Договор за съвместна дейност и сътрудничество
ИмеДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер64.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/договор - ХТМУ_798f5c3b75b44a46a4c4bda85c7dfdb2.doc

ДОГОВОР


ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО


Днес, 05.12.2007 год., на основание на чл.7 и чл.8 от Устава на Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ между:


Българска асоциация на металургичната индустрия, представлявана от Председателя на Управителния съвет г-н Антон Петров и изпълнителен директор г-жа Политими Паунова, наричана за краткост Асоциацията, от една страна и

Химикотехнологичен и металургичен университет, представляван от Ректора доц. д-р Борис Стефанов и Декан на Факултета по металургия и материалознание доц. д-р Иван Груев, наричан за краткост Университета и/или Факултета, от друга страна се сключи настоящия договор за следното:


І. Предмет на договора


Чл. 1. Управителният съвет на Асоциацията присъжда на Университета, респективно на Факултета статут на асоцииран свой член.


Чл. 2. Университетът приема Устава на Асоциацията, заложените в него цели и средства за тяхното постигане.


Чл. 3. Двете страни се съгласяват, в съответствие с извършваните от тях дейности, да си сътрудничат и да работят съвместно за постигането на следните цели :


(1) Координация и съгласуваност за определяне на броя и специалностите при подготовката на кадри за нуждите на фирми от металургичната индустрия – членове на Асоциацията.

(2) Повишаване на ефективността при теоретичната и практическа подготовка на обучаваните студенти по различните образователни програми / за степен „бакалавър” и „магистър”/.

(3) Привличане и мотивиране на млади хора, включително и от професионалните средни училища за продължаване на обучението в ХТМУ и Факултета по металургия и материалознание.


(4) Създаване на интерес и мотивация в студентите за професионална реализация в предприятията на металургичната индустрия.

(5) Създаване на условия за устойчиво конкурентно развитие на металургичната индустрия и нейния кадрови потенциал.


ІІ. Права и задължения на страните


Чл. 4. За Асоциацията и фирмите-нейни членове:


  1. Да прогнозират и ежегодно представят данни за потребностите на фирмите-членове на Асоциацията от кадри с висше образование, обучавани от ХТМУ/ ФММ , в т.ч. по специалности и форми на обучение.

(2) Да създават условия и организация за приемане на студенти за практическо обучение и провеждане на преддипломни стажове по предварително съгласувани с всяка фирма графици и програми. При възможност, фирмите да осигуряват заплащане на някои от стажовете, чрез назначаване на студенти на конкретна длъжност по срочен трудов договор.

(3) Да информират за задачи и проблеми на фирмите от металургичния сектор, с оглед получаване на квалифицирана научно-техническа и образователна помощ и съдействие при тяхното решаване.

(4) Да съдейства чрез различни форми и схеми за повишаване на качеството на провежданото обучение, в съответствие с изискванията и възможностите на фирмите и общите интереси.

(5) Да подготвят и изпращат предложения за разработване на курсови и дипломни работи по теми, представени от фирмите и изпълнявани под съвместното ръководство на двете страни.

(6) Представители на фирмите и на Асоциацията да участват при обсъждането и приемането на учебните планове и програми и тяхното привеждане в съответствие с практическите потребности. Да се предвижда

изнасяне на лекции от специалисти на фирмите по тематиката на специализираните дисциплини.

(7) По решение на Управителния съвет на Асоциацията или на ръководствата на отделни фирми да се предоставят предметни или парични награди на изявени в учебната дейност студенти, имащи отношение към металургичната индустрия.

(8) В Държавните изпитни комисии да участват водещи специалисти от различни производствени дейности и компании, които имат отношение по разработвания проект или дипломна работа.

(9) На основата на професионалния интерес и при пряко договаряне между заинтересованите страни да се предвидят възможности за популяризиране на научните и приложни разработки на преподаватели и студенти чрез съответни публикации във фирмените периодични печатни издания.

(10) В WEB-страницата на БАМИ да се публикуват важни информационни материали на ХТМУ/ФММ, свързани с приема и обучението на кадри за металургичната индустрия.


Чл.5. За Университета и Факултета:


(1) Да организира обучение на висши инженерни кадри със степен „бакалавър” и „магистър” освен по общи, така и по допълнителни индивидуални програми по заявки от фирмите на Асоциацията, съответстващи на техните потребности от кадри.

(2). Учебните планове по теория и производствена практика да бъдат съобразени с потребностите и възможностите за участие на металургичните фирми и да осигуряват ефективни форми на обучение.

(3) При заявена потребност да организира и провежда обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация на персонала на фирмите, включително и на тяхна територия, с и без откъсване от производството, на базата на предварително сключени договори между съответните страни.

(4) Да увеличи броя на курсовите и дипломни работи по предложени от фирмите теми, разработвани със съвместното участие и под ръководство на представители от двете страни.

(5) Да кани за участие в изпитните комисии представители на фирмите, имащи отношение към представената тема и разработка.

(6) При заявена от фирмите потребност да предоставя консултантска помощ за решаване на проблеми от технологичен, организационен или екологичен характер.

(7) Чрез различни форми на обучение да създава интерес, да консултира и мотивира студентите за професионална реализация в предприятията от металургичната индустрия.

(8) Дипломните работи и задължителните практики да се провеждат в срокове, позволяващи реално участие на студентите в производствената дейност на фирмите и техните проектни разработки.

(9) Да подготвя и представя на Асоциацията и на металургичните фирми списък с изявени студенти в учебната дейност или в провеждани практически обучения по време на техните стажове, за което предлагат да бъдат материално или парично наградени.

(10) Да осъществява взаимодействие и връзка със средните професионални училища и да работи съвместно с Асоциацията за създаване на условия и предпоставки за професионална приемственост в обучението на кадри за нуждите на металургичната индустрия.


ІІІ. Средства за постигане на целите - устойчиво и

конкурентно развитие на металургичната индустрия и

задоволяване на потребностите от квалифицирани кадри


Чл.6. За реализацията на поставените цели двете страни приемат:


(1) Да подготвят и подписват допълнителни споразумения по всички конкретни теми и задачи, определящи задълженията и обхвата на фирмите, участващи в тяхното изпълнение.

(2) Да създават специализирани екипи, които да разработват и представят подходящи съвместни проекти за финансиране от фондове на Европейския съюз в сферата на науката, образованието и обучението.

(3) Да организират и провеждат съвместни мероприятия с научен и производствен характер по актуални проблеми и теми, които подпомагат фирмите в тяхната дейност, насърчават конкурентното им и устойчиво развитие.

(4) Представители на Университета / Факултета да се канят за участие в анализи и разработки на Асоциацията за състоянието на металургичната индустрия и програми за нейното развитие.

(5) Да обменят информация и подготвят общи становища по проекти на закони и нормативни актове, имащи отношение към металургичната индустрия и свързани с тяхната компетентност и област на действие.

(6) С всички свои действия и прояви да работят за изграждане на благоприятен публичен образ на бранш „металургия” и на професията „металург”.


ІV. Общи положения


Чл.7. Страните приемат да изпълняват коректно и отговорно поетите ангажименти по настоящия договор, за да постигнат позитивни за тях резултати.


Чл.8. Страните се задължават да използват предоставената им информация единствено за целите, за които им е била предоставена и да не я разпространяват или ползват по други поводи, без предварителното съгласие на съответната страна.


Чл.9. Всички допълнителни споразумения, анекси или изменения към настоящия договор са валидни, ако са изготвени в писмен вид и са подписани от официално представляващите ги лица или от упълномощени техни представители.


Чл.10. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или с едномесечно предизвестие на всяка една от тях.


Чл.11. Асоциираното членство на Университета, респективно на Факултета може да бъде прекратено и по общите условия, предвидени в чл.11 и чл.12 от Устава на Асоциацията.


Чл.12. Възникнали впоследствие и неуредени от този договор въпроси се уреждат чрез подписване на анекси към него или по установения в страната законодателен ред.


Настоящият договор се подготви в два еднакви екземпляра, по един за всяка страна и влиза в сила от датата на неговото подписване.


ПОДПИСАЛИ:


Доц. д-р Иван Груев Политими Паунова

Декан на ФММ Изпълнителен директор БАМИ


Доц. д-р Борис Стефанов Антон Петров

Ректор на ХТМУ Председател на УС на БАМИ


Свързани:

Договор за съвместна дейност и сътрудничество iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Договор за съвместна дейност и сътрудничество iconСпоразумение за сътрудничество и съвместна дейност между комисията за защита на потребителите и асоциацията на рекламните агенции
На потребителите (кзп), представлявана от г-н Дамян Лазаров – председател от една страна и Асоциацията на рекламните агенции – България...
Договор за съвместна дейност и сътрудничество iconДоговор за съвместна дейност
Анекси и отделни приложения, представляващ неразделни части от настоящия договор и изготвени в два еднообразни екземпляра
Договор за съвместна дейност и сътрудничество iconПроекто договор за съвместна дейност
Софья Волxонская,, адрес на постоянно местожителство: Русия, Екатеринбург,номер на международен паспорт: 636577554,дата на раждане...
Договор за съвместна дейност и сътрудничество iconПроекто договор за съвместна дейност
Софья Волxонская,, адрес на постоянно местожителство: Русия, Екатеринбург,номер на международен паспорт: 636577554,дата на раждане...
Договор за съвместна дейност и сътрудничество iconАнекс №2 Методика за сключване на застраховки на членовете на киип пловдив при преференциални условия съгласно Рамков Договор с кзц булстар
Настоящият Анекс №2 представлява методиката за сключване на застраховки от членовете на киип пловдив съгласно договореностите на...
Договор за съвместна дейност и сътрудничество icon„Изучение атмосферных выпаддения тяжелых металлов и токсичных элементов с помощью метода мхов-биомониторов с использавянием ядерно-физических методов анализаа гис-технологии", Договор 602, 2007г., съвместна тема с оияи дубна, 06-4-1036-2005/2007, „Нейтронная физика – фундаментальные и прикладные исс
Гис-технологии”, Договор 602, 2007г., съвместна тема с оияи дубна, 06-4-1036-2005/2007, „Нейтронная физика – фундаментальные и прикладные...
Договор за съвместна дейност и сътрудничество iconСъвместна политическа декларация за създаване на съвет за сътрудничество на високо равнище между република българия и румъния
Министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов и министър-председателят на Румъния г-н Емил Бок, при приключване...
Договор за съвместна дейност и сътрудничество iconСъвместна дейност с класа
...
Договор за съвместна дейност и сътрудничество iconОтчет за проведено емпирично трудово-психологическо
Договор за подготовка реализация на проучвания, изследвания и анализи по Дейност I по Договор 08-23-95C/27. 08. 2008. по Проект на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом