Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад
ИмеДоклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер246.35 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad_PK_PUDOOS_0712.doc
  1   2   3
ДОКЛАД

за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад
№ 0000000809 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда


за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2009 г.

Одитен доклад

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), Решение № 022 от 28.01.2010 г. на Сметната палата и издадена Заповед № ОД-2-ПК-018 от 15.03.2011 г. на заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад№ 0000000809 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2009 г.

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП (отм.), на министъра на околната среда и водите, в качеството му на председател на Управителния съвет на ПУДООС и на изпълнителния директор на предприятието е изпратен доклад за резултатите от одита с двадесет препоръки за подобряване на управлението и дейността на ПУДООС.

На основание чл. 48, ал. 2 от ЗСП (ДВ бр. 98 от 14.01.2010 г.), след определения срок, изпълнителният директор на ПУДООС уведомява писмено Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки, като прилага документи, доказващи изпълнението им. Информацията е изпратена с писмо изх. № 5000П-110001 от 24.03.2011 г.

Целта на проверката е установяване на изпълнението на дадените препоръки в доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП (отм.).


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При извършената проверка за изпълнението на препоръките е установено:

По препоръка 1. Да се разработят и внесат за приемане в Министерския съвет (МС) проект за изменение и/или допълнение на нормативните актове в областта на околната среда, както следва: В Закона за подземните богатства, Закона за почвите и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, в т. ч. и Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения, къде да постъпват глобите и имуществените санкции по влезлите в сила наказателни постановления, издадени от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него длъжностни лица.

и по препоръка 2. Да се регламентира в чл. 61, ал. 5, т. 5 от ЗООС и в Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), събираните приходи от глоби и имуществени санкции по ЗЗШОС, да постъпват по сметката на ПУДООС.

В уведомителното писмо на изпълнителния директор на ПУДООС до Сметната палата1 във връзка с изпълнението на дадените препоръки се посочва, че тези препоръки се отнасят до законодателната инициатива на министъра на околната среда и водите.

В тази връзка по време на извършената проверка, изпълнителния директор на ПУДООС изпраща доклад до министъра на околната среда и водите,2 в който настоява да бъде възложено на съответните дирекции в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разработването на проекти на текстове за изменение и допълнение на посочените в препоръките закони. Предлага се при изпълнение на възложената задача и при поискване, ПУДООС да участва с представител в работната група.

Препоръки 1 и 2 не са изпълнени.


По препоръка 3. Да се регламентират законово видът, формата и целевото предназначение на разходите на ПУДООС в съответствие и със специалните закони в областта на околната среда.

В уведомителното писмо до Сметната палата3, изпълнителния директор на ПУДООС посочва, че тази препоръка също се отнася до законодателната инициатива на министъра на околната среда и водите. В тази връзка по време на извършената проверка, изпълнителния директор на ПУДООС изпраща доклад до министъра на околната среда и водите,4 с който предлага да се възложи на съответните дирекции в министерството, разработване на проекти на текстове за изменение и допълнение на посочените в препоръките закони. Предлага се при изпълнение на възложената задача и при поискване, ПУДООС да участва с представител в работната група.

По време на извършване на проверката изпълнителният директор на ПУДООС издава заповед,5 с която определя в срок до 10.04.2011 г. да бъде формирана работна група, която да предложи проект на Правилник до 15.10.2011 г. Съгласно заповедта, в новия Правилник за устройството и дейността на ПУДООС задължително следва да бъдат регламентирани „видът, формата и целевото предназначение на разходите на ПУДООС в съответствие със специалните закони в областта на околната среда”. Предвидените срокове за създаване на работна група и изготвяне на проект на новия правилник са след извършването на проверката за изпълнение на препоръките. От директора на дирекция „АПФО” при ПУДООС е изготвено предложение за състав на работната група.6

Препоръка 3 е изпълнена частично.


По препоръка 4. Да се регламентира законово източникът на административните разходи на ПУДООС.

В писмото7 на изпълнителния директор на ПУДООС се посочва, че и тази препоръка ангажира законодателната инициатива на министъра на околната среда и водите. В тази връзка в доклада8 до министъра на околната среда и водите от изпълнителния директор на ПУДООС се настоява да бъде възложено на съответните дирекции разработването на проекти на текстове за изменение и допълнение на посочените в препоръките закони. Предлага се при изпълнение на възложената задача и при поискване, ПУДООС да участва с представител в работната група.

Съгласно Заповед № 69 от 22.03.2011 г. на изпълнителният директор на ПУДООС при подготовката на новия Правилник за устройството и дейността на предприятието се предвижда да се регламентира „източникът на административните разходи на ПУДООС”.9

Препоръка 4 е изпълнена частично.

По препоръка 5. Да се регламентират редът и процедурите за взаимодействие и обмен на информация между ПУДООС и органите, администратори на приходи, постъпващи в ПУДООС, по отношение на тяхното събиране, възстановяване и контрол.

Изпълнението на препоръката, съгласно Заповед № 69 от 22.03.2011 г. на изпълнителния директор на ПУДООС следва да се извърши в новия Правилник за устройството и дейността на ПУДООС, като се регламентират „редът и процедурите за взаимодействие и обмен на информация между ПУДООС и органите, администратори на приходи, постъпващи в ПУДООС, по отношение на тяхното събиране, възстановяване и контрол”.10

Препоръка 5 е изпълнена частично.


По препоръка 6. Да се разработи и внесе за приемане от Министерския съвет проект на нов Правилник за устройството и дейността на ПУДООС или проект за изменение и допълнение на действащия, като се регламентира най-малко:

6.1. изменения и допълнения, произтичащи от Закона за опазване на околната среда (чл. 61 и чл. 62), Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

Изпълнителният директор на ПУДООС, с писмо11 от 08.04.2011 г., пояснява, че по време на извършване на проверката е сформирана работна група (Заповед № 69 от
22.03.2011 г.), която в срок до 15.10.2011 г. следва да предложи проект на Правилник за устройството и дейността на ПУДООС. Към писмото е приложено одобрено предложение от директора на дирекция „Административно - правно и финансово обслужване” за определяне състава на работната група. В състава на работната група ще бъде включен и вътрешния одитор на ПУДООС, след неговото назначаване. Съгласно приложеното длъжностно разписание на предприятието, в сила от 01.04.2011 г. е включена длъжността „вътрешен одитор” и е предвидено встъпване в длъжност на служител от края на м. април 2011 г. Заявява се, че в проекта на новия Правилник за устройството и дейността на ПУДООС, ще бъдат отразени необходимите текстове, произтичащи от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Точка 6.1. от препоръка 6 не е изпълнена.

6.2. да се заложи правно основание за разработването на вътрешни правила за дейността на Управителния съвет;

Съгласно Заповед № 69 от 22.03.2011 на изпълнителния директор на ПУДООС е предвидено в новия Правилник за устройството и дейността на ПУДООС задължително да бъде регламентирана дейността на Управителния съвет чрез разработване на вътрешни правила за организация и работа, включително вземане на решения.

Точка 6.2. от препоръка 6 е частично изпълнена.

6.3. да се прецизира формата за предоставяне на финансови средства чрез ПУДООС (чл. 20 от Правилника) и да се ограничи възможността, и регламентират случаите и реда за трансформиране предоставянето на финансови средства от една форма в друга, както и отсрочване и разсрочване на отпуснатите средства;

Прецизирането на формата за предоставяне на финансови средства чрез ПУДООС, ограничаването възможността и регламентирането на случаите и реда за трансформиране предоставянето на финансови средства от една форма в друга, както и отсрочване и разсрочване на отпуснатите средства е предвидено да се регламентира в разпоредбите на новия Правилник за устройството и дейността на ПУДООС, съгласно Заповед № 69 от 22.03.2011 г. на изпълнителния директор на ПУДООС.12

Точка 6.3. от препоръка 6 е частично изпълнена.

6.4. да се заложи разработването на образци на договори за финансиране, в които да се предвидят най-малко:

- общи и специални условия;

- задължение за финансираната страна да използва предоставените средства само за реализация на проекта, предмет на договора за финансиране;

- изменение и допълнение в сключения договор по изключение при точно определени ограничителни условия, с оглед реализацията на проекта;

- осъществяване на контрол и санкции, при различни форми на неизпълнение на договора от финансираното лице.

По време на извършената проверка със Заповед № 74 от 24.03.2011 г. изпълнителният директор на ПУДООС определя работна група за разработване на образци на договори за финансиране, в които да се предвидят указаните в препоръката изисквания. Крайният срок за разработване на образците на договори е 01.10.2011 г.13

Точка 6.4. от препоръка 6 е частично изпълнена.

6.5. да се разработят процедури и срокове за:

- движението на заявлението с цялата изискуема документация за финансиране на проекти и дейности (при необходимост, с поименно препращане към конкретните общински екологични стратегии и програми, съобразно вида на проекта);

- експертния предварителен подбор на документите и последващото им придвижване, като връщане на документите на кандидатстващото лице за доокомплектоване, основание, цел и форма на исканите становища от компетентните органи МОСВ, РИОСВ и БД;

- оценяването по чл. 16, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на ПУДООС - обхват и начин на документиране;

- задължителния набор на документи, които се внасят за разглеждане на заседание от Управителния съвет.

Работната група, определена със Заповед № 74 от 24.03.2011 г. на изпълнителният директор на ПУДООС следва да разработи в срок до 01.10.2011 г., и посочените по-горе процедури и срокове. 14

Точка 6.5 от препоръка 6 е частично изпълнена.

6.6. да се разработят принципите, процедурите и описа на цялата приложима документация (съдържание) на досието на финансирания проект или дейност (как, от кого и в какви срокове се създава, поддържа, контролира, съхранява и архивира досието на проект или дейност).

Принципите, процедурите и описът на цялата приложима документация (съдържание) на досието на финансирания проект или дейност следва да се регламентират в предвидения за разработване нов Правилник за устройството и дейността на ПУДООС, съгласно Заповед № 69 от 22.03.2011 г. на изпълнителния директор на ПУДООС в срок до 15.10.2011 г.15

Точка 6.6. от препоръка 6 е частично изпълнена.

6.7. да се регламентират редът и процедурите за взаимодействие и обмен на информация между ПУДООС и РИОСВ относно определянето, събирането и възстановяването на продуктовите такси, глобите и имуществените санкции, включително и осъществявания контрол.

В писмото на изпълнителния директор на ПУДООС, с което уведомява Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на препоръките, тази точка от препоръка 6 е включена към препоръките, които ангажират законодателната инициатива на министъра на околната среда и водите. В писмото се обяснява, че към момента чл. 19 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци определя изключително ясно ред и процедура за възстановяване на платени продуктови такси. Пояснява се, че дейностите по контрола на глобите и имуществените санкции са изцяло в юрисдикцията на регионалните структури на МОСВ. В подкрепа на обясненията към писмото са приложени копия от чл. 19 от Наредбата и писма от изпълнителния директор на ПУДООС до директорите на три РИОСВ с искане за извършване на проверка за съответствието между платената и дължимата продуктова такса на дружества, по приложен списък за определен период.

По време на проверката се установи, че приложените към отговора на изпълнителния директор три писма16 са без посочено правно основание, въз основа на което се иска извършване на проверка, а при несъответствие на платената с дължимата продуктова такса - да бъдат предприети необходимите действия спрямо търговските дружества от приложения списък. Разпоредбата на чл. 19 от Наредбата се отнася единствено до възстановяване на платена такса.

Добрата управленска практика предполага, редът и процедурите за взаимодействие и обмен на информация между ПУДООС и други административни звена да бъдат регламентирани и описани в тяхната последователност.

Точка 6.7. от препоръка 6 не е изпълнена.

6.8. да се регламентира ред, съгласно който при замърсяване с опасни отпадъци, засегнатото лице да има право на финансова помощ от ПУДООС за отстраняване на опасните отпадъци, съгласно чл. 9 от Закона за управление на отпадъците.

В писмото на изпълнителния директор на ПУДООС, с което уведомява Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на препоръките, тази подточка от препоръка 6 е включена към препоръките, които ангажират законодателната инициатива на министъра на околната среда и водите. В приложения към писмото Доклад до министъра на околната среда и водите, изпълнителния директор на ПУДООС предлага да бъде възложено на съответните дирекции разработването на проекти на текстове за изменение и допълнение на посочените закони.

Текстът на чл. 9 от ЗУО изисква ред определен с Правилника за устройство и дейността на ПУДООС в който смисъл е дадената препоръка.

Точка 6.8. от препоръка 6 не е изпълнена.

6.9. да се разработят принципите, процедурите и описа за създаване, поддържане и комплектоване на досиета за сключени от ПУДООС договори за отпускане на безлихвени заеми, с оглед осигуряване на ефективен контрол по тяхното изпълнение.

Със Заповед № 69 от 22.03.2011 г. на изпълнителния директор на ПУДООС, определената работна група в срок до 15.10.2011 г. следва да регламентира в Правилника за устройството и дейността на предприятието, „принципите, процедурите и описа за създаване, поддържане и комплектоване на досиета за сключени от ПУДООС договори за отпускане на безлихвени заеми, с оглед осигуряване на ефективен контрол по тяхното изпълнение”.17

Точка 6.9. от препоръка 6 е частично изпълнена.

6.10. да се утвърдят правила и процедури за съгласуване на сключваните от ПУДООС договори за финансиране на екологични проекти и предоставяне на заеми с определени длъжностни лица.

Утвърждаването на посочените в препоръката правила и процедури е предвидено като задължително съдържание на предстоящия за разработване нов Правилник за устройството и дейността на ПУДООС, съобразно Заповед № 69 от 22.03.2011 г. на изпълнителния директор на ПУДООС. 18

Точка 6.10. от препоръка 6 е частично изпълнена.

Като цяло препоръка 6 е изпълнена частично.

По препоръка 7. В системата за финансово управление и контрол в ПУДООС да се доразвият функциите на дирекциите на предприятието и процедури за изпълнението им в съответствие с измененията и допълненията в Правилника за устройството и дейността на ПУДООС.

В писмото19 на изпълнителния директор на ПУДООС до Сметната палата относно предприетите действия по изпълнение на препоръките по одитния доклад, препоръката е обвързана с предстоящия за разработване нов проект на Правилник за устройството и дейността на ПУДООС. Заявено е намерение да бъде издадена нарочна заповед от изпълнителният директор на ПУДООС с указания и срок за разработване на необходимите допълнения към СФУК. В писмото не са посочени конкретни указания и времеви график (срок) за тяхното регламентиране.

Препоръка 7 не е изпълнена.

  1   2   3

Свързани:

Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепублика българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата и издадена заповед № од-2-пк-014 от 09. 03. 2011 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка...
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен
Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад...
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепубликабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
Териториалното поделение на Сметната палата – Русе е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад №0051101208...
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на
Од-2-пк-004/16. 02. 2011 г., издадена от Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението...
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0000001209 за извършен одит на Агенция „Пътна инфраструктура, както следва
Сметната палата и решение №21 / 28. 01. 2010 г на Сметната палата и издадена заповед № пк-002 / 04. 10. 2010 г на председателя на...
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепублика българия сметнапалат а докла д за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Агенцията за държавна финансова инспекция за периода от 01. 01. 2007 г до 31. 12. 2009 г
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconДоклад за резултатите от одита
От дадените от Сметната палата на кмета на Община Габрово общо 15 препоръки са изпълнени 7, частично са изпълнени 5, а 2 от препоръките...
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепублика българия сметна палата
Од-2-пк-083 от 10. 09. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата се извърши проверка на изпълнението на препоръките по...
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconСметна палата
Отделение IV, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0400002008 за извършен одит на финансовото управление...
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепублика българия сметнапалат а
Од-2-пк-068 от 23. 07. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом