Поддръжка на материалните средства
ИмеПоддръжка на материалните средства
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер66.3 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.rum33code.net/ckr/knigi/18anotacia.doc
ПОДДРЪЖКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА


УЧЕБНО ПОМАГАЛО


Разработили:

подп. д-р, инж. Румен Пенчев

подп. д-р, инж. Мирослав Димитров

подп. Илиян Стефанов


СОФИЯ

2008


В учебното помагало са изложени основните въпроси, отнасящи до подръжката на материалните средства от различните класове в Българската армия. То е предназначено за обучение на студентите от специалност “Логистика на сигурността и отбраната” – всички форми на обучение. Логическото и задълбочено излагане на разглежданите в учебното помагало проблеми ще способстват то да представлява интерес и за всички читатели, интересуващи се от проблемите, свързани с организацията и развитието на поддръжката на материалните средства в Българската армия.

Учебното помагало е разработено от колектив: подп. инж. Румен Пенчев,д-р – глава първа, глава втора, глава шеста; подп. инж. Мирослав Димитров,д-р – глава трета и глава четвърта; подп. Илиян Стефанов- глава пета.


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД


ГЛАВА 1. ОСНОВИ НА ПОДДРЪЖКАТА.

1.Основни понятия и класификация на материалните срдства.

2.Съдържание на поддържането на материалните средства.


ГЛАВА 2. ОСОБЕНОСТИ НА ПОДДРЪЖКАТА НА ТЕХНИКАТА.

1. Класификация на техниката включваща се в материалните средства от 2-ри клас.

2. Особености в дейностите насочени към съхранение на специфичното състояние на техниката.

3. Особености в дейностите насочени към възстановяване на специфичното състояние на техниката.


ГЛАВА 3. ОСОБЕНОСТИ НА ПОДДРЪЖКАТА НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО.

1. Съхранение на въоръжението.

2. Техническо обслужване на въоръжението.

3. Категоризация и ремонт на въоръжението.


ГЛАВА 4. ОСОБЕНОСТИ НА ПОДДРЪЖКАТА НА РАКЕТИТЕ И БОЙНИТЕ ПРИПАСИ.

1.Класификация на бойните припаси

2. Организация на съхранението на ракети и бойни припаси.

3. Организация на технически преглед, войскови ремонт и категоризация на бойните припаси.


ГЛАВА 5. ОСОБЕНОСТИ НА ПОДДРЪЖКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ.


1. Поддръжка на резервоарния парк, помпените станции и тръбопроводите в базите (складовете) за ГСМ.

2. Техническо обслужване и съхраняване на средствата за преливане и зареждане.

ГЛАВА 6 ОСОБЕНОСТИ НА ПОДДРЪЖКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОЛЕВИ УСЛУГИ.

1. Класификация и състояние на техническите средства за полеви услуги.

2.Сервиз (обслужване) на средствата за полеви услуги.

3. Ремонт на техническите средства за полеви услуги.


Приложение 1

ЛИТЕРАТУРА

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


ГЛАВА 1. ОСНОВИ НА ПОДДРЪЖКАТА.


1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА.


1.1.Понятиен апарат

В своята практика ежедневно търговците и потребителите, ръководните кадри, мениджърите, командирите и началниците от БА работят и се сблъскват с логистичните въпроси от сферата на поддръжката и снабдяването.

Неминуемо се използват в говоримия език различни термини и понятия, чиято употреба не винаги е точна. Някои от тях се използват в широк смисъл , други в по – тесен. Основно в лексиката са намерили място такива понятия като материални запаси, материални средства, стока, продукция, материали, доставка и доставчик, запас, суровини, полуфабрикати, подвоз, поток (материален поток), покупка, снабдяване (материално снабдяване) транспортиране, пазар и други. Някои от тях са много близки по смисъл и значение, други- не. Затова при използването им следва да се знае тяхното значение.

Какво означават те?

Материалните запаси” или само “запаси” са материали, продукция, стоки, незавършено производство и т.н. (вкл. животни и животни за угояване), които са заделени и съхранявани на определено място за задоволяване на бъдещи потребности от тях.

Процесите свързани с материалните запаси са: придобиване, изразходване, бракуване, инвентаризиране, рекламации и обезценяване.

Стока” – това е най-общото наименование на всяко веществено средство, което е произведено, добито в полуготов или готов вид, има своя цена и е предназначено за продажба.

Продукция”-та е стока, която се произвежда в големи количества в заводите, предприятията с цел продажба.Готовата продукция се съхранява в заводски складове и помещения. След разпределянето и изпращането на продукцията по дистрибуторските канали и постъпването на същата в складовата и търговска мрежа тя също става стока.

Материали”-те са – готова продукция , закупена от други организации с цел влагането им в тяхната дейност. Например завод за производство на метални изделия произвежда “пирони”.На “изхода” на завода тези пирони се явяват продукция.При доставянето им в търговската мрежа те вече са стока.При закупуването им от други предприятия , например за производство на дървен амбалаж пироните се влагат вече като материали.

Материални средства”- в системата на МО (БА) е прието от момента на закупуването на дадена стока от пазара от оторизираните за това органи тя (стоката) да се нарича най-общо материално средство.

В този контекст материално средство е тетрадката, химикала, компютъра, автомата , оръдието, танка, самолета и т.н.

Полуфабрикати” - това са предмети на труда, преминали през определена преработка и подлежащи на по-нататъшна обработка с оглед превръщането им в готови продукти. Полуфабрикатите също са продукция. Полуфабрикат например са различни заготовки от метал или пластмаса. Един завод може да произвежда най-различни метални заготовки. Те са продукция за завода. В същото време след закупуването им от друг завод и подлагането им на по-нататъшна обработка - струговане, коване, фрезоване, рязане, щамповане и т.н. тези заготовки се превръщат в готови продукти, като ключове, валове, бутала, втулки и т.н.

Суровини” - те са предмет на труда.В резултат на употребата на човешки труд се извличат от природата в готов вид и подлежат на промишлена преработка.

Доставчикът” е юридическо или физическо лице, държавна, общинска или частна фирма, специализирано подразделение на производителя на дадена продукция (стока), който в изпълнение на договор между него и клиента осъществява доставянето на продукцията (стоката), в случая до поделенията потребители от БА. При закупуване на даден вид стока, когато покупката е с голяма стойност обикновено се сключва договор, в чиито клаузи се изписват задълженията на доставчика. Те са свързани най вече с доставянето на дадения вид стока до клиента, респективно поделенията от БА в определения срок. Не винаги обаче елементът доставчик присъства в процеса на снабдяване. Когато се касае за стоки, които са на лице на свободния пазар, които не изискват специален режим на договаряне при закупуване, които клиентът може сам да транспортира до мястото, където те ще се използват е видно, че доставчик не е необходим.

Доставката” е конкретно количество от тази стока, продукция, материал, суровина или полуфабрикат, който доставчикът предоставя на клиента по силата на сключен между тях договор, контракт или споразумение.

Пазар” - (market) – това е икономическа категория за отношенията, които се формират при реализацията на стоките (1);

Поток” – това е множество от преместваеми обекти, които образуват система. Необходимо условие за това потоците да образуват система е наличието на начални и крайни точки на преместването.

Покупка” - това е разменно действие между купувача и търговеца, при което втория предоставя за ползване на първия определено количество от стоки, продукция, материали и други срещу получаване от първия на финансовата стойност на предоставената на него стока.

Снабдяване” – то (логистиката) е процес осъществяващ се в цялата логистична верига по определяне, заявяване, планиране , закупуване, разпределяне и доставяне на материалните средства за удовлетворяване на потребителските нужди при зададени условия за осъществяване например най кратък път, за минимално време, или в точно установено време, с минимални разходи и т.н.

Екипировка” - това е обобщен термин, който включва материалните средства, които се числят на отделния военнослужещ, работник;

Оборудване”- също термин с обобщаващо значение. Под оборудване следва да се разбира материалната част, числяща се по щатовете на едно подразделение. То включва най често материалните средства от втори клас.

Транспортиране”. Това е дейност за превозване на стоките, която осигурява преодоляването на разстоянието между производителите и потребителите и прави реално задоволяването на потребностите.

Подвоз”. Това е дума с руски произход. Означава “докарване”, “доставяне” с превозно средство. Използва се само във военната терминология и буквално означава дейност по доставяне на нуждаещи се подразделения на необходимите им количества материални средства с автомобил. Обикновено се използва за материални средства като бойни припаси, ГСМ, продоволствие и други.

Свързани:

Поддръжка на материалните средства iconФакултет „командно-щабен" Катедра „логистика"
Логическото и задълбочено излагане на разглежданите в учебното помагало проблеми ще способстват то да представлява интерес и за всички...
Поддръжка на материалните средства iconСс №2 отчитане на стоково-материалните запаси
Сс 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по...
Поддръжка на материалните средства iconСс №2 отчитане на стоково-материалните запаси
Сс 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по...
Поддръжка на материалните средства iconСс №2 отчитане на стоково-материалните запаси
Сс 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по...
Поддръжка на материалните средства iconСтефан Русев Генчев Страница от Тема на лекцията: Въведение в динамиката. Закони на Нютон. Основно уравнение на динамиката на точка
В статиката се разглеждат методите за преобразуване на една съвкупност сили, приложени към материалните обекти, в друга, еквивалентна...
Поддръжка на материалните средства iconБиография Име
...
Поддръжка на материалните средства icon1. Законосъобразно и незаконосъобразно развитие на гражд. По. Форми на незаконосъобразно развитие
Гражданският процес (ГП) е призван да възстанови законосъобразното развитие на материалните правоотношения. Затова е необходимо да...
Поддръжка на материалните средства iconБезопасната поддръжка е в центъра на вниманието на новата Кампания за здравословни работни места
Кампания за здравословни работни места за 2010/2011 г., която насърчава безопасната поддръжка в цяла Европа. В някои европейски държави...
Поддръжка на материалните средства iconI. образци Образец на оферта
Настоящата спецификация се отнася за годишна поддръжка на софтуерна система за дистанционно отчитане на електромери edw3000. Необходимо...
Поддръжка на материалните средства icon2 Материалните средства да покриват нормите за качество и надеждност съгласно българското законодателство
Закона за обществени поръчки (зоп), и заповед №356/04. 09. 2012г на командира на военно формирование 22280, Ви кани да представите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом