32 соу с изучаване на чужди езици
Име32 соу с изучаване на чужди езици
страница1/5
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер0.86 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.school32.com/photos/Image/file/el_instalatsia.doc
  1   2   3   4   532 СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”


Бул. „Христо Ботев” № 63 тел./факс: 987 43 58

e-mail: kl_ohridski32@abv.bgПУБЛИЧНА ПОКАНА


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


На основание чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП и чл. 101а,101б от глава осма „а” от ЗОП, и в изпълнение на заповед № 206-2431/24.07.2012г. на директора на 32 СОУ с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски”,град София кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура за избор на изпълнител на договор с предмет:” Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев-партер , първи , втори , трети етажи и свързаните с това възстановителни строителни – ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване”.

Възложител: 32 СОУИЧЕ „ Свети Климент Охридски ” с адрес: гр. София 1303, бул. „Христо Ботев“ № 63

Предмет: Избор на изпълнител за: Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев- партер , първи , втори , трети етажи и свързаните с това възстановителни строителни-ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване”.

Прогнозна стойност на поръчката : 109 000лева без включено ДДС.

Детайлно описание на поръчката по вид и количество е посочено в Приложение № 1 към настоящата покана.


Изисквания към организацията : Изисквания за качество и техническа спецификация, на които трябва да отговарят материалите, които ще бъдат вложени – качеството на извършваните СМР да отговаря на всички изисквания на действащата в момента нормативна уредба.

При изпълнението на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно ЗУТ и действащите наредби към него, както и всички други действащи нормативни актове в Република България.

Начален срок за изпълнение предмета на договора е датата на сключване на договора.

Крайният срок за изпълнение предмета на договора е не по-дълъг от 40 календарни дни от датата на подписване на договора. Предложения, надхвърлящи този срок ще бъдат отстранени от участие поради несъответствие с изискванията на възложителя.


Място на изпълнение : сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски”, град София , бул. Христо Ботев № 63.

3. Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва в срок до три работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол и представена оригинална данъчна фактура от страна на изълнителя.

4. Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите изисквания по настоящата процедура и действащите национални и международни нормативни актове и стандарти в съответната област. Всички вложени материали следва да са придружени от документи за съответствие на продуктите с изискванията на ЕС (например СЕ обозначение, декларации за произход, еко етикети или доказателства за покрити стандарти за качество в съответната област като например сертификати от изпитвания и други подобни).

5.Квалификационни изисквания към кандидатите:

За участие в процедурата Участникът представя следните документи:

  • Удостоверение за актуално състояние на кандидата или декларация свободен текст, посочваща ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър).

  • Копия от баланса и отчета за приходите и разходите за 2011г. (освен ако са обявени в Търговския регистър).

6. Място и срок за подаване на оферти: Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до17.00 ч. в канцеларията на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”,град София, до 31.07.2012г.

7. Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подаване на офертата.

8. Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 32 СОУ „Свети Климент Охридски” на 01.08 2012г. в 10.30ч.

9. Критерии за извършване на избора на изпълнител: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните задължителни изисквания на Възложителя.

Предложената цена следва да бъде крайна и да включва всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнение на обекта, вкл. тези за подготовка на строителството, транспорт, работна ръка, извънреден труд, охрана на труда на обекта, разходи по въвеждане на обекта в експлоатация и всички други присъщи разходи .


Показателите, тяхната относителна тежест, начинът на определяне на оценката по всеки от тях, както и на комплексната оценка на офертите на участниците е както следва:


1. ФО - Финансова оценка с коефициент на тежест – 55%, която се формира по следния начин:

ФО = С където:

С е обща цена за ремонта на всички помещения – максимално могат да бъдат получени 55 точки;

С=(Cmin/Cn) х 55, където:

Cmin е най-ниската от всички предложени цени;

Cn е предложената цена на оценяваната оферта.


2. ТО - Техническа оценка с коефициент на тежест 45 %. Техническата оценка се формира по следния начин:


а) D - брой лица, с които ще се изпълнява поръчката – тежест 35%

D = (Dn/Dmax) х 35, където:

Dn – предложен брой лица за изпълнение на поръчката от n-тия участник;

Dmax – максималният брой лица за изпълнение на поръчката, предложен от участник в процедурата.

Забележка: лица, с които ще се изпълнява поръчката следва да са в трудови правоотношения с изпълнителя


б) Е - резерв от работници и служители, които могат да се включат при необходимост за гарантиране спазването на сроковете – тежест 10%

Е = (Еn/Еmax) х 10, където:

Еn – предложен резерв от работници и служители за изпълнение на поръчката от n-тия участник;

Еmax – максималният резерв от работници и служители за изпълнение на поръчката, предложен от участник в процедурата.

Забележка: броят на лицата, предложени като резерв, не следва да надвишава броя служители във фирмата минус броя на лицата, с които ще се изпълнява поръчката


ТО = D + Е


КО - Комплексната оценка е сборът от стойностите на техническата оценка и финансовата оценка.


КО = ФО +ТО


Оценката по всеки показател се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая


На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.


11. Изисквания към офертата: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименование на поръчката , за която кандидатства.

Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език, а ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

  • представената оферта е постъпила в незапечатан плик;

  • представената оферта е постъпила с нарушена цялост;

  • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;

За контакти : Нели Кирилова Киркова – Костова , тел : 02 9862845 , 02 9864358

Настоящата покана е публикувана на Интернет страницата на 32 СОУИЧЕ „Св.Климент Охридски”,град София

24.07.2012г. Директор: Нели Костова


Приложение 1 :

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев-партер , първи , втори , трети етажи”и свързаните с това възстановителни строително-ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване.І. Технически условия и изисквания:

Общи положения:

Изпълнителят организира за своя сметка и от свое име условията за безопасност на труда и охрана здравето на служителите си; Изпълнителят носи пълна и безусловна отговорност за нанесените щети при изпълнението на трети лица, на Възложителя или в случай на трудова злополука на негов работник.

Организиране на обекта

Възложителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.Възложителят осигурява достъпа до електроенергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности.

Организирането на работната площадка(ки) и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи. В случай че не е изработен ПБЗ, това да се счита за задължение на изпълнителя. Организирането на работната площадка(ки) и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Ползване на обекта

Изпълнителят трябва да следва инструкциите, дадени от възложителя във връзка с достъпа и използването на училищните съоръжения.Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. Изпълнителят следва да изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

Работно време

Работното време следва да е съобразено с Кодекса на труда на Република България. Възложителят ще информира изпълнителя за ограниченията в работното време.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Атмосферни влияния

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности да се изпълнява в правилна последователност и до завършен етап (степен) за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

Изпълнителят не може и не е длъжен предварително да калкулира последиците от неблагоприятни атмосферни условия.Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Минимални изисквания

Спецификациите покриват минималните изисквания за качество на материалите, за изпълнение на дейностите и за гаранция за качество.

Спецификациите по никакъв начин не следва да ограничат отговорностите на Изпълнителя, които са посочени в другите документи.

Съществуващи условия

Преди да започне работа, Изпълнителят трябва да се запознае предварително със съществуващите условия и да планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите инсталации.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите инсталации по време на работата на обекта.

Изпълнителят следва да извърши допълнителни проучвания и да направи необходимите измервания, за да разполага с точни данни за изпълнение на специфичните дейности.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване. Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Информационни табели

Изпълнителят съгласувано с възложителя ще постави информационна табела в съответствие с изискванията на ЕС за визуализация на проекти и в съответствие на Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни работи.

Планиране и административни дейности

Планиране и работна програма

Изпълнителят следва да изготви, съгласувано с фирмата-изпълнител на монтажа на оборудването подробна програма-график за изпълнение на строителните работи.

Срещи по напредъка на работата

Изпълнителят следва да постигне споразумение с възложителя относно датите за регулярни срещи в съответствие с условията на договора.

Осигуряване и контрол на качеството

Проверка на доставените материали

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали и изискванията на Техническата спецификация. Изпълнителят следва да проверява документите по доставките, както и други, свързвани с това дейности. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка на доставените материали, да осигури съответствието на материалите и Техническите спецификации без дефекти.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Проверка на изпълнението на строителните работи

Изпълнителят трябва да изготви програма за инспекция изпълнението на строителните работи. Тези проверки следва да включват най-съществените части от процеса на работа и изпълнение. Инспекцията следва да бъде изпълнена на място, като за целта се изготвя съответна документация.


Видове строително-ремонтни работи:
No

Описание

М.

К-во

 

Етаж 3 - крило 1

 

 

1

Доставка и монтаж на разклонителна кутия - 196/152/70

бр.

6

2

Доставка и монтаж на разклонителна кутия

бр.

46

3

Доставка и монтаж на конзола

бр.

46

4

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32

м.л.

27

5

Доставка и монтаж на PVC тръба ф20

м.л.

234

6

Доставка и монтаж на ключ единичен

бр.

2

7

Доставка и монтаж на ключ сериен

бр.

7

8

Доставка и монтаж на ключ девиаторен

бр.

2

9

Доставка и полагане на гофре ф 13,5

м.л.

700

10

Направа на канал в стена до 5х5 см.

м.л.

414

11

Доставка и полагане на кабел ПВА1 1,5 мм2

м.л.

1 461

12

Доставка и полагане на кабел ПВА1 2,5 мм2

м.л.

1 596

13

Доставка и полагане на кабел ПВА1 10 мм2

м.л.

150

14

Доставка и монтаж на контакт единичен

бр.

10

15

Доставка и монтаж на контакт четворен

бр.

6

16

Доставка и монтаж на контакт влагозащитен

бр.

1

17

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36

бр.

61

18

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 влагозащитено

бр.

4

19

Демонтаж и монтаж на евакуационен осветител

бр.

6

20

Доставка и монтаж на табло РТ 3.2 по схема

бр.

1

21

Доставка и монтаж на табло РТ 3.3 по схема

бр.

1

22

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32 с включени, колена и муфи

м.л.

270

23

Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм2

м.л.

100

24

Доставка и монтаж на ревизионна кутия

бр.

4

 

Етаж 2 - крило 1

 

 

 

Доставка и монтаж на разклонителна кутия

бр.

40

 

Доставка и монтаж на конзола

бр.

46

 

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32

м.л.

70

 

Доставка и монтаж на ключ единичен

бр.

2

 

Доставка и монтаж на ключ сериен

бр.

7

 

Доставка и монтаж на ключ девиаторен

бр.

2

 

Доставка и полагане на гофре ф 13,5

м.л.

624

 

Направа на канал в стена до 5х5 см.

м.л.

390

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 1,5 мм2

м.л.

1 460

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 2,5 мм2

м.л.

1 380

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 10 мм2

м.л.

150

 

Доставка и монтаж на контакт единичен

бр.

10

 

Доставка и монтаж на контакт четворен

бр.

6

 

Доставка и монтаж на контакт влагозащитен

бр.

1

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36

бр.

61

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 влагозащитено

бр.

4

 

Демонтаж и монтаж на евакуационен осветител

бр.

6

 

Доставка и монтаж на табло РТ 2.2 по схема

бр.

1

 

Доставка и монтаж на табло РТ 2.3 по схема

бр.

1

 

Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм2

м.л.

80

 

Етаж 1 - крило 1

 

 

 

Доставка и монтаж на разклонителна кутия

бр.

42

 

Доставка и монтаж на конзола

бр.

101

 

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32

м.л.

65

 

Доставка и монтаж на ключ единичен

бр.

4

 

Доставка и монтаж на ключ сериен

бр.

10

 

Доставка и монтаж на ключ девиаторен

бр.

2

 

Доставка и полагане на гофре ф 13,5

м.л.

640

 

Направа на канал в стена до 5х5 см.

м.л.

390

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 1,5 мм2

м.л.

1 516

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 2,5 мм2

м.л.

1 410

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 16 мм2

м.л.

150

 

Доставка и монтаж на контакт единичен

бр.

28

 

Доставка и монтаж на контакт четворен

бр.

14

 

Доставка и монтаж на контакт влагозащитен

бр.

1

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36

бр.

61

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 влагозащитено

бр.

4

 

Демонтаж и монтаж на евакуационен осветител

бр.

6

 

Доставка и монтаж на табло РТ 1.2 по схема

бр.

1

 

Доставка и монтаж на табло РТ 1.3 по схема

бр.

1

 

Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16 мм2

м.л.

75

 

ПАРТЕР - крило 1

 

 

 

Доставка и монтаж на разклонителна кутия

бр.

30

 

Доставка и монтаж на конзола

бр.

42

 

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32

м.л.

60

 

Доставка и монтаж на ключ единичен

бр.

7

 

Доставка и монтаж на ключ сериен

бр.

5

 

Доставка и полагане на гофре ф 13,5

м.л.

540

 

Направа на канал в стена до 5х5 см.

м.л.

240

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 1,5 мм2

м.л.

1 389

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 2,5 мм2

м.л.

897

 

Доставка и монтаж на контакт единичен

бр.

9

 

Доставка и монтаж на контакт четворен

бр.

5

 

Доставка и монтаж на контакт влагозащитен

бр.

1

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36

бр.

33

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 влагозащитено

бр.

7

 

Демонтаж и монтаж на евакуационен осветител

бр.

5

 

Доставка и монтаж на табло РТ 0.5 по схема

бр.

1

 

Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм2

м.л.

70

 

Общи по част електро

 

 

 

Подвързване на захранващи линии в ГРТ

бр.

4

 
 

Етаж 3 - крило 1

 

 

23

Повиване настилка с найлон

кв.м.

573

24

Запълване на канали варо-гипсова мазилка по стена

м.л.

414

25

Шпакловане стени с гипсово лепило (Изхранване неравности по мазилката) - 1ръка

м.л.

414

26

Шпакловане стени (Фина предбояджийска шпакловка) - 1ръка

м.л.

414

27

Шлайфане стени

кв.м.

250

29

Грундиране стени с грунд (предбояджийски)

кв.м.

551

30

Грундиране таван с грунд (предбояджийски)

кв.м.

573

31

Боядисване таван - бял латекс

кв.м.

573

32

Боядисване стени - цветен латекс

кв.м.

551

 

Етаж 2 - крило 1

 

 

23

Повиване настилка с найлон

кв.м.

573

24

Запълване на канали варо-гипсова мазилка по стена

м.л.

390

25

Шпакловане стени с гипсово лепило (Изхранване неравности по мазилката) - 1ръка

м.л.

414

26

Шпакловане стени (Фина предбояджийска шпакловка) - 1ръка

м.л.

414

27

Шлайфане стени

кв.м.

250

29

Грундиране стени с грунд (предбояджийски)

кв.м.

551

30

Грундиране таван с грунд (предбояджийски)

кв.м.

573

31

Боядисване таван - бял латекс

кв.м.

573

32

Боядисване стени - цветен латекс

кв.м.

551

 

Етаж 1 - крило 1

 

 

23

Повиване настилка с найлон

кв.м.

573

24

Запълване на канали варо-гипсова мазилка по стена

м.л.

390

25

Шпакловане стени с гипсово лепило (Изхранване неравности по мазилката) - 1ръка

м.л.

414

26

Шпакловане стени (Фина предбояджийска шпакловка) - 1ръка

м.л.

414

27

Шлайфане стени

кв.м.

250

29

Грундиране стени с грунд (предбояджийски)

кв.м.

551

30

Грундиране таван с грунд (предбояджийски)

кв.м.

573

31

Боядисване таван - бял латекс

кв.м.

573

32

Боядисване стени - цветен латекс

кв.м.

551

 

ПАРТЕР - крило 1

 

 

23

Повиване настилка с найлон

кв.м.

350

24

Запълване на канали варо-гипсова мазилка по стена

м.л.

240

25

Шпакловане стени с гипсово лепило (Изхранване неравности по мазилката) - 1ръка

м.л.

240

26

Шпакловане стени (Фина предбояджийска шпакловка) - 1ръка

м.л.

240

27

Шлайфане стени

кв.м.

250

29

Грундиране стени с грунд (предбояджийски)

кв.м.

240

30

Грундиране таван с грунд (предбояджийски)

кв.м.

350

31

Боядисване таван - бял латекс

кв.м.

350

32

Боядисване стени - цветен латекс

кв.м.

240

 

ОБЩО СТРОИТЕЛНИ

 

 

23

Изнасяне на строителни отпадъци; Контейнер за строителни отпадъци, Почистване.

бр.

1,00
  1   2   3   4   5

Свързани:

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом