До общински съвет град елхово докладназаписк а
ИмеДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер27.74 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2010/07/as13.docДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЕЛХОВО


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово


ОТНОСНО:Предложение за отдаване под наем на язовир

с площ от 200,933дка, кад.№133 в землището на

с.Борисово за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг.


Уважаеми дами и господа общински съветници,


Община Елхово е сключила договор №309/05 от 16.08.2005г. с „Маргарита”ЕООД за предоставяне под наем на язовир – имот №000133 с площ 200,933дка в землището на с.Борисово, м.”Кара юг”, чийто срок изтича на 16.08.2010година.

Имотът е актуван с АОС№48/04.03.1998г. и представлява: язовир – имот №000133 с площ 200,933дка в землището на с.Борисово, м.”Кара юг” при граници на имота:1.№000001 - полски път на община Елхово; 2.Землищна граница; 3.№000060 – полски път на община Елхово; 4.№000028 – полски път на община Елхово.

В чл.1 от Закона за общинската собственост е посочено, че с този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Закона за сдруженията за напояване е именно такъв закон по отношение на Закона за общинската собственост.

Съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за сдруженията за напояване – язовирите и микроязовирите – публична общинска собственост могат да се отдават само под наем по ред определен в Закона за общинската собственост след съгласуване с надзорния орган.

Община Елхово е получила разрешение от Министерството на земеделието и храните за отдаване под наем на язовир с кад.№133 с площ 200,933дка в землището на с.Борисово.

Съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост – части от имоти публична общинска собственост, с изключение на имотите подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на чл.2 за срок от 5/пет/ години след решение на общинския съвет, при условие, че наемането не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

На основание чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление, разпореждане с общинското имущество – части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на имотите подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за срок до 5години след решение на Общински съвет, чрез публичен търг при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват; ал.2 – отдаването под наем на имоти по ал.1 или части от тях се извършва след решение на Общински съвет, чрез провеждане на публичен търг по реда на глава седма. Началната тръжна цена се определя с решение на Общинския съвет съгласно приложение №2 към Наредбата.

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – Елхово на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА да вземе следните


Р Е Ш Е Н И Я :


1.На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем за срок от 5/пет/ години след провеждане на публичен търг на имот публична общинска собственост, представляващ: язовир с кад.№133 с площ 200,933дка в землището на с.Борисово, м.”Кара юг” при граници на имота: 1.№000001 - полски път на община Елхово; 2.Землищна граница; 3.№000060 – полски път на община Елхово; 4.№000028 – полски път на община Елхово с годишен наем определен на база т.10 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.


ОБЩИНА ЕЛХОВО


КМЕТ:………………

/ П. Киров /

Свързани:

До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово е постъпило заявление с вх.№53-03-213/12. 10. 2012г от Мария Ангелова Никова – председател на ус на сдружение „Местна...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №334/07 за ползване под наем на язовир – имот №000308 с площ 17,508дка в землището на с. Гранитово,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №345/07 за ползване под наем на водоем – имот №000071 с площ 4,440дка в землището на с. Вълча Поляна,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г за ползване под наем на част от...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово са постъпили заявления с вх.№93-з-56/12. 01. 2012г и №94-01-386/03. 04. 2012г от граждани, които искат да ползват...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №295/07 със Станимир Ангелов Петков за ползване под наем на язовир с площ 20,817дка в землището...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово, което заявява желанието си да ползва...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Относно: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Елхово при граници на имота: на изток – ул.”Търговска”; на запад пи V – за жилищно строителство; на север пи №571, отреден за упи...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово
Относно : Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в град Елхово, улица ”Ал. Стамболийски” в частна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом