Програмапо
ИмеПрограмапо
страница5/6
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер0.68 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/122edefd-4eb2-42a8-8dde-0e0278726cd9/зип.бел3.doc
1   2   3   4   5   6

На учениците се дава

възможност да:

• участват в диалог.Стандарт 4:

Ученикът се стреми да се

придържа към темата.

Очакван резултат 1:

Ученикът се придържа към

темата на литературното произ-

ведение, когато го интерпретира.

Очакван резултат 2:

Ученикът се придържа към

темата на комуникативната

ситуация като участник в нея.

Ученикът:

• може да се ориентира в темата на литера-

турното произведение (герои, случка и

пр.);

• може да се придържа към темата на

литературното произведение, когато го

коментира, интерпретира, преразказва;

Ученикът:

• може да се ориентира в темата на

комуникативната ситуация;

• може да се придържа към темата на кому-

никативната ситуация, когато участва в

нея.
На учениците се дава

възможност да:

• коментират и ин-

терпретират литера-

турни произведе-

ния.

На учениците се дава

възможност да:

• участват в диалог.Стандарт 6:

Ученикът говори с подходяща

за ситуацията на общуване

интонация, жестове, поза.

Очакван резултат 1:

Ученикът използва средствата за

невербална комуникация в

зависимост от комуникативната

ситуация.

Очакван резултат 2:

Ученикът говори с подходяща

интонация в зависимост от кому-

никативната цел.

Ученикът:

• може да се ориентира в комуникативната

ситуация и в използваните от събеседни-

ците му средства за невербална комуни-

кация: жестове, поза, мимика;

• може да използва с мярка средствата за

невербална комуникация: жестове , поза,

мимика наред с езиковите изразни

средства.

Ученикът:

• може да се ориентира в комуникативната

ситуация и в интонацията на събеседни-

ците си;

• може с помощта на учителя да постигне

вярна интонация в съответствие с

комуникативната цел, като си служи в

практически план със средствата на

логическата изразителност: паузи,

логически ударения, темпоритъм.
На учениците се дава

възможност да:

• участват в диалог;

• ползват средствата

на невербалната

комуникация.

На учениците се дава

възможност да:

• участват в диалог;

• си служат със

средствата на логи-

ческата изразител-

ност: пауза, ударе-

ние, темпоритъмСлушане:

Стандарт 1:

Ученикът умее да изслушва

другите говорещи.

Очакван резултат 1:

Ученикът участва в диалога, без

да прекъсва останалите участни-

ци в него

Ученикът:

• умее да изслушва търпеливо, с разбиране

мненията на останалите участници в

диалога;

• може да се включва адекватно в диалога,

след като е изслушал събеседниците си, за

да изрази мнението си и да репликира

уместно
На учениците се дава

възможност да:

• изслушват събесед-

ниците си;

• репликират и

изразяват своето

мнениеСтандарт 2:

Ученикът се отнася с

уважение към мнението на

другите.

Очакван резултат 1:

Ученикът уважава мнението на

останалите участници в комуни-

кативната ситуация

Ученикът:

• може да коментира коректно и точно изказ-

ванията на останалите участници в общу-

ването;

• умее да уважава различно от неговото

мнение;

• умее да се отнася толерантно и коректно

към участниците в диалога с друг

етнически произход;

• може да изказва мнението си, без да го

налага на останалите участници в

общуването.
На учениците се дава

възможност да:

• коментират изказва-

нията на останалите

участници в общу-

ването;

• изразяват собствено

мнение, без да го

налагат
Ядро 4:

Социокул-

турна и ези-

кова компе-

тентност:

Писмено

общуване

Четене:

Стандарт 2:

Ученикът чете наум и доказва,

че е разбрал основния смисъл

на прочетеното.

Очакван резултат 1:

Ученикът чете наум достъпен

научнопопулярен или

художествен текст и прави

кратък коментар на прочетеното,

чрез който доказва, че е разбрал

смисъла му.

Ученикът:

• може да чете наум достъпен научнопопу-

лярен или художествен текст и да се

ориентира в съдържанието му;

• може да коментира прочетения научнопо-

пулярен или художествен текст;

• умее да изрази отношението си към

прочетеното;

• може да изразява смисъла на прочетеното

и да го интерпретира
На учениците се дава

възможност да:

• четат наум научно-

популярен или ху-

дожествен текст;

• коментират проче-

теното;

• изразяват отноше-

нието си към проче-

теното;

• изразяват смисъла

на прочетенотоСтандарт 3:

Ученикът чете и разбира мате-

риали от детски списания.

Очакван резултат 1:

Ученикът чете и коментира ма-

териали от детски списания и

вестници.

Очакван резултат 2:

Ученикът препоръчва

самостоятелно прочетени

материали от детски вестници

Ученикът:

• може да чете материали от детски списа-

ния и вестници, препоръчани от учителя

или по собствен избор в зависимост от

интересите и предпочитанията си;

• може да коментира прочетените в детски

списания и вестници научнопопулярни и

художествени текстове.

Ученикът:

• може да препоръчва за самостоятелно чете-

не на съучениците си материали от детски

списания и вестници;

• може да се аргументира за предпочита-

нията си към научнопопулярни или

художествени текстове, публикувани в

определени детски списания и вестници
На учениците се дава

възможност да:

• четат детски списа-

ния и вестници;

• коментират проче-

тени материали в

детски вестници и

списания;

• препоръчват детски

вестници и списа-

ния за самостоятел-

но четене;

• аргументират пред-

почитанията си.

Човекът и об-

ществото

Човекът и

природата

(четат науч-

нопопулярни

текстове за

света , който

ги заобикаля
Стандарт 4:

Ученикът си служи с учебни

речници.

Очакван резултат 1:

Ученикът прави проверка на

правописа на думи (съществи-

телни имена, прилагателни

имена, глаголи, лични

местоимения) в правописен

речник.

Очакван резултат 2:

Ученикът ползва учебен енци-

клопедичен речник на термини-

те по български език и литера-

тура.

Очакван резултат 3:

Ученикът ползва синонимен

речник на българския книжовен

език.

Очакван резултат 4:

Ученикът ползва тълковен

речник на българския

книжовен език.

Ученикът:

• може да прави проверка на правописа на

думи (съществителни имена, прилагателни

имена, глаголи, лични местоимения) в

правописен речник на българския книжо-

вен език.

Ученикът:

• може да ползва, като източник на допълни-

телна информация, учебен енциклопедичен

речник на термините по български език и

литература.

Ученикът:

• може да ползва като източник на допълни-

телна информация синонимен речник на

българския книжовен език;

• може да избира с помощта на учителя

подходящия синоним от дадено синонимно

гнездо в зависимост от комуникативната

ситуация.

Ученикът:

• може да прави справка в тълковен

речник с помощта на учителя, за да

провери значението на дадена дума.
На учениците се дава

възможност да:

• ползват правописен

речник.

На учениците се дава

възможност да:

• ползват учебен ен-

циклопедичен реч-

ник на термините.

На учениците се дава

възможност да:

• ползват синонимен

речник;

• избират подходящ

синоним.

На учениците се дава

възможност да:

• ползват тълковен

речник с помощта

на учителя.Писане :

Създаване и разбиране на

писмени текстове.

Стандарт 1:

Ученикът създава съчинение

по преживяване и по въобра-

жение; може да напише и да

адресира лично писмо; създава

текст, в който предава съдър-

жанието на чужд повество-

вателен текст.

Очакван резултат 1:

Ученикът създава съчинение по

преживяване.

Очакван резултат 2:

Ученикът съчинява приказка по

аналогия; по предложен герой;

по дадено начало; по даден край

Ученикът:

• може да разкаже за свое преживяване в

съчинение – устно или писмено;

• умее с помощта на учителя да подбира

подходящи езикови средства, за да изрази

преживяванията, чувствата и настроенията

си;

• може да предаде убедително случката, по-

родила определено преживяване.

Ученикът:

• може да съчинява приказка по аналогия на

изучавана приказка;

• може да съчинява своя приказка, като

включва в нея герои от изучавана приказка,

направили му силно впечатление;

• може да съчинява своя приказка, с

помощта на учителя, по предложено

начало на друга приказка – фолклорна,

авторска;

• може да съчинява своя приказка, с

помощта на учителя, по предложен край на

друга приказка - фолклорна, авторска.

съчинение

по прежи-

вяване

съчинение

по

аналогия,

съчинение

по

предложен

герой,

съчинение

по дадено

начало,

съчинение

по

предложен

край

На учениците се дава

възможност да:

• съчиняват текст, в

който да изразят

свои вълнения, да

разкажат за свои

преживявания.

На учениците се дава

възможност да:

• съчиняват своя при-

казка по аналогия;

• съчиняват своя при-

казка по предложен

герой;

• съчиняват своя при-

казка по предложе-

но начало;

• съчиняват своя при-

казка по предложен

край.Очакван резултат 3:

Ученикът създава текст, чрез

който преразказва съдържанието

на чужд повествователен

художествен текст.

Стандарт 2:

Ученикът създава съчинение

-описание на различни обекти.

Очакван резултат 1:

Ученикът наблюдава предмет,

явление, животно, човек и др.,

като разкрива основните му

признаци.

Очакван резултат 2:

Ученикът описва наблюдаваните

предмет, явление, животно,

човек и др., като избира

подходящи езикови средства за

съчинението си.

Ученикът:

• може да преразказва подробно съдържа-

нието на повествователен художествен

текст (приказка, разказ, басня, откъс от

повест, роман за деца);

• може да преразказва главното, съществе-

ното от съдържанието на повествователен

художествен текст (приказка, разказ, басня,

откъс от повест, роман за деца);

• може да преразказва последователно епи-

зодите в авторски повествователен текст;

• може да се придържа при преразказването

към повествователния художествен текст и

да не допуска извънконтекстови асоциа-

ции;

• може да преразказва пълно авторския по-

вествователен текст, като ползва ключови

• думи от него.

Ученикът:

• може да разграничава основните признаци

на наблюдаваните предмет, явление,

животно, човек и др.

Ученикът:

• може да избира подходящи езикови сред-

ства, за да опише наблюдаваните предмет,

явление, животно, човек и др. в

съчинението си;

• може да описва пълно и точно

наблюдаваните предмет, явление, животно,

човек и др. с помощта на учителя;

Съчинение-

описание

На учениците се дава

възможност да:

• преразказват по-

вествователен ху-

дожествен текст;

• подбират ключови

думи от текста,

необходими за

преразказването им.

На учениците се дава

възможност да:

• наблюдават предме-

ти, явления, живот-

ни, хора и др.;

• правят подбор на

езикови средства за

описанието на на-

блюдаваното.

На учениците се дава

възможност да:

• описват наблюдава-

нотоСтандарт 4:

Ученикът умее да планира

свой текст и да прави план на

чужд текст; редактира текста

си с оглед на съдържанието,

точността на израза, право-

писа.

Очакван резултат 1:

Ученикът прави план на свой и

чужд текст.

Очакван резултат 2:

Ученикът редактира текста си,

като го усъвършенства с оглед

на съдържанието, точността на

израза, правописа

Ученикът:

• може да планира с помощта на учителя

свой текст, като предварително уточнява

отделните компоненти с учителя и съуче-

ниците си;

• може да направи с помощта на учителя

план с епизодите на чужд авторски худо-

жествен текст и да го преразкаже.

Ученикът:

• познава в практически план различните

видове редактиране;

• може с помощта на учителя да редактира

свой текст, като го усъвършенства по отно-

шение на съдържанието, точността на

израза и правописа
На учениците се дава

възможност да:

• правят план на свой

текст;

• правят план на чужд

текст;

• преразказват чужд

текст по предва-

рително подготвен

план.

На учениците се дава

възможност да:

• редактират свой

текст
Литература

Ядро 3:

Социокул-

турна и

литератур-

на компе-

тентност:

Общуване с

художест-

вената

творба

Стандарт 1:

Ученикът се ориентира в

комуникативната структура

на творбата.

Очакван резултат 1:

Ученикът открива и осмисля

авторското послание чрез

възприемането и осмислянето на

художествен текст.

Очакван резултат 2:

Ученикът се ориентира в общия

тон, в настроенията и чувствата,

изразени в литературното

произведение.

Очакван резултат 3:

Ученикът идентифицира дадена

книга, като се ориентира по

заглавието й, името на автора,

съдържанието й, илюстрациите

и пр

Ученикът:

• може с помощта на учителя да възприеме

и осмисли конкретното съдържание на ли-

тературно произведение, в което се съдър-

жа авторското послание;

• може да се ориентира в практически план с

помощта на учителя в различните типове

текст в литературното произведение:

повествование за случката; описание на

портрета на героя и пейзаж; диалог между

героите; авторска характеристика на

героите и пр.

Ученикът:

• може с помощта на учителя да открива

чувствата и настроенията, изразени от

автора в литературното произведение;

• може с помощта на учителя да интерпре-

тира чувствата и настроенията, изразени от

автора в литературното произведение;

• може да прочете изразително художествен

текст, за да изрази чувствата и настроения-

та, съдържащи се в него.

Ученикът:

• може да се ориентира с помощта на учите-

ля в дадена книга по нейното заглавие,

името на автора, съдържанието й, илю-

страциите и пр.;

• може да избере книга за самостоятелно

четене, като се ориентира по нейното

съдържание, заглавие, име на автора,

илюстрации и пр.
На учениците се дава

възможност да:

• четат и осмислят

литературни произ-

ведения;

• четат изразително,

обрисуват с думи

картини от литера-

турно произведе-

ние;

• четат по роли.

На учениците се дава

възможност да:

• четат и осмислят

литературни произ-

ведения;

• коментират литера-

турни произведе-

ния;

• четат изразително

литературни произ-

ведения.

На учениците се дава

възможност да:

• четат самостоятелно

литературни произ-

ведения;

• избират книга за са-

мостоятелно четене;

• препоръчват книги

за самостоятелно

четене на съучени-

ците си.
Ядро 4:

Социокул-

турна и

литератур-

на компе-

тентност:

Създаване

на

изказвания

и писмени

текстове

Стандарт 2:

Ученикът съставя устен пре-

разказ на отделен епизод или

на кратък художествен текст.

Очакван резултат 1:

Ученикът преразказва устно

епизод или кратка приказка, раз-

каз, басня, откъс от повест,

роман за деца.

Ученикът:

• може да преразказва устно епизод от при-

казка, разказ, басня, откъс от повест, роман

за деца;

• може последователно да преразказва епи-

зодите, съставящи случката в литературно

произведение - приказка, разказ, басня,

откъс от повест, роман за деца;

• може да преразказва близко до авторския

текст, без да допуска извънконтекстови

асоциации; без да вмъква нови фрагменти в

преразказвания епизод или случка от при-

казка, разказ, басня, откъс от повест, роман

за деца
На учениците се дава

възможност да:

• преразказват епизод

от литературно

произведение;

• преразказват кратка

случка, разказана в

приказка, разказ,

басня, откъс от

повест, роман за

децаСтандарт 3:

Ученикът създава устно изказ-

ване с помощта на словесна

или визуална опора.

Очакван резултат 1:

Ученикът отговаря устно на пос-

тавен въпрос с помощта на сло-

весна или визуална опора.

Очакван резултат 2:

Ученикът участва в диалог по

конкретна тема.

Ученикът:

• може да формулира правилно отговора си

на поставен от учителя въпрос, като се

опира на художествения текст и го чете

подборно; илюстрира казаното със сло-

весен граматически материал.

Ученикът:

• може да се включва в диалога по конкретна

тема в уроците по български език и литера-

тура, като се опира на художествен текст,

словесен граматически материал, илюстра-

ция, схема и др..
На учениците се дава

възможност да:

• отговарят на въпро-

си.

На учениците се дава

възможност да:

• участват в диалог.

Изобразител-

но изкуство

(илюстрации

от художник
Очакван резултат 3:

Ученикът разказва устно по

картина или по серия от

картини.

Очакван резултат 4:

Ученикът съчинява и конструи-

ра собствен текст по дадена

словесна опора.

Очакван резултат 5:

Ученикът описва наблюдавани

предмет, явление, животно, чо-

век, играчка и пр.

Очакван резултат 6:

Ученикът възпроизвежда

научнопопулярен или художест-

вен текст, като се придържа към

съдържанието му.

Ученикът:

• може да разказва по картина или по серия

от картини;

• умее да дешифрира посланието на худож-

ника и да го интерпретира чрез адекватен

избор на езикови средства.

Ученикът:

• може да съчини с помощта на учителя своя

приказка, разказ, басня, стихотворение по

предложена словесна опора (начало, край,

герой, две думи, рими, пословица и пр.);

• може да съчини и да конструира собствен

текст по словесна опора в урока по българ-

ски език (опорни думи, изречения и пр.).

Ученикът:

• може да наблюдава и да открива най-важ-

ните признаци в наблюдаваните предмет,

явление, животно, човек, играчка и др.;

• може да описва наблюдаваните предмет,

явление, животно, човек, играчка.

Ученикът:

• може да преразказва художествен текст,

без да се отклонява от авторското посла-

ние;

• може да възпроизвежда научнопопулярен

• текст, като се придържа към фактите в

него.
На учениците се дава

възможност да:

• разказват по карти-

на или по серия от

картини.

На учениците се дава

възможност да:

• съчиняват приказка,

разказ, басня, стихо-

творение по словес-

на опора;

• съчиняват и кон-

струират собствен

текст по словесна

опора.

На учениците се дава

възможност да:

• наблюдават пред-

мет, явление, жи-

вотно, човек, играч-

ка;

• описват наблюдава-

ното.

На учениците се дава

възможност да:

• преразказват худо-

жествен текст;

• възпроизвеждат съ-

• държанието на

Научнопопулярен текст

Изобразител-

но изкуство

(илюстрации

от художник)

Човекът и

обществото

Човекът и

природата

(научнопопу-

лярни тексто-

ве).
1   2   3   4   5   6

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом