Програмапо
ИмеПрограмапо
страница6/6
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер0.68 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/122edefd-4eb2-42a8-8dde-0e0278726cd9/зип.бел3.doc
1   2   3   4   5   6


V. Специфични методи и форми за оценяване постиженията на ученика по български

език и литература в трети клас

1. Български език

Очакваните резултати от обучението по български език, свързани с: уменията на ученика да си служи с основните езикови единици в съответствие с комуникативната ситуация / звук, дума, изречение, текст/; както и да разграничава и да използва в речта си правилно

частите на речта, изучавани във втори и трети клас, /съществителни собствени и нарицателни имена и техният определителен член; прилагателни имена и частиците за степенуване; глаголите в 1, 2 и 3 лице единствено и множествено число, сегашно, минало

свършено и бъдеще време на глагола, спомагателен глагол съм в сегашно, минало и бъдеще време; лични местоимения/; да образува сродни думи с помощта на представка и наставка; да открива и използва синоними в речта си; да използва в речта си различни по цел на изказване изречения / съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно/; да

конструира различни словоредни варианти; да изговаря и да пише правилно: гласните звукове в ударена и неударена сричка, звучните съгласни в началото и в края на думата, в средата – пред беззвучна съгласна, беззвучните съгласни С и Т пред звучни съгласни в началото и в средата на думата, думи със струпани съгласни, съществителни имена в ед. ч.,

при които в мн.ч. изпада гласен звук – ъ, -а; съществителни имена, които в ед.ч. завършват на звучен съгласен звук; съществителни имена, които започват с беззвучен съгласен звук, членувани съществителни имена в ж.р. ед.ч. с две –т- /-тт-/, прилагателни имена в м.р. ед.ч., при които в ж., ср.р. и в мн.ч. изпада гласен звук –ъ, прилагателни имена, завършващи в м.р.

на звучен съгласен звук, прилагателни имена с едно –н- и с двойно –нн- в ж., ср.р. и мн.ч., частиците за степенуване по-, най-; глаголи, в които крайната сричка е с или без ударение; да пренася правилно части от думата на нов ред; да изговаря правилно и да чете с подходяща интонация, като доказва, че е разбрал смисъла на съобщително, въпросително,

подбудително и възклицателно изречение; да усъвършенства собствен или чужд текст чрез редактиране, се установяват чрез: наблюдение; диктовка; препис; задачи за създаване на кратки текстове в устна и писмена форма, за четене на различен четивен материал, за конструиране на съобщителни, въпросителни, подбудителни и възклицателни изречения, задачи за промяна на формата на думата за род и число при съществителните и прилагателните имена, за лице, число и време – при глаголите, задачи за степенуване на прилагателните имена, за образуване на сродни думи с помощта на

представка и наставка; за избор на подходящи синоними; за създаване на различни словоредни варианти; за редактиране; тестови задачи и пр.

2. Литература

Очакваните резултати от обучението по литература в трети клас, свързани с уменията на ученика: да се ориентира в опозицията добро – зло в конкретна приказка; да се ориентира в етически отношения в семейството и в малката общност в изучаваните фолклорни и литературни произведения; да се ориентира в характерни за националната му

идентичност особености в изучавани и прочетени самостоятелно литературни и фолклорни

произведения; да се включва в групова дейност за създаване на игрови и сценични

форми по литературни произведения / четене по роли и драматизация, сценично

представление/; да разграничава на емпирично равнище художествен и нехудожествен

текст, проза и стихове, повествование и описание, диалог и монолог в художествен

текст; да разграничава в практически план литературните жанрове: приказка, разказ, стихотворение, басня, гатанка, пословица, народна песен, повест и роман за деца, откъси от които са включени в читанката; да открива и преразказва епизодите в повествователен текст; да открива на емпирично равнище връзката между характера на героя и основната мисъл на литературното произведение; да разграничава на емпирично равнище епитет, сравнение, изброяване, повторение в художествен текст; да познава съдържанието на част от най-значимите творби на българската литература за

деца и българския фолклор, включени в учебното съдържание за трети клас; да открива непознатите думи в текста и да определя значението им в контекста на изучаваното литературно произведение; да изразява отношението си към героите и случката в изучаваното литературно произведение; да изразява предпочитанията си към литературни произведения, жанрове, герои; да сравнява литературни произведения, близки по тематика; да отговаря на въпроси, да изказва мнения, да чете подборно фрагменти от литературното произведение в отговор на поставените въпроси, да задава

въпроси по неговото конкретно съдържание; да обрисува с думи картини от литературното произведение, да чете изразително авторската реч в художествения текст, да чете по роли диалога и да драматизира художествен текст, да илюстрира епизоди и картини от литературното произведение, се установяват чрез: наблюдение и чрез поставяне на задачи за интерпретация на художествен текст, за съставяне на въпроси по него, за четене по роли, драматизация, изразително четене, преразказ, словесно обрисуване, илюстриране, подборно четене, подготовка и участие в сценично представление по художествен текст на изучавано литературно произведение; тестови задачи; задачи за самостоятелно четене на фолклорни и литературни произведения, за споделяне на впечатления от прочетеното, за водене на читателски дневник, за изразяване на читателски

предпочитания и интереси, за подготвяне на отзив за прочетена книга и препоръка на книга за самостоятелно четене и др.


3. Формиране на комуникативно-речеви умения

Очакваните резултати по отношение на уменията на ученика да си служи със средствата на речевия етикет; да участва в диалог, като разбира мястото си в него; да се придържа към темата на комуникативната ситуация, да говори с подходяща интонация и да използва умело средствата на невербалната комуникация, да участва в диалога, без да прекъсва останалите участници в него и уважава тяхното мнение, се установяват чрез наблюдение, чрез поставяне на задачи, провокиращи ученика да участва в диалог. Очакваните резултати по отношение на уменията на ученика да възпроизвежда свързано и последователно съдържанието на чута история, художествен текст или картина и да прави кратък коментар, чрез който доказва, че е разбрал прочетеното; да чете и коментира материали от детски списания и вестници, и може да ги препоръчва на съучениците си за самостоятелно четене; да създава съчинение по преживяване; да съчинява приказка по аналогия, по предложен герой, по дадено начало, по даден край; да създава текст, чрез който да преразказва съдържанието на повествователен художествен текст; да описва наблюдаваните предмет, явление, животно, човек и др., като избира подходящи езикови средства за съчинението си; да прави план на свой и чужд текст; да редактира свой текст; да разказва устно по картина или по серия от картини и

пр., се установяват чрез наблюдение и чрез задачи за: преразказ на художествен или научнопопулярен текст; разказ по картина или серия от картини; съчиняване на собствен текст по дадена словесна или визуална опора; за самостоятелно четене на материали от детски вестници и списания с научнопопулярен характер или художествени текстове; за редактиране; за съставяне на план за преразказ или за написване на съчинение и пр. Очакваните резултати по отношение на уменията на ученика да прави проверка на правописа на думите, да ползва учебен енциклопедичен речник на термините, да ползва синонимен речник, да идентифицира дадена книга, като се ориентира по заглавието й, името на автора, съдържанието й, илюстрациите и пр., се установяват чрез наблюдение и чрез поставяне на задачи за самостоятелно ползване на учебни речници, за самостоятелно четене на научнопопулярни и художествени текстове, достъпни като съдържание и отговарящи на интересите и потребностите им от четене. Оценяването на резултатите от обучението по български език и литература в трети клас се осъществява чрез текуща оценка както по всички останали учебни предмети.__
Дата

Тема

Забележка

1
Какво научихме във 2 клас
2
Умеем ли да пренасяме част от думата
3
Есента дойде
4
Знам и мога
5
Описание. Повествование
6
Аз редактирам
7
Аз и моите приятели
8
Умеем ли да си служим с видовете изречения
9
Знам и мога
10
Какво добро направих
11
Решавам ребус
12
В очакване на Коледа
13
Знам и мога
14
Любими приказни герои
15
Съчиняваме разказ по дадено начало
16
Изговаряме и пишем гласни и съгласни
17
Знам и мога
18
Да четем по роли
19
Отгатваме и съчиняваме гатанки
20
Съчиняваме римушки
21
Знам и мога
22
Четем и разказваме изразително
23
Ние сме малки творци
24
Кой как посреща пролетта
25
Аз редактирам
26
Пролетен празник
27
Какъв ще стана
28
Езикови и литературни задачи
29
Служим ли си правилно с глаголите
30
Знам и мога
31
Да направим вестник
32
Какво знаят третокласниците1   2   3   4   5   6

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом