Програма "регионално развитие" 2007-2013г
ИмеПрограма "регионално развитие" 2007-2013г
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер60.62 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://gradlucky.com/oblaki/svla4i6ta.doc

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013г.

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-02/2008/007 сключен между община Лъки и Министерство на регионалното развитие и благоустройство - Управляващ орган на Оперативна програма „ Регионално развитие” 2007-2013 г. за проект „Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища”

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. На територията на общината се разполагат – град Лъки, като административен център и осем села – Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

С цел предотвратяване на рисковия фактор, който свлачищните участъци обуславят за населението и транспортните артерии, ОбА – гр. Лъки разработи проект: „Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища”. Проектът беше одобрен и на 21.05.2009 г. се подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 918 274,08 лева. Инвестициите в идентифицираните 6 свлачища и 2 срутища на територията на населените места: село Джурково, село Дряново, село Манастир, село Здравец и град Лъки допринесе за осигуряването на качествена физическа среда отговаряща на съвременните реалности, като предпоставка за преодоляване на регионалните различия.

Изградените в резултат на проекта подходящи инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на опасностите директно произтичащи от природни фактори, като идентифицираните свлачища допринасят за осигуряване на защита за населението и имуществото му и ограничаване разрастването/ проявлението на свлачищните процеси.

Във връзка с осъществяване на превенция на свлачища в община Лъки са укрепени следните свлачища и срутища:


Лот 1: „Укрепване на свлачище в мах. „Гурдевска” на село Джурково, община Лъки, област Пловдивска”


 • Свлачищният процес е проявен през 2002 г. след период с интензивни валежи и обилно водонасищане на терена. Свлачищният участък е с размери 15/20 м, с площ около 0,3 дка. Наблюдават се ясно изразени свлачищни елементи – главен свлачищен откос с височина 1,5 м, стръмни свлачищни бордове и свлачищен език. От свлечените земни маси е затруднен достъпа до 2 броя жилищни сгради.

 • След извършени инженерногеоложки проучвания се взе проектно решение за следните действия във връзка с трайното укрепване на участъка:изграждане на подпорна стена, изграждане на дренажна призма зад стената и дренажно рабро, отводнителна канавка и вертикална планировка.Лот 2: „Укрепване на свлачище на пътя в село Джурково, община Лъки, област Пловдивска”


 • Свличането е възникнало през 2008 година след период с интензивни валежи и обилно водонасищане на терена. Налице е активен свлачищен участък засегнал част от пътното платно в западната част на селото с ширина около 10 м. При разширяване на процеса е застрашена единствената пътна връзка в района.

 • За укрепване на свлачищния участък и гарантиране нормалната проходимост на пътното платно са извършени укрепителни мероприятия на база проектно решение както следва: изграждане на подпорна стена, изграждане на дренажна призма зад стената и дренажно рабро, отводнителна канавка и вертикална планировка.


Лот 3: „Укрепване на свлачище в центъра на село Дряново, община Лъки, област Пловдивска”


 • Засегнатият от свлачищни процеси склонов участък се намира в централната част на селото, който е с източна експозиция и среден наклон 60-70°. Налице е свлачищен участък с размери 8/10 м, засегнал пешеходна пътека в централната част на с. Дряново, свързваща центъра с част от жилищните сгради в селото. Важен фактор за активизиране на свлачищния процес е големия наклон на склона. За гарантиране нормалната проходимост на пешеходната пътека се налага изграждане на подпорно съоръжение и регулиране на повърхностния отток.

 • Изградените укрепителни мероприятия са както следва: изграждане на северна и южна подпорна стена, реконструкция на две пътеки, направа на микропилоти, полагане на геотекстил и геосистема, запълване на клетките на геосистемата с хумус и затревяване.Лот 4 „ Укрепване на свлачище в махала „Фетовска”, село Дряново, община Лъки, област Пловдивска”


 • От извършените наблюдения на терена се установи наличие на неустойчив почти вертикален откос с височина около 2,0-3,5 м. и дължина около 70,0м.Откосът е подложен на активна ерозионна дейност от повърхностно течащи води. Наложи се трайно укрепване на откоса чрез изграждане на подходящи укрепителни и отводнителни съоръжения, съобразени с конкретните инженерногеоложки и геодинамични условия на терена. В резултат на проявения геодинамичен процес е застрашен единствения път за 5 жилищни сгради и площи от горски фонд.

 • Реализираните дейности по укрепване на свлачищния процес са следните: изграждане на подпорна стена тип А по външния скат, подпорна стена тип Б по външния скат, масивна подпорна стена по вътрешния скат, отводнителна канавка след стената по вътрешния скат, полагане на геотекстил, полагане на клетъчна георешетка с полипропиленови въжета, запълване на клетките с хумус и затревяване.


Лот 5: „Укрепване на свлачище в имот № ХV-133, кв. 33 на с. Манастир, община Лъки”


 • Свлачището се намира в северната част на селото, като заема част от склон с южна експозиция и голям наклон около 40°. Регистрираният свлачищен участък е с размери 20/15 м и площ 0,3 дка. Свлачищният език е достигнал до двуетажна масивна сграда, разположена в базиса на свличане, като земните маси са опрели в северната страна на сградата.

 • За цялостно укрепване на свлачищния участък са изградени противосвлачищни съоръжения на база проектно решение: изграждане на дренажни ребра, направа на микропилоти, контрафорсен насип, отводнителна канавка и вертикална планировка и затревяване на терена.


Лот 6: „Укрепване на скален откос по улицата до реката в гр. Лъки, община Лъки”


 • Скалният откос е почти вертикален и висок около 7- 8 м. На 15-20 м зад скалния откос има жилищни сгради. Скалата има развита система от пукнатини, върху платовидната повърхност над откоса има тънка изветрителна кора и делувиален пласт от глина. Наличието на значителен наклон от сградите към откоса е създало предпоставки за преливане на концентрирани водни потоци и развитие на ерозията. При поройни валежи и снеготопене много често се срутват скални късове и блокове, които безпрепятствено падат върху пътното платно и създават реална опасност за пешеходците и движещите се автомобили. Фронтът на скалния откос е около 70 – 80 м.

 • С цел цялостното укрепване и стабилизиране на срутището са извършени следните СМР: обрушване на опасните скални участъци; полагане на стоманени анкери в предварително направени сондажи и полагане на високоякостна мрежа.Лот 7: „Укрепване на скален откос срещу автогарата в гр. Лъки, община Лъки”


 • Откосът е с голям наклон около 80° и висок повече от 20 м. След малък отстъп започва нов склон нагоре с височина над 35-40 м. Срутището се характеризира с недебела изветрителна кора и делувиален пласт от глинест пясък. В горния участък, над отстъпа е развита буйна храстовидна растителност. Топографските условия са предпоставка за развитие на ерозия. При поройни валежи и снеготопене много често се срутват камъни и пясък върху пътното платно, което създава предпоставки за ПТП. Фронтът на скалния откос е около 100 – 120 м.

 • Трайното укрепване на срутището се реализира чрез извършване на следните СМР: почистване на храстовата растителност, обрушване на опасните участъци, полагане на стоманени анкери и полагане на високоякостна мрежа.


Лот 8: „Укрепване на свлачище в с. Здравец, община Лъки, област Пловдив”


 • По стръмен десен бряг на реката в с. Здравец има улица с отклонение към имот във форма на преходна рампа. Откъм външния скат рампата е оформена със зидана подпорна стена с височина 1,50 – 2,00 м. Стратиграфията на склона представлява изветрителна кора на метаморфни скали, покрити с недебел делувиален пласт. В резултат на преовлажняването склонът пълзи и зиданата конструкция на стената се е наклонила. В петата на склона са забелязани начални признаци на валообразуване. Застрашени от разрушаване са преходната рампа и улицата.

 • Трайното укрепване на свлачището се реализира след извършването на следните укрепителни мероприятия: изграждане на стена тип А в петата на откоса, насипване на скална маса зад стената, разрушаване на старата зидана конструкция, изграждане на нова подпорна стена тип А при пътния подход, изграждане на нова подпорна стена тип Б при пътния подход, изграждане на отводнителна канавка и вертикална планировка и затревяване на подравнения терен.


Този информационен материал е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-02/2008/023 „Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се счита, че материалът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Свързани:

Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconПрограма „Околна среда 2007-2013г." Доклад по задача "
Документът е разработен с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие на ес чрез оперативна програма „Околна среда...
Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconЗа участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Операция 1: „Социална инфраструктура”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, по Оперативна програма „Регионално...
Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconОферт а
Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център – Бургас“, Договор № bg161PO001 1-11/2011/006, финансиран по Оперативна...
Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconОбщина бургас
Бургас”, по проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас“, Договор № bg161PO001 4-07/2010/004, финансиран...
Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския...
Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския...
Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconОбщина бургас
Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център Бургас“, Договор № bg161PO001 1-11/2011/006, финансиран по Оперативна...
Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Европейския фонд за регионално развитие и Република България чрез оп „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика...
Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconЕвропейски съюз оперативна програма европейки фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Поготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
Програма \"регионално развитие\" 2007-2013г iconПрограма околна среда 2007 2013
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община В. Търново” по програма „ Околна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом