Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г
ИмеДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер28.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-pavlikeni.org/CMS_ADM/images_content/izp.d 2-2010.dok.doc
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД ГР. ПАВЛИКЕНИ


ОБЯВЛЕНИЕ

по изп. дело № 2/2010 г.


Подписаният Кирил Гализов, държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Павликени, обявявам на интересуващите се, че от 21.09.2010 г. до 17 часа на 21.10.2010 г. ще се проведе в канцеларията на Районен съд-Павликени първа публична продан на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Димча, общ. Павликени, собственост на Володя Тончев Василев от с. Димча, за удовлетворяване вземането на Йордан Володиев Тончев от гр. Сухиндол, по изп. дело № 2/2010 г., по описа на СИС при Районен съд- Павликени, а именно:

1/3 ид. част от нива в местността „ 37 Ени Елер „, цялата с площ от 4, 611 дка., трета категория, съставляващ имот № 042003, при граници и съседи : имот № 042013 на Ваня Стефанова Митева, имот № 042002 на „ БГ АГРОПРОЕКТ „ ЕООД, имот № 000059 Полски път, имот № 042004 на Ганка Стефанова Колева, при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването- 461,10 лв./ четиристотин шестдесет и един лв., 10 ст./.

1/3 ид. част от нива в местността „ 142 Шумака „, цялата с площ от 7,799 дка., втора категория, съставляващ имот № 057007, при граници и съседи : имот № 000242 Полски път, имот № 000232 Полски път, имот № 057012 на Димитър Борисов Мирчев, имот № 057005 на Димитър Славев Германов, имот № 057006 на Димитър Киров Вълев, при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването- 818,89 лв./ осемстотин и осемнадесет лв., 89 ст./.

1/3 ид. част от нива в местността „ 78 Махлянско Рос. З„, цялата с площ от 2, 499 дка., трета категория, съставляващ имот № 128011, при граници и съседи : имот № 128012 на Радка Георгиева Боянова, имот № 000117 Полски път, имот № 000116 Полски път, имот № 128009 на Обретин Тодоров Обретинов, имот № 128008 на Дечо Недялков Дечев, при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването- 249,90 лв. / двеста четиридесет и девет лв., 90 ст./.

1/3 ид. част от нива в местността „ 18 Габриката „, цялата с площ от 3,001 дка., трета категория, съставляващ имот № 173003, при граници и съседи : имот № 173001 на Румяна Иванова Стефанова, имот № 173002 на Евгени Стефанов Вачев, имот № 173004 на Димитър Димитров Цанков, имот № 173020 на Борис Стефанов Григоров, имот № 000314 Полски път., при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването- 300,10 лв. / триста лв., 10 ст./.

Тежести върху имотите : възбрана, вписана в Служба по вписванията- Павликени на 14.07.2009 г., том I, под номер 110, по изпълнителното дело.

Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Павликени всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 16,30 ч., за да прегледат книжата по проданта.

Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това във времето за ОГЛЕД: всеки петък от 10,00 ч. до 17,00 ч.

За участие в наддаването се внася задатък 10% върху началната цена, съгл. чл. 489, ал.1 от ГПК, по сметка на Районен съд-Павликени, при банкаУНИКРЕДИТ БУЛБАНК „ АД, клон Павликени, IBAN : BG84UNCR96603316321110, BIC КОД : UNCRBGSF, по изп. д. № 2/2010 г..

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи няколко наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно и се внася отделен задатък. Нямат право да вземат участие в наддаването лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд- Павликени и се завеждат във входящия регистър /чл. 489 от ГПК/.

Отварянето на предложенията и обявяването на купувач ще се извърши на 22.10.2010 г. в 9.00 ч., в сградата на Районен съд- Павликени, в присъствието на явилите се наддавачи, от държавен съдебен изпълнител, за което се съставя протокол /чл. 492, ал.1 ГПК/.

При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък /чл. 492, ал.2 от ГПК/. Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.


гр. Павликени Държавен съдебен изпълнител :

/ Кирил Гализов /

Свързани:

Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени ул. „ В. Петлешков „ №1 А, тел. 0610/53371 обявление по изп дело №7/2007 г
Ивайло Албертов Евтимов, с адрес : с. Върбовка, общ. Павликени, за удовлетворяване на вземането на Държавен фонд „ Земеделие „, чрез...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени гр. Павликени
Павликени, ул. „ Братя Миладинови „ №12, собственост на Румяна Недялкова Обрешкова от гр. Павликени, за удовлетворяване вземането...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд –павликени
Павликени, първа публична продан на следния недвижим имот, собственост на ок „ Вишовград „ със седалище и адрес на управление : с....
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд -павликени
Коста Перков Иванов и Миланка Димитрова Иванова, от гр. Бяла Черква, за удовлетворяване на вземането на „ Юробанк и еф Джи България...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconДържавен съдебен изпълнител
Бутово, общ. Павликени, собственост на Елена Димитрова Николова от с. Бутово, за удовлетворяване вземането на „ Юробанк и еф Джи...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconИ за да се произнесе взе предвид следното
И. И. мл юрисконсулт при Териториална дирекция "Д. р. ", гр. С. ул. А." №, срещу Постановление от 14. 05. 2009 г на държавен съдебен...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconДо държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Бяла слатина
Представям и моля да приемете вносна бележка за сумата от лева, представляваща 30% от размера на целия дълг по горепосоченото изп...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconОкръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на законния представител на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното постановление, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Велико Търново – постановление за образуване на изп дело №13/2011 г и покана за доброволно...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconОкръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Г. против действия на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Г. (командирован от Районен съд – Дряново) – отказ да се изпълни...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г iconОбявление по изпълнително дело 160/2010г
Днес 04. 07. 2011г подписаният Велин Енев държавен съдебен изпълнител,при Карловски районен съд обявявам на интересуващите се,че...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом