Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ИмеМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
страница1/29
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер3.23 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://e-finance-bg.net/files/7/1346235398_480_881.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


София

2012


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение 1

1.1. НСРР в новата европейска рамка за планиране 1

1.2. Структура и задачи на НСРР 8

2. Анализ на социално-икономическото и териториалното развитие 10

2.1. Българските райони - общи характеристики. Проблеми и потенциали 10

2.2. Регионални различия и неравенства 44

2.3. SWOT анализ 86

3. Концепция за териториално – урбанистично развитие на българските райони 90

3.1. Европейският контекст 90

3.2. Концепция за териториално-урбанистична структура 92

4. Стратегическа част 103

4.1. Оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. и на Актуализирания документ за изпълнението на НСРР (2011-2015 г.) 103

4.2. Стратегическа платформа и рамка 105

4.3. Визия, цели и приоритети на НСРР за периода 2012 – 2022 г. 114

5. Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на стратегията 145

6. Критерии за оценка изпълнението на НСРР и индикатори за оценяване изпълнението на целите и приоритетите 160

6.1. Система за наблюдение на НСРР 160

6.2. Система за оценка на НСРР 161

7. Стратегически насоки за разработване на регионалните планове за развитие за периода 2014 – 2020 г. 170

7.1. Общи насоки за разработване на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 171

7.2. Специфични насоки за разработване на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 172

8. Механизми за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност 197

8.1. Форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност. 197

8.2. Отговорни структури и целеви групи 198

8.3. Механизъм за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация. 202СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ В ТЕКСТА:


СПИСЪК НА КАРТИТЕ В ТЕКСТА:

Карта 1: Райони, области и общини в Република България 11

Карта 2: Гъстота на населението, Преброяване 2011 45

Карта 3: Гъстота на населението на ниво 3, Европа, 2008 г. 46

Карта 4: Структура на мрежата от населени места 49

Карта 5: Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, равнище по райони и области спрямо средния за страната 51

Карта 6: Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в стандарти на покупателната способност (СПС) на ниво 2, ЕС, 2008 г. спрямо 2000 г. 52

Карта 7: Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в стандарти на покупателната способност (СПС) на ниво 2, ЕС, 2008 г. 53

Карта 8: Разходи за НИРД по райони, 2009 г. 55

Карта 9: Научни изследвания и развойна дейност (НИРД), ЕС, 2008 г. 55

Карта 10: Разпределение и обем на преките чуждестранни инвестиции, 2010 г. 56

Карта 11: Коефициент на заетост на лицата от 20-64 години, 2011 г. 58

Карта 12: Коефициент на безработица, 2011 г. 59

Карта 13: Ниво на безработица в районите от ниво 3, ЕС, 2009 г. 59

Карта 14: Сравнителна изходна позиция на районите от ниво 2 за постигане на целите на Стратегия “Европа 2020” “Индекс на районно развитие” 61

Карта 15: Образователна структура по райони и области, Преброяване 2011 г. 63

Карта 16: Висши учебни заведения и колежи в страната 64

Карта 17: Относителен дял на населението от 30 – 34 години с висше образование, Преброяване 2011 г. 66

Карта 18: Относителен дял на ранно напусналите образование, 2010 г 66

Карта 19: Ниво на образованост на ниво 2, ЕС, 2009 г. 67

Карта 20: Пътна мрежа и транспортни коридори 69

Карта 21: Газопреносна мрежа 72

Карта 22: Защитени територии според националното законодателство 78

Карта 23: Защитени територии от мрежата на Натура 2000 79

Карта 24: Общини, отговарящи на 5 и повече критерия за целенасочена подкрепа 83

Карта 25: Общини с малко население и без изявен градски център 84

Карта 26: Йерархични нива на градовете – центрове 93

Карта 27: Полюси и оси на развитие 96

Карта 28: Териториално-урбанистична структура 99

Карта 29: Териториално-урбанистична структура на Северозападен район 178

Карта 30: Териториално-урбанистична структура на Северен централен район 181

Карта 31: Териториално-урбанистична структура на Североизточен район 184

Карта 32: Териториално-урбанистична структура на Югоизточен район 187

Карта 33: Териториално-урбанистична структура на Южен централен район 191

Карта 34: Териториално-урбанистична структура на Югозападен район 194СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ В ТЕКСТА:

Фиг. 1: Принос на районите от ниво 2 към БВП на страната 52

Фиг. 2: Структура на БДС по икономически сектори и по райони, 2009 г. 53

Фиг. 3: Туристическо развитие по райони 63

Фиг. 4: Гъстота на пътната мрежа 71

Фиг. 5: Относителен дял на продадена ел енергия от ВЕИ, 2010 г. 72

Фиг. 6: Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет и широколентова връзка 74

Фиг. 7: Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет и широколентова връзка 75

Фиг. 8: Защитени територии според ЗЗТ по районии 79

Фиг. 9: Защитени територии според Натура 2000 по райони 80

Фиг. 10: Система от цели, приоритети и специфични цели на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г. 118

Фиг. 11: Действия за осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на стратегическо планиране на регионалното развитие 2012 – 2022 г. 205
Списък на използвани съкращения и абревиатури

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ESPON

Европейска мрежа за наблюдение на пространственото планиране (териториалното развитие)

FUA

Функционален урбанистичен ареал. зона на влияние на голям град

MEGA

Голям метрополитен град (агломерация) с общоевропейско значение според категоризацията на ESPON

PPS

Паритет на покупателна способност

АМ

Автомагистрала

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ЕВРОСТАТ1

Статистическа служба към Европейската комисия

ЕК

Европейска комисия

ЕППР

Европейска перспектива за пространствено развитие

ЕС

Европейски съюз

ЕС-25

Европейски съюз преди присъединяването на България и Румъния

ЕС-27

Европейски съюз след присъединяването на България и Румъния

ЕТК

Европейски транспортен коридор

ЗАТУРБ

Закон за административно-териториалното устройство на Република България

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ИНТЕРАКТ

Програма на ЕС за подпомагане на програмите за териториално сътрудничество

ИНТЕРРЕГ

Инициатива (програма) за стимулиране развитието и кооперирането между
регионите в Европейския съюз.

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИУКЗ

Интегрирано управление на крайбрежни зони

КФ

Кохезионен фонд

МСП

Малки и средни предприятия

Е-XXX

Номерация на пътища от Европейската пътна мрежа

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НЕМ

Национална екологична мрежа

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НКН

Недвижимо културно наследство

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОП

Оперативна програма

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПАК

Оперативна програма “Административен капацитет”

ОПРР

Оперативна програма “Регионално развитие”

ОПРЧП

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ПП

Природен парк

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателни станции за отпадни води

ПЧП

Публично-частно партньорство

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РУС

Районна устройствена схема

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СЦР

Северен централен район

ТБО

Твърди битови отпадъци

TEN-T

Трансевроепйска транспортна мрежа

ТРАСЕКА

Транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия

УРБАКТ

Програма за финансиране в областта на усъвършенстване на обмяната на опит между европейските градове

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Свързани:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството заверявам...
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconВлизане в сила. Период на изпълнение. Срокове
Заповед № рд-02-14-2017/04. 10. 2011 г., изменена със заповед рд-02-14-2341/14. 11. 11 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,...
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconПриложение 1 техническаспецификаци я
...
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Основни документи на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие 5 стр
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом