Протоко л
ИмеПротоко л
страница3/5
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер483.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_13.doc
1   2   3   4   5

Р Е Ш Е Н И Е

456


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация извършва следната поправка на Решение № 421 от 31.07.2008 г.: думите „по метрология и стандартизация” да се четат „за метрологичен контрол и технически надзор”.


По точка Осма от дневния ред – „Учредяване на фонд "Граждански инициативи за Силистра" Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Мнение изрази Драга Неделчева и предложи да се доработят решенията в следните посоки: сумата необходима за финансиране(от къде, как и кога ще бъде заложена), началото на инициативата да бъде януари 2009г.,продължителността на инициативата, срока на реализация да бъде три месеца и в тази връзка предложи да се отложи докладната записка за следващо заседание. Други мнения и становища не бяха изразени и Председателят подложи на гласуване предложението на Драга Неделчева. При гласуването чрез вдигане на ръка резултатите показват с общо 22 гласа от които 19 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”. При списъка с поименното гласуване гласувалите са общо 24, като 22 гласа „за” – Александър Сабанов, Бисерка Костова, Валентин Господинов, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Денева, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се”- Борислав Борисов, Георги Балушев и девет отсъстващи Общински съвет взе следното решение:


Р Е Ш Е Н И Е

457


ОТЛАГА за разглеждане на следващо заседание докладна записка „Учредяване на фонд "Граждански инициативи за Силистра".


По точка Девета от дневния ред – „Участие на Община Силистра (Република България) в партньорски проект с Националния съюз на румънските работодатели (Република Румъния) по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г." Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Пояснения бяха поискани от Георги Гайдаров. Думата бе дадена на общинският съветник Стефан Господинов, който прочете няколко имена на представители по проекта от българска и румънска страна. Той заяви, че има конфликт на интереси, защото сред тях е и името на Георги Ивов Кирилов. Г-н Андонов отговори, че синът му няма личен интерес. Относно поисканите пояснение по докладната записка се изказаха кмета на Община Силистра инж. Иво Андонов, зам. кмет „Икономика” Димчо Кьосев и Надежда Бобчева. След направения коментар се изясни, че в точката става дума за енергийно проучване. Петко Добрев изрази становище, че преди да се направи такова е необходимо да се поискат информация и мнения от ръководителите на съответния бизнес. Други предложения и становища не бяха направени. Председателят подложи на гласуване девета точка от дневния ред. При гласуването чрез вдигане на ръка резултатите показват с общо 26 гласа от които 7 гласа „за”, 14 гласа „против” и 5 гласа „въздържал се”. При списъка с поименното гласуване гласувалите са общо 28, като 10 гласа „за” –Аднан Реджебов, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Георги Балушев, Елка Петрова, Златка Радушева, Йордан Георгиев, Николета Колева, Пепа Денева, Стоил Стойчев, 13 гласа „против” - Бисерка Костова, Владимир Янков, Георги Гайдаров, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Ивайло Йорданов, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Петко Добрев, Стефан Господинов, 5 гласа „въздържал се”- Александър Сабанов, Драга Неделчева, Станислав Ковачев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева и петима отсъстващи Общински съвет взе следното решение:


Р Е Ш Е Н И Е

458


НЕ ПРИЕМА проекторешенията по докладната записка.


По точка Десета от дневния ред – „Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие 2008 г." Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателя на ПК по „Икономическа и инвестиционна политика” Живко Димов изрази положителното становище на комисията. Председателя на ПК „Образование, наука и медийна политика” Драга Неделчева изрази положително становище на комисията и направи предложение в самата Програма към „отговорниците” да се допълни и „ресорния зам. кмет”. Председателя на ПК по „Местно самоуправление” Тодора Цонева изрази положителното становище на комисията и изказа препоръки към общинска администрация за следващата година тази програма да се представи в края на първото тримесечие. А ако се наложи после може да се актуализира. Председателя даде думата на Георги Гайдаров, който изрази мнение, че не е добре обмислена квалификацията и преквалификацията – какви кадри са необходими на бизнеса, а какви се предлагат в училищата. Кмета инж. Иво Андонов направи пояснение, че училищата са подчинени на съответното Министерство, а не на Общината. Други мнения и становища не бяха изразени.

Председателя подложи на гласуване предложението на Драга Неделчева. При гласуването чрез вдигане на ръка резултатите показват с общо 22 гласа от които 21 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”. При списъка с поименното гласуване гласувалите са общо 24, като 24 гласа „за” – Александър Сабанов, Бисерка Костова, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” и девет отсъстващи Общински съвет взе следното решение:


Р Е Ш Е Н И Е

459


ПРИЕМА предложението към думичката „отговорниците” да се допълни „ и ресорния зам. кмет”.


Председателя подложи на гласуване десета точка с направените предложения. При гласуването чрез вдигане на ръка резултатите показват с общо 22 гласа от които 18 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 глас „въздържал се”. При списъка с поименното гласуване гласувалите са общо 24, като 21 гласа „за” – Александър Сабанов, Валентин Господинов, Георги Балушев, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, 0 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се” - Бисерка Костова, Владимир Янков, Георги Гайдаров и девет отсъстващи Общински съвет взе следното решение:


Р Е Ш Е Н И Е

460


На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, т.2 от Закона за регионалното развитие приема Програма за реализация на Общинския план за развитие за 2008 г.


По точка Единадесета от дневния ред - „Кандидатстване на Община Силистра с проектно предложение „Рехабилитация и благоустрояване на улици и рекреационни зони в гр. Силистра” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г." Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателя на ПК по „Регионално и международно сътрудничество, програми и проекти” Стоил Стойчев каза, че комисията не е взела становище по точката. Председателя на ПК по „Устройство на територията” Георги Гайдаров поиска повече информация. Председателя даде думата на зам.-кмет Веселин Андреев, който направи пояснения по докладната записка. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателя подложи на гласуване единадесета точка от дневния ред. При гласуването чрез вдигане на ръка резултатите показват с общо 25гласа от които 25гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 глас „въздържал се”. При списъка с поименното гласуване гласувалите са общо 25 като 25гласа „за” – Александър Сабанов, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Николета Колева, Пепа Денева, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” и осем отсъстващи Общински съвет взе следното решение:


Р Е Ш Е Н И Е

461


1. На основание чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие за участие на Община Силистра с проект “Рехабилитация и благоустрояване на улици и рекреационни зони в гр. Силистра по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема BG161PO001/1.4-02/2008: “Подкрепа за подобряване на градската среда”.

2. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.


По искане на групата на ГЕРБ в 11,45 ч. Председателя обяви 15 минутна почивка. В 12,15 ч Председателя направи проверка на кворума с вдигане на ръка присъстват 26 общински съветника. Съгласно списъците с поименно гласуване присъстват 27.


По точка Дванадесета от дневния ред - „Отдаване под наем на земеделски имоти, възстановени на училища " Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателя на ПК по „Общинска собственост” Тодор Тодоров изрази положително становище на комисията. По предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” Снежана Неделчева променя втора точка от проекто решението, доходите от наема на земеделските имоти, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи на закрити училища в общината да се разпредели както следва: като процентите на разпределение от 30% и 70% на всякъде се изравнят и станат на 50%. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателя подложи на гласуване предложението на Снежана Неделчева. При гласуването чрез вдигане на ръка резултатите показват с общо 20гласа от които 20гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”. При списъка с поименното гласуване гласувалите са общо 25 като 25гласа „за” – Александър Сабанов, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” и осем отсъстващи Общински съвет взе следното решение:


Р Е Ш Е Н И Е

462


ПРИЕМА предложението:


2. Доходите от наема на земеделските имоти, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на закрити училища в общината да се разпредели както следва:

 • за ЦДГ “Детелина” с. Проф. Иширково – 50 % от наема от имот № 014052, с НТП “нива” и площ 50.001 дка, кат. V и имот № 006028, с НТП “нива” и площ 49.996 дка, кат. V, в з – щето на с. Йорданово;

 • за ОУ “Св. Кл. Охридски” с. Проф. Иширково - 50 % от наема от имот № 014052, с НТП “нива” и площ 50.001 дка, кат. V и имот № 006028, с НТП “нива” и площ 49.996 дка, кат. V, в з – щето на с. Йорданово;

 • за ЦДГ № 2 с. Айдемир – наема от имот № 004031, с НТП “нива” и площ 10.001 дка, кат. ІV в з - щето на с. Сребърна;

 • за ЦДГ “Здравец” с. Калипетрово - 50 % от наема от имот № 082009, с НТП “нива” и площ 57.521 дка, кат. ІІІ и имот № 082010, с НТП “нива” и площ 47.479 дка, кат. ІІІ, в з – щето на с. Бабук;

 • за ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в с. Калипетрово - 50 % от наема от имот № 082009, с НТП “нива” и площ 57.521 дка, кат. ІІІ и имот № 082010, с НТП “нива” и площ 47.479 дка, кат. ІІІ, в з – щето на с. Бабук;

 • за общежитие “Младост” гр. Силистра - наема от имот № 005001, с НТП “нива” и площ 8.997 дка, кат. ІV, имот № 008054, с НТП “нива” и площ 10.011 дка, кат. ІІІ и имот № 013073, с НТП “нива” и площ 11.002 дка, кат. V, в з – щето на с. Българка, както и наема от имот № 011093, с НТП “нива” и площ 10.273 дка, кат. ІV, имот № 018111, с НТП “нива” и площ 35.207 дка, кат. ІІІ, имот № 018118, с НТП “др. селско стоп. тер.” и площ 4.448 дка, кат. V и имот № 018119, с НТП “нива” и площ 6.870 дка, кат. V, в з – щето на с. Срацимир.Председателя подложи на гласуване дванадесета точка с направените предложения. При гласуването чрез вдигане на ръка резултатите показват с общо 27 гласа от които 27 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 глас „въздържал се”. При списъка с поименното гласуване гласувалите са общо 24, като 24 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Пепа Денева, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” и девет отсъстващи Общински съвет взе следното решение:


Р Е Ш Е Н И Е

463


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество дава съгласие за отдаване под наем чрез търг, за срок от 5 години, на следните земеделски имоти, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на закрити училища в общината:

 • имот № 014052, с НТП “нива” и площ 50.001 дка, кат. V, в з – щето на с. Йорданово;

 • имот № 006028, с НТП “нива” и площ 49.996 дка, кат. V, в з – щето на с. Йорданово;

 • имот № 004031, с НТП “нива” и площ 10.001 дка, кат. ІV, в з – щето на с. Сребърна;

 • имот № 082009, с НТП “нива” и площ 57.521 дка, кат. ІІІ, в з – щето на с. Бабук;

 • имот № 082010, с НТП “нива” и площ 47.479 дка, кат. ІІІ, в з – щето на с. Бабук;

 • имот № 005001, с НТП “нива” и площ 8.997 дка, кат. ІV, в з – щето на с. Българка;

 • имот № 008054, с НТП “нива” и площ 10.011 дка, кат. ІІІ, в з – щето на с. Българка;

 • имот № 013073, с НТП “нива” и площ 11.002 дка, кат. V, в з – щето на с. Българка;

 • имот № 011093, с НТП “нива” и площ 10.273 дка, кат. ІV, в з – щето на с. Срацимир;

 • имот № 018111, с НТП “нива” и площ 35.207 дка, кат. ІІІ, в з – щето на с. Срацимир;

 • имот № 018118, с НТП “др. селско стоп. тер.” и площ 4.448 дка, кат. V, в з – щето на с. Срацимир и

 • имот № 018119, с НТП “нива” и площ 6.870 дка, кат. V, в з – щето на с. Срацимир;

като началната наемна цена за земеделска земя кат. ІІІ и ІV да е 20 лв./дка, за кат. V – 16 лв./дка и за кат. VІ – 12 лв./дка. В договорите за наем да се включи задължителна клауза за актуализиране на договорената наемна цена, след изтичането на всяка стопанска година от влизането им в сила, с натрупания за периода общ индекс на потребителските цени, обявен на интернет страницата на Националния статистически институт.

2. Доходите от наема на земеделските имоти, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на закрити училища в общината да се разпредели както следва:
1   2   3   4   5

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26

Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом