Програма 2: национални младежки инициативи и кампании
ИмеПрограма 2: национални младежки инициативи и кампании
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер154.7 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/youth/procedures/2012-05-18_2A
/


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ”


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА

(2011 – 2015)


ПОДПРОГРАМА 2: НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ

ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ


НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ’2012


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании” е част от „Националната програма за младежта 2011 – 2015”. Програмата се изпълнява, координира и подпомага от Национален център ''Европейски младежки програми и инициативи” (НЦЕМПИ).


Национален център ''Европейски младежки програми и инициативи” стартира процедура за набиране на проекти на организации, които желаят да реализират своите идеи по Подпрограма 2, съгласно Наредба № 4 от 03.09.2011 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности.

Програмата се координира от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи”, чрез дирекция „Управление на проекти по национални младежки и други донорски програми” (УПНМДДП).


ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПОДПРОГРАМА 2:

НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ


 • Подкрепа на дейности, инициирани от млади хора – организиране и провеждане на инициативи и кампании на общинско, областно и национално ниво по актуални теми, свързани с приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) и политиките на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по отношение на младите хора в областта на гражданското участие и образование;
 • Подкрепа на дейности и инициативи на млади хора, обвързани с актуални нужди на младежки общности и с иновативни и креативни методи на реализация, които водят до дълготраен ефект.ІІІ. ИЗПЪЛНИТЕЛИ


По програмата се финансират организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност подкрепа на младежки дейности и осъществяващи младежки дейности.

Кандидатстващата организация може да бъде бенефициент по една от подпрограмите.

Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" не финансира проекти за младежки дейности по реда на Наредбата:

 • на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;

 • свързани с инвестиционна, търговска или друга дейност със стопански характер;

 • целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности;

 • за концерти, спектакли и други развлекателни програми и мероприятия, свързани с търговска цел;

 • за пътувания в страната и в чужбина с цел отдих;

 • за спортни състезания;

 • за дейности и проекти за предоставяне на социални услуги за деца;

 • на организации, чиито договорни отношения, с Националния център "Европейски младежки програми и инициативи", са приключили с принудително събиране на вземания/задължения/суми и/или възстановяване по съдебен ред.

 • дейности, реализирани преди одобряването на проекта и извън срока на изпълнението на проекта;

 • проекти на организации, чиито договорни отношения с Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" при предходно финансиране по програмата не са приключили;

 • проекти на организации, в които е подадена невярна, неточна и/или непълна информация при попълването на декларация по чл. 10, ал. 1, т. 8 и т. 10 и по смисъла на чл. 7, т. 2 от Наредбата.ІV. ЦЕЛЕВА ГРУПА


Млади хора на възраст между 15 и 29 години, лица активно работещи с младежи или с младежки организации.

 • Участниците трябва да са навършили минималната възраст към крайния срок за кандидатстване. При долна граница 15 години, участниците трябва да са навършили 15 години преди крайния срок за кандидатстване.

 • Участниците трябва да не са по-възрастни от посочената максимална възраст към крайния срок за кандидатстване, а именно 29 години.V. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОДПРОГРАМА 2


 • брой и вид младежки инициативи и кампании;

 • брой участници в кампаниите и инициативите;

 • брой и вид форми на взаимодействие, заложени в младежките инициативи/кампании, с преките им целеви групи;

 • брой иновативни и креативни методи, и подходи за реализация на кампании и инициативи;

 • брой и вид послания, разпространени чрез младежките кампании.VІ. ТЕМИ И ДЕЙНОСТИ


Необходимо е инициативите да бъдат видими и значими за местната общност, както и да привличат голям брой други млади хора, които също да се включат в тях. Очакват се проектни предложения по следните теми:


 • Младежка активност в процеса на вземане на решения на местно ниво

Проектните предложения следва да бъдат насочени към дейности за:

 • повишаване информираността на младите хора за възможностите им активно да участват в процеса на вземане на решения, свързани със задоволяване на конкретни младежки потребности, както и възможността да подобряват живота на местната младежка общност.
 • Солидарност между поколенията

Проектните предложения следва да са в подкрепа на популяризирането на 2012

година като Година на солидарност между поколенията. Основните направления на дейностите трябва да са насочени към изграждане на приемственост между поколенията „деца – млади хора“ и „млади хора – възрастни“, като акцентите следва да бъдат поставени върху:

 • Съхранение на националните ценности в отношенията между поколенията.

 • Изграждане на позитивни нагласи и уважение към „другото поколение“

 • Преодоляване на стереотипите на междупоколенческите взаимоотношения.

 • Превенция на агресивността и насилието между поколенията.

 • Споделяне на знания, умения и опит между поколенията.


Националният център „Европейски младежки програми и инициативи” не финансира дейностите, записани в чл. 6 и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности.


VІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПОДПРОГРАМА 2


Проектите следва да бъдат планирани с продължителност на дейностите 6 месеца и могат да бъдат реализирани в периода август 2012 – април 2013 г. по преценка на кандидатстващата организация.


VІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ


Начало на дейностите – не по-рано от 1 август 2012 г.

Край на дейностите – не по-късно от 30 април 2013 г.


ІХ. РЕЗУЛТАТИ


 • По-голям брой проведени разнообразни и оригинални инициативи и кампании.

 • Повишен брой млади хора взели участие в проведените инициативи и кампании.

 • Реализирани иновативни и разнообразни форми на взаимодействие с целевите групи.

 • Използвани иновативни методи и подходи за реализация на планираните инициативи и кампании.

 • Разпространи основни цели на Подпрограмата посредством тематични инициативи и кампании.

 • Приложени неформални подходи и методи в младежката работа за насърчаване на гражданското участие;

 • Повишена активна гражданска позиция и включване на млади хора;

 • Повишена активност на участието на младите хора при решаване на младежки проблеми.Х. РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Максималното допустимо финансиране от страна на НЦЕМПИ е в размер на 8 000 лева (осем хиляди лева) за отделно проектно предложение.


ХІ. ПРАВИЛА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ


 • Проектните предложения се разработват и представят във формуляр, утвърден от националния координатор, в един екземпляр на хартиен и на електронен носител.

 • Предложението следва да бъде подвързано в папка (PVC с прозрачен капак, моля не използвайте джобове с изключение за прилагане на CD), с номерирани страници на всички приложени документи, включително и формуляра за кандидатстване и описани в придружаващото писмо по възходящ ред. Кандидатите трябва да спазват формата и изискванията, зададени във формуляра.

 • Всички приложени копия на изискуеми документи следва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от представляващия организацията и подпечатани с печата на организацията.

 • При наличието на непопълнени и/или изменени части от формуляра, липсващи приложения, подписи и/или печат на организацията проектът не се разглежда по същество и не подлежи на финансиране.

 • При комплектоването на проектното предложение е необходимо да се спазва реда на документите, описан в придружаващото го писмо (по образец!).

 • При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с приложените документи, кандидатстващата организация е длъжна да представи документ за промяна в Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” в срок от седем работни дни от нейното настъпване. При непредставяне на гореспомената информация НЦЕМПИ може да прекрати договора с организацията.ХІІ. ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Коректното попълване на формуляра за кандидатстване е ключов етап от успешното представяне на проектно предложение.


 • На първа страница от формуляра се попълват името на проекта и на организацията (от удостоверението за актуално състояние на организацията). Препоръчва се наименованието на проекта да бъде кратко.

Попълва се общата продължителност на проекта, неговата начална и крайна дата, както и таблицата с финансова информация. Наличието на съфинансиране или привличането на средства от други източници оказва влияние върху оценката на капацитета на организацията и увеличава шансове за финансиране на проектното предложение.


 • Информация за кандидатстващата организация” – Представя се организацията – кандидат, обща информация, цели, целеви групи, финансови и човешки ресурси, управленски и технически капацитет за изпълнението на проект по подпрограмата.

Представете детайлно опита на организацията за осъществяване на младежки инициативи и кампании, както и мотивацията за кандидатстване. Тази информация е важна и може да се отрази съществено върху оценката.


 • Екип по проекта” – Попълва се ролята и отговорностите на участниците в ръководния и специализиран екип по проекта. Обосновете как посредством своя професионален опит и образование те са подходящи за постигането на конкретните цели, поставени пред този проект.

При наличието на организация – партньор, моля дайте същата информация и за членовете на нейния екип.


 • Цели на проекта” – Опишете какви са целите на проекта, как тези цели отговарят на приоритетите на Програмата и как постигането на целите ще допринесе за постигане на целите на конкретната Подпрограма.
 • Целеви групи” – Опишете целевите групи, към които е насочен проекта, както и ползите, които те биха имали от реализирането на проекта (в момента на тяхното участие).

При описанието на целевата група включете специфични характеристики на хората, който ще бъдат включени в дейностите или към които те са насочени.


 • Ползи за младите хора и местната общност” – Опишете ползите, които младите хора, биха имали след изпълнение на проекта, както и неговото влияние върху местната общност.
 • Описание на планираните дейности и ресурси” – Опишете планираните дейности и тяхната свързаност с целите на проекта и как ще гарантирате техния успех. Как тези дейности са обвързани в логическа последователност, а именно, как осъществяването на една дейност е съотнесено към следващата. Планирането на хаотични или разнородни дейности се отразяват негативно на качествената оценка на проектното предложение.

Опишете и ресурсите, които ще използвате за успешното реализиране на дейностите.


 • Описание на използваните методи” – Опишете методите, които ще използвате при осъществяването на различните дейности по проекта и как те ще гарантират постигането на целите на проекта. Обърнете сериозно внимание на неформалното учене във всеки етап на предложените дейности.
 • График за изпълнение на дейностите” – Посочете кога във времето ще се осъществят предвидените по проекта дейности. Необходимо е да се докаже, че кандидатстващата организация е наясно с последователността на отделните дейности. При планирането на периода, в който ще се осъществи проектът, е важно да се предвиди колко време е необходимо за неговото одобрение и подписването на договор (виж Срокове за изпълнение на дейностите). Във времевия график следва да се включат вече описаните планирани дейности в тяхната последователност във времето.

Графикът следва да е съобразен с особеностите на сезоните, през които ще се проведе проекта.

Добре е да се избягват струпвания на дейности и периоди без активност, което би гарантирало в по-голяма степен успешното реализиране на отделните дейности.


 • Очаквани резултати” – Необходимо е да опишете резултатите, които очаквате да постигнете, според посочените индикатори по Подпрограмата. Запознайте се подробно с индикаторите и преценете какви реални резултати очаквате да постигнете. Имайте предвид, че тези стойности трябва да се покрият при изпълнението на проекта и съответно да бъдат постигнати и представени при неговото съдържателно отчитане.
 • Популяризиране на дейностите по проекта” – Опишете начина, по който ще се популяризират целите, дейностите и резултатите по проекта. Как реализираният от Вас проект ще осигури добавена стойност към Програмата.
 • Възможности за мултиплициране” – Представете информация кои от дейностите биха могли да бъдат мултиплицирани и как планирате да постигнете мултиплициране на резултатите, по какъв начин тези резултати могат да бъдат постигнати отново във вашата младежка общност или от други организации.
 • Устойчивост на постигнатите резултати” – Опишете кои от резултатите на проекта могат да бъдат устойчиви във времето и какви усилия планирате да положите за да гарантирате тяхната устойчивост.
 • Наблюдение, отчетност и контрол” – Посочете как планирате да осъществите реализирането на тези три важни компонента при изпълняването на дейностите по проекта. Необходимо е ясно да опишете кой, кога и как ще отговаря за тяхното осъществяване.
 • Необходими средства за изпълнение на дейностите” – Опишете и мотивирайте разходите, които планирате да направите по проекта. Разходите следва да са предварително обосновани на посоченото във формуляра място. За да обосновете всеки тип разход е необходимо да си отговорите на въпросите, които ще ви помогнат при формулирането на обосновката:

 • Какво налага конкретния разход?

 • Как този разход ще повлияе върху дейността, към която е насочен?

 • Какво ми гарантира разходът?

 • Мога ли да ползвам друг източник за този разход?

 • Мога ли да се лиша от този разход?

 • Кой от разходите по проекта мога да насоча или да очаквам като партньорски принос?

 • Кои ресурси мога да ползвам от самите участници или от страна на екипа на доброволен принцип? (Например – цифров фотоапарат, изработване на електронна страница, идеи за дизайн на информационни или рекламни материали, др…)

Съобразете предложените от Вас разходи с поставените ограничения (във финансовите изисквания и указания – глава ХIII), като бюджетът трябва да е съставен съгласно изисквания.

Конкретните видове и стойности на разходите опишете в Приложение 1.


ХІІІ. ФИНАНСОВИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ


Финансови ограничения, които е необходимо да спазвате при разработването на бюджета:


1. Административните разходи могат да включват разходи за осигуряване на офис материали, консумативи, човешки ресурси и други разходи, но не могат да надвишават 15 % от прогнозната стойност за финансиране на проекта от страна на НЦЕМПИ.


2. Преките разходи по проекта представляват финансов ресурс за осъществяване на основните дейности по проекта. От това перо се закупуват всички необходими материали, гарантиращи ефективната реализация на предварително планираните дейности. Преките разходи не могат да бъдат по-малко от 75 % от общата прогнозната стойност за финансиране на проекта от страна на НЦЕМПИ.


3. Други разходи – специфични разходи за дейностите по проекта в размер до 10 % от прогнозната стойност за финансиране на проекта от страна на НЦЕМПИ. Включват се евентуални разходи за застраховане на участници, разходи за популяризиране на съответните дейности и други.


Ако имате собствени средства или привлечено финансиране от други източници, опишете ги в обосновката на разходите и в Приложение 1 – Бюджет на проекта.


Забележка: Експертната комисия за оценка на проектите си запазва правото да редуцира разходите, които счита за нецелесъобразни за изпълнението на проекта. При корекция на бюджета се коригират и крайните стойности, разпределени по пера, пропорционално спрямо новата стойност на одобреното финансово подпомагане от страна на НЦЕМПИ.


ХІV. РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


 • Кандидатстващите по подпрограмата организации представят проектни предложения пред Националния център ''Европейски младежки програми и инициативи'' по утвърдените формуляри и съпътстващи документи в обявения от НЦЕМПИ срок.

 • Към формуляра кандидатстващите организации задължително прилагат съответните изискуеми документи, съгласно Наредбата и описани от кандидатстващата организация в придружаващото писмо.ХV. Срок за подаване на проектите


Краен срок – 18 май 2012 г.

Проектните предложения се подават в НЦЕМПИ, дирекция „УПНМДДП”, запечатани в плик, лично от представител на кандидатстващата организация, по куриер или по пощата, на посочения по-долу адрес, с обратна разписка, като в този случай важи датата на пощенското клеймо.

Подадените по поща проекти, трябва да бъдат доставени в НЦЕМПИ не по-късно от 7 календарни дни след обявения срок – най-късно до 28 май 2012 г.

Проекти, доставени след този срок, няма да бъдат разглеждани!


ХVI. АДРЕС за подаване на проектите


Национална програма за младежта 2011 -2015, Подпрограма 2

Дирекция „Управление на проекти по национални младежки и други донорски програми” (УНПМДДП)

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” (НЦЕМПИ)

ет.2, стая 223

бул. Цариградско шосе № 125, блок 5

гр. София, 1113


ХVII. Допълнителна информация


НЦЕМПИ ще организира информационни дни за представяне на програмата и консултации по разработването на проекти. Детайлите ще бъдат обявени на електронната страница на Центъра – www.youthbg.info

За допълнителна информация и консултации по Подпрограмата, може да се ползва електронна поща – npm2@youthbg.info.

Организациите могат да се консултират чрез електронна поща с експертите по Подпрограмата до пет работни дни преди определения краен срок за кандидатстване - до 11 май 2012 г.

Консултации по телефона не се извършват.


ХVІІІ. СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ


Настоящият списък е в помощ на кандидатстващите организации и има за цел да ги подпомогне в процеса на комплектоване на проектното предложение.

Списъкът няма стойност на официален документ към проектното предложение!

ДокументПриложено, подписано и подпечатано придружаващо писмо (по образец)Проектното предложение е на актуален формуляр и в изискуем вид:

 • Подвързано в папка

 • Номерирани страници

 • Документите са подредени във възходящ редПопълнен, подписан и подпечатан формуляр за кандидатстванеПриложено е електронно копие на документите на проектното предложение (CD)Приложение 1 – бюджет на проектаПриложение 2 – финансова идентификация (оригинал) или копие на документ за открита банкова сметкаПриложение 3 – декларация по чл. 10, ал. 1, т. 8 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности - попълва се от представляващия кандидатстващата организацияПриложение 4 – декларация по чл. 10, ал. 1, т. 10 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности - попълва се поотделно от:

 • представляващия,

 • всички членове на управителните органи на кандидатстващата организация,

както и от:

 • представляващия и

 • всички членове на управителните органи на партниращата организация


Приложение 5 – декларация по чл. 10, ал. 1, т. 11 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности - попълва се поотделно от:

 • представляващия и

 • всички членове на управителните органи на кандидатстващата организацияПриложение 6 – декларация по чл. 10, ал. 1, т. 11 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности - попълва се от представляващия кандидатстващата организацияПриложение 7 – автобиографии на членовете на ръководния екипКопие от съдебната регистрация на организациятаУдостоверение от съда за актуалното състояние на организацията (оригинал) – издадено не по-късно от 1 месец преди датата на внасяне на проектаКопие от регистрацията по ЕИКУдостоверение за липса на парични задължения към държавата (оригинал) – издадено не по-късно от 1 месец преди датата на внасяне на проектаУдостоверение за липса на парични задължения към общината (оригинал) – издадено не по-късно от 1 месец преди датата на внасяне на проектаПротокол за прието решение на управителния орган на организацията за кандидатстване с проект пред НЦЕМПИПотвърдителни писма или договори за партньорствоДопълнителни документи:

  • препоръки

  • други документи (описани в придружаващото писмо)


Всички приложени копия на изискуеми документи следва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от представляващия организацията и подпечатани с печата на организацията!


Желаем ви успех!


Свързани:

Програма 2: национални младежки инициативи и кампании iconПрограма 2: национални младежки инициативи и кампании
Моля, представете обща информация за кандидатстващата организация – цели, целева група, към която са насочени дейностите на организацията,...
Програма 2: национални младежки инициативи и кампании iconЗаявка за участие
Национална програма за младежта, подмярка „Национали младежки инициативи и кампании”. Програмата се изпълнява, координира и подпомага...
Програма 2: национални младежки инициативи и кампании iconПрограма 3: младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи
Подпрограма 3: „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи” е част от „Националната програма за младежта 2011 –...
Програма 2: национални младежки инициативи и кампании iconПроект bg12/ 2/142/R1
Училищно настоятелство – Севлиево“ стартира реализацията на проект „Младежко училищно настоятелство в действие” по Дейност 1 – Младежта...
Програма 2: национални младежки инициативи и кампании iconРаботна програма
Стимулиране на младите хора към творчество, предприемачество и участие в младежки инициативи “
Програма 2: национални младежки инициативи и кампании iconМладежки информационно-консултантски център възраждане
Настоящият информационен бюлетин е изработен в рамките на проект „Младежки информационно-консултантски център Възраждане”, финансиран...
Програма 2: национални младежки инициативи и кампании iconПрограма: 27 октомври 2005г
Глобализация, европейски конвенции и национални инициативи за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма
Програма 2: национални младежки инициативи и кампании iconОбщинската политика за подпомагане на извънкласни, извънучилищни дейности, спортни и младежки инициативи, образователни програми и проекти на образователни институции в партньорство с външни структури и организации
Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта,...
Програма 2: национални младежки инициативи и кампании iconГрад/ед №: София – bg001 – Viara
Име на организацията: Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”
Програма 2: национални младежки инициативи и кампании icon„Еволюция сега – велосипедисти в действие Kръстовище
Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом