Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009
ИмеДекларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер106.52 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.rta.government.bg/novini/2011/prilojeniq N 11_17_10_2011.doc
Приложение № 9а към чл. 6а, ал.3


ДЕКЛАРАЦИЯ


за съответствие с изискването за установяване на територията на

Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009
Долуподписаният

(име, презиме и фамилия)
управител на

(фирма на търговеца)


Адрес:


ЕИК/БУЛСТАТ:


тел.: факс:


e-mail:


ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам с:


а) офис на територията на Република България, с помещения, в които съхранявам основните си търговски документи, включително счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление и почивка на водачите на превозните средства, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентните органи при извършваните от тях проверки;


б) гаражна площ и експлоатационен център на територията на Република България, с подходящо техническо оборудване и съоръжения, с които извършвам действително и постоянно дейността си, свързана с поддръжката на техническата изправност на превозните средства.


Офис


А. Адрес:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Б. Помещенията, които ползвам, са:Собствени

Наети


В. В случай, че помещенията са наети, моля потвърдете, че разполагате с договор за наем.


ДаГаражна площ


А. Адрес:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Б. Брой превозни средства, които се намират на този адрес:


Б. Гаражната площ, с която разполагам е:


С


обща площ (кв.м)


Собствена

Наета


В. В случай, че гаражната площ е наета, моля потвърдете, че разполагате с договор за наем.

ДаЕксплоатационен център


А. Адрес:

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------


Б


.
Брой превозни средства, на които се извършва поддръжка на техническата изправност


В. Експлоатационният център е:


Собствен

Нает


В. В случай, че експлоатационният център е нает, моля потвърдете, че разполагате с договор за

н


аем.

Да


Г. Извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършвам превозите, е възложено:

с договор от --------------------;

на ---------------------------------;

ЕИК/БУЛСТАТ----------------;

адрес на експлоатационния център-------------------------.Дата………….. ........... ........... ………………...

(подпис и печат на заявителя)


Приложение № 11б към чл. 9, ал. 4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

„Автомобилна администрация”

Вх. № / До

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


ИА “Автомобилна администрация”

Отдел “Лицензи”


З А Я В Л Е Н И Е


за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ

от

(име, презиме и фамилия)
управител на

(фирма на търговеца)
Адрес:ЕИК/БУЛСТАТ:


тел.: факс:


e-mail:


Моля, да бъде ми бъдат отразени следните промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността № за международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ:


Прилагам

  1. _____________________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________________

  3. _____________________________________________________________________

  4. _____________________________________________________________________

  5. _____________________________________________________________________

  6. _____________________________________________________________________

Дата: Подпис:


Приложение № 11в към чл. 9, ал.5


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

„Автомобилна администрация”


Вх. № / До

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


ИА “Автомобилна администрация”

Отдел “Лицензи”

З А Я В Л Е Н И Е


за издаване на допълнителни заверени копия към лиценз на Общността

от *

(име, презиме и фамилия)


управител на

(фирма на търговеца)
Адрес:ЕИК/БУЛСТАТ:


тел.: факс:


e-mail:

Моля, да бъдат издадени допълнителни бр. заверени копия на лиценз на Общността № за международен автомобилен превоз на (пътници/товари)

Прилагам Справка за финансовата стабилност.
Дата: Подпис:


Приложение № 11г към чл.9, ал. 6

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

„Автомобилна администрация”

Вх. № / До

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


ИА “Автомобилна администрация”

Отдел “Лицензи”


З А Я В Л Е Н И Е


за издаване на дубликат на лиценз на Общността / заверено копие към лиценз на Общността

от

(име, презиме и фамилия)


управител на

(фирма на търговеца)
Адрес:ЕИК/БУЛСТАТ:


тел.: факс:


e-mail:

Моля, да бъде издаден дубликат на лиценз на Общността № за за за международен автомобилен превоз на

(пътници/товари)

или

Моля, да бъде издаден дубликат на заверено/и/ копие/я/ с № на лиценз на Общността № за международен автомобилен превоз на

(пътници/товари)

Прилагам следните документи:


1. Описание на случая.

2. Документ от компетентна служба (при наличие на такъв).
Дата: Подпис:


Приложение № 11д към чл. 10, ал. 3


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

„Автомобилна администрация”


Вх. № / До

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


ИА “Автомобилна администрация”

Отдел “Лицензи”


З А Я В Л Е Н И Е


за преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ

от

(име, презиме и фамилия)
управител на

(фирма на търговеца)
Адрес:ЕИК/БУЛСТАТ:


тел.: факс:


e-mail:


Данни за ръководителя на транспортната дейност на фирмата:
Трите имена:


(име, презиме и фамилия)
ЕГН: ЛНЧ:


За ръководители на транспортната дейност с ЛНЧ:


Дата на раждане:

Място на раждане:

(Държава, Населено място)

Документ за самоличност:

(Вид на документа, Номер)

Служебен номер за идентификация на данъчно задължено лице: *

Моля, да бъде издаден лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ и броя заверени копия на лиценза.


Прилагам следните документи:


1. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).

2. Декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност (ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.).

3. Копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).

4. Справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи.

5. Копие на свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност.

6. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (когато не е издадено от ИА „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз).

7. Копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност.

8. Копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност.

9. Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.

Дата: Подпис:


Приложение № 15а към чл. 27

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


ЗАЯВЛЕНИЕ

От.................................................................................................ЕГН.........................................


Фирма...........................................................................................................................................


Лиценз № ...................... Валиден до ......../........../.................година

Булстат/ЕИК...........................

Моля, по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари на министъра на транспорта да ни бъдат предоставени разрешителни за международен автомобилен превоз на товари, както следва:


1. Към резервация. № .................................. от дата ................. за МПС с рег. №..................


.......................................................................................................................................................

(посочва се вид разрешително брой)

.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


2. Към резервация. № .................................... от дата ................. за МПС с рег. №................


.......................................................................................................................................................

(посочва се вид разрешително брой)

.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


3. Към резервация. № .................................... от дата ................. за МПС с рег. №…………


.......................................................................................................................................................

(посочва се вид разрешително брой)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


Прилагам следните документи:

Дата:……................

1. Копие от зявка за товар*

2. Копие от задействан карнет TIR*

3. Справка за неотчетени разрешителни

4. Справка за действащи резервации /подпис и печат/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Копията трябва да са заверени с текст “вярно с оригинала”, свеж печат  и подпис.


Приложение № 21а към чл. 47, ал.1


ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


З А Я В Л Е Н И Е

за получаване на разрешително за совалков превоз на пътници до държави,
които не са членки на Европейския съюз, с които не се разменя контингент разрешителниОт …………………………………………………………………………………………,

Фирма…………………………………………………………………………………

Лиценз №……………………..…..,валиден до……………/………/.……….година

Адрес: гр………………………..., ул…………………………………...

№………….…,бл. …………...,вх. …………….,ет. ………………., ап. …………

Телефон …………………………..………..факс ………………………………

Моля да ни бъде издадено разрешително за совалков превоз на пътници.

Превозът ще бъде извършен по следният маршрут ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(основен маршрут и ГКПП, през които се преминава)


Въз основа на сключен договор с…………………………………………………


На посочените в графика дати ще пътуват……автобуса.


Период на совалковия превоз от ……………………… до ……………………


ГКПП за напусне територията на Република България ………………………


Приложение:


1. Договор между български туроператор и чуждестранен туроператор, регистриран на територията на страната, явяваща се краен пункт на совалковия превоз, когато това се изисква по силата на двустранните договорености.

2. Договор между български туроператор и превозвач за възлагане на превоза.

3. График за преминаване на автобусите през съответните гранични контролно-пропускателни пунктове за всяка от държавите, през чиито територии преминава маршрута, изготвен по дати и часове.

4. Разписание.

5. График за работа на екипажите

6. Данни за автобусите, с които ще се извършва совалковия превоз: пътникоместа и регистрационен номер на автобуса.

7. Схема на маршрута.


Забележка: Когато се налага съгласуване от компетентните органи на държавата, която се явява краен пункт на маршрута, документите от позиция 1 до позиция 6 трябва да са придружени с легализиран превод на съответната държава или на английски, френски или руски език.


Дата………………

Заявител:……………………….

(подпис и печат)Свързани:

Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconДекларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009
Република България, с подходящо техническо оборудване и съоръжения, с които извършвам действително и постоянно дейността си, свързана...
Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconДекларация за реколтата от грозде в съответствие с член 8 на Регламент 436/2009
Лозя, чието грозде е предназначено за производство на вина със защитено наименование за произход (знп)
Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (ЕО) № Ö 1234/2007 от 22 октовмри 2007 г за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични...
Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconДекларация за съответствие
Изготвяне на финансово-икономически модел и схема за финансиране на проект „южен поток” на територията на република българия”
Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconРегламент (ЕО) №1516/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) №842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи,
Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове
Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconКъм ес българия
Член 5 и Приложение II на Регламент на Съвета No 1251/1999, (изменен от Регламент на Съвета (EC) No 1782/2003, член 72, член 74 и...
Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconЕвропейски парламент 2009 2014
Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член xxiv, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата...
Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconOf XXX за установяване на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване през територията на Съюза и за изменение на Решение 2007/275/ео и Регламент (ЕО) №1162/2009
Директива 97/78/ео на Съвета от 18 декември 1997 г за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки...
Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconНаредба за установяване на мерки по прилагане на регламент
Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой
Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009 iconПравото на "независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона" и изискването за "разумен срок" при "определяне на граждански права и
Ъс закона” и изискването за “разумен срок” при “определяне на граждански права и задължения” според смисъла на чл. 6, Т. 1 От европейската...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом