Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година
ИмеОтчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година
страница1/3
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер280.64 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.uni-ruse.bg/college_razgrad/doc/otchet_2007_TK_Razgrad.doc
  1   2   3
Годишен отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година


1. УВОД

Настоящият отчет се отнася за дейността на Технологичен колеж – Разград през календарната 2007 година. Това е последната четвърта година от мандата на ръководството на колежа, избрано в края на 2003 година. В отчетната 2007 година усилията ни бяха насочени към:

- провеждане на процедурата за оценяване на проекта за преобразуване на Технологичен колеж – Разград във Филиал Разград в структурата на РУ”А. Кънчев”;

- подготовка на проекти за разкриване на нови професионални направления за образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

- окомплектоване на учебна документация;

Като цяло и тази година работата в Технологичен колеж – Разград беше пряко свързана с целите и задачите на Русенския университет за развитие и утвърждаване като перспективно и привлекателно за работа и обучение място.


2. Учебна работа

2.1. Прием на нови студенти

Кампанията за набиране на нови студенти за учебната 2007/2008г. започна с представяне на Русенския университет и в частност на Технологичния колеж в Разград на срещи със завършващи средношколци от Шумен, Търговище, Омуртаг и Разград.Бяха посетени 14 училища в Шумен, 4 – в Търговище, 4 – в Омуртаг и 9 – в Разград. В групата за този регион бяха включени и преподаватели от колежа, като гл. ас. д-р Цветан Димитров е координатор, а ст. ас. д-р Златка Йорданова – член на екипа. Те взеха участие и в организираната пресконференция с медиите и печата и кандидатстудентска борса в Добрич. Бе изготвена от координатор гл.ас. д-р Цв. Димитров писмена информация за проведените срещи с кандидат-студенти по съответните маршрути. Допълнително бяха посетени и по големите училища в съседни на Разград общини: Кубрат, Исперих, Самуил и др.

И през тази година на 28 и 29 април 2007г. бяха проведени предварителни кандидатстудентски изпити по български език (тест) и математика (тест) за Русенския университет и на 05 май 2007г. по химия (тест) за нашия колеж.

Кандидатстудентски документи за обучение в Технологичен колеж –Разград през настоящата 2007/2008 учебна година подадоха 110 кандидата. В сравнение с броя на кандидатите от предходната година е налице нарастване с 16%, като този брой е най-големият за последните пет години.

В таблица 2.1 е представен броя на кандидат-студентите за последните пет години. За настоящата учебна година за едно място има 1,22 кандидат-студента. Това е по-малко в сравнение с предходните години поради двойно увеличения план-прием за учебната 2007/2008г.

Таблица 2.1.

Учебна година

План-прием,

бр.

Кандидат-студенти,бр.

Брой кандидат-студенти за едно място

2003/2004

45

53

1,2

2004/2005

45

63

1,4

2005/2006

45

90

2,0

2006/2007

45

95

2,1

2007/2008

90

110

1,2

Определено може да твърдим, че има тенденция към повишаване интереса от страна на кандидат-студентите към нашите специалности, поради повишените потребности на региона.


2.2. Учебен процесзаседавали с цел обсъждане и вземане на решения, свързани с:

в:

В Технологичен колеж-Разград се провежда обучение за придобиване на ОКС „професионален бакалавър”. В таблица 2.2.1 е даден броя на обучаваните студенти по специалности. В сравнение с предходните години този брой е най-висок през настоящата 2007година.За 2005г. сме имали 119 студента, а през 2006г. – 115.


Таблица 2.2.1. Брой професионални бакалаври (български студенти) по специалности, държавна поръчка


Специалност

общо

1.курс

2.курс

3.курс

Брой

дипломирани

Бр.отлож.

защитата

Химични технологии

63

32

15

16

11

3

Биотехнологии

53

30

9

14

6

4

Технология на храните

60

30

17

13

9

1

Общо

176

92

41

43

26

8


От таблицата се вижда също,че само 60,46% са дипломираните през тази година. За сравнение през 2006г. дипломираните са 55,17%.

В следващите пет таблици са отразени: средния успех на студентите, броя на прекъсналите, презаписали, преминали в по-горен курс с един изостанал изпит и с два изостанали изпита. От таблица 2.2.2 се вижда, че общият успех на студентите е добър и се движи от 3,50 до 4,0. В сравнение с 2006г. той е малко по-висок, тъй като тогава е имало специалности със успех среден 3,40. Тези данни показват тенденцията към занижаване изискванията от страна на преподавателите при оценяване знанията и уменията на студентите и подчертават още по-ясно необходимостта от засилване на писмените и тестовите методи на изпитване.

Таблица 2.2.2. Среден успех професионални бакалаври

Специалност

1.курс

2.курс

3.курс

Химични технологии

3.57

3.93

4.01

Биотехнологии

4.00

3.51

3.68

Технология на храните

3.65

3.80

3.93


Ръководството на Русенския университет взе мерки за ограничаване на възможностите за преминаване в по-горен курс със слаби оценки и безпричинно отлагане на дипломирането, което принуди изоставащите студенти да актуализират студентското си положение.

От анализа на студентското положение може да се обобщи, че броят на студентите, преминали в по-горен курс с една слаба оценка е по-голям в сравнение с предходната 2006 година – съответно 26 и 17. Наблюдава се намаление на преминалите в по-горен курс с две слаби оценки - 13 за 2006 година спрямо 4 за 2007 година. От това следва, че или студентите са ограничили слабите оценки до една или са с повече от две, което води до режим на прекъсване и до отстраняване при повече от четири слаби оценки.


Таблица 2.2.3. Брой прекъснали професионални бакалаври

Специалност

1.курс

2.курс

3.курс

Химични технологии

4*

-

-

Биотехнологии

8*

-

3

Технология на храните

3*

3

1

Забележка: *-отстранени студенти


Таблица 2.2.4. Брой презаписали професионални бакалаври

Специалност

1.курс

2.курс

3.курс

Химични технологии

1

-

1

Биотехнологии

1

-

1(ди)

Технология на храните
2

2+1(ди)


Таблица 2.2.5. Брой преминали проф. бакалаври в по-горен курс с един изостанал изпит

Специалност

2.курс

3.курс

Химични технологии

5

3

Биотехнологии

4

7

Технология на храните

4

3


Таблица 2.2.6. Брой преминали проф. бакалаври в по-горен курс с два изостанали изпита

Специалност

2.курс

3.курс

Химични технологии

1

-

Биотехнологии

1

1

Технология на храните

1

-


През настоящата година окончателно бяха подготвени и одобрени на СУНИД учебните програми по последния учебен план. С усъвършенстването на учебните планове бе включена самостоятелна работа в общата учебна натовареност на студентите през семестъра. Да се надяваме на засилена системна работа на студентите в рамките на целия семестър, за да не се формира окончателната оценка по дадена дисциплина само от резултатите от положения изпит по време на изпитната сесия.

През 2007г. колежът беше посетен от Експертна група към Националната агенция за оценяване и акредитация по процедурата за оценяване на Проект за преобразуване на Технологичен колеж – Разград във Филиал-Разград в структурата на РУ „А. Кънчев”. След успешното ни представяне, положителното становище на Експертната група и допълнителните справки, имаме и волята на Министъра на образованието. В очакване сме и на бързо придвижване на останалите административни процедури, за да се поздравим с новия филиал на Русенския университет в Разград. Бяха подготвени и депозирани в Националната агенция за оценяване и акредитация проекти за разкриване на нови професионални направления във Филиал-Разград.


3. НаучнОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ


3. 1 Публикации и други научни постижения


Научноизследователската дейност в Технологичен колеж – Разград е неделима част от цялостната дейност на академичния състав.

С развитието й се цели повишаване квалификацията на академичния състав и ефективността на обучението на студенти, развитие на научните направления и обогатяване на материалната база.

Творческата продукция на академичния състав се изразява в публикуване на научни доклади и статии, както и в издаване на учебници.

В таблици 3.1.1. и 3.1.2. са представени общият брой на публикациите в страната и в чужбина за календарната 2007г.


3.1.1. Публикувани научни постижения в списания

Катедра

В межд. спис. с импакт фактор

В межд. спис. с аноним. реценз.

В български списания

В годишници

общо

Биотехнологии и хранителни технологии

2
1

6,33

9,33

Химия и химични технологии

-

-

-

4,49

4,49

Общо

2

-

1

10,82

13,423.1.2. Отпечатани доклади изнесени в различни форуми

Катедра

Научни конференции с межд. участие

Национални научни конференции

Други форуми (международни конференции)

Студентски публикации или доклади

Публикации в периодичния печат

Биотехнологии и хранителни технологии

1

-

-

-

-

Химия и химични технологии

3,25

3

-

0,66

-

Общо

4,25

3

-

0,66

-
  1   2   3

Свързани:

Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconОтчет за дейността на одмвр-разград през 2009 година пред обществеността
През анализирания период на територията, обслужвана от од на мвр – Разград, се наблюдава относителна устойчивост в нивото на извършените...
Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconОтчет на Транспортен факултет за календарната 2007 година
Транспортният факултет е акредитиран през 2006 год да обучава студенти по окс “бакалавър” и окс “магистър” специалности Транспортна...
Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconОтчет на факултета по природни науки и образование за календарната 2007 година
През отчетния период Факултетът по природни науки и образование насочи усилията си в следните направления с цел развитието и утвърждаването...
Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconОтчет за изпълнение на общинска програма
В изпълнение Решение №209 от 14. 04. 2011 година на сос през календарната 2011 година Съветът по безопасност на движение на децата...
Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconЮбилейна научна сесия – 2008
Радко Михайлов добруджански технологичен колеж навърши 20 години по пътя на висшето техническо образование
Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconДейностен Отчет 2007 година Входящо Ниво Януари 2007
Към 01. 01. 2007 година членската маса на фенклуба наброяваше около 100 човека. От всичките членове около 20 члена дължаха цялата...
Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по организация и управление на дейностите в кухнята
Технологичен процес, производствени звена. Професионална характеристика на готвача, кухненска бригада
Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconУчебен план за профил "Технологичен информационни технологии" в соу с прием след завършен VIII клас-приети през учебната 2006/2007 година

Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconРешение n 81 гр. Разград, 14. 11. 2008 год
Административен съд- разград, в публичното заседание на петнадесети октомври през две хиляди и осма година в състав
Отчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година iconРешение n 58 гр. Разград, 03. 10. 2008 год
Административен съд- разград, в публичното заседание на трети септември през две хиляди и осма година в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом