Програмапо
ИмеПрограмапо
страница2/6
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер0.68 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/122edefd-4eb2-42a8-8dde-0e0278726cd9/зип.бел3.doc
1   2   3   4   5   6

Ядро 4 :

Социокул-

турна и

езикова

компетент-

ност:

Писмено

общуване

Четене:

Стандарт 1:

Ученикът чете на глас гладко,

с адекватна интонация и тем-

по, правилно поставя паузите;

доказва, че е разбрал основния

смисъл на прочетеното.

Очакван резултат 1:

Ученикът изговаря правилно,

чете с подходяща интонация

съобщително, въпросително,

подбудително и възклицателно

изречение.

Очакван резултат 2:

Ученикът чете на глас гладко;

доказва, че е разбрал смисъла на

прочетеното чрез съобщително,

въпросително, подбудително и

възклицателно изречение.

Ученикът:

• разграничава в практически план изговора

на съобщително, въпросително, подбуди-

телно и възклицателно изречение;

• умее да изговаря с подходяща интонация

съобщително, въпросително, подбудител-

но и възклицателно изречение.

Ученикът:

• разграничава спецификата в смисъла на

съобщително, въпросително, подбудител-

но и възклицателно изречение;

• умее правилно да използва съобщително,

въпросително, подбудително и възклица-

телно изречение, за да изрази смисъла на

прочетеното.
На учениците се дава

възможност да:

• съставят и кон-

струират съобщи-

телно, въпросител-

но, подбудително и

възклицателно изре-

чение;

• четат и изговарят

различни по цел на

изказване изрече-

ния.

На учениците се дава

възможност да:

• четат на глас кратки

текстове, съдържа-

щи различни по цел

на изказване изрече-

ния;

използват в речта си

различни по цел на

изказване изрече-
Ядро 4 :

Социокул-

турна и

езикова

компетент-

ност

Писане:

Стандарт 1:

Ученикът владее основни нор-

ми на графичната и писмената

система на българското писмо:

пише четливо; пише правилно

думи с правописни особености;

владее основната употреба на

пунктуационните знаци; отде-

ля изреченията в текста, като

означава началото и края им;

пише разделно думите без

собствено ударение.

Очакван резултат 1:

Ученикът пише правилно глас-

ните звукове А-Ъ, О-У, Е-И в

неударена сричка и гласните -а и

-ъ в крайна неударена сричка.

Очакван резултат 2:

Ученикът пише правилно звуч-

ните съгласни в края на думата,

в началото и средата на думата –

пред беззвучен съгласен звук.

Очакван резултат 3:

Ученикът пише правилно без-

звучните съгласни С и Т пред

звучни съгласни в началото и в

средата на думата.

Ученикът:

• разграничава гласните звукове в ударена и

неударена сричка;

• умее да прави проверка за правописа на

гласните звукове в неударена сричка; на

гласни -а и -ъ в крайна неударена сричка.

Ученикът:

• прави разлика между изговор и правопис

на звучни съгласни в началото, в края и в

средата на думата – пред беззвучен

съгласен звук;

• може да прави проверка за правописа на

звучните съгласни в началото, в края и в

средата на думата – пред беззвучен

съгласен звук чрез други форми на думата

и чрез сродни думи.

Ученикът:

• може да прави разлика между изговор и

правопис на беззвучните съгласни С и Т

пред звучни съгласни в началото и в

средата на думата;

• може да пише правилно беззвучните съг-

ласни С и Т пред звучни съгласни в нача-

лото и в средата на думата.
На учениците се дава

възможност да:

• правят проверка, ка-

то сравняват със

сродни думи, в кои-

то гласната да е под

ударение;

• правят проверка с

правописен речник.

На учениците се дава

възможност да:

• изменят формата на

думата за проверка

на правописа на

звучните съгласни

звукове;

• сравняват сродни

думи.

На учениците се дава

възможност да:

• сравняват сродниОчакван резултат 4:

Ученикът пише правилно думи

със струпани съгласни.

Очакван резултат 5:

Ученикът пише правилно съще-

ствителни имена, които в ед.ч.

завършват на звучен съгласен

звук; съществителни имена,

които започват с беззвучен

съгласен звук; членувани съще-

ствителни имена в ж.р. с две –т-

(-тт-).

Очакван резултат 6:

Ученикът пише правилно прила-

гателни имена, които в м.р. ед.ч.

завършват на звучен съгласен

звук; пише правилно прилага-

телни имена в ж., ср.р и в мн.ч.,

при които в средата на думата

има звучен съгласен пред без-

звучен съгласен звук; прила-

гателни имена в м.р., които в

последната сричка съдържат

звук ъ; прилагателни имена с

едно –н- и с двойно –н- (-нн-) в

ж.р., ср.р. и в мн.ч.; частиците за

степенуване на прилагателни

Ученикът:

• може да пише правилно думи със струпани

съгласни;

• умее да прави проверка за правописа на

думи със струпани съгласни.

Ученикът:

• може да пише правилно съществителни

имена в ед.ч., при които в мн.ч. изпада

гласен звук –а, - ъ; съществителни имена,

които в ед.ч. завършват на звучен съгласен

звук или започват със звучен съгласен

звук; членувани съществителни имена с

две -т- (-тт-);

• умее да прави проверка за правописа на

съществителните имена.

Ученикът:

• може да пише правилно прилагателни

имена, които в м.р. ед.ч. завършват на

звучен съгласен звук; прилагателни имена

в ж., ср.р. и в мн.ч., при които в средата на

думата има звучен съгласен пред беззвучен

съгласен звук; прилагателни имена в м.р.,

които в последната сричка съдържат звук

ъ; прилагателни имена с двойно –н- (-нн-)

в ж.р., ср.р. и в мн.ч.; частиците за

степенуване по-, най-;

• умее да прави проверка на правописа на

прилагателните имена.
На учениците се дава

възможност да:

• пишат думи

със струпани

съгласни.

На учениците се дава

възможност да:

• изменят съществи-

телни имена от ед.ч.

в мн.ч.;

• правят проверка на

правописа на съще-

ствителни имена;

• членуват съществи-

телни имена.

На учениците се дава

възможност да:

• изменят формата на

прилагателното име

за м., ж. и ср.р.,

ед.ч. и мн.ч.;

• правят проверка на

правописа на прила-

гателните именаОчакван резултат 7:

Ученикът пише правилно глаго-

ли, в които крайната сричка е с

или без ударение.

Очакван резултат 8:

Ученикът пренася части от ду-

мата на нов ред.

Очакван резултат 9:

Ученикът усъвършенства собст-

вен или чужд текст чрез реда-

Ученикът:

• може да пише правилно глаголи, в които

ударението пада на крайната сричка; в

които крайната сричка е без ударение;

• прави разлика между изговор и правопис

на глаголи, в които крайната сричка е с или

без ударение.

Ученикът:

• може да прави звуков анализ на думата и

да я разделя на срички, за да ги пренася

правилно на нов ред;

• може правилно да пренася части от думата

на нов ред.

Ученикът:

• разграничава в практически план различ-

ните видове редактиране;

• може с помощта на учителя да усъвършен-

ства собствен или чужд текст чрез

редактиране.

редактира-

не

На учениците се дава

възможност да:

• пишат глаголи с или

без ударение на

крайната сричка.

На учениците се дава

възможност да:

• правят звуков ана-

лиз на думата и да я

делят на срички;

• пренасят части от

думата на нов ред.

На учениците се дава

възможност да:

• коригират право-

писни грешки в

собствен или чужд

текст;

• заменят, добавят,

съкращават,

променят думи в

собствен или чужд текст

Математика

(броят звуко-

вете в думата)

Литература

Ядро 1:

Социокул-

турни

компетент-

ности

Стандарт 1:

Ученикът разбира основната

етическа опозиция добро – зло

и я обяснява в конкретни сю-

жетни ситуации.

Очакван резултат 1:

Ученикът се ориентира в опози-

цията добро – зло в конкретна

приказка.

Стандарт 2:

Ученикът обяснява етически

отношения в семейството и

малката общност според сю-

жетните ситуации на изучени

литературни творби.

Очакван резултат 1:

Ученикът се ориентира в

етически отношения в

семейството и малката общност

в изучавани литературни и

фолклорни произведения

2. Литература

Ученикът:

• може да се ориентира с помощта на учите-

ля в етическата опозиция добро –зло в

конкретна изучавана в урока или прочетена

самостоятелно приказка;

• може да открива героите – носители на

доброто и злото в дадена приказка;

• може да изразява отношение към герои-

те – носители на доброто и злото;

• може да открива в практически план

характерната за приказката жанрова

особеност – победата на доброто над злото.

Ученикът:

• може с помощта на учителя да се ориен-

тира в етическите отношения в семей-

ството и малката общност, като ги открива

в изучавани или прочетени самостоятелно

литературни и фолклорни произведения;

• може с помощта на учителя да изразява

отношение към етическите отношения в

семейството и малката общност, които

открива в изучавани или прочетени само-

стоятелно литературни и фолклорни произведения
На учениците се дава

възможност да:

• четат приказки;

• изразяват отноше-

ние към героите –

носители на

доброто и злото.

На учениците се дава

възможност да:

• четат литературни и

фолклорни произве-

дения;

• изразяват отноше-

ние към случката,

героите и взаимо-

отношенията между тяхСтандарт 3:

Ученикът открива основни

белези на своята национална

идентичност в изучавани

литературни произведения.

Очакван резултат 1:

Ученикът се ориентира в

характерни за националната

идентичност на българина

особености в изучавани и

прочетени самостоятелно

литературни и фолклорни

произведения.

Очакван резултат 2:

Ученикът познава културната

различност и се отнася

толерантно и коректно към

българските граждани с друг

етнически произход.

Ученикът:

• може да открива в изучаваните и прочете-

ните самостоятелно литературни и

фолклорни произведения характерните за

националната идентичност на българина

особености.

Ученикът:

• може с помощта на учителя да участва в

обсъждането на изучаваните и

самостоятелно прочетените литературни

произведения и научнопопулярни четива, и

по този начин да съдейства за осъзнаване

на културното различие, на културния

плурализъм и мултиетничността;

• съдейства с помощта на учителя за форми-

ране на национално самосъзнание у

българските граждани с друг, различен

етнически произход, чрез обсъждането на

изучаваните или прочетените самостоятел-

но литературни и фолклорни произведе-

ния, в които се съдържат особености на

националната идентичност на българина.
На учениците се дава

възможност да:

• четат и

обсъждат

литературни и

фолклорни

произведения

(приказки,

стихотворения,

разкази, повести и

романи за деца),

съдействащи за

формиране на

национално

самосъзнание.
1   2   3   4   5   6

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом