Програмапо
ИмеПрограмапо
страница4/6
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер0.68 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/122edefd-4eb2-42a8-8dde-0e0278726cd9/зип.бел3.doc
1   2   3   4   5   6

На учениците се дава

възможност да:

• четат и интерпрети-

рат художествени

текстове;

• откриват достъпни

за възрастта :

епитети, повторе-

ния, изброяване,

сравнения.Стандарт 6:

Ученикът познава съдържа-

нието на най–значимите

творби на българската детска

литература и на българския

фолклор, включени в учебното

съдържание.

Очакван резултат 1:

Ученикът познава съдържанието

на част от най- значимите твор-

би на българската детска литера-

тура и на българския фолклор,

включени в учебното съдържа-

ние за трети клас.

Очакван резултат 2:

Ученикът може да преразказва,

да обрисува с думи, да чете

изразително, да илюстрира, да

драматизира, да чете по роли

художествения текст на изуча-

ваните в трети клас фолклорни и

литературни произведения.

Ученикът:

• може да се ориентира в конкретното

съдържание на изучаваните произведения

на българската литература за деца и на

българския фолклор;

• може да запомня, възпроизвежда и

интерпретира чрез преразказ, словесно

обрисуване, изразително четене,

илюстриране, драматизация, четене по

роли конкретното съдържание на най –

значимите творби от българската

литература за деца и от българския

фолклор, включени в учебното съдържа-

ние и прочетени самостоятелно, съдей-

стващи за формиране на национално

самосъзнание.
На учениците се дава

възможност да:

• четат българска ли-

тература за деца и

фолклорни произве-

дения;

• преразказват, обри-

суват с думи, четат

изразително, илю-

стрират, драмати-

зират, четат по роли

художествения

текст на изучава-

ните литературни и

фолклорни произве-

дения.
Ядро 3:

Социокул-

турна и

литератур-

на

компе-

тентност:

Общуване с

художестве-

ната творба

Стандарт 2:

Ученикът открива непознати

думи в художествения текст и

определя значенията им в

контекста.

Очакван резултат 1:

Ученикът открива и определя с

помощта на учителя значението

на непознатите думи в контекста

на изучаваното литературно

произведение.

Стандарт 3:

Ученикът изразява емоцио-

нално – оценъчно отношение

към герои и ситуации в лите-

ратурната творба.

Очакван резултат 1:

Ученикът изразява отношението

си към героите и случката в

изучаваното литературно

произведение.

Ученикът:

• може в практически план чрез подборно

четене да открива непознати думи в текста

на изучаваното литературно произведение;

• може на емпирично равнище да определи с

помощта на учителя значението на

непознати думи в контекста на изучаваното

литературно произведение.

Ученикът:

• може да изразява отношението и оценката

си към героите в изучаваното литературно

произведение;

• може да обоснове с помощта на учителя

отношението и оценката си към разказа-

ната от автора на литературното

произведение случка.
На учениците се дава

възможност да:

• четат подборно

непознати думи в

изучавано литера-

турно произведе-

ние;

• обясняват описа-

телно, със синони-

ми непознатите ду-

ми в контекста на

изучаваното литера-

турно произведе-

ние

На учениците се дава

възможност да:

• изразяват отноше-

ние към героите и

случката в литера-

турно произведе-

ние.Стандарт 4:

Ученикът изявява предпочи-

танията си към определени

герои, творби, жанрове.

Очакван резултат 1:

Ученикът изразява предпочита-

нията си към героите в изучава-

но литературно произведение и

изпълнява тяхна роля при четене

по роли и драматизация.

Очакван резултат 2:

Ученикът изразява предпочита-

нията си към литературни

произведения.

Очакван резултат 3:

Ученикът изразява предпочита-

нията си към литературни

произведения от даден жанр

Ученикът:

• може да избира роля на герой при четене

по роли и драматизация в зависимост от

интересите и предпочитанията си;

• може да изпълнява роля на герой при

четене по роли и драматизация в зависи-

мост от интересите и предпочитанията си.

Ученикът:

• може да сподели впечатленията си от

самостоятелно прочетено или изучавано

литературно произведение;

• може да обоснове предпочитанията си към

определени литературни произведения.

Ученикът:

• може да чете и да интерпретира литератур-

ни произведения от различни литературни

видове, достъпни за възрастта;

• може с помощта на учителя да изразява

предпочитанията си към литературни

произведения от даден жанр (приказка,

разказ, стихотворение, басня, гатанка,

пословица, народна песен, повест, роман за деца
На учениците се дава

възможност да:

• изразяват предпочи-

танията си към

герои, творби,

жанрове;

• четат по роли диа-

лога в литературно

произведение;

• драматизират худо-

жествен текст.

На учениците се дава

възможност да:

• споделят

впечатленията

си от

самостоятелно

прочетени

литературни

произведения;

• да изразяват и

обосновават

своите

предпочитания

към определени

заглавия.

На учениците се дава

възможност да:

• четат литературни

произведения от

различни жанрове, с

разнообразна тема-

тика и образна сис-

тема;

• избират

литературни произ-

ведения за само-

стоятелно четене.Стандарт 5:

Ученикът сравнява, установя-

ва сходство и различия между

две художествени творби или

техни елементи.

Очакван резултат 1:

Ученикът сравнява с помощта на

учителя литературни произведе-

ния, близки по тематика.

Ученикът:

• може да прави съпоставка с помощта на

учителя на две или няколко литературни

произведения, близки по тема и образи на

героите;

• може да открие в практически план чрез

подборно четене с помощта на учителя

общото и различното между две или

няколко литературни произведения по

отношение на темата и образите на

героите
На учениците се дава

възможност да:

• сравняват литера-

турни произведе-

ния;

• откриват общото и

различното в кон-

кретното съдържа-

ние на две или

повече литературни

произведения
дро 4:

Социокул-

турна и

литератур-

на

компе-

тентност:

Създаване

на

изказвания

и писмени

текстове

Стандарт 1:

Ученикът участва в беседа по

съдържанието на литературна

творба: отговаря на въпроси,

изказва мнения, като подбира

подходящи елементи от текста,

за да ги обоснове; съставя и

задава въпроси.

Очакван резултат 1:

Ученикът отговаря на въпроси

във връзка с изучаваното литера-

турно произведение.

Очакван резултат 2:

Ученикът изказва мнения за изу-

чаваното литературно произве-

дение.

Очакван резултат 3:

Ученикът чете подборно фраг-

менти от литературно произве-

дение в отговор на поставените

от учителя въпроси и разсъждава

върху прочетеното.

Очакван резултат 4:

Ученикът съставя и задава въп-

роси по конкретното съдържа-

ние на изучаваното литературно

произведение

Ученикът:

• може да отговаря на достъпни репродук-

тивни и проблемни въпроси, отнасящи се

до конкретното съдържание на изучава-

ното литературно произведение или

прочетено самостоятелно;

• може да изказва мнения и да прави комен-

тар на достъпно за възрастта литературно

произведение, включено в учебното

съдържание или прочетено самостоятелно;

• може с помощта на учителя да чете под-

борно фрагменти от художествения текст

на изучаваното или прочетено

самостоятелно литературно произведение,

за да отговори на поставените въпроси и да

обоснове отговорите си;

• може да съставя и задава елементарни

въпроси по конкретното съдържание на

изучаваното или прочетено самостоятелно

литературно произведение.
На учениците се дава

възможност да:

• четат подборно

фрагменти от худо-

жествения текст във

връзка с поставени-

те от учителя въпро-

си;

• отговарят на въпро-

си на учителя по

съдържанието на

изучаваното литера-

турно произведе-

ние;

• изказват мнения и

изразяват отноше-

ние към прочете-

ното;

• съставят и задават

въпроси по изучава-

ното литературно

произведение;

• четат самостоятелно

достъпни по съдър-

жание и малки по

обем литературни

произведения
Български

език

Ядро 1:

Социокул-

турни

компетент-

ности

Стандарт 2:

Ученикът владее формулите за

вежливост, използва формите

за учтивост.

Очакван резултат 1:

Ученикът си служи със сред-

ствата на речевия етикет.

3. Формиране на комуникативно –

речеви умения

Ученикът:

• може да прави правилен избор на сред-

ствата на речевия етикет;

• може с помощта на учителя да използва

формулите за вежливост и формите за

учтивост в зависимост от комуникативната

ситуация
На учениците се дава

възможност да:

• участват в диалог;

• си служат със сред-

ствата на речевия

етикет
Ядро 3:

Социокул-

турна и

езикова

компетент-

ност:

Устно

общуване

Говорене:

Стандарт 2:

Ученикът разказва свързано,

предава чута история и може

да я коментира.

Очакван резултат 1:

Ученикът възпроизвежда свърза-

но и последователно съдържа-

нието на чута история, худо-

жествен текст или картина и

прави кратък коментар.

Ученикът:

• може да предаде свързано чута история и

кратко да я коментира;

• може да предаде свързано и последовател-

но съдържанието на изучавана или проче-

тена самостоятелно приказка, разказ,

басня, откъс от повест или роман за деца;

• може да състави кратък разказ по картина

или серия от картини.
На учениците се дава

възможност да:

• преразказват при-

казки, разкази,

басни, откъси от

повести и романи;

• преразказват чута

история;

• коментират това,

което преразказват;

• разказват по карти-

на или по серия от

картиниСтандарт 3:

Ученикът заема своето място в

диалог.

Очакван резултат 1:

Ученикът участва в диалог, като

разбира мястото си в него.

Ученикът:

• може да се ориентира с помощта на учите-

ля за мястото си в определена комуника-

тивна ситуация;

• може да се включи в диалог адекватно с

помощта на учителя;

• участва в диалог, като общува с останалите

участници в комуникативната ситуация в

зависимост от комуникативната цел.1   2   3   4   5   6

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом