение невинаги представлява подходяща мярка за придобития от инвеститора доход врезултат на инвестиция в асоциирано предприятие, тъй като полученоторазпределение може да не съответства достатъчно на резултатите от дейносттана асоциираното предприятие. Тъй като инвеститорът има значително влияниевърху асоциираното предприятие, той има дял в резултатите от дейността наасоциираното предприятие и като резултат това оказва влияние върхувъзвръщаемостта на неговите инвестиции. Този дял на инвеститора се отчитачрез разширяване на обхвата на неговите финансови отчети по такъв начин, чете да включват неговия дял в резултатите на асоциираното предприятие. Врезултат на това, прилагането на метода на собствения капитал предоставявъзможност за получаването на по-информативно отчитане на нетните активи инетния доход на инвеститора. 18. Даден инвеститор следва да преустанови използването на метода насобствения капитал от датата, когато престане да има значително влияние васоциираното предприятие и от тази дата нататък да отчита инвестицията всъответствие с МСС 39, при условие че асоциираното предприятие не се епревърнало в дъщерно или съвместно дружество, така както е дефинирано вМСС 31. 19. Балансовата стойност на инвестицията към датата, от която тяпрестава да бъде асоциирано предприятие, се счита за нейната себестойност припървоначалното й отчитане като финансов актив, съгласно МСС 39. 20. Голяма част от процедурите, които са подходящи за прилагане наметода на собствения капитал, наподобяват консолидационните процедури,предвидени в МСС 27. Нещо повече, самите концепции, заложени в процедуритевъв връзка с придобиването на дъщерни предприятия, се възприемат и припридобиването на инвестиция в асоциирано предприятие. 21. Делът на дадена група в асоциирано предприятие е сумата от дяловетев асоциираното предприятие на предприятието майка и неговите дъщернидружества. За настоящите цели, дяловете на други асоциирани предприятия илисъвместни дружества на групата не се взимат под внимание. Когато асоцииранопредприятие има дъщерни дружества, асоциирани предприятия или съвместнидружества, печалбите или загубите и нетните активи, които се взимат подвнимание при прилагане на метода на собствения капитал, са тези, отчетени въвфинансовите отчети на асоциираното предприятие (включително делът отпечалбите или загубите и нетните активи на неговите асоциирани предприятия исъвместни дружества), след извършване на необходимите преизчисления, за да сеспази прилагането на единни счетоводни политики (вж. параграфи 26 и 27). 22. Печалби и загуби, резултат от "възходящи" и "низходящи" сделкимежду един инвеститор (вкл. неговите консолидирани дъщерни дружества) иасоциирано предприятие, се признават във финансовите отчети на инвеститора достепента на несвързаното инвеститорско участие в асоциираното предприятие."Възходящи" сделки са, например, продажба на активи от асоцииранотопредприятие на инвеститора. "Низходящи" сделки са, например, продажба наактиви от инвеститора на асоциираното предприятие. Делът на инвеститора впечалбите и загубите на асоциираното предприятие, резултат от такива сделки,се елиминира. 23. Дадена инвестиция в асоциирано предприятие се отчита по метода насобствения капитал от датата, от която то става асоциирано предприятие. Припридобиване на инвестицията всяка разлика между разходите по придобиването идела на инвеститора в справедливата стойност на разграничимите активи, пасивии условни задължения на асоциираното предприятие се отчита съгласно МСФО 3Бизнес комбинации. Следователно: (а) положителната репутация на асоциираното предприятие е включена в балансовата стойност на инвестицията. Не се разрешава амортизация на тази репутация и следователно тя не се включва в определянето на дела на инвеститора в печалбите или загубите на асоциираното предприятие; (б) всяко превишаване на дела на инвеститора в справедливата стойност на разграничимите нетни активи, пасиви и условни задължения над разходите по придобиването се изключва от балансовата стойност на инвестицията и вместо това се включва като приход при определяне дела на инвеститора в печалбите или загубите на асоциираното предприятие за периода, в който е придобита инвестицията. Извършват се подходящи преизчисления на дела на инвеститора в печалбитеили загубите на асоциираното предприятие след придобиването, за да се отчетенапример амортизацията на амортизируемите активи въз основа на справедливатаим стойност към датата на придобиване. По същия начин се извършват подходящипреизчисления на дела на инвеститора в печалбите или загубите на асоцииранотопредприятие след придобиването, за да се отчетат загубите от обезценка,признати от асоциираното предприятие като репутация или имоти, машини исъоръжения. 24. При прилагането на метода на собствения капитал инвеститорът следвада използва последните налични финансови отчети на асоцииранотопредприятие. Когато финансовите отчети на инвеститора и асоцииранотопредприятие са изготвени на различни отчетни дати, асоциираното предприятиеизготвя за нуждите на инвеститора отчети към датата на финансовитеотчети на инвеститора, освен когато това е практически невъзможно. 25. Когато в съответствие с параграф 24 при прилагането на метода насобствения капитал асоциираното предприятие използва финансови отчети,изготвени към различна отчетна дата от тази на инвеститора, се налага да сеизвършват преизчисления, които да отразяват ефектите от евентуални значимисъбития или сделки между инвеститора и асоциираното предприятие, настъпилимежду датата на финансовия отчет на асоциираното предприятие и датата нафинансовия отчет на инвеститора. Разликата между датите на финансовитеотчети на асоциираното предприятие и инвеститора не следва да е повече от тримесеца. Продължителността на отчетните периоди и разликите в датите междуфинансовите отчети следва да са едни и същи от период до период. 26. При изготвянето на своите финансови отчети инвеститорът следва даприлага единна счетоводна политика спрямо сходни сделки и събития, станалипри сходни обстоятелства. 27. Когато асоциираното предприятие прилага счетоводна политика, коятосе различава от тази на инвеститора във връзка със сходни сделки и събития,станали при сходни обстоятелства, се правят съответните корекции по отношениена счетоводната политика на асоциираното предприятие, когато финансовитеотчети на асоциираното предприятие се използват от инвеститора при прилаганена метода на собствения капитал. 28. При наличието на кумулативни привилегировани акции на асоцииранотопредприятие, които са притежавани от страни, различни от инвеститора, и сакласифицирани като собствен капитал, инвеститорът изчислява своя дял впечалбите или загубите, след като са извършени преизчисления по отношение напривилегированите дивиденти, независимо дали дивидентите са били обявени илине. 29. Когато делът на инвеститора в загубите на асоциираното предприятиевъзлиза на или превишава участието му в асоциираното предприятие,инвеститорът прекратява признаването на своя дял в по-нататъшните загуби.Делът в асоциираното предприятие е балансовата стойност на инвестицията васоциираното предприятие, когато се прилага методът на собствения капиталзаедно с всякакви други дългосрочни участия, които по същество формират частот нетната инвестиция на инвеститора в асоциираното предприятие. Напримерпозиция, за която не се планира и не се очаква да бъде уредена в близкобъдеще, е по същество допълнение на инвестицията в асоциираното предприятие.

Такива позиции могат да бъдат привилегировани акции и дългосрочни вземанияили заеми, с изключение на търговски вземания, търговски задължения или другидългосрочни вземания, които са достатъчно обезпечени, каквито са обезпеченитекредити. Загубите, отчетени по метода на собствения капитал, коитонадвишават инвестицията в обикновени акции, се отчитат в другите компонентиот участието на инвеститора в асоциираното предприятие в обратен ред поважност (т.е. приоритет при ликвидация). 30. След като инвеститорското участие е намалено до нула,допълнителните загуби се отчитат и пасивът се признава само до размера, докойто инвеститорът има поети правни или конструктивни задължения или еизвършил плащания от името на асоциираното предприятие. В случай чеасоциираното предприятие впоследствие отчете печалба, инвеститорътвъзобновява признаването на своя дял от тази печалба, едва след като делът муот печалбата се изравни с този от непризнатите нетни загуби.

Загуби от обезценка

31. След прилагане на метода на собствения капитал, включително следпризнаване на загубите на асоциираното предприятие, съгласно параграф 29,инвеститорът прилага изискванията на МСС 39, за да определи дали е необходимода признае допълнителни загуби от обезценка по отношение на нетната муинвестиция в асоциираното предприятие. 32. Също така инвеститорът прилага изискванията на МСС 39, за даопредели дали се признава допълнителна загуба от обезценка по отношение надела на инвеститора в асоциираното предприятие, който дял не съставлява частот нетната инвестиция и от сумата на тази загуба от обезценка. 33. Положителната репутация, включена в балансовата стойност наинвестицията в асоциирано предприятие, не се отчита самостоятелно и порадитова тя не се проверява отделно за обезценка чрез прилагане на изискваниятаза проверка на обезценката съгласно МСС 36 Обезценка на активи. Вместо товацялата балансова стойност на инвестицията се проверява съгласно МСС 36 заобезценка, като се сравнява нейната възстановима стойност (по-високата отстойността в употреба и справедливата стойност минус разходите за продажба) сбалансовата й стойност в случаите, когато прилагането на МСС 39 показва,че инвестицията може да се е обезценила. При определяне на стойността вупотреба на инвестицията предприятието оценява приблизително: (а) своя дял от настоящата стойност на приблизително изчислените бъдещи парични потоци, които се очаква да бъдат генерирани от асоциираното предприятие, включително паричните потоци от дейността на асоциираното предприятие и постъпленията при окончателна продажба на инвестицията; или (б) настоящата стойност на приблизително изчислените бъдещи парични потоци, които се очаква да възникнат от разпределяне на дивидентите от инвестицията и от окончателната продажба на инвестицията. При верни предположения и двата метода дават един и същи резултат. 34. Възстановимата стойност на инвестицията в асоциираното предприятиесе оценява за всяко предприятие поотделно, освен в случаите, когатоасоциираното предприятие не генерира парични постъпления при продължителнаупотреба, които да са в значителна степен независими от тези, генерирани отдруги активи на предприятието.

Индивидуални финансови отчети

35. Инвестицията в асоциирано предприятие се отчита в индивидуалнитефинансови отчети на инвеститора в съответствие с параграфи 37-42 от МСС 27. 36. Настоящият стандарт не определя кои предприятия представятиндивидуални финансови отчети за публично ползване.

Оповестяване

37. Следва да се оповестява следното: (а) справедливата стойност на инвестициите в асоциирани предприятия, за които има публикувани ценови котировки; (б) обобщена финансова информация за асоциираните предприятия, включваща общата сума на активите, пасивите, приходите и печалбата или загубата; (в) причините, поради които предположението, че липсва значително влияние, ако инвеститорът държи, пряко или косвено чрез дъщерни дружества, по-малко от 20% от правото на глас или потенциалните права на глас в предприятието, в което е инвестирано, отпада и е направено заключение за наличие на значително влияние; (г) причините, поради които предположението, че е налице значително влияние, ако инвеститорът държи, пряко или косвено чрез дъщерни дружества, 20% или повече от правото на глас или потенциалното право на глас в предприятието, в което е инвестирано, отпада и е направено заключение за липса на значително влияние; (д) отчетната дата на финансовите отчети на асоциираното предприятие, когато са използвани при прилагане на метода на собствения капитал и са към дата или период, различни от тези на инвеститора, както и причините за използването на различни отчетни дати или различни отчетни периоди; (е) характерът и степента на всякакви значими ограничения (например произтичащи от кредитни ангажименти или регулаторни изисквания), които намаляват възможността на асоциираното предприятие да прехвърля средства към инвеститора под формата на дивиденти или погасяване на заеми, или изплащане на аванси; (ж) непризнатия дял на загубите на асоциираното предприятие, за даден период и общо, ако инвеститорът е преустановил включването на своя дял в загубите на асоциираното предприятие; (з) фактът, че асоциираното предприятие не е отчетено чрез използването на метода на собствения капитал съгласно параграф 13; и (и) обобщена финансова информация за асоциираните предприятия, индивидуално или по групи, които не са отчетени по метода на собствения капитал, включваща общата сума на активите, общата сума на пасивите, приходите и печалбата или загубата. 38. Инвестициите в асоциирани предприятия, осчетоводени по метода насобствения капитал, се класифицират като нетекущи активи. Делът наинвеститора в печалбите и загубите на асоциираното предприятие и балансоватастойност на тези инвестиции се оповестяват отделно. Делът на инвеститора впреустановените сделки на асоциираното предприятие също се оповестяваотделно. 39. Делът на инвеститора в промените, признат директно в капитала наасоциираното предприятие, се признава директно и в капитала на инвеститора исе оповестява в отчета за промените в собствения капитал, съгласно МСС 1Представяне на финансови отчети. 40. В съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условниактиви, инвеститорът следва да оповести: (а) своя дял в условните задължения на асоциираното предприятие, направен съвместно с другите инвеститори; и (б) условните задължения, възникнали в резултат на това, че инвеститорът е изцяло отговорен за всички или за част от задълженията на асоциираното предприятие.

Дата на влизане в сила

41. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните периоди, започващи наили след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Аконастоящият стандарт се прилага за период, започващ преди 1 януари 2005 г.,предприятието следва да оповести този факт.

Оттегляне на предходни решения

42. Настоящият стандарт отменя МСС 28 Отчитане на инвестиции васоциирани предприятия (преработен през 2000 г.). 43 Настоящият стандарт отменя следните разяснения: (а) ПКР-3 Елиминиране на нереализирани печалби и загуби от операции с асоциирани предприятия; (б) ПКР-20 Счетоводен метод на собствения капитал - признаване назагуби; и (в) ПКР-33 Консолидация и метод на собствения капитал - потенциалниправа на глас и разпределение на дялове.
Свързани:

Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом