Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
ИмеПроект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер65.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/plovdiv/images/stories/09-Normativni.Aktove/Proektodokumenti/2012/06/po4et


ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД ПЛОВДИВ И РЕДА ЗА УДОСТОЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ

предложен от Димитър Цветков – общински съветник от ППГОС от ГЕРБ, Зам.-председател на Общински съвет - Пловдив


Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА в законоустановения срок от 14 дни, Община Пловдив чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата


Дата на обявяване: 02 юли 2012 г.


На заседанията на Пловдивския общински съвет от началото на мандата бяха разгледани предложения за удостояване с отличия и почетни звания на град Пловдив. Поради липса на предварително и задълбочено разглеждане, и постигане на консенсус, на заседанията бяха направени обсъждания и коментари, които водят до уронване на честта и достойнството на предложените кандидатури. Почетните отличия и звания на град Пловдив трябва да имат необходимата тежест, да се обсъждат задълбочено в постоянните комисии, а гласуването на внесените кандидатури да бъде явно и диференцирано. Действащия „Правилник за отличията и почетните звания на град Пловдив” има съществени пропуски, които способстват за допускане на посочените слабости, а гласуването на кандидатурите с таен вот допълнително способстват за една непрозрачност на избора, което считам за недопустимо.


МОТИВИ: Решението да се вземе с правни основания чл. 21, ал. 1, т. 22 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


1. Отменя „Правилник за отличията и почетните звания на град Пловдив” приет с Решение № 156 от 23. 04. 2009 г., изменен и допълнен с Решение № 312, взето с Протокол № 18 от 02. 08. 2011 г.

2. Приема „Правилника за почетните отличия и звания на град Пловдив и реда за удостояване и връчване”.

3. Решението на Пловдивски общински съвет влиза в сила от деня на неговото приемане.

ПРОЕКТ

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД ПЛОВДИВ И РЕДА ЗА УДОСТОЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ


Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда видовете почетни отличия и звания, които се присъждат от Пловдивски общински съвет, както и реда за удостояване и тяхното връчване.

Г л а в а в т о р а

ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД ПЛОВДИВ

Чл. 2. Пловдивският общински съвет учредява следните почетни отличия и звания на град Пловдив в следната възходяща последователност:

1. "Почетна значка на град Пловдив";

2. "Почетен знак на град Пловдив";

3. "Почетен гражданин на град Пловдив".


Г л а в а т р е т а

ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ГРАД ПЛОВДИВ


Чл. 3. Почетната значка на град Пловдив изобразява герба и знамето на града.

Чл.4. С почетна значка на град Пловдив се отличават български и чуждестранни граждани и юридически лица, имащи заслуги в изпълнението на своя граждански и служебен дълг, с принос в развитието на града.

Чл.5. Носителят на почетната значка на град Пловдив се записва в специална книга, съхранявана в деловодството на Пловдивски общински съвет.


Г л а в а ч е т в ъ р т а

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ПЛОВДИВ


Чл.6. Почетният знак представлява релефно изображение на герба на град Пловдив. Отличието се поставя върху подложка в специална кутия с надпис "Почетен знак на град Пловдив".

Чл.7. Пловдивският общински съвет удостоява с това отличие български и чуждестранни граждани, юридически лица и институции, които имат съществен и значим принос за развитието на града и заслуги към неговите граждани.

Г л а в а п е т а

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЛОВДИВ

Чл.8. Със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се удостояват:

1. Изтъкнати български граждани, имащи изключителни заслуги и принос в областта на обществения живот, стопанската дейност, научните изследвания, здравеопазването, образованието, културата, спорта и други области, свързали своята дейност с град Пловдив и допринесли за неговото развитие, национален и международен прeстиж;

2. Чуждестранни граждани със значителни постижения за развитието на град Пловдив и Република България;

3. Граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации;

4. Дарители, чийто дарения имат непреходна стойност и значение за развитието на града и общината;

5. Други граждани, за високи постижения с обществена значимост.

Чл.9. На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се връчва Почетен знак с лента, символизираща знамето на град Пловдив и удостоверение по образец, поставено в рамка.

Чл.10. Удостоеният със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се вписва в Почетната книга на Община Пловдив.

Чл.11. Почетният гражданин на град Пловдив се включва в официалния протокол на Община Пловдив и ползва безплатно градския транспорт в рамките на Община Пловдив.

Чл.12. Пловдивският общински съвет може да отнема званията „Почетен гражданин на град Пловдив” на лица, осъдени за престъпления с влязла в сила присъда, на тези които с постъпките си петнят името на града и страната или при писмена молба от страна на удостоения.


Г л а в а ш е с т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА, ПОЧЕТЕН ЗНАК И ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЛОВДИВ


Чл.13. Предложения за удостояване с почетна значка, почетен знак и почетен гражданин на град Пловдив до Кмета на Община Пловдив и Председателя на Пловдивски общински съвет могат да правят:

- Постоянните комисии на Пловдивски общински съвет;

- Кметовете на райони в Община Пловдив;

- Инициативни граждански комитети, компетентни в съответната област, със състав не по-малко от 100 човека;

- Браншови организации;

- Творчески съюзи.

Чл.14. Предложенията за удостояване с почетна значка, почетен знак и почетен гражданин на град Пловдив до Кмета на Община Пловдив се обсъждат от ръководството и при положително становище, Кмета ги внася в деловодството на Пловдивският общински съвет.

Чл.15. Внесените предложения от Кмета на Община Пловдив и предложенията до Председателя на Пловдивски общински съвет се разглеждат подробно от всички Постоянни комисии на Общинският съвет. Председателите на Постоянни комисии изготвят писмени мотивирани решения за всяка кандидатура до Председателят на Пловдивски общински съвет.

Чл.16. Писмените мотивирани решения на Постоянните комисии се разглеждат на разширен Председателски съвет, в присъствието на председателите на политически представителните групи общински съветници (ППГОС) и представители на общинските съветници нечленуващи в ППГОС. При положително становище и консенсус, предложенията се внасят на заседание на Пловдивският общински съвет.

Чл.17. Решенията на Пловдивският общински съвет за удостояване с почетна значка и почетен знак на град Пловдив се вземат с явно гласуване, с обикновено мнозинство – 50% плюс 1 (един) гласа, от присъстващите общински съветници.

Чл.18. Решението на Пловдивският общински съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се взема с явно гласуване, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите общински съветници.


Г л а в а с е д м а

ВРЪЧВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ОТЛИЧИЯТА


Чл.19. Почетните отличия и звания по чл. 2 от настоящия Правилник се връчват от Кмета на Община Пловдив и/или Председателят на Пловдивски общински съвет, на извънредна тържествена сесия на Пловдивският общински съвет в Дом на културата „Борис Христов”, в присъствието на ученици, студенти, граждани и гости.

Чл.20. Решенията на Пловдивският общински съвет за удостояването с отличията по чл. 2 от настоящия Правилник, се съхраняват и са на разположение в специални класьори в деловодството на Пловдивски общински съвет.

Чл.21. Почетната книга на град Пловдив се съхранява и е на разположение в отдел „Протокол и връзки с обществеността” на Община Пловдив.

Чл.22. Значките, почетните знаци, почетните знаци с ленти и образците грамоти се съхраняват в деловодството на Общинския съвет.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Кметът на Общината чрез конкурси, възложителни или организационни мероприятия взема мерки за изработването на визираните в Правилника символи, знаци и книги по предварително разработени и одобрени проекти от художествено-експертни съвети.

§2. Одобрените проекти се утвърждават с решение на Общинския съвет.

§3. Удостояването с почетните отличия и звания се оповестява по подходящ начин пред населението на град Пловдив.


§4. Званието „Почетен гражданин на град Пловдив” може да се присъжда и посмъртно.

§5. При определени поводи Общинския съвет може да учредява допълнителни отличия.

§6. Списъкът с почетните граждани на град Пловдив се публикува на официалната страница на Община Пловдив с описание на заслугите им.

§7. След вземане на решението на удостоения се изпраща копие от решението за удостояване и официална покана за деня, часа и мястото на провеждане на ритуала за връчване на отличието.

§8. При изгубване или унищожаване на документа за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Пловдив”, по независещи от удостоения причини се издава дубликат, след подадена писмена молба до Председателя на Пловдивски общински съвет.

§9. Кметът на Община Пловдив отправя покани до Почетните граждани за организираните от Общината тържества, поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, а при важни обществени обсъждания ги уведомява и изслушва становищата им.

§10. За неуредените с настоящия Правилник въпроси Пловдивският общински съвет приема отделни решения.

§11. Предложения за промяна на този Правилник или за приемане на нов могат да правят както ППГОС, така и всички общински съветници.

§12. Настоящият Правилник се приема на основание член 21, ал. 1, т. 22 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и отменя Правилника за отличията и почетните звания на град Пловдив, приет с Решение № 156 от 23. 04. 2009 г. на Общински съвет Пловдив.

§13. Правилникът влиза в сила от деня на неговото приемане на заседание на Общинския съвет.

§14. Изпълнението на този Правилник се възлага на Председателят на Пловдивски общински съвет и на Кметът на Община Пловдив.


Свързани:

Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconСтату т за удостояване с почетни звания и отличия на община аврен
Чл Почетните звания в община Аврен са: “Почетен гражданин на Аврен” и Почетен знак “За заслуги към Аврен” – златен и сребърен, Награда...
Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconОбщи положения
Чл Тази наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията...
Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconКамаранаархитектитевбългари я
Чл. Този Правилник урежда материята относно почетните отличия и звания на Камарата на архитектите в България, както и условията и...
Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconНаредб а
Чл Тази Наредба урежда вида и съдържанието на символите, почетните знаци и звания на град Своге, както и условията, критериите и...
Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconРешени я
Статут на почетните отличия, звания и знаци на Великотърновския университет “Св св. Кирил и Методий”
Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconРешение по чл. 6 ал. 1 от Правилника за символите и почетните отличия на община Бойчиновци, относно определяне цвета на знамето. Решение №281
Докладна, относно приемане Правилник за символите и почетните отличия на община Бойчиновци
Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconНаредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1
Чл Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, условията и критериите за присъждане на символите, празниците,...
Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconНаредб а за символиката и почетните граждани на град бяла
Чл (1) Този акт урежда вида, съдържанието, начина на използване и реда по връчване на символите на град Бяла в тържествени случаи...
Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconНаредба за символите, почетните знаци и звания на община нова загора
Чл. Настоящата наредба урежда материята относно символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, както и условията и критериите...
Проект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване iconПравилник за реда за присъждане на награда "димитър кудоглу" в областта на социалната сфера на град Пловдив Глава първа общи положения чл. 1
Чл. Правилникът урежда дейностите по учредяване, кандидатстване и връчване на Награда „ Димитър Кудоглу” на Община Пловдив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом