Програма за управление и разпореждане
ИмеПрограма за управление и разпореждане
страница1/5
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер491.53 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://etropolebg.com/joomla/NAR/PROG.doc
  1   2   3   4   5


О Б Я В А

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Етрополе обявява на заинтересованите граждани и организации проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРЕЗ 2012 ГОДИНА


ПРОЕКТ!


Програмата на Община Етрополе за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. се приема на основание чл.8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети заложени в приетата с Решение № ......../.............. г. по протокол № ........ на Общински съвет - Етрополе „Стратегия за управление на общинската собственост” за срока на мандат 2011 - 2015 година.

Програмата се изготвя за всяка отделна година и трябва да се приеме до приемането на бюджета на общината. Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2012 г. може да бъде актуализирана през годината. Законът за общинската собственост предвижда, че обществото е в правото си да бъде информирано за намеренията на местното ръководство, затова задължава общинските органи да обявяват програмите и промените в тях на населението.

Основната задача на Община Етрополе е да управлява и да се разпорежда с имоти - общинска собственост – законосъобразно, в интерес на населението и с грижата на добър стопанин. Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти собственост на общината се извършва под общото ръководство и контрол на Общинският съвет.

Конкретни мероприятия за подобряване на организацията на работа по управление на общинската собственост: развитие на нормативната база в общината в областта на общинската собственост; повишаване на квалификацията на служителите; подобряване дейността по управление на общинската собственост по направление издирване и актуване на неизползвани общински имоти и защита от неправомерно ползване; инвентаризация на общинската собственост, с цел да се анализира състоянието на собствеността; актуализиране и поддържане на главните регистри за общинската собственост и публичният регистър за разпоредителните сделки.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА


І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.

ІІ. Имоти - общинска собственост, предвидени за отдаване под наем

1. Отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост;

2. Отдаване под наем на земи от ОПФ;

ІІІ. Имоти - частна общинска собственост предвидени за продажба, съгласно ЗОС.

1. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС;


2. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;

3. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на правоимащите по реда на чл. 35, ал. 4, т. 2;

4. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на правоимащите по реда на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС;

5. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Етрополе по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС;

ІV. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗОС

V. Имоти, които Община Етрополе ще придобие в собственост и способите за придобиването им.

1. Покупка на недвижим имот собственост на физически или юридически лица

2. Принудително отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически и юридически лица;

VІ. Заключение

І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост:

По

ред


Вид дейност


Прогнозен резултат

в лева /без ДДС/


Забележка
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ –

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:105 106
1.

Жилища

19 630
2.

Помещения

76 463
3.

Терени

5 013
4.

Земи от ОПФ

2 000
5.

Павилиони

2 000Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:565 508
1.

Продажби

505 508
2.

Учредяване на вещни права

10 000
3.

Прекратяване на съсобственост

8 000
4.

Общински гори

42 000

Дърводобив

ВСИЧКО ПРИХОДИ:670 614В. РАЗХОДИ:1.

За технически дейности /издаване на скици, заснемане и трасиране на имоти, удостоверения и други/


20 000

За услуги от Общинска служба

„Земеделие”

2.

За придобиване в собственост на имоти


53 000

За покупка и отчуждаване на имоти на граждани

3.

Общински гори

25 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:98 000


ІІ. Имоти - общинска собственост, предвидени за отдаване под наем


 1. Отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост;


1.1. АОС № 825 – помещение за аптека, находящо се в блок „В” с площ от 41.00 кв.м. на първия етаж от масивна сграда на четири етажа, построена в УПИ І – Градска болница и поликлиника, кв. 16 по ПУП на гр. Етрополе /срок: 12 октомври 2012 г./;

1.2. АОС № 304 – първи етаж от двуетажна сграда с площ от 56.70 кв.м., построена в УПИ ХVІІ, кв. 197 по ПУП на гр. Етрополе, административен адрес: ул. „Георги Димитров” № 14;

1.3. Павилион за продажба на хранителни или промишлени стоки под № 1 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.4. Павилион за продажба на хранителни или промишлени стоки под № 2 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.5. Павилион за продажба на цветя и сувенири под № 3 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.6. Павилион за продажба на вестници и списания под № 4 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.7. Павилион за продажба на хранителни или промишлени стоки под № 6 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.8. Терен под № 82 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, находящ се в кв. 128 по ПУП на гр. Етрополе;

1.9. Терен под № 72 с площ от 5.00 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания, находящ се в тротоарната площ на бул. „Руски” и ул. „Христо Ясенов”;

1.10. Терен под № 24 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за услуги от битов характер, попадащ в УПИ ІІ – ЖК, кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе /пред бл. 23/;

1.11. Терен под № 22 с площ от 5.00 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници, списания и дребни стоки, попадащ в УПИ – ЖК, кв. 11 по ПУП на гр. Етрополе /пред супермаркета/;

1.12. Терен под № 5 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, попадащ в УПИ І – ЖК, кв. 11 по ПУП на гр. Етрополе /до павилиона на Любен Банчев/;

1.13. Терен под № 4 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, попадащ в УПИ І – ЖК, кв. 11 по ПУП на гр. Етрополе /до павилиона на Любен Банчев/;

1.14. Терен под № 40 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за услуги от битов характер, попадащ в УПИ І, кв. 13 по ПУП на гр. Етрополе;


2. Отдаване под наем на земи от ОПФ;


2.1. Описание на маломерните имоти, които Община Етрополе има намерение да отдаде под наем без търг или конкурс за срок до 1 година:

2.1.1. Имотите, съгласно Приложение № 1

2.1.2. Имотите, съгласно Приложение № 2

2.1.3. Имотите, съгласно Приложение № 3

2.1.4. Имотите, съгласно Приложение № 4

2.2. Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да отдаде под наем, чрез провеждането на търг или конкурс до 10 години.


ІІІ. Имоти - частна общинска собственост предвидени за продажба, съгласно ЗОС.


1. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС;


  1. АОС № 645 – Имот № 000721, V категория, з-ще Бойковец, местност „Квартал 21-29” с площ от 903 кв.м.

  2. АОС № 745 – УПИ ІІІ – 2, кв. 1 по ПУП на в.з. Лопян, с площ от 873 кв.м.

  3. АОС № 809 – УПИ ІV – За училище и общежитие, кв. 27 по ПУП на с. Ямна, с площ от 10829 кв.м. заедно с построените в него сгради

  4. АОС № 94 – Ателие № 1 със ЗП 32.45 кв.м., находящо се в бл. 1, вх. „Б”, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе

  5. АОС № 94 – Ателие № 2 със ЗП 38.00 кв.м., находящо се в бл. 1, вх. „В”, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе

  6. АОС № 158 – УПИ ІІ – 2018, кв. 159 по ПУП на гр. Етрополе, с площ от 563 кв.м. /кв. „Пъндевица”/

  7. АОС № 832 – УПИ ХІІІ – общ., кв. 222 по ПУП на гр. Етрополе, с площ от 540 кв.м.

  8. АОС № 855 – Имот № 062027, V категория, з-ще Етрополе, м. „Иванчовец”, с площ от 3822 кв.м. /Решение № 93/30.05.2011 г., протокол № 6 на Общински съвет/

  9. АОС № 854 – Имот № 062031, V категория, з-ще Етрополе, м. „Иванчовец”, с площ от 602 кв.м. /Решение № 94/30.05.2011 г., протокол № 6 на Общински съвет/

  10. АОС № 890 – УПИ ІV – „За жилищен комплекс”, кв. 131 по ПУП на гр. Етрополе, с площ от 2730 кв.м.

  11. АОС № 923 – УПИ Х – 171, кв. 23 по ПУП на с. Брусен, с площ от 562 кв.м.

  12. АОС № 692 – УПИ VІІІ – 1548, кв. 128 по ПУП на гр. Етрополе, с площ от 805 кв.м.

  13. АОС № 819 – Имот № 5350007, з-ще Ямна, м. „Златичора”, с площ от 356 кв.м.

  14. АОС № 120 – Имот № 205003, з-ще Етрополе, м. „Върбака”, с площ от 1383 кв.м.2. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;


3. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на правоимащите по реда на чл. 35, ал. 4, т. 2;


3.1. АОС № 94 – Трафопост 20/04 КV, външно ел. захранване, кабели ВН 20 КV, находящ се в УПИ ІІ – ЖС, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе /Закон за енергетиката/

3.2. АОС № 140 – Трафопост, кв. 7 – озеленяване във вилна зона Рибарица /Закон за енергетиката/

3.3. АОС № 141 – Трафопост в кв. „Вранащица”, извън регулация /Закон за енергетиката/


4. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на правоимащите по реда на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС;


4.1. Апартамент № 53, нажодящ се в бл. 1, вх. „Г”, ет. 4, кв. 132 по ПУП на гр. Етрополе


5. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Етрополе по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС;


5.1. АОС № 926 – Реална част в размер на 3 кв.м. от УПИ ІІІ – 1855, кв. 51 по ПУП на гр. Етрополе;


ІV. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗОС:


1. АОС № 838 – УПИ VІ – „За гаражи и паркинги”, кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;


V. Имоти, които Община Етрополе ще придобие в собственост и способите за придобиването им.


1. Покупка на недвижим имот собственост на физически или юридически лица;


1.1. Реална част в размер на 66 кв.м. от УПИ ІV – 2, целият с площ от 861 кв.м., кв. 1 по ПУП на в.з. Лопян;

  1   2   3   4   5

Свързани:

Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост, чл. 4 ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско...
Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 Г
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconЗа управление и разпореждане
Настоящата програма отразява намеренията на Община Панагюрище за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 Г
Закона за общинската собственост, чл. 4, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение...
Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане iconЗа управление и разпореждане с
Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 год се приема на основание чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconЗа управление и разпореждане с
Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 год се приема на основание чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconЗа управление и разпореждане с
Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 год се приема на основание чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconОбщинакостинбро д
Наредбата на общински съвет Костинброд за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка нови обстоятелства...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом