Програмапо
ИмеПрограмапо
страница3/6
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер0.68 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/122edefd-4eb2-42a8-8dde-0e0278726cd9/зип.бел3.doc
1   2   3   4   5   6

На учениците се

дава възможност

да:

• четат и

обсъждат фолклорни

и литературни

произведения, чрез

които се запознават с

култури на различни

етноси;

• четат допълнително

информация с науч-

нопопулярен харак-

тер за традициите,

обичаите, ценнос-

тите на българина и

на българските

граждани с друг

етнически произ-

ход;

Човекът и об-

ществото

(четат науч-

нопопулярни

текстове за

традициите и

обичаите на

роми, турци,

арменци,

евреи, татари,

власи,

каракачани и

др.).
Стандарт 4:

Ученикът изказва благопоже-

лания послучай традиционни

празници и във връзка с

български народни обичаи.

Очакван резултат 1:

Ученикът изказва благопожела-

ния по конкретен повод: празник

от календара на българина;

народен обичай.

Ученикът:

• може с помощта на учителя да проучва

характерните за календара на българина

празници и обичаи;

• може да открива в изучавани литературни

и фолклорни произведения изобразени

обредни действия във връзка с даден

обичай на българина; ориентира се в

характерното за даден празник на бъл-

гарина, изобразено в конкретно литера-

турно произведение;

• може с помощта на учителя да изказва бла-

гопожелания по случай празници от кален-

дара на българина и във връзка с български

народни обичаи.
На учениците се дава

възможност да:

• четат допълнително

информация с науч-

нопопулярен харак-

тер за празниците и

обичаите на бълга-

рина, за обредните

действия във връз-

ка с даден празник

или обичай;

• изричат благопоже-

лания по повод на

даден празник или

обичай.

Човекът и об-

ществото

(четат науч-

нопопулярни

текстове за

традициите и

обичаите на

българина)
Стандарт 5:

Ученикът участва в групова

дейност за създаване на игрови

и сценични форми на литера-

турни творби.

Очакван резултат 1:

Ученикът участва в четене по

роли на приказка, разказ, басня,

построени в диалогична форма.

Очакван резултат 2:

Ученикът участва в драматиза-

цията и сценичното представяне

на художествения текст на

изучавано литературно или

фолклорно произведение.

Ученикът:

• може да избере дадена роля и да обоснове

избора си в съответствие с предпочита-

нията си;

• може да прочете репликите на героя, чиято

роля е избрал; да изрази отношението си

към героя;

• може да прочете изразително авторската

реч, ако е избрал да бъде четец; да изрази

отношението на автора към героя.

Ученикът:

• може с помощта на учителя да интерпре-

тира съдържанието на литературно или

фолклорно произведение чрез драмати-

зация на художествения текст;

• може с помощта на учителя да се “превъп-

лъти” в образа на героя, чиято роля изпъл-

нява, по време на сценичното представ-

ление;

• може да подбере или да изработи с

помощта на учителя кукли, декори,

костюми за сценичното представление;

• може с помощта на учителя да избере

подходяща музика за сценичното

представяне на художествения текст;

• може с помощта на учителя да изработи

афиш за предстоящо сценично представ-ление
На учениците се дава

възможност да:

• изберат роля;

• четат репликите на

героите или автор-

ската реч.

На учениците се дава

възможност да:

• драматизират худо-

жествен текст;

• изработват кукли,

маски, декори с

помощта на

учителя;

• участват в сценично

представление;

• избират подходяща

музика за

сценичното

представление;

• изработват афиш.

Ръчен труд

Изобразител-

но изкуство

(изработват

кукли, деко-

ри, маски).

Музика

(избират под-

ходяща музи-

ка).

Изобразител-

но изкуство

(изработват

афиш).

Ядро 2:

Литератур-

ни

компетент-

ности

Стандарт 1:

Ученикът разпознава художе-

ствен и нехудожествен текст;

проза и стихове; повествова-

ние, описание и разсъждение;

диалог и монолог.

Очакван резултат 1:

Ученикът разграничава на емпи-

рично равнище художествен и

нехудожествен текст.

Очакван резултат 2:

Ученикът различава на емпирич-

но равнище проза и стихове.

Очакван резултат 3:

Ученикът разпознава в практи-

чески план повествование и

описание.

Очакван резултат 4:

Ученикът разпознава на емпи-

рично равнище диалога и моно-

лога в художествен текст

Стандарт 2:

Ученикът различава литера-

турни жанрове, представени

по – широко в учебното съдър-

жание.

Очакван резултат 1:

Ученикът разграничава в прак-

тически план приказка, разказ,

стихотворение, гатанка, посло-

вица, басня, народна песен, афо-

ризъм, повест и роман за децаУченикът:

• може да разграничава в практически план

художествен и нехудожествен текст;

• открива на емпирично равнище характер-

ното за художествената образност – чрез

подборно четене на художествен текст.

Ученикът:

• може в практически план да различава

проза и стихове;

• може с помощта на учителя чрез подборно

четене да проследява движението на

чувството и смяната на картините в

стихотворение;

• може да открива на емпирично равнище

образа на лирическия герой;

• може с помощта на учителя да се

ориентира в авторовото отношение към

лирическия герой;

• може с помощта на учителя да проследява

чрез подборно четене развитието на

действието в прозаичен повествователен

текст.

Ученикът:

• може на емпирично равнище да разпозна-

ва повествование и описание в художест-

вен текст – чрез подборно четене на

епизоди, портретно описание на герой,

природна картина в изучаваното лите-

ратурно произведение;

• може да преразказва повествователен

текст; да обрисува с думи описанието на

портрет на герой, природна картина и

описание на обстановка.

Ученикът:

• може да разграничава в практически план

диалога и монолога в художествен текст

чрез подборно четене;

• може да избира роля и да чете репликите

на даден герой, като се включва в четене

по роли на диалога; да чете изразително

монолога в литературното произведение

Ученикът:

• може на емпирично равнище да прави

разлика между фолклорно и литературно

произведение;

• може да чете и да преразказва народни,

авторизирани и авторски приказки;

• може да чете и да преразказва достъпни за

възрастта разкази;

• може да чете и да рецитира стихотворения

с близка до детското светоусещане тема-

тика;

• може да чете и да отгатва фолклорни и

литературни гатанки;

• може да подбира и да съотнася към

изучаваното литературно произведение

подходящи пословици, като осъзнава

обобщаващата им функция в практически

план;

• може да чете и да преразказва, да чете по

роли, достъпни за възрастта басни;

• може да чете и да интерпретира с помощта

на учителя конкретното съдържание на

народна песен;

• може да чете и да преразказва откъс от

повест и роман с тематика, достъпна за

него.

повест,

роман за

деца

На учениците се дава

възможност да:

• четат художествени

и научнопопулярни

текстове.

На учениците се дава

възможност да:

• четат подборно и

изразително, и

преразказват

повествователен

текст на фолклорни

и литературни

произведения;

• четат подборно и

изразително, и

рецитират

литературни произ-

ведения в стихове;

• обрисуват картини

от художествения

текст.

На учениците се дава

възможност да:

• четат по роли;

• четат изразително

художествен текст;

• преразказват

фолклорни и

литературни

произведения

На учениците се дава

възможност да:

• четат и преразказват

фолклорни и лите-

ратурни произведе-

ния в проза

(приказка, разказ,

басня, откъс от

повест и роман за

деца);

• четат и рецитират

стихотворения;

• отгатват гатанки;

• съотнасят послови-

ци към текста на

изучавани фолклор-

ни и литературни

произведения;

• четат и слушат

народни песни;

• четат и преразказват

откъси от по-голямо

епическо произве-

дение – повест,

роман за деца.

Човекът и

об-ществото

Човекът и

природата

(четат науч-

нопопулярни

текстове)


Музика (слу-

шат народни

песни

.
Стандарт 3:

Ученикът разграничава основ-

ните моменти в развитието на

действието.

Очакван резултат 1:

Ученикът открива епизодите в

повествователен текст.

Очакван резултат 2:

Ученикът преразказва епизоди

от повествователен текст.

Ученикът:

• може в практически план – чрез подборно

четене - да разграничава епизодите в

повествователен текст – приказка, разказ,

басня, откъс от повест, роман за деца;

• може да преразказва отделни епизоди или

цялото литературно произведение, като

спазва последователността в развитието на

действието чрез логическата обвързаност

на епизодите.
На учениците се дава

възможност да:

• четат подборно

епизоди от повест-

вователен художе-

ствен текст;

• преразказват епизо-

ди от художествен

текст или цялото

литературно произ-

ведение.Стандарт 4:

Ученикът обяснява връзката

между характера на героите и

основния смисъл на творбата.

Очакван резултат 1:

Ученикът открива на емпирично

равнище връзката между харак-

тера на героя и основната мисъл

на литературното произведение

Ученикът:

• може чрез подборно четене и коментар на

прочетеното да открива авторовото

отношение към героите;

• може чрез изразително четене на автор-

ската реч да изрази отношението на автора

към героя, идеята на литературното произ-

ведение, без да я формулира, в

практически план.
На учениците се дава

възможност да:

• четат подборно

фрагменти от лите-

ратурното произве-

дение, в които се

разкрива

характерното за

даден герой;

• четат изразително

авторската реч –

характеристика на

литературния геройСтандарт 5:

Ученикът открива в изучава-

ни художествени творби

достъпни фигури на речта.

Очакван резултат 1:

Ученикът разграничава на

емпирично равнище епитет,

повторение, изброяване

Ученикът:

• може в практически план да разпознава

художествените образни определения –

епитетите в изучаваното литературно

произведение;

• може на емпирично равнище да открива

повторението в художествения текст и

неговата образна функция в изучаваното

литературно произведение;

• може на инструментално равнище да

различава изброяването в художествения

текст на изучаваното литературно

произведение и да открива неговата

образна функция;

• може в практически план да разпознава

сравнението и да определя неговата

образна функция в художествения текст на

изучаваното литературно произведение

сравнение
1   2   3   4   5   6

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом