Община сливо поле
ИмеОбщина сливо поле
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер212.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.slivopole.ru-se.com/usr_files/Zapoved_sp_20_7_12.doc


ПРЕПИС!


ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ


7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” № 1,БУЛСТАТ 000530657 тел.: 08131–2795, факс: 08131–2876, E-mail: slivopole@ru-se.comЗАПОВЕД№ РД-09-445

гр. Сливо поле, 26.07.2012 г.


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация, чл. 60, ал.1 от АПК, чл.106, ал. 4 и чл.108, ал.1 от Наредба №1/2008г.за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Сливо поле, приета от Общински съвет Сливо поле и протоколи от проведен търг на 20.07.2012 год.


НАРЕЖДАМ:


І. ОПРЕДЕЛЯМ за спечелили проведения на 20.07.2012 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти в землищата на с.Борисово, с.Юделник, с.Кошарна, с.Черешово, с.Малко Враново, с.Голямо Враново, с.Бръшлен, град Сливо поле, Община Сливо поле, Област Русе за отглеждане на едногодишни култури, както следва:


 • Поземлен имот с №033012 с площ от 38,318 дка, V/пета/ категория, находящ се в местността „Юделнишко” по картата за възстановена собственост на село Борисово – спечелил участник „Свинекомплекс Юделник” ООД с ЕИК *********, адрес: село Юделник, община Сливо поле, област Русе, представляван от управителя Димитър Витанов Роглинов ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 3 766,36 (три хиляди седемстотин шестдесет и шест лева тридесет и шест стотинки) от които внесен депозит 100,00 лева (сто лева) и 3 666,36 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №023051 с площ от 6,789 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Могилите” по картата за възстановена собственост на село Борисово – спечелил участник „Свинекомплекс Юделник” ООД с ЕИК *********, адрес: село Юделник, община Сливо поле, област Русе, представляван от управителя Димитър Витанов Роглинов ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 619,73 лева (шестстотин и деветнадесет лева и седемдесет и три стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 569,73 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №051069 с площ от 6,700 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Ямурловото” по картата за възстановена собственост на село Борисово – спечелил участник „Свинекомплекс Юделник” ООД с ЕИК *********, адрес: село Юделник, община Сливо поле, област Русе, представляван от управителя Димитър Витанов Роглинов ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 597,40 лева (петстотин деветдесет и седем лева и четиридесет стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 547,40 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №016003 с площ от 6,084 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Айъ орман” по картата за възстановена собственост на село Юделник – спечелил участник Рами Исмаил Хасан с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Бузлуджа” №9А при предложена от него на търга цена 302,10 лева (триста и два лева и десет стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 252,10 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №028001 с площ от 1,971 дка, V /пета/ категория, находящ се в местността „Нашовет” по картата за възстановена собственост на село Юделник– спечелил участник „Ивком” ЕООД с ЕИК *********, адрес: град Русе, община Русе, област Русе, представлявано от управителя Иван Петров Андреев ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 49,42 лева (четиридесет и девет лева и четиридесет и две стотинки) от които внесен депозит 10,00 лева (десет лева) и 39,42 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №028002 с площ от 15,502 дка, V /пета/ категория, находящ се в местността „Нашовет” по картата за възстановена собственост на село Юделник– спечелил участник „Ивком” ЕООД с ЕИК *********, адрес: град Русе, община Русе, област Русе, представлявано от управителя Иван Петров Андреев ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 360,04 лева (триста и шестдесет лева и четири стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 310,04 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №028003 с площ от 4,477 дка, V /пета/ категория, находящ се в местността „Нашовет” по картата за възстановена собственост на село Юделник– спечелил участник „Ивком” ЕООД с ЕИК *********, адрес: град Русе, община Русе, област Русе, представлявано от управителя Иван Петров Андреев ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 109,54 лева (сто и девет лева и петдесет и четири стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 89,54 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №028004 с площ от 3,759 дка, V /пета/ категория, находящ се в местността „Нашовет” по картата за възстановена собственост на село Юделник– спечелил участник „Ивком” ЕООД с ЕИК *********, адрес: град Русе, община Русе, област Русе, представлявано от управителя Иван Петров Андреев ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 95,18 лева (деветдесет и пет лева и осемнадесет стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 75,18 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №041001 с площ от 200,010 дка, VІ /шеста/ категория, находящ се в местността „Училищни ниви” по картата за възстановена собственост на село Кошарна – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 8 100,18 лева (осем хиляди и сто лева и осемнадесет стотинки) от които внесен депозит 500,00 лева (петстотин лева) и 7 600,18 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №001022 с площ от 4,651 дка, VІ /шеста/ категория, находящ се в местността „Ясак” по картата за възстановена собственост на село Кошарна – спечелил участник Шефкъе Шукриева Салиева – Хакъева с ЕГН **********, адрес: село Кошарна, община Сливо поле, област Русе, ул.”Остър меч” №9 при предложена от нея на търга цена 113,72 лева (сто и тринадесет лева и седемдесет и две стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 93,72 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №234006 с площ от 4,374 дка, VІ /шеста/ категория, находящ се в местността „Стамболовски баир” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 139,35 лева (сто и тридесет и девет лева тридесет и пет стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 119,35 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №236004 с площ от 2,093 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Гьола” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 56,05 лева (петдесет и шест лева и пет стотинки) от които внесен депозит 10,00 лева (десет лева) и 46,05 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №242006 с площ от 4,298 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Между двете шосета” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 114,56 лева (сто и четиринадесет лева и петдесет и шест стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 94,56 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №262006 с площ от 4,470 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Пустия геран” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 141,75 лева (сто четиридесет и един лева и седемдесет и пет стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 121,75 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №301003 с площ от 3,767 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Старите лозя” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 114,18 лева (сто и четиринадесет лева и осемнадесет стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 94,18 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №306007 с площ от 17,625 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Старите лозя” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 587,75 лева (петстотин осемдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки) от които внесен депозит 100,00 лева (сто лева) и 487,75 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №308036 с площ от 3,952 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Над чешмите” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 118,80 лева (сто и осемнадесет лева и осемдесет стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 98,80 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №309005 с площ от 4,148 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Над чешмите” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 123,70 лева (сто двадесет и три лева и седемдесет стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 103,70 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №312013 с площ от 4,547 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Орта Борун” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 130,03 лева (сто и тридесет лева и три стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 110,03 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №312016 с площ от 7,817 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Орта Борун” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 221,97 лева (двеста двадесет и един лева и деветдесет и седем стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 171,97 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №312024 с площ от 4,203 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Орта Борун” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 122,47 лева (сто двадесет и два лева и четиридесет и седем стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 102,47 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №320034 с площ от 5,000 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Лехите” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник „МИР-95” ЕООД с ЕИК *********, адрес: село Черешово, община Сливо поле, област Русе, ул.”Васил Левски” №63 представлявана от управителя Татяна Милчева Хараламбиева с ЕГН **********, чрез пълномощника си Деян Митков Петров с ЕГН **********, при предложена от него на търга цена 155,00 лева (сто петдесет и пет лева) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 135,00 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №320064 с площ от 1,803 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Лехите” по картата за възстановена собственост на село Черешово – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 55,08 лева (петдесет и пет лева и осем стотинки) от които внесен депозит 10,00 лева (десет лева) и 45,08 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №000171 с площ от 0,962 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Кору гьолджук” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник ППК”Малко Враново” с ЕИК *********, представлявана от председателя Недко Пенчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 31,16 лева (тридесет и един лева и шестнадесет стотинки) от които внесен депозит 10,00 лева (десет лева) и 21,16 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №003010 с площ от 9,915 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Чобан дере” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 747,88 лева (седемстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 697,88 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №008017 с площ от 4,696 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Турските гробища” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 363,31 лева (триста шестдесет и три лева тридесет и една стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 343,31 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №005022 с площ от 7,001 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Чобан дере” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Ерхан Федаил Ефраим с ЕГН **********, чрез пълномощника си Сейфим Лютфиев Еюбов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Ропотамо” №36 при предложена от него на търга цена 425,03 лева (четиристотин двадесет и пет лева и три стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 375,03 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №016051 с площ от 6,000 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Бабалица” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник ППК”Малко Враново” с ЕИК *********, представлявана от председателя Недко Пенчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 412,00 лева (четиристотин и дванадесет лева) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 392,00 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №016066 с площ от 8,067 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Бабалица” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 627,47 лева (шестстотин двадесет и седем лева четиридесет и седем стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 577,47 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №016071 с площ от 18,990 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Бабалица” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 1 767,78 лева (хиляда седемстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки) от които внесен депозит 100,00 лева (сто лева) и 1676,78 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №018003 с площ от 26,807 дка, VІ /шеста/ категория, находящ се в местността „Орлово гнездо” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник ППК”Малко Враново” с ЕИК *********, представлявана от председателя Недко Пенчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 2882,53 лева (две хиляди осемстотин осемдесет и два лева и петдесет и три стотинки) от които внесен депозит 100,00 лева (сто лева) и 2782,53 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №018005 с площ от 94,285 дка, VІ /шеста/ категория, находящ се в местността „Орлово гнездо” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Ерхан Федаил Ефраим с ЕГН **********, чрез пълномощника си Сейфим Лютфиев Еюбов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Ропотамо” №36 при предложена от него на търга цена 8 897,13 лева (осем хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и тринадесет стотинки) от които внесен депозит 200,00 лева (двеста лева) и 8 697,13 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №019010 с площ от 1,620 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Владикова долина” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник ППК”Малко Враново” с ЕИК *********, представлявана от председателя Недко Пенчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 50,20 лева (петдесет лева и двадесет стотинки) от които внесен депозит 10,00 лева (десет лева) и 40,20 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №020002 с площ от 49,034 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Ак баир” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник ЕТ „Нефес – Нуршен Акиф” с ЕИК *********, представлявана от управителя Нуршен Съдкъ Акиф с ЕГН ********** при предложена от нея на търга цена 5078,75 лева (пет хиляди седемдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) от които внесен депозит 100,00 лева (сто лева) и 4 978,75 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №021001 с площ от 7,450 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Ак баир” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник „Приста финанс” ЕООД с ЕИК *********, представлявана от управителя Станимир Стефанов Станчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 319,90 лева (триста и деветнадесет лева и деветдесет стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 269,90 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №024001 с площ от 20,993 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Мешето” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник „Приста финанс” ЕООД с ЕИК *********, представлявана от управителя Станимир Стефанов Станчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 974,83 лева (деветстотин седемдесет и четири лева осемдесет и три стотинки) от които внесен депозит 100,00 лева (сто лева) и 874,83 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №029009 с площ от 2,803 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Кьоклюк” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник „Приста финанс” ЕООД с ЕИК *********, представлявана от управителя Станимир Стефанов Станчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 90,08 лева (деветдесет лева и осем стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 70,08 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №032009 с площ от 12,000 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Миджеран” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник ППК”Малко Враново” с ЕИК *********, представлявана от председателя Недко Пенчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 500,00 лева (петстотин лева) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 450,00 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №032012 с площ от 5,984 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Миджеран” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник ППК”Малко Враново” с ЕИК *********, представлявана от председателя Недко Пенчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 199,60 лева (сто деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 149,60 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №033007 с площ от 6,817 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Киллика” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник „Приста финанс” ЕООД с ЕИК *********, представлявана от управителя Станимир Стефанов Станчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 220,43 лева (двеста и двадесет лева четиридесет и три стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 170,43 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №033017 с площ от 8,905 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Киллика” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник „Приста финанс” ЕООД с ЕИК *********, представлявана от управителя Станимир Стефанов Станчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 372,63 лева (триста седемдесет и два лева и шестдесет и три стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 322,63 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №036011 с площ от 12,000 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Бреста” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник ЕТ „Нефес – Нуршен Акиф” с ЕИК *********, представлявана от управителя Нуршен Съдкъ Акиф с ЕГН ********** при предложена от нея на търга цена 900,00 лева (деветстотин лева) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 850,00 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №036013 с площ от 6,300 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Бреста” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник „Приста финанс” ЕООД с ЕИК *********, представлявана от управителя Станимир Стефанов Станчев с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 207,50 лева (двеста и седем лева и петдесет стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 157,50 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №038012 с площ от 12,658 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Симаджика” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 916,45 лева (деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет и пет стотинки) от които внесен депозит 100,00 лева (сто лева) и 816,45 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №045008 с площ от 3,622 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Симаджика” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Ерхан Федаил Ефраим с ЕГН **********, чрез пълномощника си Сейфим Лютфиев Еюбов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Ропотамо” №36 при предложена от него на търга цена 270,55 лева (двеста и седемдесет лева и петдесет и пет стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 250,55 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №028001 с площ от 11,666 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Бреста” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник ЕТ „Нефес – Нуршен Акиф” с ЕИК *********, представлявана от управителя Нуршен Съдкъ Акиф с ЕГН ********** при предложена от нея на търга цена 791,65 лева (седемстотин деветдесет и един лева шестдесет и пет стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 741,65 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №040001 с площ от 16,425 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Бреста” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Ерхан Федаил Ефраим с ЕГН **********, чрез пълномощника си Сейфим Лютфиев Еюбов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Ропотамо” №36 при предложена от него на търга цена 1 210,63 лева (хиляда двеста и десет лева и шестдесет и три стотинки) от които внесен депозит 80,00 лева (осемдесет лева) и 1 130,63 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №058001 с площ от 4,635 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Старите лозя” по картата за възстановена собственост на село Малко Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 395,88 лева (триста деветдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 375,88 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №000232 с площ от 5,293 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Дюзекенлик” по картата за възстановена собственост на село Голямо Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 166,45 лева (сто шестдесет и шест лева и черидесет и пет стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 116,45 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №013016 с площ от 2,332 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Дюзекенлик” по картата за възстановена собственост на село Голямо Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 71,31 лева (седемдесет и един лева тридесет и една стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 51,31 лева за внасяне.

 • Част от поземлен имот с №020001 с площ от 9,777 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Ески бальок” по картата за възстановена собственост на село Голямо Враново – спечелил участник „АГРО 2004” с ЕИК *********, представлявана от управителя Илиян Иванов Йорданов с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 314,43 лева (триста и четиринадесет лева и четиридесет и три стотинки) от които внесен депозит 70,00 лева (седемдесет лева) и 244,43 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №033021 с площ от 1,941 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Акар гьол” по картата за възстановена собственост на село Голямо Враново – спечелил участник „АГРО 2004” с ЕИК *********, представлявана от управителя Илиян Иванов Йорданов с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 58,53 лева (петдесет и осем лева и петдесет и три стотинки) от които внесен депозит 10,00 лева (десет лева) и 48,53 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №042010 с площ от 0,730 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Юпер алтъ” по картата за възстановена собственост на село Голямо Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 23,25 лева (двадесет и три лева и двадесет и пет стотинки) от които внесен депозит 5,00 лева (пет лева) и 18,25 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №056009 с площ от 1,383 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Дюзекенлик” по картата за възстановена собственост на село Голямо Враново – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 40,43 лева (четиридесет лева четиридесет и три стотинки) от които внесен депозит 10,00 лева (десет лева) и 30,43 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №001016 с площ от 1,484 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Блатото” по картата за възстановена собственост на село Бръшлен – спечелил участник ППК”Бръшлян” с ЕИК ********* представлявана от председателя Йордан Димитров Тодоров с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 47,10 лева (четиридесет и седем лева и десет стотинки) от които внесен депозит 10,00 лева (десет лева) и 37,10 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №004002 с площ от 32,999 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Гечката” по картата за възстановена собственост на село Бръшлен – спечелил участник Макс Фууд 19” ЕООД с ЕИК ********* представлявано от управителя Мария Маринова Цветкова, чрез пълномощника Цветелин Костадинов Стефанов с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 4 824,98 лева (четири хиляди осемстотин двадесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки) от които внесен депозит 200,00 лева (двеста лева) и 4624,98 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №006005 с площ от 8,202 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Лумката” по картата за възстановена собственост на село Бръшлен – спечелил участник ППК”Бръшлян” с ЕИК ********* представлявана от председателя Йордан Димитров Тодоров с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 255,05 лева (двеста петдесет и пет лева и пет стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 205,05 лева за внасяне.

 • Част от поземлен имот с №006004 с площ от 91,794 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Лумката” по картата за възстановена собственост на село Бръшлен – спечелил участник Макс Фууд 19” ЕООД с ЕИК ********* представлявано от управителя Мария Маринова Цветкова, чрез пълномощника Цветелин Костадинов Стефанов с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 6 294,85 лева (шест хиляди двеста деветдесет и четири лева и осемдесет стотинки) от които внесен депозит 200,00 лева (двеста лева) и 6 094,85 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №019024 с площ от 3,375 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Ливадите” по картата за възстановена собственост на село Бръшлен – спечелил участник ППК”Бръшлян” с ЕИК ********* представлявана от председателя Йордан Димитров Тодоров с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 104,38 лева (сто и четири лева тридесет и осем стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 84,38 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №025086 с площ от 1,469 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Врановското” по картата за възстановена собственост на село Бръшлен – спечелил участник ППК”Бръшлян” с ЕИК ********* представлявана от председателя Йордан Димитров Тодоров с ЕГН ********** при предложена от него на търга цена 52,32 лева (петдесет и два лева тридесет и две стотинки) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 32,32 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №010032 с площ от 4,042 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Ливадите” по картата за възстановена собственост на град Сливо поле – спечелил участник Ерхан Федаил Ефраим с ЕГН **********, чрез пълномощника си Сейфим Лютфиев Еюбов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Ропотамо” №36 при предложена от него на търга цена 151,05 лева (сто петдесет и един лева и пет стотинки) от които внесен депозит 50,00 лева (петдесет лева) и 101,05 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №010037 с площ от 3,000 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Ливадите” по картата за възстановена собственост на град Сливо поле – спечелил участник Ерхан Федаил Ефраим с ЕГН **********, чрез пълномощника си Сейфим Лютфиев Еюбов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Ропотамо” №36 при предложена от него на търга цена 95,00 лева (деветдесет и пет лева) от които внесен депозит 20,00 лева (двадесет лева) и 75,00 лева за внасяне.

 • Част от поземлен имот с №068016 с площ от 13,056 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Чукурлука” по картата за възстановена собственост на град Сливо поле – спечелил участник Николай Маринов Великов с ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Хан Крум” №7А при предложена от него на търга цена 476,40 лева (четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) от които внесен депозит 100,00 лева (сто лева) и 376,40 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №069039 с площ от 16,000 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ се в местността „Чукурлука” по картата за възстановена собственост на град Сливо поле – спечелил участник Рами Исмаил Хасан ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Бузлуджа” №7А при предложена от него на търга цена 550,00 лева (петстотин и петдесет лева) от които внесен депозит 100,00 лева (сто лева) и 450,00 лева за внасяне.

 • Поземлен имот с №071008 с площ от 1,000 дка, ІV /четвърта/ категория, находящ се в местността „Юртулука” по картата за възстановена собственост на град Сливо поле – спечелил участник Рами Исмаил Хасан ЕГН **********, адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул.”Бузлуджа” №7А при предложена от него на търга цена 32,00 лева (тридесет и два лева) от които внесен депозит 10,00 лева (десет лева) и 22,00 лева за внасяне.ІІ. Да се задържат депозитите в размер на 100,00 лева на участниците- Николай Маринов Великов, Северин Маринов Великов, Шефкъе Шукриева Салиева – Хакъева и „Приста финанс” ЕООД, подали заявление за участие в търга на 20.07.2012год. за поземлен имот №287001 с площ от 20,001 дка, находящ се в местността „Лехите” по картата за възстановена собственост на с. Черешово - тъй като никой от тях не е обявил цена, поне с една стъпка по-висока от началната тръжна цена


ІІІ. Предвид необходимостта от подаване на информация от ползвателите на земеделски земи в ОСЗ - град Сливо поле за стопанската 2012/2013 година в срок до 31.08.2012 година, с оглед вероятността от закъснението на изпълнението да последва значителна и трудно поправима вреда - невъзможност за заявяване на ползваните имоти в срок за предстоящата стопанска година, предвид необходимостта от представяне на договор за ползването като правно основание, допускам предварително изпълнение на заповедта, чрез сключване на договори със спечелилите участници.

На основание допуснатото предварително изпълнение, сроковете относно плащането на дължимите по заповедта суми, започват да текат от момента на връчването й на съответните лица.


ІV. В 20- дневен срок от влизане в сила на заповедта, определеният за спечелил следва да заплати разликата между достигнатата цена и внесения депозит в ТБ Инвестбанк АД –клон Русе офис Сливо поле, по сметка на Община Сливо поле, както следва:

IBAN BG13 IORT 7379 8400 0910 00,

BIC IORTBGSF,

код за вид плащане: 44 42 00

Ако сумата не бъде внесена в указания срок, да се счита, че лицето се е отказало от сключване на сделката и внесеният от него депозит не се възстановява.


V. Депозитите на неспечелилите търга участници, се освобождават и възстановяват по банков път, след изтичане на срока за обжалване, освен в случаите по чл.108, ал.5 от Наредба №1/2008 година за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.


VІ. Заповедта може да се обжалва по административен ред по чл.81 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс пред Областния управител в четиринадесет дневен срок от съобщението, чрез кмета на Община Сливо поле или по съдебен ред пред Административния съд- Русе в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на чл.145 и сл. от АПК.


VІІ. Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината и извършване на дължимите плащания в срок, дирекция “ОСУТАО” да изготви договор за ползване с лицето, спечелило търга.


VІІІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Левент Исмаилов – заместник кмет на Община Сливо поле.


ІХ. Преписи от заповедта да се връчат на участниците в търга и на юрисконсулт на Община Сливо поле за сведение и изпълнение.

Заповедта да се обяви в сградата на Община Сливо поле и кметствата на с.Борисово, с.Юделник, с.Кошарна, с.Черешово, с.Малко Враново, с.Голямо Враново, с.Бръшлен и град Сливо поле и на място достъпно за всички заинтересовани лица, както и на интернет страницата на Общината.


ГЕОРГИ ГОЛЕМАНСКИ/П/


Кмет на Община Сливо поле, Област Русе


Свързани:

Община сливо поле iconДо кмета на община сливо поле ценовопредложени е
Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за одз „Мечо Пух”, град Сливо поле
Община сливо поле iconДо кмета на община сливо поле оферт а
Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011-...
Община сливо поле iconBg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Тодорка Дражева; Юлия Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, e-mail:...
Община сливо поле iconДо кмета на община сливо поле оферт а
Строителство направа на пътна маркировка на пътища на територията на Община Сливо поле
Община сливо поле iconУста в на сдружение с нестопанска цел
Чл. (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо...
Община сливо поле iconДеклараци я за съгласие за участие като подизпълнител
Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011-...
Община сливо поле iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Община сливо поле iconПриложение №2 Име и адрес на общината
Име на реализирания проект: Подобряване на улична пътна мрежа в населените места на община Сливо поле
Община сливо поле iconОдобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година
За изпълнението на обществена поръчка за „строителство основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община...
Община сливо поле iconТутракан, Главиница, Сливо поле

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом