Христо Ботев", ул."
ИмеХристо Ботев", ул."
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер275.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sou-hrbotev-kz.com/sait/temi2/tema 12/pdu.doc


Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, ул.”Аспарух” №5—гр. Козлодуй

тел. О973 / 8 08 70, 8 08 71 E-mail: hr.botev.46@abv.bg , www.sou-hrbotev-kz.com


ЗАПОВЕД


№ 3


Козлодуй, 15.09.2010 г.


На основание чл. 25 от ППЗНП и чл. 181 КТ


Н А Р Е Ж Д А М


През учебната 2010/2011 година щатния педагогически персонал, лекторите и всички ученици и родители да спазват


ПРАВИЛНИК


за


Дейността на СОУ “Христо Ботев” гр. Козлодуй


Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1 С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на СОУ “Христо Ботев”, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове от по – висок ранг или пък имат нужда от специфично от гледна точка на училището /третиране.

Чл. 2 ал.1 Правилникът е задължителен за директора, помощник директорите, учителите, възпитателите, лекторите, учениците, работниците и служителите на СОУ “Христо Ботев” гр. Козлодуй, както и за всички други лица, намиращи се на негова територия. За училищна територия или район на училището се смята училищната сграда,училищният стол , училищният двор с фиксирана ограда.

Чл.2, ал.2 „Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност,етническа принадлежност и религия”.


Глава втора


УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ


Чл. 3

/ 1 / СОУ “Христо Ботев” условно наричано по - нататък “училището” е средно общообразователно с 12-годишен срок на обучение. В него условно се обособяват две степени:

Основна образователна степен с два етапа:

начален 1 - 4 клас –учениците от начален етап не повтарят в един и същи клас, при необходимост се осигурява допълнителна работа.

прогимназиален 5 - 8 клас;

Средна образователна степен – гимназиален етап с продължителност 4 години след завършен 8 клас.

/ 2 / След 7 клас прием се осъществява в профилите:

“Технологичен”

с иинтензивно изучаване на английски език, математика и ИТ съгласно Наредба на МОН и след одобрен прием от РИО на МОН – гр. Враца.

Чл. 4

/ 1 / Обучаващите се в училището получават документ за завършен етап на образованието си съгласно ЗНП и ППЗНП.

/ 2 / На учениците, завършили 8 клас, училището издава свидетелство за основно образование.

/ 3 / Учениците, завършили успешно XII клас съгласно учебния план, получават диплома за завършено средно образование.

Чл. 5

/ 1 / Училището се управлява от директор, подпомаган от помощник директори.

/ 2 / Директорът организира, контролира и отговаря за цялостната дейност в училището съгласно чл. 147 от ППЗНП.

/ 3 / Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището.

/ 4 / Педагогическият съвет на училището е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси, съгласно чл. 150 от ППЗНП.

Чл. 6

/ 1 / Училището е общинско с публична общинска собственост.

/ 2 / Общината предоставя материална база на училището за ползване, стопанисване и управление.

Чл. 7 Училището се финансира от общинския бюджет.

Чл. 8 Средствата от наеми, земеделска земя или други постъпления се управляват от училищното настоятелство и се използват за обогатяване на МТБ, ученически дейности, квалификационна дейност и др.


Глава трета


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ


Чл.9 СОУ „Христо Ботев” притежава училищно знаме с образа на Христо Ботев.

Училищното знаме тържествено се посреща в началото на всяка учебна година и тържествено се предава от учениците от последния гимназиален клас – ХІІ, на учениците от следващия випуск чрез ритуал за изпращане на абитуриентите.


Чл.10 Учениците от СОУ „Христо Ботев” по време на учебния процес и при организиране на извънкласни и извънучилищни дейности носят задължително отличителен знак – значка с емблемата на училището.

При дейности от страна на учениците,уронващи авторитета на училището, отличителния знак може да бъде отнет със заповед на Директора по предложение на класния ръководител при спазване на чл. 26 ал. 2.4 от ПВР.

Отличителният знак тържествено се връчва на учениците от първи клас и символично се връща от абитуриентите.

Отличителният знак се дава като награда на абитуриенти с постижение през учебната година.


Чл.11 Педагогическият персонал и административните служители носят отличителният знак върху елемент от работно облекло-шал- заедно с надпис на заеманата от тях длъжност върху баджове,ежедневно в сградата на училището и при участие в организирани извънкласни и извънучилищни дейности.

Глава четвърта


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС


Чл. 12 Учебно – възпитателният процес в СОУ “Христо Ботев” е организиран в следните форми на обучение:

12.1 Дневна форма на обучение

12.2 Самостоятелна форма на обучение

12.3 Индивидуална форма на обучение

Чл. 13 Училищното обучение се организира в последователни класове

1 .1 Обучението на учениците от дневна форма се организира в паралелки,

всяка паралелка има класен ръководител.

1.2 До 25 септември паралелката избира от своя състав отговорник на класа с цел

подпомагане на кл. ръководител при организиране на участието на паралелката в класни и общоучилищни инициативи. Изборът се осъществява по демократичен начин

/ 2 / До 20.IX всеки класен ръководител запознава на родителска среща учениците и родителите с ПДУ и БУОВТУ, които удостоверяват с подписа си, че са запознати.


Чл. 14 Всяка паралелка организира свое дежурство в учебната стая

/ 1 / Дежурната група за всяка седмица се състои от двама дежурни, чийто номера се записват в дневника на класа от кл. ръководител. Учениците се уведомяват от кл. р-л за седмичните дежурства

/ 2 / Дежурната група организира подсигуряването на необходимите условия за учебната работа / почистване на дъската, чиста вода, хигиена на стаята за всеки учебен час, на необходимите пособия и др. Почистващите средства се съхраняват от дежурния. / 3 / дежурната група организира и контролира спазването на изискванията на Училищния правилник в рамките на учебната стая.

/ 4 / Дежурната група подпомага дейността на дежурната комисия учители и докладва за повреденото имущество.

/ 5 / Дежурната група отговаря за състоянието на учебната стая заедно с отговорника на класа.

/ 6 / Външния дежурен е длъжен да уведоми класа за промени в учебното разписание на деня.

/ 7 / Всяко неизпълнение на функциите на дежурните ученици се смята за виновно нарушение на училищния правилник и подлежи на санкции по реда на чл. 22 ал. 3


Чл. 15 т. 1.1 Учениците се явяват на училище в приличен вид, като носят необходимите за всички учебни часове учебници и други учебни помагала.

Учениците са длъжни да посещават учебните занятия по физическо възпитание и спорт с подходящо игрално облекло, спортен екип и чисти спортни обувки

1.2 При 5, вписани в дневника забележки за неспазване на задълженията към чл. 12, ученикът се наказва със “забележка”.

/ 2 / Ученикът има следните задължения:

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;

3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;

/3/Приличен вид, блуза без дълбоко деколте, пола не по – къса от 4 см. над коляно, 7/8 панталони за учениците , забранява се носенето на къси панталони, потници и прозрачно облекло в училище.Контролът се осъществява от дежурните учители на входа на училището от7,15- 7,30 ч. сутрин и от 12,45 след обяд. За установените нередности се попълва протокол и се предава на директора, а класния р-л уведомява родителя за получената устна забележка.

4. да носи отличителен знак на училището, да спазва примерно поведение.По решение на ПС на ученици може да се налага мярка”Намаляване на поведението” от примерно на добро и задоволително

5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

10. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;

/ 3 / Неспазилите изискванията на предходните алинеи се наказват дисциплинарно съгласно чл. 26 от Правилника.

Срокът за подаване на документите за безплатна храна е до 27.09. Ученикът ползващ безплатна храна при болест губи правото си да ползва безплатана храна, включително и да получава храна за вкъщи;

/4/ Ученикът има следните права:

1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;


4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в не учебно време за развитие на интересите и способностите си;

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност; На зрелостниците постигнали отличен успех и активно

участвали в живота на училището по предложение на класния ръководител и с решение на ПС се връчват награди – почетни плакети.

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси."- Получава консултации от учителите при организиране на самостоятелната си подготовка, да бъде стимулиран и насочван за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

11. Да получава стипендия и безплатана храна при условие и ред, определени от нормативен акт на МОН и Общината.

Учениците от гимназиален етап имат право на стипендия, необходимите документите да бъдат представени не по- късно от 25.09. за I учебен срок и до 3 работни дни след началото на II учебен срок;

/ 5 / При наказания по чл. 26 ученикът загубва правото да получава стипендия

Чл. 16 / 1 / Учениците в самостоятелно форма на обучение полагат изпит върху съдържанието на всеки учебен предмет за всеки клас последователно:

 • тези изпити се полагат в три сесии: януарска – редовна и юнска – поправителна и септемврийска – поправителна.

 • Всеки ученик в самостоятелна форма на обучение подава писмено заявление до директора, в което конкретизира сесията, учебните предмети, чужд език, ЗИП.

 • Всеки ученик се запознава с учебния план по който ще се обучава представен от пом. Директор УД

 • Обучението в самостоятелна форма са провежда съгласно Процедура-приложение№2

/ 2 / Изпитите на учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение се организират при реда и условията, определени от директора.

/ 3 / Всеки ученик, обучаващ се в самостоятелна форма на обучение, е длъжен да се информира своевременно за графика на изпитната сесия, изготвен и поставен на информационните табла, намиращи се на – ет. 2.

Чл. 17

/ 1 / По молба на родителя на нуждаещия се ученик, съгласно условията в ППЗНТ

пом. директорът изготвя график за посещение на учителите от 8 -12 ч. и са седмично. Класният р-л е длъжен да уведоми родителите писмено за графика и да кординира посещенията по графика.

Знанията на учениците в индивидуална форма на обучение се оценяват чрез текущи оценки.

/ 2 / За индивидуално обучение на даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат обучението си в определени срокове, обучението приключва с изпити. Директорът определя условията и реда за провеждане на изпитите след подадена молба от родителя.

.

ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл. 18 / 1 / В първи клас постъпват деца, навършили 7 години, по молба на родителите или настойниците, копие от акт за раждане на детето и удостоверение за завършен ПГ или ПК.

Обучението в първи клас се организира целодневно - в блок от задължителна подготовка /до обяд/ и в самостоятелен блок за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт /ПИГ-след обяд/

/ 2 / В девети клас постъпват ученици, завършили основно образование. Класирането и приемът се осъществяват въз основа на балообразуващи оценки от свидетелството за основно образование и решение на ПС.

/ 3 / Новоприетите ученици се завеждат в книга на подлежащите на задължително обучение от В. Петкова, която отговаря за документацията по движение на учениците.

Учениците от начален етап на обучение могат да се приемат във всички класове през цялата учебна година.

/ 4 / Учениците от прогимназиален етап на обучение се приемат и преместват във всички класове целогодишно, но не по – късно от 30 дни преди края на всеки уч. срок.

/ 5 / Учениците от гимназиален етап се приемат целогодишно, но не по – късно от 30 дни преди края на учебната година, ако са от същия профил и при наличие на свободни места.

Чл. 19

/ 1 / Разпределението на учениците в последователни класове, паралелки и групи се извършва от директора в съответствие с нормативните документи, но не по – късно от 14 септември.

/ 2 / Определянето на преподавателската заетост и класното ръководство се прави от директора не по – късно от 14 септември.

/ 3 / Дневното обучение в училището се провежда по седмично разписание, утвърдено от Директора и учебен план, приет от педагогическия съвет въз основа на типов учебен план за общообразователнте училища.

/ 4 / Приетите наготово, адаптираните или разработвани учебни програми се утвърждават от директора до 20 септември.

/ 5 / В съответствие с учебните планове и програми, учителите и кл. р-ли съставят годишни разпределения и ги представят за утвърждаване от Директора не по – късно от 20 септември.

/ 6 / При наличие на необходимия брой желаещи ученици се формират сборни ПИ групи в начален етап и прогимназиален етап.

/ 7 / За включване в сборната полуинтернатна група родителите подават писмено заявление до директора.

Чл. 20 / 1 / Седмичното разписание на учебните занятия се изготвя при спазване указанията на МОМН от училищна комисия не по – късно от три дни преди започването уч. година и се утвърждава от директора. Промени в него може да прави само директорът.

Пом. директорът изготвя график за провеждане на часове, невключени в седмичното разписание, който се поставя на видно място – информационно табло ет. 2

/ 2 /Всички учители предлагат в писмен вид проект на пом. директора,а той изготвят график за провеждане на конролни работи през уч. година в началото на всеки срок, който се представя на директора за утвърждаване. Графикът се поставя на видно място от пом. директорите в срок до 10 работни дни от началото на срока.

Чл. 21 / 1 / Учебните занятия започват и завършват по график, утвърден от директора.

/ 2 / При закъснение на учителя през първите 15 минути нямат право да напускат класната стая,а след това време изпълняват указанията на деж. пом. директор относно тяхната организация по време на свободния уч. час.

/ 3 / Първият учебен час започва в 7.30 часа, обучението е едносменно. Учениците посрещат влизането на учителя в часа организирано, с осигурени за часа учебници и учебни помагала и ученическа книжка.

/ 4 / Началото на учебния час се оповестява с “два звънеца”, първият за учениците, втория – за учителите, с изключение на вторник, когато звънецът е един.

/ 5 / Краят на учебния час се оповестява със “звънец”

/ 6 / Биенето на звънеца се извършва от определените от пом. директора лица – чистачка по вътрешен график.

/ 7 / Промени в графика на деня се правят само с разрешение на директора.

Чл. 22 / 1 / Учениците заемат местата си в учебното помещение в интервала между първия и втория звънец.

/ 2 / Закъсненията поради болестно състояние или с предварително разрешение на класния ръководител или учител в час до 15 минути се считат за закъснение по уважителни причини . Болестно състояние се удостоверява с медицински документ, а разрешението от кл. ръководител е писмено.

/ 3 / При възникване на конфликти и непредвидени ситуации в час, всеки учител разрешава същите в следния ред:

 • разговор и съдействие от кл. р–л или педагогическия съветник.

 • писмено внасяне на информация относно случая до УКБППМ, при което учителя присъства, като осигурява задължителното присъствие и от ученика и кл. р-л на заседание – всеки четвъртък 12.30 часа. Изключителни са спешните случай, касаещи безопасност или здравословно състояние, като учителят се обръща директно към медицинското лице, пом. директора / директора / или специализиран орган на МВР, бърза помощ.

/4/ При отстраняването на ученика от час учителя му възлага писмена работа до приключване на учебния час. Контрола ще се осъществи от педагогическия съветник. По преценка на учителя отстранения ученик, може да бъде изпитан следващия час. При две отстранявания от учебен час, следва наказание ПДУ чл.26 ал.1


Чл. 23 / 1 / Учителите идват в училище не по – късно от 10 минути преди първия си учебен час с изключение на дните, в които са дежурни по график с цел осигуряване на БУОВТУ. По време на оперативните съвещания или друга специфична заетост дежурните учители не участват в съвещанието.

/ 2 / Учителят влиза в съответното учебно помещение не по-късно от 1 минута след биенето на втория звънец. Преди започване на учебната работа е длъжен да осигури и съблюдавабезопасни условия, изправност на ел. съоражение, дъска, стъкла и други.

/ 3 / За учебните часове в стаите на стола и работилниците, учениците изчакват учителя във фоаето на първия етаж и задно с него заемат местата си за учебна работа. Началото и края на тези учебни часове съвпада с графика за деня.

/ 4 / За изпълнение на седмичното разписание, на графика на учебните занятия и на изискванията, посочени в ал. 1 и ал. 2 на този член отговаря пом. директорът за учебната дейност

/ 5 / При 3 нарушения по ал. 1 и ал. 2 на този член в рамките на два последователни календарни месеца щатните учители се наказват със “забележка” по член 88 т. 1 от КТ.

/ 6 / След биене на звънеца в края на последния учебен час за деня учениците се извеждат от учителя от сградата на училището организирано.

/ 7 / При отсъствие по болест, ръководството на училището да бъде уведемено най - късно 1 час преди започването на работната смяна, учебен час. Всеки отсъстващ учител или друг служител уведомява лично директора за отсъствието си .

/8/ При отсъствие на учител титуляр по учебен предмет или КОО Директорът осигурява заместване както следва:

8.1. От друг правоспособен учител

8.2. От Педагогически съветник или друг педагог, който в учебен час провежда гражданско или здравно образование по теми от програма, с която са запознати учителите, родителите и учениците.

8.3. От педагогическия съветник и медицинско лице в училище по подходящи за възрастта


8.4. Пом.-директор УД осигурява, съблюдава и контролира безопасното поведение при заместване на отсъстващия титуляр по т. 8.2., 8.3., 8.4.

8.5. При отсъствие на титуляр се осигурява заместване от лице и по график на основание заповед, изготвена от пом. – директор АСД и утвърдени от Директора.

Чл. 24 / 1 / Задълженията и правата на учителите произтичат от настоящия правилник, КТ, ЗНП, ППЗНП чл. 128, 129а, 129б, Правилника за вътрешния ред, ПБУОБТУ и други нормативни документи в сферата на образованието.

/ 2 / Учителите се организират в обединения по културно – образователните области, в които преподават.

А / функции на предметната комисия от КОО.

- в края на учебната година разработва предложение за разпределение на преподавателската работа по предмета за следващата учебна година и председателя на предметната комисия го предава на директора до 10 дни.

- разработва план за квалификационната дейност в училището по съответния учебен предмет и го предава на директора на училището в срок до 20 септември.

Комисия от членове на методическото обединение подготвят конспекти и изпитни билети за приравнителни, поправителни изпити.

/ 3 / Всяко обединение избира свои председател

Той има следните функции:

 • представя обединението в групата на учителите

 • подписва всички предложения, становище и други решения на комисията

 • представя комисията пред ръководството на училището

 • осигурява ксерокопия на указанията за организация на учебно – възпитателната дейност по учебни предмети за уч. година

Чл. 25 / 1 / Учениците задължително присъстват на всички занятия, определени с учебен план и седмично разписание.

/ 2 / На всеки ученик, който не присъства в часа, се поставя отсъствие.

/ 3 / Отсъствията за деня се вписват в часа в дневника на класа от учителя, обработват се за седмица и се пренасят с натрупване през цялата учебна година от кл. р-л.

Оформянето на сумарните отсъствия става от класен ръководител след приключване на работната седмица.

/ 4 / До 30 число на всеки месец класният ръководител вписва в ученическата книжка направените от ученика отсъствия и получените оценки.

/ 5 / За всеки 5 неизвинени отсъствия, допуснати от ученика, класният ръководител уведомява писмено родителите.


Чл. 26 За нарушаване на правилника учениците се наказват

/ 1 / За направени неизвинени отсъствия

  1. При 5 – “забележка” - за определен период от време през уч. година.

  2. При 10 “предупреждение за преместване в друго училище” – до края на уч. година

  3. При 15 неизвинени и 120извинени – преместване в друго училище до края на учебната година, а за учениците навършили 16 години, преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение. Учениците навършили 16 год и допуснали над 120 отсъствия от учебни часове завършват обучението си самостоятелна форма.

/ 2 / За непристойно поведение на ученика, обида, побои, арогантни прояви, уронване на авторитета на учителя, училището и други прояви се налагат наказания:

Наказание с обществено полезен труд по преценка на класния ръководител-за определен съгласуван с Директора период.

 • Полагане грижи за цветята в класните стаи или коридора

 • Поддържане на материалната база /почистване на маси и столове в класната стая – материалите за почистване се подсигуряват от ученика/

 • Поддържане хигиена в класната стая /метене, влажно почистване с парцал, изхвърляне на кошчето/

 • Почистване на училищния двор /оборка/

 • Поливане на храсти и дървета

 • Почистване около паметниците в училищния двор.

- контрола се осъществява от педагогическия съветник

2.1. забележка-до края на учебната година;

2.2 предупреждение за преместване в друго училище-за определен със Заповед на Директора период

2.3 преместване в друго училище-до края на учебната година

2.4 отнемане на отличителния знак на училището за определен период

2.5.При тежки и системни нарушения на задълженията от страна на ученик по ПДУ освен наказания по чл 139 от ППЗНП и чл 26 ал 2 т 1,2,3,4 на същия може да се наложи мярка”Намаляване на поведението” за определен период в следните степени:

От „Примерно поведение” на „Добро поведение”

От „Примерно поведение”на „Незадоволително поведение”

От „Добро поведение” на „Незадоволително поведение”

Мярката”Намаляване на поведението” се предлага от класен ръководител или учител по учебен предмет, приема се с решение на ПС и се налага със заповед от Директора


/ 3 / При неспазване на задълженията на дежурния ученик се налага наказание “забележка”. Учениците, допуснали отсъствия, отговарящи на 1/3 от учебните часове по определени учебни предмети, се явяват на изпит;

/ 4 / При 5 забележки върху поведението на ученик фиксирани в училищната документация същият се наказва със “забележка”, при 10 – предупреждение за преместване, при 20 – преместване.

/ 5 / Наказанията се налагат със заповед на Директора съгласно чл. 139 ал. 2.4.5.6 от ППЗНП.

/ 6 / Наложените наказания 1 месец преди края на уч. година важат до края на 1 уч. срок на следващата.

/ 7 / Преди да бъде внесено предложение за налагане на наказание по чл 26 ал1,ал2,ал3 и ал4 и ал 6 от ПДУ трябва да се изпълни следната процедура:

 • класният ръководител писмено уведомява родителя за броя неизвинени отсъствия или нарушения на ПВР и че следва налагане на наказание (да се посочи степента на наказанието) и задължително вписва броя на отсъствията в ученическия бележник

 • педагогическият съветник след съгласуванес класния ръководител че е изпълнено писмено уведомление изготвя сведение до Агенция за закрила на детето в гр.Козлодуй с имената на учениците, на които ще бъде наложено наказание

 • педагогическият съветник изисква от учениците подлежащи за наказание писмено обяснение за допуснатите отсъствия или нарушаване на ПВР, след което ги внася в канцеларията на гимназията с уведомителното писмо до Агенцията за закрила на детето;

 • педагогическия съветник и класните ръководители да потърсят съдействието на родителите за изясняване на фактите, довели до налагане на наказание;

 • директорът на гимназията се запознава с писмените обяснения на учениците, или устно изслушва ученика и се запознава с фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението;

 • класните ръководители изпращат писменото уведомление до родителите чрез писмо или го връчват лично на ученика в присъствието на класа и изискват в двудневен срок да бъде върнато, подписано от родителя или настойника. Последният с личния си подпис удостоверява, че е запознат със съдържанието на писмото.

 • Класният ръководител задължително вписва изходящия номер на уведомителното писмо и датата на връчването в дневника на класа;

 • Педагогическият съветник изработва индивидуална програма за работа с учениците с рисково поведение. С тази програма се запознава класния ръководител, ученика, родителя и се подписва от тях

Чл 27 / 1 / Извиняването на отсъствията по болест на учениците става въз основа на медицинска бележка, придружена от амбулаторен лист, а по други причини с уведомително писмо от родителя.

/ 2 / Медицинската бележка се съхранява от кл. р-л до края на уч. година.

/ 3 / Отсъствието на ученик по болест се удостоверява с медицински документ, който следва да се представи на класния р-л в първия ден след боледуването. При липса на такъв документ отсъствията се считат за неизвинени. До 3 дни след издаване на мед. документ: медицинската бележка да бъде заверена от мед. лица в училище.

/ 4 / За освобождаване на учениците от часове по физическо възпитание и спорт за определен период / до 3 месеца / се представя мед. бележка издадена от личния или лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на ученика, мотивът за освобождаване и срокът за освобождаване. Учениците могат за бъдат освободени по здравословни причини от изучаване на предмета физическо възпитание и спорт за учебен срок или година чрез протокол на ЛКК. Освободените ученици по физическа дейност задължиетлно присъстват в час по физкултура и спорт и изпълняват разпорежданията на учителя в часа по решение на ПС.

Чл. 28 / 1 / директорът и кл. р-л могат да разрешат отсъствията на учениците по уважителни причини съответно до 7 и 3 дни от уч. година.

/ 2 / Разрешенията по ал. 1 на този член се получават след преценка от страна на директора и кл. р-л, подаване на писмена молба до директора или кл. р-л от родителя или настойника, придружена с декларация за съгласие за участие на децата им в организирани дейности от извънучилищни институции, спорт, турне, конкурс и др..

/ 3 / Освободените участници са длъжни да усвоят пропуснатото учебно съдържание съгласно ДОИ при отсъствието им.

/ 4 / За ученик от дневна форма на обучение, отсъствал независимо от причините, в рамките на 1/3 от хорариума по един учебен предмет,директорът на училището след обсъждане с ПС със заповед определя условията и реда за завършване на учебния срок и учебната година.

Чл.29

(1)В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.


(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище."


Чл 30

Родителите на всички ученици задължително посещават родителски срещи. На първата родителска среща през месец септември се подписват, че са запознати с правилника за вътрешния ред. Родителските срещи, провеждани през уч. година се осъществяват по випуски.


Чл.31 /1 / Оценяването на знанията, уменията и компетенциите на учениците се извършва с оценки от 2 до 6 при спазване на изискванията на чл. 108 от ППЗНП. Вътрешното оценяване се извършва от учителя, които подготвя изпитните материали и критерии за оценяване /ако не са раздадени предварителни от МОН/. Индивидуално,групово или паралелково изпитване до 20 мин. Се провежда без предварително обявяване в графика и след съгласуване с учениците.

Учителят задължително осигурява ритмичност на оценяването на всеки ученик чрез устно и писмено изисквания и изпитване за установяване на практически умения за работа в лабораторни условия.

/ 2 / Устните изпитвания са индивидуални – самостоятелни или в дискусии и обсъждания. При устното изпитване учителя се мотивира пред ученика.

/ 3 / Писмените изпитвания са:

 • Общи / контролни работи и класни работи – за класа или за група ученици от класа.

 • Индивидуални – предназначени за отделни ученици. Те се извършват за не по – повече от един учебен час. При писмено изпитване учителят коригира, оценява и рецензира писмените работи. Връща ги на учениците за подпис от ученика и родителя и ги получава обратно. Подписаните писмени работи се съхраняват до края на уч. година в пом. дирекцията. Контролните работи се организизрат за не повече от 1 учебен час.

Класните работи се организират в един учебен час, а по български език и литература и по чужд език от 8 – 12 клас ПП – в два слети учебни часа.

Класни работи не се организират с учениците в начален етап на обучение I – IV клас.

/ 4 / За една уч. седмица максимално допустимия брой общи писмени изпитвания е контролна и класна работа/ които не са в един и същи ден / или две контролни работи.

/ 5 / Класните работи да се провеждат по предварително съставен график от пом. Директора по учебната дейност след съгласуване с преподавателите. Графикът за първия срок се съставя до 5 ноември, а втория – 15 март. Класните ръководители уведомяват родителите писмено.При отсъствие на ученика от класни и контролни работи учителя преценява в кой момент ученика ще навакса пропуснатото.

/ 6 / Класните работи да се насрочват не по – късно от 15 дни преди края на учебния срок, а резултатите от тях се оценяват до 10 дни след провеждането им.

/ 7 / Учителят лично внася поставените от него оценки в съответната документация както следва:

а/ текущите оценки от устните изпитвания в деня на изпитването.

б/ текущите оценки от писмените изпитвания – до две седмици след провеждане на самото изпитване.

/ 8 / Оформянето на срочна оценка да става при стриктно спазване на ?? на изискванията на МОН за оценяване постиженията на учениците.

/ 9 / При нарушения на учителите по ал. 3.4.5.6.7 директорът обявява за невалидни получените оценки.

/ 10 /Всички ученици, получили оценка слаб 2, се явяват на поправетелни изпити, но не повече от 2 редовни поправителни сесии през учебната година.

/ 11 / Провеждането на поправителните изпити се извършва по график, съставен от пом. Директора по учебната дейност въз основа на информацията подадена от класните ръководители. Графикът се утвърждава от директора и се обявява на видно място в училище.

/ 12 / Ученикът не може да полага в един ден повече от един изпит.

/ 13 / Изпитът на ученик послужил си с измами се анулира от изпитната комисия с отделен протокол и се счита за неположен.

/ 14 / За резултатите от поправителните и приравнителните изпити се съставя протокол от комисията, която провежда изпита, който заедно с работите на учениците се предават на директора в деня на изпита. Резултатите се приемат от ПС.

/ 15 / Преподавателя, чийто ученици са получили годишна оценка слаб 2 и ще полагат поправителен изпит на септемврийска поправителна сесия се явява на работа на 1 септември на учебната година за провеждане на консултации.


Чл. 32 / 1 / Резултатите от изпитите самостоятелна форма и от поправителни изпити се вписват в специална книга от пом. директора Петкова.


Чл. 33 / 1 / В училището е въведено дежурство на учителите по график, разработен от пом. директора и утвърден от директора.

/ 2 / Дежурните учители идват в училище 15 минути преди първия учебен час и си отиват след завършване на всички учебни занятия за деня. Дежурните учители приемат учениците на входа, отговарят за реда в училище, здравето и живота на учениците за времето съгласно графика за дежурство. Дежурните учители уведомяват учениците от районите си за промени в разписанието за деня.

/ 3 / Дежурният пом. директор идва в училище в 7.00 часа за първа смяна и 12.00 часа за втора смяна.

/ 4 / Дежурен учителски екип вписва учебната програма за деня един ден предварително.

/ 5 / Преподавателите по физкултура дежурят в сградата на физкултурния салон по график.

/ 6 / След приключване на учебните занятия за деня всеки преподавател е длъжен да попълни главната книга.

/ 7 / В края на работния ден директора заверява с подпис и печат материалната книга.

/ 8 / Дежурните / в класа / ученици идват 10 минути преди започването на първия учебен час, като почистват дъската и осигуряват техн. средства.

/ 9 / Контрол по изпълнение на ал. 2.3.4 се изпълнява от пом. директорите.


Чл. 34 Учениците са длъжни на входа на училището да показват личните си карти и да спазват пропусквателния режим в сградата на училището.


Чл. 35 Учениците нямат право да се качват по прозорците, перилата и завършените и незавършените постройки в училище и територията около него. Кл. ръководители са длъжни да уведомяват учениците за тази забрана писмено.


Чл. 36 / 1 / Коридорите и стълбището се почистват през всички учебни часове от чистачките. Двора се мете от 13.00 ч. – 14.00 ч.

/ 2 / Чистачките са длъжни да стоят по районите си в рамките на работното си време.

/ 3 / Неизпълнилите задълженията си по ал.1. 2 и ал. 3 на този член се наказват по чл. 187 от КТ.

Чл. 37 / 1 / Всички лица, които влизат в сградата на училището са длъжни да спазват пропусквателния режим и при поискване от длъжностното лице – пазач, да удостоверяват самоличността си с лична карта. При отказ да направят това, същите не се допускат в училището.

/ 2 / Всички лица са длъжни да изпълняват указанията на дежурните учители относно спазването на вътрешния ред и ненарушаване дейността на училището.


Чл. 38 / 1 / Учениците, учителите, служителите и работниците се инструктират за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверяват направения инсруктаж с подписите си в специална книга.

/ 2 / Учениците се инструктират първата седмица на първия срок и в първата седмица след Коледната и Пролетната ваканция и при постъпване на нов ученик от класните ръководители.

/ 3 / Педагогическия персонал се инсруктира три пъти през учебната година от пом. Директора по АСД. Непедагогическия персонал се инсруктира на всеки 3 месеца от пом. Директора по АСД.

/ 4 / Учителите по труд и техника, технологии, физкултура, физика, химия са длъжни да изработят инструктаж за безопасна работа с машини, ел. ток, химикали и вредни за здравето вещества в работилниците и лабораториите в училището. Същите учители да проведат начален инструктаж и инструктаж на работно място в срок 30 септември, периодичен инструктаж в първата седмицаслед Коледа и Пролетна ваканция и извънреден инструктаж по необходимост.

Чл. 39 Организирането на дейности извън училище да става след 10 дневно предупредително писмено уведомяване на директора и при стриктно спазване на Инструкция за организиране на дейности от РЗОВС – МОН.

Чл. 40 / 1 / Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто и да е повод;

/ 2 / Главните книги, книгите за подлежащи, личниет картони, регистрационните книги се съхраняват от секретаря, а завършените в края на уч. година се предават от В. Петкова.

/ 3 / Посочените в алинея 2 на този член документи се предоставят от секретаря на учителите за работа срещу подпис в книгата, в която се отбелязва името на получателя, взетия документ и датата на получаването, и дата на връщане.

Чл. 41 Заверяването на документация се извършва от директора, а контрол по нейното водене - от Директора или пом. директора.

Чл. 42 / 1 / При допусната грешка в документ, който е прошнурован и прономерован, грешката се зачертава с една червена линия, след което се нанася поправката. Поправката се нанася от длъжностното лице направило грешката и директора я заверява и подпечатва с печата на училището.

/ 2 / При грешка в документ, който не е прошнурован и прономерован, същият се унищожава и се изготвя нов.

Чл. 43 Преписи от документи за образование или дубликат / при изгубен или унищожен оригинал / се издават след подаване на писмена молба до директора в срок 14 работни дни.

Чл. 44 / 1 / Учениците получават документ за завършен клас, степен на образование или за преместване в друго училище, ако не дължат книги или друго имущество на училището.

/ 2 / Документът по алинея 1 се изготвя от кл. р-л след представяне от ученик на контролен лист, подписан от домакина и библиотекаря.

/ 3 / Контрол по изпълнението на ал. 1 и 2 се осъществява от пом. директора.

Чл. 45 / 1 / Инвентарът се зачислява на работниците, служителите и учителите в училището от домакина срещу подпис в картон.

/ 2 / Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя по нареждане на директора от М. Стойкова и след предствяне на обходен лист подписан от библиотекаря и домакина.

/ 3 / Всички учебни помагала включително книга от библиотеката и инвентар да се връщат в края на уч. година от учителите.

Чл. 46 / 1 / В началото на уч. година и началото на 2 срок кл. р-ли на класовете провеждащи учебните занятия в една класна стая, но с различни смени обсъждат състоянието на стаята. Класните ръководители отговарят заедно с класа за изправността на имуществото в класната стая.

/ 2 / Учениците, щатния персонал и външните лица възстановяват или обещетяват по пазарни цени нанесените имуществени вреди в 5 дневен срок.

/ 3 / Лицата направили умишлени повреди се наказват дисциплинарно. Видът на наказанието се определя от органа, който го налага.

/ 4 / Класният ръководител е длъжен да се информира ежедневно за състоянието на класната стая.

/ 5 / За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговаря кл. р-л и родителите на ученика. Възстановяването на увреденото имущество да става в срок от 5 дни след констатирането на повредата.

Чл. 47 В последния за всеки учебен срок ден се провеждат дейности по озеленяване и почистване на класните стаи от учениците.

Чл. 48 На целия щатен персонал е забранено да пуши и да употребява в училището и района на училището,алкохол и наркотични вещества да осъществява или подтиква към дискриминация.

Чл. 49 / 1 / Печатът с държавния герб се съхранява от директора.

/ 2 / Печатът на училището се съхранява от секретаря и се поставя по нареждане на Директора.

Чл. 50 Обръщане на смени се извършва един път годишно – в началото на втория учебен срок или ако се налага от съдържанието на учебните планове и по друго време или за определен период.

Чл. 51 Събирането на парични средства може да става от родители в следните случай:

 • за културно масови дейности;

 • за зелено училище;

 • за счупено имущество, ако не се знае виновният, ремонт;

Охраната на училището се извършва от лицензирана фирма – чрез система за видео наблюдение

Чл.51 а

При счупено имущество се следва процедурата:

 • Класния ръководител уведомява родителя

 • При провеждане на срещата се съставя протокол за случилото се и се описва в него /в срещата участват учител, родител, ученик, кл. ръководител и педагогически съветник/

 • Контрола за отстраняване на повредата се осъществява от педагогически съветник.

Чл. 52 Събирането на паричните средства по чл. 46 се извършва от родителите и с помоща на родителските активи по класове или от учител, пом. Директор, кл. р-л, упълномощен писмено от родителите.

Чл. 53 Проектите на правилници за разглеждане от ПС се представят два дни предварително на педагогическия колектив за запознаване.

Чл. 54 В училището работи УН, което осъществява дейността си съгласно устав.


Глава пета


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Този Правилник се издава на основание чл. 25 от ППЗНП и чл. 181 от КТ и е приет на заседание на ПС на училището с Протокол № 20/14.09.2010г.

 2. Правилникът влиза в сила от 15.09.2010г. и отменя действащите до тази дата правилници.

 3. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да регламентира неуредени с този Правилник или други нормативни актове въпроси.

 4. Директорът може да отменя издадени от него или от подчинените му заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени или по други съображения.

 5. Класните ръководители запознават учениците и родителите им с Правилника на училището и ППЗНП в десет дневен срок след влизането му в сила.

 6. Всички документи, включително учебни програми ЗИП, представени в РИО на МОМН за заверка, да са напечатани с титулна страница, съгласно изискванията:НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

Директор на СОУ „Христо Ботев”

Свързани:

Христо Ботев\", ул.\" iconПрограма 160 години от рождението на христо ботев
Ремонт на обекти, свързани с живота на Христо Ботев в Калофер и създаване на нова експозиция в Националния музей “Христо Ботев” –...
Христо Ботев\", ул.\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", ул.\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", ул.\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", ул.\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", ул.\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", ул.\" iconПроект „Да запазим човешките ценности и красотата на природата
Соу „Христо Ясенов”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, с. Лопян, оу „Св. Св. Кирил и Методий”, с....
Христо Ботев\", ул.\" iconХристо Ботев един световен поет Доклад
Ботев отдава цялата сила на таланта си на борбата и революцията. Макар и неголяма по обем, Ботевата поезия удивлява със своето идейно...
Христо Ботев\", ул.\" iconХристо Ботев един световен поет
Идеята за величието на саможертвата в името на свободата е родила венеца на поетическото дело на Христо Ботев – величавата ода –...
Христо Ботев\", ул.\" iconОбщина враца център за работа с деца – враца
Христо Ботев и към дълбоко хуманното му творчество. Силата, с която Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието, да помага...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом