I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование




ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
страница1/4
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер268.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/46270212.docx
  1   2   3   4

Доставки
Номер 46 от 27.02.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Община Смядово

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 9820

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: obshtina_smiadovo@abv.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 05351 2226

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: пл. "Княз Борис І" № 2

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Смядово

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Иван Янакиев Кавръков

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя: http://www.smyadovo.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 05351 2033

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/economic_develobment/public_errand

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: Обществени услуги

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр. Смядово, детски градини, домашен социален патронаж, обществена трапезария, ДВХПР с.Черни връх, защитени жилища, дневен център в Община Смядово за бюджетните2012 и 2013” по следните обособени позиции: І. Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.; ІІ. Мляко, млечни произведения, яйца и др.; ІІІ. Месо, месни произведения, риба и др.; ІV. Захар, захарни изделия и др.; V. Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.; VІ. Плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/ и др.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG333

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: Франко складови бази на звената на бюджетна издръжка при Община Смядово

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки: Покупка

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосновка на рамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в години

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр. Смядово, детски градини, домашен социален патронаж, обществена трапезария, ДВХПР с.Черни връх, защитени жилища, дневен център в Община Смядово за бюджетните2012 и 2013” по следните обособени позиции: І. Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.; ІІ. Мляко, млечни произведения, яйца и др.; ІІІ. Месо, месни произведения, риба и др.; ІV. Захар, захарни изделия и др.; V. Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.; VІ. Плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/ и др.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 15800000: Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Доставките са по график, с предварителни заявки - кг ; бр.; л. Количеството на доставките не може да надвишават средствата, отпуснати от общинския бюджет за 2012 и 2013 за съответните звена.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 300000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата: 31/12/2013

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Гаранцията за участие е в размер на 500 лв. за всяка позиция. Гаранцията за участие се представя под формата на парична сума платима по следната сметка на Община Смядово „Банка ДСК” АД, клон Смядово, IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF или банкова гаранция, издадена от банка, намираща се в Република България или пряко от чуждестранна банка. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата. При подписване на договора, участникът, определен за изпълнител, трябва да представи на възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1500 лв. за всяка позиция. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парична сума, или банкова гаранция). Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно условията на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Бюджетно финансиране. Начин на плащане - по банков път, с платежно нареждане, в български лева, при условията на проекто - договора, неразделна част от документацията за участие в процедурата

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискване: В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: 1.Документи за регистрация на участника:а) Документ издаден от Агенция по вписванията, удостоверяващ актуалният към момента ЕИК за регистрирало или пререгистрирало се Търговско дружество след 01.01.2008 год. Забележка – участници, които не са се пререгистрирали след 01.01.2008 год. трябва да представят Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди датата на отваряне и разглеждане на предложенията (за юридическо лице, което е регистрирано в България);б) документ за съдебна регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);в) документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); в) документа за самоличност (копие) за участник – физическо лице;г) споразумение, ако участникът участва като обединение (или консорциум);2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП;4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Отчет за приходите и разходите за 2008, 2009, 2010 година;2. Счетоводен баланс за 2008, 2009, 2010 година;3. Справка, съдържаща информация за общия оборот и за оборота на стоките, обект на поръчката за последните три години;В случай, че участникът е посочил единния си идентификационен код, същият не е длъжен да представя в офертата си обявените в търговския регистър актове.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: Участникът следва да докаже положителен счетоводен финансов резултат за всяка една от предходните счетоводно приключени години (2008г., 2009г. и 2010г.).Когато участникът е обединение/консорциум, изискванията се отнасят за всеки един съдружник в обединението/консорциума както и за подизпълнителите.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на всички договори за доставки на хранителни продукти, извършени през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.), включително стойностите, датите и получателите, заверена от управителя, придружени с референции за добро изпълнение за всеки посочен договор;2. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните от Регионална здравна инспекция (РЗИ) за търговия с храни, обхващащо групите храни, за които участникът участва;3. Декларация, че в момента се разработва и внедрява система за управление на безопасността на храните (НАССР) или валиден сертификат за разработена и внедрена система НАССР, издаден от акредитирана институция или агенция – съгласно чл.18 от Закона за храните и чл.70, ал.1 от Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.);4. Ако участникът не притежава сертификат за разработена и внедрена система НАССР или не разработва такава система към момента на подготовка на офертата, следва да представи заверено коние на внедрена система за самоконтрол;5. Списък на лицата, отговарящи за контрола на качеството, заверен от управителя, придружени със заверено копие на трудовия договор на съответните лица;6. Списък на транспортните средства, които са на разположение на участника за срока на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства, както и валидни разрешителни за превоз на името на участника съгласно изискванията на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и РЗИ. В случай, че транспортните средства не са собствени – прилага се договор за наем, от който да е видно, че те ще са на разположение на участника за срока на поръчката;7. Списък на хладилните автомобили, които са на разположение на участника за срока на договора, придружен с „Удостоверение за регистрация на транспортното средство” от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – за превоз на всички хранителни продукти от животински произход – на името на участника, съгласно чл.246, ал.4 от Закона за ветеринорномедицинската дейност и отговарящи на изискванията на Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.) за всеки един автомобил;8. Списък на автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни продукти от неживотински произход (бакалски стоки, плодове и зеленчуци и др.), придружени с „Удостоверение за регистрация на транспортното средство” от РЗИ, съгласно чл.6, ал.1 от Наредба №9/21.03.2005 год. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и отговарящи на изискванията на Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.) за всеки един автомобил.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнявал договори за доставки на хранителни продукти, извършени през последните три години. За всеки един от тях да е доказано добро изпълнение;2. Участникът да е регистран по чл.12 от Закона за храните от РЗИ за търговия с храни, обхващащо групите храни, за които участникът участва;3. Да е въведена или в момента да се разработва система за управление на безопасността на храните (НАССР), или внедрена система за самоконтрол;4. Участникът да разполага с поне едно лице, отговарящо за контрола на качеството;5. Участникът да докаже, че за срока на договора има на разположение специализирани транспортни средства с валидни разрешителни за превоз на името на участника съгласно изискванията на ОДБХ и РЗИ. Задължително условие за участникстващите за обособени позиции „II. МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЯЙЦА И ДРУГИ” и „III. МЕСО,МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РИБА И ДРУГИ” е притежаването на хладилен фургон, със съответната регистрация;6. Хладилните автомобили, които са на разположение на участника за срока на договора, трябва да са регистрирани на името на участника от Районна ветеринорномедицинска служба (ОДБХ) за превоз на всички хранителни продукти от животински произход, съгласно чл.246, ал.4 от Закона за ветеринорномедицинската дейност и отговарящи на изискванията на Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.);7. Автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни продукти от неживотински произход (бакалски стоки, плодове и зеленчуци и др.) да са регистрирани на името на участника от РЗИ, съгласно чл.6, ал.1 от Наредба №9/21.03.2005 год. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и отговарящи на изискванията на Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.);Когато участникът е обединение/консорциум, изискванията се отнасят за обединението/консорциума като цялото.Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, изискванията се прилагат съответно според дяловото участие на подизпълнителя в поръчката.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

  1   2   3   4

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Айтос Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом