Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер98.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blgmun.com/files/Stroitelstvo/Protokoli_OS_UT/Protokoli_2012/Protokol_38-2012.doc

ПРОТОКОЛ № 38 от 03.10.2012г.П Р О Т О К О Л

№ 38Днес, 03.10.2012 г., в изпълнение на Заповед № 1348 / 15.11.2011 г. на Кмета на Oбщина Благоевград, Заповед № 1478 / 28.12.2011 г. на Кмета на Община Благоевград, Заповед № 252 / 15.03.2012 г. на Кмета на Община Благоевград и Заповед № 288 / 02.04.2012 г. на Кмета на Община Благоевград се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Благоевград в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Васил Тинчев – Главен архитект на Община Благоевград и

ЧЛЕНОВЕ:

1. арх. Виолета Спасова – Началник – отдел "Архитектура и проектиране"

2. инж. Стилияна Ерделска – Началник – сектор "Архитектурно – строителен контрол" при Община Благоевград

3. инж. Лилия Димитрова – Главен експерт "Общинска собственост" при дирекция "Управление на собствеността и регулация" при Община Благоевград

4. инж. Радой Хаджиев – Главен експерт "Кадастър, регулация и земеразделяне" при Община Благоевград

5. Мартин Лалев – Старши юрисконсулт на Община Благоевград

6. инж. Мая Спасова – Главен експерт "Инвестиционен контрол В и К"

7. инж. Даниела Павлова – Електроинженер

8. инж. Пламен Бегъмов – Представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия – гр. Благоевград


1.обект: Молба с вх. № 0108 – А – 155 / 21.09.2012 г. от Мария Петрова Тасева и Иван Михайлов Тасев за одобряване на инвестиционен проект за обект: “преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.416.1.15” от “кафе” в “магазин за промишлени стоки” в имот с идентификатор 04279.613.416 в кв. 272 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград.

Докладва: Петър Калпачки

Р Е Ш Е Н И Е № 1

На основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията, приема да се одобри инвестиционен проект за обект: “преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.416.1.15” от “кафе” в “магазин за промишлени стоки” в имот с идентификатор 04279.613.416 в кв. 272 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград.


2.обект: Молба с вх. № 0108 – А – 151 / 14.09.2012 г. от Борислав Павлов Новоселски и др. за одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 154 от ЗУТ за обект: “жилищна сграда” в УПИ IV, имот с идентификатор 04279.614.175, кв. 103 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград.

Докладва: Петър Калпачки

Р Е Ш Е Н И Е № 2

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри инвестиционен проект по реда на чл. 154 от ЗУТ за обект: “жилищна сграда” в УПИ IV, имот с идентификатор 04279.614.175, кв. 103 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград, тъй като не са посочени със сигнатура измененията на чертежа и липсва разрез.


3.обект: Заявление с вх. № 0107 – 31 / 13.03.2012 г. от Владимир Крумов Ангелов, Борислав Крумов Ангелов и Любен Владов Петров за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.36.29 в местността “Река Бистрица – Ш.107” по кадастралната карта на гр. Благоевград от “нива” за “автосервиз, офиси, магазин и автомивка”.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 3

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.36.29 в местността “Река Бистрица – Ш.107” по кадастралната карта на гр. Благоевград от “нива” за “автосервиз, офиси, магазин и автомивка”, тъй като внесеният план не съответства на заповедта на Кмета на Община Благоевград за допускане.


4.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 42 / 25.04.2012 г. от Румяна Славчева Григорова за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.26.9 в местността “Стара гара – Ш.14” по кадастрална карта на гр. Благоевград – от нива за спортна площадка и жилищно строителство, утвърдена площадка за проектиране с Решение № ОД – 10, т. 5 от 22.11.2011г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 4

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията, приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.26.9 в местността “Стара гара – Ш.14” по кадастрална карта на гр. Благоевград – от нива за спортна площадка и жилищно строителство, утвърдена площадка за проектиране с Решение № ОД – 10, т. 5 от 22.11.2011г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ, след отстраняване на следната забележка :

1. Да се спазят изискванията на Наредба № 8 за обем, съдържание и графично оформяне на ПУП за цветово оформяне на ПУП.


5.обект: Заявление с вх. № 0107 – 50 / 11.05.2012 г. от ЕТ “МЕГА – Д – ТРЕНДАФИЛА ОРАКОВА – ГЕОРГИ ОРАКОВ” за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.28.113 в местността “Карамихайлов бунар – Ш.44” по кадастралната карта на гр. Благоевград – за ниско свободно застрояване за офис с магазин и кафе, автосервиз, автомивка, каломаслоловител, кладенец за промишлена вода и ново ниско свободно застрояване за център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и бояджийски услуги.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 5

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията, приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.28.113 в местността “Карамихайлов бунар – Ш.44” по кадастралната карта на гр. Благоевград – за ниско свободно застрояване за офис с магазин и кафе, автосервиз, автомивка, каломаслоловител, кладенец за промишлена вода и ново ниско свободно застрояване за център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и бояджийски услуги, след отстраняване на следната забележка:

1. Да се спазят изискванията на Наредба № 8 за обем, съдържание и графично оформяне на ПУП за цветово оформяне на ПУП.


6.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 59 / 06.06.2012 г. от “ЛИДЛ България ЕООД ЕНД КО” КД, пълномощник на “ВИМ – Х” ООД, с управител Нгуен Ван Хоай за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за улична регулация /ПУР/ от клон на кръгово кръстовище при ЗМК за нова улична комуникация, преминаваща през имот с идентификатор 04279.621.79 (общински) като продължение в западна посока за осигуряване достъп до имот с идентификатор 04279.621.80, изменение плана за регулация /ПР/ на УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 в кв. 1 по плана на Промишлена зона (IX – ти и X – ти микрорайон), гр. Благоевград и план за застрояване /ПЗ/ за УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 – за ново средно свободно застрояване за търговски комплекс, супермаркет, паркинг и трафопост.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 6

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията, приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за улична регулация /ПУР/ от клон на кръгово кръстовище при ЗМК за нова улична комуникация, преминаваща през имот с идентификатор 04279.621.79 (общински) като продължение в западна посока за осигуряване достъп до имот с идентификатор 04279.621.80, изменение плана за регулация /ПР/ на УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 в кв. 1 по плана на Промишлена зона (IX – ти и X – ти микрорайон), гр. Благоевград и план за застрояване /ПЗ/ за УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 – за ново средно свободно застрояване за търговски комплекс, супермаркет, паркинг и трафопост, след съгласие от Общински съвет – гр. Благоевград за одобряване на ПУП.


7.обект: Заявление с вх. № 0107 – 60 / 07.06.2012 г. от Борис Смиленов Милушев и Виктор Александров Милушев за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ –изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ XXIV, имот с идентификатор 04279.604.369 в кв. 83 по плана на V – ти микрорайон, гр. Благоевград – промяна предназначението на УПИ XXIV от “за хотел, заведение за обществено хранене и озеленяване” за “жилищно строителство, офиси, заведение за обществено хранене и озеленяване”, изменение характера на одобреното застрояване от ниско в средно и ново средно свободно застрояване за жилища, офиси и заведение за обществено хранене.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 7

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ XXIV, имот с идентификатор 04279.604.369 в кв. 83 по плана на V – ти микрорайон, гр. Благоевград – промяна предназначението на УПИ XXIV от “за хотел, заведение за обществено хранене и озеленяване” за “жилищно строителство, офиси, заведение за обществено хранене и озеленяване”, изменение характера на одобреното застрояване от ниско в средно и ново средно свободно застрояване за жилища, офиси и заведение за обществено хранене, тъй като не са отстранени забележките от Решение № 11 по Протокол № 36 от 19.09.2012 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията.


8.обект: Заявление с вх. № 0107 – 88 / 18.09.2012 г. от “Стройрайон 2006” ООД за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I 4377, имоти с идентификатори 04279.620.40 и 04279.620.41 в кв. 6 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 8

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I 4377, имоти с идентификатори 04279.620.40 и 04279.620.41 в кв. 6 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, поради следните забележки:

  1. Подробния устройствен план не е изработен върху одобрена кадастрална карта.

  2. Планът е изработен в М 1:1000, а е необходимо да е в М 1:500, в съответствие с одобрения план.

  3. Предлага се изменение на улична регулация и алея покрай р. Бистрица, без това да е допуснато със заповед на Кмета на Община Благоевград и без да има съгласие от Общински съвет – гр. Благоевград.9.обект: Заявление с вх. № 0107 – 89 / 21.09.2012 г. От Асен Константинов Димитров за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.304.584 в местност “Баларбаши” по кадастрална карта на гр. Благоевград – от земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ за жилищно строителство.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 9

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.304.584 в местност “Баларбаши” по кадастрална карта на гр. Благоевград – от земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ за жилищно строителство, тъй като устройствените показатели не са в съответствие с одобрения Общ устройствен план на Община Благоевград.


10.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 90 / 25.09.2012 г. от Мирослав Валериев Кюпов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот № 038043 в местността “С. Марулево”, землището на с. Еленово, общ. Благоевград от “нива” за “жилищно строителство”.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 10

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот № 038043 в местността “С. Марулево”, землището на с. Еленово, общ. Благоевград от “нива” за “жилищно строителство”.


11.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 91 / 26.09.2012 г. от Бойка Асенова Савева, Илия Димитров Николов, Златка Китанова Петрова и Иван Асенов Иванов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имоти с пл. № 122 и пл. № 123 в кв. 14 по плана на с. Мощанец, общ. Благоевград.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 11

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имоти с пл. № 122 и пл. № 123 в кв. 14 по плана на с. Мощанец, общ. Благоевград, тъй като :

  1. Необходимо е да се представят част “ПР” и част “ПЗ” на отделни чертежи, в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за обем, съдържание и графично оформяне на ПУП.

  2. Изработения план не отговаря на заповедта на Кмета на Община Благоевград за допускане изработване, по отношение основанията.


12.обект: Заявление с вх. № 0107 – 92 / 27.09.2012 г. от Мартин Красимиров Иванов и Милен Красимиров Иванов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за имоти с идентификатори 04279.13.27 и 04279.13.28 в местността “Проевски чифлик – Ш.21” по кадастралната карта на гр. Благоевград, образувани от имот с идентификатор 04279.13.2, с предназначение за жилищно застрояване.

Докладва: Ивана Янева

Р Е Ш Е Н И Е № 12

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за имоти с идентификатори 04279.13.27 и 04279.13.28 в местността “Проевски чифлик – Ш.21” по кадастралната карта на гр. Благоевград, образувани от имот с идентификатор 04279.13.2, с предназначение за жилищно застрояване, след отстраняване на следната забележка :

1. Да се спазят изискванията на Наредба № 8 за обем, съдържание и графично оформяне на ПУП за цветово оформяне на ПУП.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………. /арх. Васил Тинчев/

ЧЛЕНОВЕ:

1…………………/арх. Виолета Спасова/

2……………….../инж. Стилияна Ерделска/


3……………….../инж. Лилия Димитрова/


4………………../ инж. Радой Хаджиев/


5………………. /Мартин Лалев/


6………………. /инж. Мая Спасова/


7………………. / инж.Даниела Павлова /


8………………. /инж. Пламен Бегъмов /


Изготвил:

Ивана Янева

Старши експерт "Юрист"

в отдел “Архитектура и проектиране”
Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом