2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети
Име2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер71.77 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie

D020961/01

Международен счетоводен стандарт 27
Индивидуални финансови отчети

Цел

1 Целта на настоящия стандарт е да определи изискванията за отчитане и оповестяване на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети.

Обхват

2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети.

3 Настоящият стандарт не определя кои предприятия следва да изготвят индивидуални финансови отчети. Той се прилага, когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети, които съответстват на Международните стандарти за финансово отчитане.

Определения

4 В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Консолидирани финансови отчети представляват финансовите отчети на група, в които активите, пасивите, собственият капитал, приходите, разходите и паричните потоци на компанията майка и нейните дъщерни предприятия са представени като такива на една стопанска единица.

Индивидуални финансови отчети са отчетите, представени от компанията майка (т.е. инвеститор, който притежава контрол върху дъщерно предприятие) или инвеститор, който притежава съвместен контрол или значително влияние върху предприятието, в което е инвестирано, в които инвестициите се отчитат по себестойност или в съответствие с МСФО 9 Финансови инструменти.

5 Следните термини са определени в приложение А към МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, приложение А към МСФО 11 Съвместни дейности и параграф 3 от МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия:

 • асоциирано предприятие,

 • контрол върху предприятието, в което е инвестирано,

 • група,

 • съвместен контрол,

 • съвместно предприятие,

 • контролиращ съдружник,

 • компания майка,

 • значително влияние,

 • дъщерно предприятие.

6 Индивидуалните финансови отчети са отчетите, които се представят в допълнение към консолидираните финансови отчети или в допълнение към финансовите отчети, в които инвестициите в асоциирани предприятия или съвместни предприятия се отчитат по метода на собствения капитал, освен при предвидените в параграф 8 обстоятелства. Не е задължително към тези отчети да се прилагат индивидуални финансови отчети или такива да ги придружават.

7 Финансовите отчети, в които се прилага методът на собствения капитал, не са индивидуални финансови отчети. Аналогично, финансовите отчети на дадено предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или дял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие, не са индивидуални финансови отчети.

8 Предприятието, което в съответствие с параграф 4, буква а) от МСФО 10 е освободено от изискването за консолидация или в съответствие с параграф 17 от МСС 28 (изменен през 2011 г.) — от прилагане на метода на собствения капитал, може да представя индивидуални финансови отчети като единствените си финансови отчети.

Изготвяне на индивидуални финансови отчети

9 Индивидуалните финансови отчети се изготвят в съответствие с всички приложими МСФО, освен предвиденото в параграф 10.

10 Когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети, то отчита инвестициите в дъщерни предприятия, съвместни предприятия или асоциирани предприятия или:

а) по себестойност; или

б) в съответствие с МСФО 9.

Предприятието прилага същото счетоводно отчитане за всяка категория инвестиции. Отчитаните по себестойност инвестиции се отчитат в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, когато са класифицирани като държани за продажба (или са включени в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба). Оценяването на отчитаните в съответствие с МСФО 9 инвестиции не се променя при тези условия.

11 Ако предприятието избере, в съответствие с параграф 18 от МСС 28 (изменен през 2011 г.), да оцени по справедлива стойност своите инвестиции в асоциирани предприятия или съвместни предприятия посредством печалбата или загубата в съответствие с МСФО 9, то също така следва да отчете тези инвестиции по същия начин в своите индивидуални финансови отчети.

12 При установяване на правото да получи дивидент, предприятието признава дивидента от дъщерно предприятие, съвместно предприятие или асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети.

13 Когато компанията майка реорганизира груповата си структура, като създава ново предприятие в качеството му на компания майка при съблюдаване на следните критерии:

а) новата компания майка придобива контрол над първоначалната компания майка чрез издаването на инструменти на собствения капитал в замяна на съществуващите инструменти на собствения капитал на първоначалната компания майка;

б) непосредствено преди и след реорганизацията активите и пасивите на новата група и първоначалната група са едни и същи; както и

в) непосредствено преди и след реорганизацията собствениците на първоначалната компания майка преди реорганизацията имат същите абсолютни и относителни дялови участия в нетните активи на първоначалната група и новата група,

а новата компания майка отчита инвестицията си в първоначалната компания майка в съответствие с параграф 10 , буква а) в своите индивидуални финансови отчети, новата компания майка оценява стойността по балансовата стойност на дела си в позициите на собствения капитал, посочени в индивидуалните финансови отчети на първоначалната компания майка на датата на реорганизацията.

14 Аналогично, предприятие, което не е компания майка, може да създаде ново предприятие в качеството му на компания майка при съблюдаване на критериите, посочени в параграф 13. Изискванията на параграф 13 се прилагат и за такива реорганизации. В тези случаи позоваването на „първоначалната компания майка“ и „първоначалната група“ се счита като позоваване на „първоначалното предприятие“.

Оповестяване

15 Предприятието прилага всички приложими МСФО, когато прави оповестявания в своите индивидуални финансови отчети, включително изискванията на параграфи 16 и 17.

16 Когато компанията майка, в съответствие с параграф 4, буква а) от МСФО 10, избере да не изготвя консолидирани финансови отчети, като вместо това изготвя индивидуални финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:

а) фактът, че финансовите отчети са индивидуални финансови отчети; че е използвано освобождаването от изискването за консолидация; наименованието и седалището на централата (и страната на учредяване, ако е различна) на предприятието, чиито консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, са представени за обществено ползване; както и адресът, на който тези консолидирани финансови отчети могат да се получат;

б) списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, включително:

 1. наименованието на тези предприятия, в които е инвестирано;

 2. седалището на централата (и държавата на учредяване, ако е различна) на тези предприятия, в които е инвестирано;

 3. дела на притежаваното участие (и дела на притежаваните права на глас, ако е различен), притежаван в тези предприятия, в които е инвестирано.

в) описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в буква б).

17 Когато дадена компания майка (различна от компанията майка, обхваната в параграф 16) или инвеститор със съвместен контрол или значително влияние върху предприятие, в което е инвестирано, изготвя индивидуални финансови отчети, компанията майка или инвеститорът идентифицира финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО 10, МСФО 11 или МСС 28 (изменен през 2011 г.), за които се отнасят. В своите индивидуални финансови отчети компанията майка или инвеститорът оповестява също така:

а) фактът, че отчетите представляват индивидуални финансови отчети и причините, поради които те са изготвени, ако това не се изисква по закон;

б) списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, включително:

 1. наименованието на тези предприятия, в които е инвестирано;

 2. седалището на централата (и държавата на учредяване, ако е различна) на тези предприятия, в които е инвестирано;

 3. дела на притежаваното участие (и дела на притежаваните права на глас, ако е различен), притежаван в тези предприятия, в които е инвестирано;

в) описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в буква б).

Компанията майка или инвеститорът също така идентифицира финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО 10, МСФО 11 или МСС 28 (изменен през 2011 г.), за които се отнасят.

Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

18 Предприятието прилага настоящия стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 година. Разрешено е по-ранното прилагане. Ако предприятието прилага настоящия стандарт по-рано, то оповестява този факт и същевременно прилага МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия и МСС 28 (изменен през 2011 г.).

Позовавания на МСФО 9

19 Ако предприятието приложи настоящия стандарт, но все още не прилага МСФО 9, всяко позоваване на МСФО 9 се счита за позоваване на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

Оттегляне на МСС 27 (2008)

20 Настоящият стандарт се издава едновременно с МСФО 10. Заедно двата МСФО отменят МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (изменен през 2008 г.).


Свързани:

2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconМеждународен счетоводен стандарт 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия Цел
Целта на настоящия стандарт е да определи отчитането на инвестициите в асоциирани предприятия и да установи изискванията за прилагането...
2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconСс 28 отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
Този стандарт се прилага от предприятията, които са направили инвестиции в асоциирани предприятия
2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconСс 28 отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
Този стандарт се прилага от предприятията, които са направили инвестиции в асоциирани предприятия
2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconМеждународен счетоводен стандарт 28
Настоящият стандарт се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия. Той не се прилага при отчитането на инвестиции...
2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconИкономически университет варна
Мсс 27 Сводни финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия; мсс 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия;...
2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconМеждународен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел
Целта на настоящия мсфо е да определи принципите за финансово отчитане на предприятия, които притежават дялово участие в съвместно...
2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconЦел сс 27 определя реда за съставянето и представянето на консолидираните финансови отчети и отчитането на инвестициите в дъщерни предприятия. Обхват
Сс 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconСс 27 консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
...
2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconСс №27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
...
2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети iconОтчети Обхват
Настоящият Стандарт се прилага при изготвянето и представянето на консолидирани финансови отчети за групи от предприятия под контрола...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом