От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму "Н. Вапцаров", за заемане на академичната длъжност "доцент" по
ИмеОт професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму "Н. Вапцаров", за заемане на академичната длъжност "доцент" по
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер103.64 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.naval-acad.bg/Bg/konkursi-proceduri/Kamelia/Narleva recenz-Davidkov.doc
РЕЦЕНЗИЯ


от професор д.с.н. Цветан Първанов Давидков -

член на научно жури в конкурс, обявен от ВВМУ "Н. Вапцаров",

за заемане на академичната длъжност ”ДОЦЕНТ” по научната специалност 05.02.24 „Организация и управление извънсферата на материалното производство” (за катедра „Социални, стопански и
правни науки”), ДВ. Бр. 74/21-09-2011 г.


относно: научната, научно–приложната и професионално–академичната дейност и продукция, представена от участниците в конкурса


Единствен участник в конкурса е главен асистент д-р Камелия Вили Вунова–Нарлева - редовен преподавател в катедра „Социални, стопански и правни науки“ на ВВМУ "Н. Вапцаров" (от м. юни 2011 г.). Камелия Вунова–Нарлева е възпитаник на ИУ – Варна (бакалавър, магистър, доктор). През периода 2006-2007 придобива професионалната квалификация „Учител“ (ВУМК – Добрич). От 1998 до 2000 г. работи като организатор „Маркетинг“ във „Фортуна АД“ – Вн; През 2000/2001 г . е консултант – проекти в „Бон Арт – Кълвачев“ – Вн. От 2005 г. (до 2011) е последователно старши и главен асистент във Висше училище Международен колеж – Добрич. През периода 09-2010 / 06-2011 е и гост-преподавател във ВВМУ "Н. Вапцаров". През отделни периоди г-жа К. Вунова е специализирала в Холандия и Норвегия.


  1. Кои трудове от представения от кандидата „Списък на трудовете“ се приемат за оценка и рецензиране.Списъкът на научните трудове след защита на дисертационен труд съдържа, както следва: А) Монографии и глави от книги – 4 бр.; от тях – самостоятелна монография – 1; участие в колективни монографии – 3 бр. Б) Научни статии – 7; от тях – в България – 6, в чужбина – 1. В) Научни доклади – 14 – от тях: самостоятелни - 10; в съавторство – 4. Г) Учебници и учебни помагала – 2; от тях – самостоятелно авторство – 1; в съавторство – 1. Д) Други публикации – 3 – свързани с изпълнението на конкретни проекти.Приемам за рецензиране всички представени текстове (те са представени надлежно и са описани коректно; всеки от тях е основание за оценка на качествата на кандидата и цялостната му дейност).


Забележка: същевременно са посочени 6 (шест) публикации, свързани с придобиването от кандидата на образователната и научна степен „Доктор“. Без де ги рецензирам, имам предвид тези публикации при оценката на цялостното творчество на д-р Камелия Вунова–Нарлева.


  1. Няма представени трудове, които не се рецензират.
  1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната дейност на кандидата. В съдържателно и проблемно-тематично отношение текстовете на кандидата могат да бъдат групирани в следните три раздела:А) Предприемачство / предприемаческа култура. Към този раздел могат да се отнесат, както следва: Българската предприемаческа култура – В: … Предприемаческа и фирмена култура – глава 3; Културна идентификация на българския предприемач – В: Предприемаческа и фирмена култура – глава 4; Българският предприемач – 2004 – в съавторство с Й. Коев; главата „Култура на предприемачеството в малкия бизнес“ – в колективната монография „Малкият бизнес: справочник почти за всеки; нс1 – Трансформацията на ценностите на предприемача в процеса на развитие на бизнеса; нс - Изследване на мотивационните нагласи на предприемачите при стартиране на бизнес в България; Изследване на релацията : „Култура – стрес“ в организацията – в съавторство; Проблеми на МСП в България в процеса на присъединяване към ЕС – анализ и перспективи; Отношението „Предприемаческа култура – организационна култура“ в процеса на развитие на фирмата (англ.) - доклад; Предприемаческият подход в администрацията - …доклад; Ролята на културните източници за формиране на предприемачески избор… - доклад; Теоретично-методологични проблеми при изследване на предприемаческата култура – доклад; Определяне на МСП в условията на глобализация – доклад; Стратегически насоки и образователен пакет за стимулиране и развитие на жените в бизнеса – доклад; )


Б) Социално предприемачество. Проблематиката е представена в монографичния труд „Социалното предприемачество“ (Вн, 2011).


В) Управление на човешките ресурси. Тук се включват: Управление на човешките ресурси в структурите на гражданското общество – глави 1, 4, 5, 7; глава 5 – Стратегическо управление на ЧР - в колективния учебник „Въведение в управлението на човешките ресурси“; Управление на ЧР: текстове, казуси, задачи – учебно помагало; нс – Иновативни стратегии в УЧР – нов фокус върху човешкия капитал; Съвременни тенденции в УЧР; Относно подходите и изискванията към стратегическото управление на ЧР – доклад; Вътрешното предприемачество – стратегия за развитие на ЧР в организацията – доклад; Поглед към УЧР в структурите на гражданското общество – доклад; Стратегическо УЧР – теоретичен и приложен аспект – доклад; Стратегическо управление на ЧР в структурите на гражданското общество – доклад; Съвременен мениджмънт в структурите на гражданското общество – доклад; Изследване на мотивационните нагласи на студентите в контекста на холистичното образование - доклад).


Това са взаимно свързани области – сериозното навлизане в коя да е от тях предполага – по необходимост – натрупвания / развития в другите предметни и проблемно-тематични полета. Творчеството на К. Вунова се отличава с приемственост, развитие и вътрешна кохерентност. Това личи както във факта, че резултатите от предходни постижения се вграждат в новите и текстове, така също при проследяването на връзката между изследванията, свързани с дисертационния труд, и последващите публикации.


2.4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. От представените материали / доказателства може да се направи изводът, че К. Вунова притежава адекватна педагогическа и методическа подготовка за качествена професионална реализация като преподавател и учен. Основните аргументи в полза на това твърдение са:

  • От 2005 г. тя е на щатна работа като университетски преподавател; същевременно е упражнявала множество дейности (напр. консултантски, проектни и др.), които добавят и надграждат нейните социално-педагогически умения.

  • Налице е вътрешна връзка и взаимно допълване между учебните дисциплини, които тя преподава. Това е предпоставка както за по-широк контекст при интерпретирането и преподаването на конкретно предметно знание, така също за стимули за засилване на междупредметните връзки и повишаване на ефективността на преподаването / обучението.

  • Налице е връзка между създадените текстове и преподаваните учебни дисциплини – това може да се оцени като добър синтез между изследователската, методическата и преподавателската работа на кандидата. Системните изследвания в областите на преподаваните учебни дисциплини е важно условие за качествена реализация на учебно-преподавателския процес.

  • Посоченото по-горе единство е опредметено в създаването на учебни текстове (учебници, помагала, методически разработки).

  • Г-жа К. Вунова работи и извънаудиторно със студентите (напр. през учебната 2010–2011 г. провежда методически и практико-приложни консултациисъс студентите-второкурсници от специалност „Технология и управление на флота и пристанищата” - редовно обучение, за да ги подпомогне при изготвянето на предприемачески проекти за участие в научна студентска сесия (същата е проведена презмай2011 г.).

  • Д-р К. Вунова-Нарлева участва в разработването на учебни планове и програми (пример:разработва учебни програми по учебните дисциплини „Основи на стопанското управление”, „Управление на човешките ресурси”, „Предприемачество” и „Стратегическо управление във водния транспорт” - дисциплините са включени в учебния план за обучение на студенти от специалност: „Мениджмънт на водния транспорт” - ОКС „Бакалавър”, редовно обучение; учебен план 4-11-11 - обучаваща катедра „Социални, стопански и правни науки”, факултет „Навигационен”).


2.5. Основни научни и научно-приложни приноси. Приемам заявката на кандидата за научните приноси, както следва:


2.5.1. Монографичното изследване на социалното предприемачество е своевременно, необходимо, с ясен теоретичен и практико-приложен резултат. Систематичният подход към изследваното явление и стремежът към интегративна изследователска парадигма ни доближават към работещ модел за описание, обяснение и прогнозиране на социалното предприемачество – както от гледна точка на вътрешни механизми на предприемаческия процес, така също в контекста на отношения и детерминанти с/от средата.


2.5.2. Самостоятелно значение имат изследванията върху структурите на гражданското общество –иновативността на тези изследвания виждам в следните посоки: а) разглеждането на определени форми на социална активност през призмата на възможностите на предприемаческото поведение; б) насочването на вниманието към възможностите за използване на стратегически подход при УЧР в структурите на гражданското общество; в) изявяването на концепцията за вътрешното предприемачество и определени нейни приложения при УЧР в структурите на гражданското общество.


2.5.3. Значителна част от теоретичните и емпирично обосновани текстове са посветени на предприемаческата култура – в своята съвкупност тези текстове дават принос за изясняване и утвърждаване на социално-културните изследвания на предприемачеството като съвременна, работеща изследователска платформа. Тук приносът е в две посоки: а) развива се и се овладява социо-културният подход при изследване на предприемачеството (в негови разнообразни проявления); б) знанието за предприемаческата култура се обогатява чрез целенасочено набиране и анализ на емпирични данни.


2.5.4. В текстовете, посветени на УЧР откроявам два аспекта: а) целенасоченото разглеждане на УЧР в структурите на гражданското общество и, б) извеждането на стратегическите аспекти на УЧР. Може да се защити твърдението, че целенасоченото разглеждане на УЧР в структурите на гражданското общество е подкрепа за утвърждаването на изследователска линия, която не е достатъчно развита в общото русло на изследвания по УЧР. Извеждането на стратегическите аспекти на УЧР има както изследователски смисъл (свързан с изследователската парадигма при изследвания на УЧР), така също важно методическо значение (предвид основните акценти при преподаването на тази и сходни учебни дисциплини).


2.6. Значимост на приносите за науката и практиката


2.6.1. Приносът, посочен в 2.5.1, може да се оцени като обогатяване и развитие на съществуващо теоретико-приложно знание чрез използване на системен и интегративен подходи. Важна за практическото му използване е възможността това знание да се вгради същностно и съдържателно в политики за насърчаване / развитие на социално-предприемачески организации и проекти. Доколкото в традиционните курсове по предприемачество темата за социалното предприемачество присъства рядко, тази разработка дава възможност на авторката (и нейни колеги) да интегрират темата за социалното предприемачество в съществуващи и нови учебни дисциплини.


2.6.2. Приносът, посочен в 2.5.2, също може да се оцени като обогатяване и развитие насъществуващо теоретико-приложно знание; същевременно – като пренос на концепции и теоретични модели в гранични и нови области. Съществено достойнство на тези текстове е възможността структурите на гражданското общество да се разглеждат / интерпретират не на „остатъчен принцип“, а като се превърнат в обект на изследване през призмата на работещи съвременни теоретични парадигми.


2.6.3. Приносът, посочен в 2.5.3, може да бъде квалифициран като добавяне на нови научни факти за потвърждаване и развитие на съществуващи теоретико-приложни модели. Заедно с това, новополученото и анализирано знание е стимул за теоретични развития и проверката на последващи научни хипотези.

2.6.4. Приносите, посочени в 2.5.4, оценявам като подкрепа за утвърждаване / развитие на перспективна изследователска парадигма при изучаване на УЧР и при формиране на методическа нагласа за съвременен дидактически прочит на съдържанието на учебната дисциплина УЧР.


Заслужава да се отбележи, че въз основа на натрупваното / развивано знание и ноу-хау, К. Вунова участва активно и лично в проекти и дейности за неговото практическо използване / приложение – за изграждане на предприемачески мрежи в структурите на гражданското общество; за подпомагане на предприемачески инициативи, вкл. на хора в неравностойно положение. Тези усилия заслужават висока оценка и адмирации.


2.7. В каква степен приносите са дело на кандидата.Познавам в значителна степен професионалното и творческото развитие на д-р Камелия Вунова – това ми дава достатъчно основание да твърдя, че приносите за изцяло нейно лично дело.


2.8. Критични бележки за рецензираните трудове по отношение на: постановка, актуалност, анализи и обобщения, методично равнище, точност и пълнота на резултатите, литературна осведоменост.Нямам критики по същество. Рецензираните трудове са актуални и добре защитени от методологическа и методическа гледна точка. Г-жа Камелия Вунова е коректна в прочита и интерпретацията на използваните източници. Като цяло защитаваните тези и аргументи са убедителни.


Същевременно, тъй като текстовете на кандидата са стойностни, бих поставил следния въпрос: на с. 49 (Социалното предприемачество) авторката пише: „За разлика от традиционния процес, мотивите на социалните предприемачи следва да се основават на тяхната морална и етична оценка, на ценностната им система и възприятие, а не на постигането на комерсиални цели и намерения.“ Готов съм да оспоря това твърдение – моралната оценка на мотивите за социално предприемачество е безусловно важна, но едва ли е достатъчна. Няма как да не се интересуваме и от „комерсиалните цели и намерения“. В книгата си К. Вунова дава достатъчно доказателства за вътрешно противоречивия характер на социалното предприемачество – логическа продължена, тази характеристика на явлението социално предприемачество предполага необходимостта оценката на същностните му компоненти да бъде систематична и многопланова.


Прави ми впечатление, че авторката – видимо - ползва чужди езици и това се отразява в използването на някои чуждици, които –според рецензента – могат да бъдат избегнати (например холистичен подход, …).


2.9. Лични впечатления от кандидата. Впечатленията ми от г-жа Камелия Вили Вунова – Нарлева се по-скоро непреки - в определени периоди от нейното професионално развитие съм рецензирал нейни текстове и/или съм давал отзиви. От този досег у мен се формира впечатлението, че тя е целенасочена, систематична, добросъвестна, коректна.


Заключение. Въз основа на посочените факти и оценки, а именно:


А) Д-р К. Вуноваима придобита образователна и научна степен „доктор” от 2005 г.;

Б) Има солиден опит като преподавател, член и координатор на проекти и изследователски екипи; с доказани постижения в областта на изследването / преподаването по предприемачество (вкл. социално предприемачество) и УЧР;

В) Има разработен монографичен труд с несъмнени научни достойнства и достатъчно други публикации с доказано въздействие върху научното развитие и ясни практически приложения.

Г) Кандидатът участва активно в изследване и развитие на структурите на гражданското общество, вкл. като подпомага / консултира хора в неравностойно положение,


правя следното заключение:главен асистент д-р Камелия Вили Вунова – Нарлеваотговаря на всички условия за заемане на академичната длъжност „доцент” (съгласно чл. 24 (1) от Закона за развитието на академичния състав в Р България / ДВ, бр. 101/2010 г.) и Раздел ІІІ – Условия и ред за заемане на академичната длъжност „доцент” от Правилника за прилагане на този закон.


Препоръчвамглавен асистент д-р Камелия Вили Вунова – Нарлева да бъде избрана за ДОЦЕНТ ВВМУ "Н. Вапцаров"по научната специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (за катедра „Социални, стопански и правни науки”).


София, 30-01-2012 г.

Рецензент:


1 НС – научна статия.

Свързани:

От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconКонкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (зрасрб), Правилника...
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
Конкурсът е обявен в дв no. 83 от 25. 10. 2011г за нуждите на катедра "Техническа механика", факултет "Инженерен" на ввму "Н. Й....
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
Конкурса е обявен в дв no. 83 от 25. 10. 2011г за нуждите на катедра "Техническа механика", факултет "Инженерен" на ввму "Н. Й. Вапцаров"....
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д по процедурата за заемане на академичната...
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
Йордан Андреев Ценов Институт по органична химия с цф бан, относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната...
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconСтановище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент
Началника на ввму „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна от 02. 12. 2011 г и от първото му заседание на 05. 12. 2011 г
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по iconОт проф дфн Милена Кирова, член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор по направление филология сравнително балканско
Сравнително балканско литературознание и Нова румънска литература на специалност Балканистика в су, както и лекции по три сид. Била...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом