Курсова работа по информатика на тема ms access
ИмеКурсова работа по информатика на тема ms access
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер54.99 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://gabipetkova.files.wordpress.com/2012/05/opisanie-na-word4.doc


Курсова работа по информатика на тема MS Access


Изготвили:


Габриела Петкова 111110895

Борислав Боянов 111110890


1. Анализ на проблема

За да решим определена сложна задача,каквато е настоящата като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършвани с цел нейното решаване използваме MS Access.Той ни помага да се справм с определен информационен проблем като удовлетворява нуждата от достъп до актуална и точна информация.Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна за решаването на определен информационен или бизнес проблем.


Проблема който ние трябва да решим е свързан с организирането на продажбите в един магазин.За тази цел ние трябва да създаден база от данни, съдържаща информация за извършените продажби по фактури, стоки и клиенти, която ще наречем “Продажби”.Необходимостта от създаване на такава база данни произтича от нуждата ад се опрости и улесни воденето на актуални отчети.


2. Описание на проекта в БД

За да запчнем създаването на зададената база данни първо отваряме програмата “Microsoft Access” и избираме Blank Access Database, при което се отваря прозороц, който ни дава възможност да започнем създаването на таблица в нашата база данни.Пред да стартираме създаването трябва да съхраним базата по името “Prod” с помоща на командата File Save Object as.


Започваме създаването на базата данни, която съдържа следните таблици


a) Таблица Stoki (Стоки) която съдържа следните полета:

- NomNom (Номера на стоки)-от тип Number

- NameProd (Наименование на стока) – от типа Тext


За първичен ключ на тажлицата определяме полето NomNom


b) Таблица Klienti (Клиенти) която съдържа следните полета:

-Nom (Номер на клента) - от тип Number

-Kli_Name (Наименование на клента) - от тип Text

-Kli_Addr (Седалище на клента) – от тин Text


За първичен ключ на таблицата определя полето Nom.


c) Таблица Fact (Фактури) съдържаща следните полета:

- FactNo (Номер на фактурата) – от тип Number

- FactData (Дата на фактурата) – от тип Data/Time

-Nom (Номер на клиента) – от тип Number


За първичен ключ на таблицата определяме полето FactNo


d) Таблица FDetail (Съдържание на фактури) съдържаща следните полета:

- FactNo (Номер на фактурата) – от тип Number

- NomNom (Номер на стока) – от тип Number

- Kol (Продадено количество) – от тин Number

- Price (Продажна цена) – от тин Number


За разлика от другите полета тук имаме два първични ключа – FactNo и NomNom, определянето на които става чрез маркиране на двете полета на и избираме бутона Primery Key.


Данните които ще съдържат в таблицата имат за цел да улеснят административната работа на служителите по организирането на продажбите.


Дефинирането на колоните за избор на базата данни става преди свързването на таблицата като изгледа Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме чрез lookup Wizard и в появилият се прозорец с помощта на няколко стъпки задаваме полето, коя таблица да служи за източник на данни за нашето поле.Задаваме колони за избор на полета:

FactNo и NomNom от таблицата FDetail и полето Nom от таблицата Fact.


За функионирането на базата данни като система е необходимо да се направят съответните връзки между таблиците.Таблица Stoki се свързва с таблица FDetail посредством полето NomNom като се образува отношение 1:много.Таблица Fact се свързва с таближа FDetail посредством полето FactNo като се образува отношение 1:много.Таблица Klenti се свързва с таблица Fact посредством полето Nom като се образува отношение 1:много.


След определянето на връзките въвеждаме следните данни


3. Описание на бходните форми


За целите на задачата имаме да създадем два вида форми – самостоятелни форми за обновяване на данните в таблицата Stoki I Klienti и форма с пдформа, чрез която се обновяват данните в таблица Fact и FDetail.


 1. Самостоятелна форма за обновяване на данните в таблица Stoki създаваме като:

 • Маркираме таблицата на която искаме да създадем формуляр, чрез единичен клик на левия бутон на мишката.

 • След това избираме менюто Create/More Forms/Split Form

 • Формата се отваря в изглед Form View, от където могат да се педактират данните като чрез лентата Record избираме бутона New Record и въвеждаме данните на новия запис.аналогичен е начинът на създаване на форма за обновяване на данните в тавлица Klienti.
 1. Форма с подформа създаваме като:
 • Избираме менюто Create/Form Wizard и в полето Table/Queries първо избираме таблицата, кяото не представя данните от главната част на формата - Fact;

 • Прехвърляме необходимите ни от нея данни, след което избираме таблица FDetail , която ще съставя подчинената част на формата и прехвърляме необходимите данни от нея, като внимаваме да няма еднакви полета;

 • Избираме тим и Finsih.Редактирането и добавянето на нови записиз в този вид форма е аналогично с формите за обновяване.


Създаваните самостоятелни форми са с цел обновяването на таблицате Стоки и Клиенти.Формата с подформа обновява таблиците Фактури и Съдържание на фактури.


4. Описание на зъздадените отчети


Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация,съдържаща се в базата даннит.Данните за съставянето на отчетите се намират в самата база данни, тези които са ни необходими ние избираме от дадена справка или таблица в процеса на създаване на отчети,който включват следните стъпки: • Стартиране на MS Access и избираме нашата задача – Prod;

 • За да започнем създаването на отчета избираме менюто Create/Report Wizard;

 • Появилият се прозорец Report Wizard има изглед, подобен на прозореца за създаване на заявка.В полето Tables/Queries избираме таблицата или заявката, вурьу която искаме да създадем нашия отчет и в полето Selected Fields избираме данните, които ще съдържат отчетът, след което избираме Next;

 • Следващия прозорец ни дава възможност за групиране по вжност на полетата, но в нашата задача няма да го използваме и избираме Next;

 • Появява се прозорец,кото ни дава възможност за възходящо и низходящо сортиране на данните, който за сега също не редактираме и зибираме Next;

 • В следващия прозорец за вид на отчета избираме табличен и вертикална опиентация на лицта, след което избираме отново Next и след това Finish и така нашия отчет е създаден и може да използваме данните от него в изглед Report View.


Следвайки тези стъпки, създаваме отчет, предоставящ списък на стоките, който съдържа техните номера и наименования и отчет предоставящ брой и стойност на продадените стоки по клиенти.


5. Описание на главната форма


Главната форма представлява избор от бутони,които могат да изпълнят различни гфункции свързани с отварянето, затварянето, редактирането на формуляри и отчети и др. Нашата главна форма е с име Form1 и съдържа бутони за отваряне на вече създадените заявки и форми


Сиздаването на главна форма става по следноя начин:

 • Стартираме MS Access и избираме нашата задача – Prod;

 • Избираме менюто Create/Form Design и в появилото се поле създаваме бутони чрез подменюто Design/Buttons;

 • В празното поле очертаваме бутона, при което се появява диалогов прозорец;

 • В полето Categories избираме опцията Form Operation или когато създаваме бутон за отчет – Report Operation, след което в полето Action избираме командата Open Form или Open Report и избираме Next;

 • В появилия се прозорец избираме таблицата или отчета, върху които ще се прави бутоът и избираме два пъти Next;

 • В този прозорец избираме име или картинка за изглед на нашия бутон и избираме Next и Finish.


Създадената главна форма съдържа командни бутони, чрез които се отварят формите Stoki и Klienti, формата с подформа Fact и отчети Stoki и Klienti.


Така създаваме необходиме ни бутони.За по-добър узглед на нашия формуляр може да добавим картинка чрез бутона Insert Iamge.


Свързани:

Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
За да решим определена приложна задача, каквато е и настоящата трябва да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел нейното...
Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране на ремонтните дейности...
Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по информатика
С access. Той ще помогне по-лесно да се удовлетвори нуждата от точна и ясна информация чрез създаване на добре построена база данни,...
Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по Информатика
Проблемът, който трябва да се реши е свързан с изчисляване на средния успех по теми. Ролята на Access е лесно изчисляване на успеха...
Курсова работа по информатика на тема ms access iconКурсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390
За да решим дадената ни задача използваме програмата mc access. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържащи информация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом