32 соу с изучаване на чужди езици
Име32 соу с изучаване на чужди езици
страница5/5
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер0.86 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.school32.com/photos/Image/file/el_instalatsia.doc
1   2   3   4   5

Чл.8 Възложителят има право:


а) да откаже да приеме и заплати извършените и изпълнени Ремонти, които не съответстват на посоченото в Офертата и в приложенията към договора, не отговарят на изискванията за качество на вложените материали и изделия, или не са придружени с необходимите строителни книжа и документи;

б) да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави строителната площадка в срок до 3 работни дни след подписването на договора в състояние, позволяващо извършването на договорените Ремонти , в т. ч. ел. енергия и вода за времето на изпълнение на обекта.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадий на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на дейностите предмет на договора.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща уговорената цена по предвидените в договора ред и срокове.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват:

1.Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на изпълнение на поръчката.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на извършените Ремонти в размер, по начин и срокове, определени в настоящия договор, при условие, че е изпълнил точно и добросъвестно всички условия в него.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното спазване на техническите стандарти и действащите законови изисквания за строителството в Р България.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, отговарят на спецификациите и техническите стандарти. Не се допуска влагането на доставки на материали, неотговарящи на спецификациите и стандартите.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да посочи писмено на Възложителя кои лица имат право да представляват Изпълнителя, като предостави информация за телефон за връзка със същите;

б) да изпълни предмета на договора в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството, офертата и приложенията към нея, действащата нормативна уредба в областта на строителството и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

в) да извърши работата съобразно действащите български държавни стандарти;

г) да съставя актове и протоколи по време на строителството, съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи и да ги предава на Възложителя;

е) да предаде на Възложителя извършените работи с приключвателен протокол;

ж) да предаде на Възложителя съответната документация за изпълнение на поръчката.

з) да почиства и извозва на подходящи и определени от Възложителя места отпадъците, получени по време на извършване на работата, както и след нейното завършване.

и) да опазва имуществото на Възложителя, до което има достъп по време на изпълнението;

й) в случай на увреждане по вина на Изпълнителя на съществуващи съоръжения и комуникации, разходите по възстановяването им са за негова сметка;

к) да отстранява за своя сметка появилите се недостатъци, установени при извършване на работите или по-късно появили се скрити недостатъци в рамките на гаранционните срокове, посочени в ЗУТ и договора.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на труда при изпълнение на дейностите предмет на настоящия договор.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при настъпване на обективни обстоятелства, забавящи изпълнението на договора, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да представи официални документи за тези обстоятелства.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши необходимите и предназначени за дейностите, предмет на договора, доставки на материали съгласно техническите стандарти, спецификациите и предварително одобрените мостри и каталози, представени с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участие в процедурата по избор на изпълнител за възлагане на обществената поръчка.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

Чл.21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната площадка и на всички дейности, които се извършват на нея.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работниците и други лица при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне замърсяване, повреда или разрушение на инфраструктурата в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(4) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска до работа на строителната площадка единствено работници, назначени по съответния ред ред, и застраховани за трудова злополука.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора, отклонение от проектите и спецификациите, констатирани от ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ в определен от него срок. За целта се издава писмена инструкция. Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството РР, не се заплащат.

Чл.24. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право безусловно да удържа направените разходи от плащания, дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата.

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за извършеното от подизпълнителя (ако има подизпълнител/ли), като поема за своя сметка разходите за техническото изпълнение на поръчката и държавните такси по изпълнението й. Подизпълнението не променя задълженията и отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..


VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


Чл.27. (1) Гаранционните срокове са в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и не по-малки от указаните в Наредба №2/1 юли 2003г.

(2) Всички срокове започват да текат от датата на подписване на акт обр. 19.

(3) При поява на дефекти в сроковете по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ работни дни от установяването им.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок, в срок от 15 /петнадесет/ дни от получаване на писменото известие, като започне работа в срок не по-късно от 3 /три/ работни дни от получаването на известието. Извършването на действията и поправките се приемат с констативен протокол(

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.28 Рекламации за открити недостатъци и/или отклонения на извършената работа се правят в срок от 7 /седем/ работни дни от откриването им в писмена форма и съдържат същността на недостатъка, деня и начина на установяването на същия.

Чл.29 За отстранените недостатъци и отклонения от извършените ремонти в рамките на гаранционния срок започва да тече нов гаранционен срок с продължителност съгласно договореното в настоящия договор. В случай на престой, следствие на такъв дефект, гаранционният срок автоматично се удължава, съобразно времето на престоя.

VIІ. ОТГОВОРНОСТИ


Чл.30. (1) При неспазване на крайния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден върху размера на договорената стойност (с ДДС) , но не повече от 5 % от същата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно удържа сумите за неустойки от плащания към изпълнителя.

Чл.31. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши дължимите плащания в уговорения срок, същият дължи неустойка за просрочено плащане в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от стойността на поръчката

.


VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.32. /1/ Действието на този договор се прекратява в следните случаи:

1. С изпълнението му;

2. По взаимно съгласие между страните;

3.При настъпване на обективна невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на възложената работа - с едномесечно писмено предизвестие.

4. По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият :

а/ е прекратил работата за повече от 15 календарни дни, без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

б/ не изпълнява законни инструкции на Възложителя.

в/ системно нарушава задълженията си по настоящия договор.

/2/ В случаите на чл.32, ал.1, т.4, буква “а”–“в” от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едностранно прекратява договора, като има право да заведе по съдебен път иск за пропуснати ползи и нанесени щети, съобразно действащото законодателство.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да прекрати действието на договора, с едномесечно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички дължими към момента на прекратяването суми по договора.

/4/ В случаите на прекратяване на договора по ал.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на 3% (три процента) върху разликата на общата стойност на договора и стойността на извършените до момента на прекратяването РР.

/5/ Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едномесечно предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и които могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

Чл.33. Преди пристъпване към процедури за прекратяване на договора, двете страни са длъжни да представят писмено обосновани мотиви и да проведат среща за изясняване на мотивите и при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете.

Чл.34. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове.

ІХ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ


Чл.35 Двете страни се задължават първоначално да решават споровете си по пътя на преговорите.

Чл.36. Споровете се решават от ръководствата на страните в срок до 5 /пет/ работни дни от възникването им. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване в съда.


Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.38 (1). Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

(2) Всяка от страните е длъжна да извести другата страна за промени в адреса или лицата, посочени в договора, които я представляват, в 10-дневен срок от настъпването им.

Чл.39. Споровете между страните се решават с писмено споразумение, а при непостигане на съгласие, се предявяват пред съответния съд по реда на ГПК.

Чл.40. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само при условията на чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.41. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:

  1. Оферта на Изпълнителя

  2. График за изпълнение;


Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се подписа от тях, както следва:


Лице за контакт, представител на Изпълнителя - тел. ........................................................

Лице за контакт , представител на Възложителя - тел. .......................................................................


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1   2   3   4   5

Свързани:

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом