Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер42.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe.bg/archive/docs/doktoranti/6.doc


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
П Р О Г Р А М А


за конкурсен изпит за кандидат - докторанти по специалност “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” към катедра “Счетоводство и анализ”


Тема № 1 Същност, възникване и развитие на счетоводството. Определение и значение на счетоводната информация. Предмет на счетоводството. Класификация и оценяване на активите, пасивите и собствения капитал

Тема № 2 Същност и елементи на счетоводния метод. Счетоводен баланс - същност, съдържание и структура. Балансови изменения. Система на счетоводните сметки и двойно записване по тях. Документиране и счетоводни документи

Тема № 3 Организация на счетоводството. Нормативна уредба на счетоводството в България. Принципи на счетоводството. Счетоводна политика.

Тема № 4 Годишен финансов /счетоводен/ отчет - същност, съдържание и изисквания към информацията в него. Съставяне, заверяване и представяне на финансовите отчети. Съставители на годишния финансов отчет.

Тема № 5 Дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи - същност и състав. Текущо и периодично оценяване и отчитане . Амортизационна политика на предприятието и данъчно регулиране на разходите за амортизацията.

Тема № 6 Биологични активи – същност и състав. Текущо и периодично оценяване и счетоводно отчитане.

Тема № 7 Материални запаси - същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с материални запаси.

Тема № 8 Счетоводно отчитане на разчетите на предприятията с бюджета, социалното осигуряване , персонала и други разчети.

Тема № 9 Финансови активи на предприятието - класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с парични средства и краткосрочни финансови активи. Отчитане на дългосрочните финасови активи. Отчет за паричните потоци.

Тема № 10 Разходи на предприятието - определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на разходите за дейността. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите. Отчитане на финансовите и извънредните разходи.

Тема № 11 Приходи на предприятието- определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на приходите от продажби и на финансовия резултат от тях. Отчитане на финансовите и извънредните приходи.

Тема №12 Счетоводно отчитане на формирането, облагането и разпределението на финансовия резултат. Представяне на финансовия резултат в Годишния финансов отчет. Отчитане на операциите по разпределение на печалбата от предходния период и покриване на загуби.

Тема № 13 Счетоводно отчитане на формирането и изменението на собствения капитал на предприятието. Отчитане на привлечения капитал /пасивите/. Отчет за собствения капитал.

Тема № 14 Счетоводно отчитане на плащанията между предприятията чрез банково посредничество. Национални платежни системи. Особености в отчитането на плащанията с чужбина.

Тема № 15 Счетоводно отчитане на банковите кредити . Отчитане на разрешените, но неизползвани кредити. Отчитане на предоставените и използвани кредити. Отчитане на обезпеченията по кредитите. Отчитане на провизиите.

Тема № 16Анализ на разходите на предприятието - насоки, задачи, показатели. Методика за анализ на показателя “Разходи на 100 лв. приходи”. Връзка на структурата на разходите с рентабилността.

Тема № 17 Анализ на себестойността - насоки, задачи, показатели. Анализ на намалението, респ. увеличението на себестойността на сравнимата продукция. Себестойност на 100 лв. продажби - модели и методи за анализ.

Тема № 18 Анализ на финансовите резултати. Фактори, влияещи върху финансовите резултати и методика за анализ.

Тема № 19 Анализ на рентабилността. Модели и методики за анализ на рентабилността на база разходи и на база приходи. Модели и методики за анализ на рентабилността на целия капитал, рентабилността на собствения капитал, рентабилността на производствения капитал.

Тема № 20 Анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи. Обращаемостта като фактор, влияещ върху рентабилността и установяване на това влияние.

Тема № 21 Анализ на ликвидността и платежоспособността. Показатели за анализ. Връзка на ликвидността и платежоспособността с рентабилността.


ОСНОВНА Л И Т Е Р А Т У Р А


І. Учебници

 1. Динев, М. - Обща теория на счетоводството. С. 1999 г.

 2. Дурин. Ст. – Счетоводство на предприятието С.2003 г.

 3. Душанов, Ив.. - Обща теория на счетоводството. С. 2005 г.

 4. Душанов, Ив., Димитров, М. - Курс по счетоводство на предприятието, С . 2007 г.

 5. Душанов, Ив. Финансово счетоводство – С. 2006 г.

 6. Йонкова, Б. Управленско счетоводство. С. 2008 г.

 7. Пергелов, К. Счетоводство и анализ на баланса, С. 2002 г.

 8. Стоянов Ст., Башева Сн., Фесчиян Д.- Счетоводство на банките. С 2007 г.

 9. Стоянов,Ст. Савова, К. Обща теория на счетоводството С. 2008 г.

 10. Чуков, Кр., Финансово – стопански анализ на предприятието, С.2003 г., Тракия М.

 11. Чуков, Кр., Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на предприятието, С., ИК Юрапел, 1995 г.

 12. Чуков, Кр. Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието, С. 1997 г.

 13. Тимчев, М. Финансово-стопански анализ. С. 1999 г.ІІ. Нормативни актове

 1. Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан. С. 2008 г.

 2. Международни счетоводни стандарти. С. 2008 г.

 3. Закон за БНБ. Наредби на БНБ “Сборник от нормативни актове по банково право”, С. 2008 г.

 4. Закон за корпоративното подоходно облагане. С. 2008 г.

 5. Национален сметкоплан на банките. С. 2008 г.

 6. Търговски закон. С. 2008 г.София, октомври, 2011 г.Свързани:

Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет
Доклад на декана на Финансово-счетоводния факултет проф д-р Снежана Башева за историческото развитие, актуалното състояние и визията...
Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет
Доклад на декана на Финансово-счетоводния факултет проф д-р Снежана Башева за историческото развитие, актуалното състояние и визията...
Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” с шифър 05. 02. 07. към катедра “Счетоводство и анализ”
Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет
За конкурсен изпит за докторантура по научна специалност “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” с шифър...
Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово-счетоводен факултет
От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Осмата международна научна конференция...
Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство софия общоикономически факултет
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането
Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство софия общоикономически факултет
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането
Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом