32 соу с изучаване на чужди езици
Име32 соу с изучаване на чужди езици
страница2/5
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер0.86 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.school32.com/photos/Image/file/el_instalatsia.doc
1   2   3   4   5Образец


ДО

ДИРЕКТОРА НА 32 СОУ

Г-ЖА НЕЛИ КОСТОВА


ЗАЯВЛЕНИЕ


От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


За участие в процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП и чл. 101а,101б от глава осма „а” от ЗОП с предмет :” Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев-партер , първи , втори , трети етажи”и свързаните с това възстановителни строително- ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване.


с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


Разплащателна сметка:

BIC :___________________;

IBAN______________________________________________________;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев-партер , първи , втори , трети етажии свързаните с това възстановителни строително-ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване”.


Декларираме, че сме разгледали документацията и приложенията към нея и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Предлагаме срок за валидност на офертата за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на отваряне на офертата.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:  1. Декларация за отсъствие на обстоятелства;

  2. Документи за регистрация и удостоверение за актуално състояние, респективно декларация за ЕИК (свободен текст);

  3. Копие от баланс и отчет за приходите и разходите за 2011 г.;

  4. Парафиран проект на договор без попълнени данни на кандидата или предложения за изпълнение на поръчката;

  5. Техническа оферта по образец на възложителя

  6. Ценова оферта по образец на възложителя.

  7. Подробно описание на организацията на работа и график за изпълнение;

  8. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;

  9. Декларация за оглед на обекта.ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)


Образец

ДО

ДИРЕКТОРА НА 32 СОУ

Г-ЖА НЕЛИ КОСТОВА


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

За участие в процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП и чл. 101а,101б от глава осма „а” от ЗОП с предмет :” Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев-партер , първи , втори , трети етажи”и свързаните с това възстановителни строително-ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящето представяне нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним _____________________________________ на процедурата.

(посочва се предмета на поръчката , за която се кандидатства)

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката :

от __________________________,


(работни дни.)

но не повече от срока указан в обявата за изпълнение на предмета на процедурата.


Относно изискванията и условията за качество, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното (участникът копира в таблица техническата спецификация и посочва съответните обстоятелства, удостоверяващи качеството на предлаганите материали):

:


Наименование


Предложение на кандидата за удостоверяване качеството на стоката

Забележка

1.


2.


3.


4.


5.


6.

1   2   3   4   5

Свързани:

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом