Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян
ИмеОтчет за м юни 2012 г на риосв-смолян
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер57.6 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2012/juny_2012/juny_2012.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

ОТЧЕТ

за м. юни 2012 г.

на РИОСВ-Смолян


І.Компонент „Води”


През м.юни бяха извършени 33 бр. проверки на обекти на територията на РИОСВ-Смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ контрол, в това число:

1.Проверени са ХХ”Лъки-2”, ХХ”Рудозем-2” и ХХ”Ерма река” и бяха взети контролни проби от отпадните води и водоприемниците преди и след точките на заустване.

2.Извършени са проверки на 4 бетонови възли, като не са констатирани нарушения в технологичните процеси и експлоатацията на пречиствателните им съоръжения.

3.Бяха взети контролни проби за анализ на отпадните води на пречиствателните станции на гр.Смолян, на гр.Рудозем, на гр.Златоград, на гр.Мадан и на с.Проглед.

4.Проверени са 3 МПП(мандри) – 2 в с.Бял извор и 1 в гр.Смолян.


ІІ.Компонент „Въздух”

1.Във връзка с оценка на КАВ:

  • Изготвена е справка за месец май 2012 г. за концентрациите на ФПЧ10 в АИС „Смолян” и КФС „Рожен”. На сайта на РИОСВ – Смолян е публикувана информация за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян.

2.През месец юни са извършени 6 броя проверки на фирми на територията на РИОСВ – Смолян, свързани с КАВ. В цитираните по-долу фирми има 8 бр. източници на емисии.

3.През месец юни са проверени 4 обекта от годишният график за комплексни проверки - на „Горубсо-Мадан”АД- обекти РОФ и ХХ „Рудозем-2”; „Родопи еко Проджект”- ЕОФ и ХХ „Ерма река”; „Виастройинженеринг”ООД- площадки с.Грохотно, с.Хвойна, гр.Чепеларе, с.Фатово и гр.Смолян; „Иса-2000”ЕООД-площадки гр. Смолян и в м. „Тикалско дере”. Във „Виастройинженеринг”ООД на цитираните площадки има 3бр. асфалтосмесители.

4.Извършена беше проверка и измерване на емисии на „Геоминерал”АД-площадка Михалково-трета мелница от годишен план за контролни измервания на емисии.

5.Извършена беше проверка на „Иса-2000”ЕООД-асфалтосмесител в м. „Тикалско дере” за корекция на текуща месечна санкция-възобновяване.

6.Беше изготвена и изпратена в ИАОС-София база данни за информационна система за 2011 г., съгласно чл.29 от Наредбата № 7 / 21.10.2012 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации


ІІІ.Компонент „Биоразнообразие”

Акцент в дейността на направлението през месец юни са проверките на зоомагазини и мониторинг на защитени видове по НСМБР. Проверени са три магазина в гр. Смолян и гр. Рудозем. Извършен е мониторинг на Родопски крем в с. Сивино, р. Сосковчето, с. Проглед и с. Стойките. Направена е проверка на защитена територия – Защитена местност „Ливадите“.

Извършен е контрол по решения по оценка за съвместимост. Направените проверки са във връзка с изпълнението на условията на едно Разрешително в две защитени зони по НАТУРА 2000 в землище на с.Борово, Община-Лъки. Не са констатирани нарушения.

Извършени са седем проверки на собственици на селскостопанско имущество ощетени от кафява мечка в района на с. Зорница, с. Две тополи, с. Буката, с. Левочево, с. Босилково.

По сигнали за намерени в безпомощно състояние Земеродно рибарче и Шипоопашата костенурка са извършени три проверки в гр. Смолян. Земеродното рибарче е пратено за доотглеждане в център за диви животни „Зелени Балкани“ гр. Стара Загора. На 25.06.2012 около 17,30 часа в РИОСВ – Смолян бе предадена остенурка с наранявания от автомобил. На същата се оказана първа помощ, но в предвид нараняванията не преживя до сутринта, когато щеше да бъде изпратена за лечение в центъра за диви животни „Зелени Балкани“ гр. Стара Загора.


ІV.Фактор на въздействие „Отпадъци”

1.През месец юни извършените проверки са съгласно годишния план на физически и юридически лица извършващи дейност с ПО и ОО отпадъци, за плащането на продуктови такси в това число и проверки на хранителни магазини за пуснати на пазара полимерни торбички.

През месеца бяха проверени внесените годишни отчети за 2011г., съгласно Наредба 9 от 28.09.2004г. за реда и образците , по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци и данните се нанесоха в електронни таблици и изпратиха в ИАОС. Изготвени бяха 3 броя становища за охарактеризиране на отпадъци по постъпили доклади, издадени бяха 4 броя решения за изменение и допълнение на разрешително за дейност с отпадъци, 1 брой регистрационен документ за превоз на отпадъци, утвърдени 5броя програми за дейност с отпадъци - 4 решения и 1 становище .

2.Извършените проверки по отпадъци през м. юни са 45 броя, които са разпределени както следва:

-13 броя за замърсени площи с битови и строителни отпадъци, на регионални депа и на площадки за претоварване на битови отпадъци;

-23 броя на предприятия извършващи дейности с ПО и ОО и здравни заведения, като 3 от тях са комплексни проверки;

-9 броя за продуктови такси;

23 броя от проверките са планови и 22 броя извънредни. Извънредните проверки са 18 броя последващи, 2 по писмо на МОСВ, 1 брой по сигнал и 1 брой други. Общо дадените предписания са 24 и са във връзка с почистване на замърсени площи с битови отпадъци, водене на отчетност за образувани и предадени отпадъци, отчетност и плащане на продуктови такси, за представяне на документи в РИОСВ-Смолян (сключени договори и др.)

3.В резултат на контролната дейност се отчита:

-почистени са констатираните замърсени площи с битови и строителни отпадъци;

-редовно се заплаща продуктова такса за пуснати на пазара опаковки;

-производствените и опасни отпадъци се третират съгласно нормативната уредба;

-проверени са отчетите за дейности с отпадъци на 285 общини, физически и юридически лица.


V.Фактор на въздействие „ОХВ” и КР

По направление химикали през м. юни 2012 бе извършен контрол на 3 обекта – потребители по веригата по прилагане на Регламент 1907/2006 /REACH/ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси . Дадено е 1 предписание.

Извършена бе една извънредна проверка съвместно с РУ „Полиция”- гр.Смолян на имот в местност „Чамла”, земл. на с.Мугла, общ. Смолян .

VІ.Фактор на въздействие „Шум”

Беше извършено измерване на шум на 3 обекта: ЕТ „Елитекс-Богдан Богданов”-Смолян, „Михалково”АД-с.Михалково, Община-Девин и „Доспатлес”ЕАД-Доспат от годишният график за измерване на шум. Съставен е констативен протокол, че обект „Индустриал Бор”ЕООД не работи и не може да се осъществи измерване на шум.


VІІ.”Превантивна дейност”

През месец юни са извършени 4 бр. проверки по контрол на издадени Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС, както и Решения по ОВОС.

Извършените проверки са за инвестиционни предложения попадащи в землището на Община Лъки. От страна на направление превантивна дейност е взето участие и в 3 комплексни проверки, за които са издавани решения по ОВОС.

Не са констатирани нарушения на поставените в решенията условия и мерки.


VІІІ.Правен

За периода няма съставени Актове за установяване на административни нарушения.


Издадени Наказателни постановления за периода – 1 брой.


I. Първо наказателно постановление – №8/15.06.2012г.


1. Нарушител – ”Прогрес - строй” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, ул. ”Освобождение” №1.

2. Размер на наложената имуществена санкция е 500 лева.

3. Нарушена норма – чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 38 от ЗВ.

4. Нарушение – неизпълнение на задължение да се поддържа пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и да се осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация.


За периода няма издадени Заповеди за налагане на ПАМ.


За периода няма наложени нови текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС.


ПРИЛОЖЕНИЯ: виж тук...


ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян

/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н – к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за м май 2012 г. Риосв-смолян
През м май бяха извършени 36 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян
През месец октомври експертите на риосв-смолян извършиха 209 бр проверки. Проверени са 201 бр обекта. Дадените предписания са 70...
Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян
Извърши се контрол на млекопреработвателни предприятия на територията на риосв-смолян
Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за м. Октомври 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за м. Август 2011год. Риосв-смолян
Извършен е засилен контрол на интензивно работещия бетонов възел „Прима бетон”, снабдяващ денонощно с бетон строящия се обект на...
Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м юни 2012 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом