Регламент (ЕС) № / на комисията
ИмеРегламент (ЕС) № / на комисията
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер50.26 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година


за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен стандарт за финансово отчитане 10, Международен стандарт за финансово отчитане 11, Международен стандарт за финансово отчитане 12, Международен счетоводен стандарт 27 (2011 г.) и Международен счетоводен стандарт 28 (2011 г.)


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти1 и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

  1. С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията2 бяха приети някои международни счетоводни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

  2. На 12 май 2011 г. Съветът по международните счетоводни стандарти (СМСС) публикува Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни дейности, МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия, и измени Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Индивидуални финансови отчети и (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия. Целта на МСФО 10 е да е се въведе единен модел за консолидация, при който наличието на контрол е определящо основание за консолидация на всички видове предприятия. МСФО 10 замества МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети и разяснение 12 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР) Консолидация — образувания със специална цел (ПКР 12). С МСФО 11 се установяват принципите за финансово отчитане за предприятия, които са страни в съвместно предприятие, и се заместват МСС 31 Дялове в съвместни предприятия и ПКР-13 Съвместно контролирани предприятия — непарични вноски от контролиращите съдружници. Разпоредбите на МСФО 12 съчетават, засилват и заместват изискванията за оповестяване за дъщерни предприятия, съвместни предприятия, асоциирани предприятия и неконсолидирани структурирани предприятия. Във връзка с тези нови МСФО СМСС издаде и изменения в МСС 27 и МСС 28.

  3. С настоящия регламент се приемат МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 и изменените МСС 27 и МСС 28, както и произтичащите от това изменения в други стандарти и разяснения. Тези стандарти и изменения на съществуващи стандарти или разяснения съдържат позовавания на МСФО 9, който понастоящем не може да се прилага, тъй като МСФО 9 все още не е приет в Съюза. Затова всяко позоваване на МСФО 9, както е посочено в приложението към настоящия регламент, следва да се чете като позоваване на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Освен това всяко последващо изменение на МСФО 9, произтичащо от приложението към настоящия регламент, не може да се прилага.

  4. Консултацията с Техническата експертна група (ТЕГ) към Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) потвърждава, че МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 и изменените МСС 27 и МСС 28 отговарят на техническите критерии за приемане, формулирани в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

  5. Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

  6. Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

а) Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети се добавя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

б) МСФО 1, МСФО 2, МСФО 3, МСФО 7, Международен счетоводен стандарт (МСС) 1, МСС 7, МСС 21, МСС 24, МСС 27, МСС 32, МСС 33, МСС 36, МСС 38, МСС 39 и разяснение 5 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО 5) се изменят, а разяснение 12 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР 12) се замества в съответствие с МСФО 10, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

в) МСФО 11 Съвместни предприятия се добавя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

г) МСФО 1, МСФО 2, МСФО 5, МСФО 7, МСС 7, МСС 12, МСС 18, МСС 21, МСС 24, МСС 32, МСС 33, МСС 36, МСС 38, МСС 39 и разясненията на КРМСФО 5, КРМСФО 9 и КРМСФО 16 се изменят, а МСС 31 и ПКР 13 се заместват в съответствие с МСФО 11, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

д) МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия се добавя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

е) МСС 1 и МСС 24 се изменят в съответствие с МСФО 12, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

ж) Измененият МСС 27 Индивидуални финансови отчети се добавя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

з) Измененият МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия се добавя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

2. Всяко позоваване на МСФО 9, както е посочено в приложението към настоящия регламент, се чете като позоваване на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

3. Всяко последващо изменение на МСФО 9, произтичащо от приложението към настоящия регламент, не се прилага.

Член 2

Всяко предприятие прилага МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12, изменения МСС 27, изменения МСС 28 и последващите изменения, посочени в член 1, параграф 1, букви б), г) и е), най-късно от началната дата на своята първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

Жозе Мануел БАРОЗУ

Председател


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСФО 10

МСФО 10 — Консолидирани финансови отчети

МСФО 11

МСФО 11 Съвместни дейности

МСФО 12

МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия

МСС 27

МСС 27 Индивидуални финансови отчети

МСС 28

МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятияВъзпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да бъде получена от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на адрес в интернет www.iasb.org

1ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

2ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

BG   BG

Свързани:

Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕС) № / на комисията icon2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Регламент (еио) №2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) №312/2009 на Комисията)
Регламент (ЕС) № / на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (еио) №2184/86 на Комисията комисията на европейските общности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом