32 соу с изучаване на чужди езици
Име32 соу с изучаване на чужди езици
страница4/5
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер0.86 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.school32.com/photos/Image/file/el_instalatsia.doc
1   2   3   4   5
 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 1,5 мм2

м.л.

1 516

 

 

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 2,5 мм2

м.л.

1 410

 

 

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 16 мм2

м.л.

150

 

 

 

Доставка и монтаж на контакт единичен

бр.

28

 

 

 

Доставка и монтаж на контакт четворен

бр.

14

 

 

 

Доставка и монтаж на контакт влагозащитен

бр.

1

 

 

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36

бр.

61

 

 

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 влагозащитено

бр.

4

 

 

 

Демонтаж и монтаж на евакуационен осветител

бр.

6

 

 

 

Доставка и монтаж на табло РТ 1.2 по схема

бр.

1

 

 

 

Доставка и монтаж на табло РТ 1.3 по схема

бр.

1

 

 

 

Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16 мм2

м.л.

75

 

 

 

ПАРТЕР - крило 1

 

 

 

 

 

Доставка и монтаж на разклонителна кутия

бр.

30

 

 

 

Доставка и монтаж на конзола

бр.

42

 

 

 

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32

м.л.

60

 

 

 

Доставка и монтаж на ключ единичен

бр.

7

 

 

 

Доставка и монтаж на ключ сериен

бр.

5

 

 

 

Доставка и полагане на гофре ф 13,5

м.л.

540

 

 

 

Направа на канал в стена до 5х5 см.

м.л.

240

 

 

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 1,5 мм2

м.л.

1 389

 

 

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 2,5 мм2

м.л.

897

 

 

 

Доставка и монтаж на контакт единичен

бр.

9

 

 

 

Доставка и монтаж на контакт четворен

бр.

5

 

 

 

Доставка и монтаж на контакт влагозащитен

бр.

1

 

 

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36

бр.

33

 

 

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 влагозащитено

бр.

7

 

 

 

Демонтаж и монтаж на евакуационен осветител

бр.

5

 

 

 

Доставка и монтаж на табло РТ 0.5 по схема

бр.

1

 

 

 

Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм2

м.л.

70

 

 

 

Общи по част електро

 

 

 

 

 

Подвързване на захранващи линии в ГРТ

бр.

4

 

 

 

ЧАСТ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

 

Етаж 3 - крило 1

 

 

 

 

23

Повиване настилка с найлон

кв.м.

573

 

 

24

Запълване на канали варо-гипсова мазилка по стена

м.л.

414

 

 

25

Шпакловане стени с гипсово лепило (Изхранване неравности по мазилката) - 1ръка

м.л.

414

 

 

26

Шпакловане стени (Фина предбояджийска шпакловка) - 1ръка

м.л.

414

 

 

27

Шлайфане стени

кв.м.

250

 

 

29

Грундиране стени с грунд (предбояджийски)

кв.м.

551

 

 

30

Грундиране таван с грунд (предбояджийски)

кв.м.

573

 

 

31

Боядисване таван - бял латекс

кв.м.

573

 

 

32

Боядисване стени - цветен латекс

кв.м.

551

 

 

 

Етаж 2 - крило 1

 

 

 

 

23

Повиване настилка с найлон

кв.м.

573

 

 

24

Запълване на канали варо-гипсова мазилка по стена

м.л.

390

 

 

25

Шпакловане стени с гипсово лепило (Изхранване неравности по мазилката) - 1ръка

м.л.

414

 

 

26

Шпакловане стени (Фина предбояджийска шпакловка) - 1ръка

м.л.

414

 

 

27

Шлайфане стени

кв.м.

250

 

 

29

Грундиране стени с грунд (предбояджийски)

кв.м.

551

 

 

30

Грундиране таван с грунд (предбояджийски)

кв.м.

573

 

 

31

Боядисване таван - бял латекс

кв.м.

573

 

 

32

Боядисване стени - цветен латекс

кв.м.

551

 

 

 

Етаж 1 - крило 1

 

 

 

 

23

Повиване настилка с найлон

кв.м.

573

 

 

24

Запълване на канали варо-гипсова мазилка по стена

м.л.

390

 

 

25

Шпакловане стени с гипсово лепило (Изхранване неравности по мазилката) - 1ръка

м.л.

414

 

 

26

Шпакловане стени (Фина предбояджийска шпакловка) - 1ръка

м.л.

414

 

 

27

Шлайфане стени

кв.м.

250

 

 

29

Грундиране стени с грунд (предбояджийски)

кв.м.

551

 

 

30

Грундиране таван с грунд (предбояджийски)

кв.м.

573

 

 

31

Боядисване таван - бял латекс

кв.м.

573

 

 

32

Боядисване стени - цветен латекс

кв.м.

551

 

 

 

ПАРТЕР - крило 1

 

 

 

 

23

Повиване настилка с найлон

кв.м.

350

 

 

24

Запълване на канали варо-гипсова мазилка по стена

м.л.

240

 

 

25

Шпакловане стени с гипсово лепило (Изхранване неравности по мазилката) - 1ръка

м.л.

240

 

 

26

Шпакловане стени (Фина предбояджийска шпакловка) - 1ръка

м.л.

240

 

 

27

Шлайфане стени

кв.м.

250

 

 

29

Грундиране стени с грунд (предбояджийски)

кв.м.

240

 

 

30

Грундиране таван с грунд (предбояджийски)

кв.м.

350

 

 

31

Боядисване таван - бял латекс

кв.м.

350

 

 

32

Боядисване стени - цветен латекс

кв.м.

240

 

 

 

ОБЩО СТРОИТЕЛНИ

 

 

 

 

23

Изнасяне на строителни отпадъци; Контейнер за строителни отпадъци, Почистване.

бр.

1,00

 

 


Обща стойност........................................лв без ДДС


Обща стойност ………………………..лв. с ДДС.


При несъответствие между предложените единични цени на артикулите и сумата на общата цена , валидни ще бъдат единичните цени, като общата цена се коригира съответно. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени на артикулите, посочени от нас в офертата ни.


При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

До подготвянето на официален договор , това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Дата,………………2012 год.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Име,фамилия/


Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният………………..………………..………………..……………..………………..

С адрес ………………..………………..………………..………………..………………..………..

ЕГН……………….………………...Л.К .№……………………изд………………..……………..

В качеството си на ………………..………………..………………..………………..…………….

на………………..………………..………………..……………..………………..……..…………..

със седалище на управление……..…………..…………..………..………..…………..…………

вписано в търговския регистър на ………………………..………….окръжен съд,

ФД №……/….........,. съответно ЕИК по чл. 23 от ТЗ ...............................................или БУЛСТАТ…………………………., ИН по ЗДДС ..................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М С Л Е Д Н О Т О:


1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда , /осъден, но реабилитиран,/ за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс

в) участие в престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс

2. Не съм обявен в несъстоятелност

3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обществена поръчка

За неверни данни нося отговорност, предвидена в Наказателния кодекс на Република България.


ДЕКЛАРАТОР:……………………………

/ ………………………………/

……………………….

/ дата /


Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният………………..………………..………………..……………..……………..

С адрес ………………..………………..………………..………………..……………..………..

ЕГН……………….………………...Л.К .№……………………изд………………..…………..

В качеството си на ………………..………………..……………..………………..…………….

на………………..………………..……………..……………..………………..……..…………..

със седалище на управление……..…………..………….………..………..…………..…………

вписано в търговския регистър на ………………………..………….окръжен съд,

ФД №……/….........,. съответно ЕИК по чл. 23 от ТЗ ...............................................или БУЛСТАТ…………………………., ИН по ЗДДС ..................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М С Л Е Д Н О Т О:

1. Не съм в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, /в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове/, включително и дейността ми не е под разпореждане на съда и не съм преустановил дейността си;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. Нямам парични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване, както и нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.

4. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявения открит конкурс за възлагане на обществена поръчка


За неверни данни нося отговорност, предвидена в Наказателния кодекс на Република България.ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/………………………………/

......................................

/ дата


Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният………………..………………..………………..……………..……………..

С адрес ………………..………………..………………..………………..……………..………..

ЕГН……………….………………...Л.К .№……………………изд………………..…………..

В качеството си на ………………..………………..……………..………………..…………….

на………………..………………..……………..……………..………………..……..…………..

със седалище на управление……..…………..………….………..………..…………..…………

вписано в търговския регистър на ………………………..………….окръжен съд,

ФД №……/….........,. съответно ЕИК по чл. 23 от ТЗ ...............................................или БУЛСТАТ…………………………., ИН по ЗДДС ..................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М С Л Е Д Н О Т О:


1. В качеството ми на член на управителния/контролния орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, не съм свързано лице по смисъла на §1, т.23а от ДР на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

............................. Декларатор:

/ дата / /................................................../

Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ

За извършен оглед на обект

………………………………………………………………………….

Долуподписаният , ………………………..................................................

ЕГН……………………………………….., л.к.№………………………..,

Изд……………………на……………………..от …………………………..

С постоянен адрес : …………………………………………………………..

В качеството ми на……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..


ДЕКЛАРИРАМ:

  1. Осигурен ми е достъп и съм извършил пълен оглед на обекта , като съм запознат с всички особености, които биха повлияли на офертата.

  2. Задължавам се да спазвам действащите технически норми и стандарти.

Известно ми е , че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.


Декларатор:……………………………….

Дата:……………………….


З А П О В Е Д


204-2431 / 24.07.2012г.


На основание чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП и гл. VІІІ”а” от ЗОП,


НАРЕЖДАМ:


І. Да се проведе процедура по реда на гл.VІІІ „А” от ЗОП с публикуване на публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев-партер , първи , втори , трети етажи и свързаните с това възстановителни строително-ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване”.

Прогнозна стойност на поръчката : 109 000лева без включено ДДС.

Детайлно описание на поръчката по вид и количество е посочено в Приложение № 1 към настоящата покана и е неразделна част от настоящата заповед.

2. Място на изпълнение: сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици”Свети Климент Охридски”, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 63

3. Срок за изпълнение на поръчката: не по-дълъг от 40 календарни дни от датата на сключване на договора. Предложения, надхвърлящи този срок ще бъдат отстранени от участие поради несъответствие с изискванията на възложителя.

4. Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва в срок до три работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол и представена оригинална данъчна фактура от страна на изълнителя.

Изисквания към организацията : Изисквания за качество и техническа спецификация, на които трябва да отговарят материалите, които ще бъдат вложени – качеството на извършваните СМР да отговаря на всички изисквания на действащата в момента нормативна уредба.

При изпълнението на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно ЗУТ и действащите наредби към него, както и всички други действащи нормативни актове в Република България.

Начален срок за изпълнение предмета на договора е датата на сключване на договора.

Крайният срок за изпълнение предмета на договора е не по-дълъг от 40 календарни дни от датата на подписване на договора. Предложения, надхвърлящи този срок ще бъдат отстранени от участие поради несъответствие с изискванията на възложителя.

4. Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите изисквания по настоящата процедура и действащите национални и международни нормативни актове и стандарти в съответната област. Всички доставяни материали следва да са придружени от документи за съответствие на продуктите с изискванията на ЕС (например СЕ обозначение, декларации за произход, еко етикети или доказателства за покрити стандарти за качество в съответната област като например сертификати от изпитвания и други подобни).

5.Квалификационни изисквания към кандидатите:

За участие в процедурата Участникът представя следните документи:

6. Място и срок за подаване на оферти: Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до17.00 ч. в канцеларията на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”,град София, до 31.07.2012г.

7. Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подаване на офертата.

8. Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 32 СОУ „Свети Климент Охридски” на 01.08 2012г. в 10.30ч.

9. Критерии за извършване на избора на изпълнител: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните задължителни изисквания на Възложителя.

Предложената цена следва да бъде крайна и да включва всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнение на обекта, вкл. тези за подготовка на строителството, транспорт, работна ръка, извънреден труд, охрана на труда на обекта, разходи по въвеждане на обекта в експлоатация и всички други присъщи разходи .


Показателите, тяхната относителна тежест, начинът на определяне на оценката по всеки от тях, както и на комплексната оценка на офертите на участниците е както следва:


1. ФО - Финансова оценка с коефициент на тежест – 55%, която се формира по следния начин:

ФО = С където:

С е обща цена за ремонта на всички помещения – максимално могат да бъдат получени 55 точки;

С=(Cmin/Cn) х 55, където:

Cmin е най-ниската от всички предложени цени;

Cn е предложената цена на оценяваната оферта.


2. ТО - Техническа оценка с коефициент на тежест 45 %. Техническата оценка се формира по следния начин:


а) D - брой лица, с които ще се изпълнява поръчката – тежест 35%

D = (Dn/Dmax) х 35, където:

Dn – предложен брой лица за изпълнение на поръчката от n-тия участник;

Dmax – максималният брой лица за изпълнение на поръчката, предложен от участник в процедурата.

Забележка: лица, с които ще се изпълнява поръчката следва да са в трудови правоотношения с изпълнителя


б) Е - резерв от работници и служители, които могат да се включат при необходимост за гарантиране спазването на сроковете – тежест 10%

Е = (Еn/Еmax) х 10, където:

Еn – предложен резерв от работници и служители за изпълнение на поръчката от n-тия участник;

Еmax – максималният резерв от работници и служители за изпълнение на поръчката, предложен от участник в процедурата.

Забележка: броят на лицата, предложени като резерв, не следва да надвишава броя служители във фирамата минус броя на лицата, с които ще се изпълнява поръчката


ТО = D + Е


КО - Комплексната оценка е сборът от стойностите на техническата оценка и финансовата оценка.


КО = ФО +ТО


Оценката по всеки показател се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая


На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.


11. Изисквания към офертата: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименование на поръчката , за която кандидатства.

Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език, а ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:ІІ. За провеждане на процедурата


НАЗНАЧАВАМ:


Комисия в състав:

Председател:

Членове:


Със задача: Да събере, разгледа и оцени оферти за Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев-партер , първи , втори , трети етажи и свързаните с това възстановителни строително- ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване”.


ІІІ. Работата на комисията да се проведе при следният ред:

1. Начало на работа. Комисията да започне работа на 01.08. 2012. г. в сградата на 32 СОУс изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски” от 10,30 часа.

2. Отваряне от Комисията на предложенията по реда на тяхното постъпване. Отварянето се извършва публично пред явилите се кандидати или техни представители в посоченото в документацията време ( ако присъстват такива)

3. За извършената работа Комисията да състави и подпише протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията.

4. Заседанията на Комисията се провеждат при закрити врата, с изключение на отварянето от Комисията на постъпилите предложения, което се извършва публично и в присъствието на явилите се представители на кандидатите.

5. Заседанията се прекъсват и възобновяват от Председателя на комисията, който определя и времето за почивка.

6. Комисията да приключи своята работа на 02.08.2012.г. до 17.00ч.


ІV. Утвърждавам Покана към участниците и приложения към нея – образци на документи, които следва да бъдат представени от тяхна страна.

Публичната покана да се публикува на страницата на Агенция за обществени поръчки, на Интернет страницата на32 СОУс изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски”.


Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички участници в Комисията за сведение и изпълнение.


Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ………………..


Директор:

...........................

(Нели Костова)


ПроектД О Г О В О Р


№................./.............2012г.


Днес, 2012г. в гр................... между:


32 СОУ с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски”, София, бул. „Христо Ботев” № 63, БУЛСТАТ 000669404 ,представляван от Нели Кирилова Киркова – Костова – директор и Чавдар Петков гл.счетоводител,наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

“................................................................................................................”, със седалище и адрес на управление: .........................................................................................................................., ЕИК................................................, Обслужваща банка………….....………………….; Банкова сметка ......................................., Банков код ................................, ..................................., представлявано от ........................................................................, в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,


на основание чл. 74 от ЗОП и Решение №................. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, се сключи настоящият договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев-партер , първи , втори , трети етажи и свързаните с това възстановителни строително-ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване”. (наричани по-долу „Ремонт”) на адрес: София, бул. „Христо Ботев” № 63.

(2) Да изпълни дейностите по предходната алинея, съгласно пълното описание на обекта на поръчката, техническите спецификации и изисквания, количествено-стойностната сметка и Офертата на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни „Ремонт” по договора, със свои материали и техника, при цени съгласно този договор и при спазване на разпоредбите на действащото законодателство в областта на строителството.

(4) В случай, че в процеса на изпълнението на договорените работи, следствие на технологична необходимост, възникне необходимост от извършване и на други видове работи, те се договарят допълнително.


ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл.2. Общата стойност на договора е в размер на ......... ........... ................ ........................ (...................................) лева, и 20% ДДС в размер на ...................................... (...................................) лева.

Чл.3 Цената е формирана в съответствие с количествено - стойностните сметки и офертата на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия договор.

Чл.4 Единичните цени, предвидени в количествено - стойностните сметки, по които ще се извършва плащането са твърди и не подлежат на промяна.

Чл.5 Цената по договора се заплаща на Изпълнителя, както следва:

(1).Авансово сума в размер на 30% от общата стойност на „Ремонта” с включен ДДС или ....................................................... ( ........................) лв. се заплащат по банков път в петдневен срок след сключване на договора.

(2). Изпълнените СМР се изплащат в тридневен срок след подписване на протокол обр.19 и представяне на декларация за съответствие на вложените строителни продукти и издаване на данъчна фактура от страна на Изпълнителя.

Всяко плащане следва да възлиза най- малко на 30% от стойността на поръчката.

(3).Окончателното плащане се извършва в тридневен срок след подписване на протокол обр.19, подписване на констативен протокол и издаване на данъчна фактура от страна на Изпълнителя.

(4) Подписаните протоколи се считат за окончателни и всички последвали корекции в тях са недействителни.

(5) Непредвидените допълнително възникнали и възложени нови видове Ремонти, извън предложението, ще се договарят с допълнително споразумение и ще се разплащат по цени на офертата, като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени.

(6). Плащането да се извършва в лева по банкова сметка на Изпълнителя :

IBAN.............................................,

Банков код...................................,

Банка...............................................

ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.6. Срокът за изпълнение на поръчката се определя до 40 календарни дни от сключване на настоящия договор.

Чл.7 Крайната дата за изпълнение на дейностите ще съвпада с датата на подписване на приемо-предавателен протокол.


ІV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1   2   3   4   5

Свързани:

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом