Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
ИмеНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
страница9/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345050.rtf
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Сътрудниците в малкия и средния бизнес притежават опит в практическата реализация на технически и стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, в сключване на сделки. Те работят с нови технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи.

Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Това прави специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, особено търсени и предпочитани днес. Средствата, които се отпускат за подпомагане на бизнеса от различни европейски фондове и банки, основно целят подпомагането на малкия и средния бизнес в България, което отново потвърждава нуждите от подготовката на този тип специалисти.

2.3. Възможности за професионална реализация

Придобилите професионална квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" - втора степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на длъжностите (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006г.) от единични групи: 3432 Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти, 3431 Административни секретари и приравнени на тях, 4121 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи, 4122 Персонал, водещ статистически и финансови документи, 4132 Персонал, водещ документи за производствени материали; на длъжностите 4131 2006 Измерител, горивни и строителни материали, 4131 2007 Кантарджия, 4131 2008 Контрольор, запаси, 4131 2009 Магазинер, 4131 2018 Склададжия, 4131 2019 Снабдител, доставчик, 4131 2020 Спедиционен посредник и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

След придобиване на втора степен на професионална квалификация обучаваният по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" може да продължи обучението си по друга професия от професионална област "Стопанско управление и администрация", като част от обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия, се зачита.

3. Цели на обучението

3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- Познава и прилага основните правила за безопасна работа; работи с офис и производствено оборудване съгласно правилата за безопасна работа; не замърсява с работата си околната среда;

- Познава стопанското устройство на страната, основните икономически отношения, процеси и явления;

- Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

- Осъзнава своята роля във фирмената дейност и необходимостта от повишаване на квалификацията си;

- Умее да осъществява комуникации с колеги на различни нива и с клиенти на фирмата на български и чуждестранен език;

- Участва при разпределяне на задачи между членовете на екипа, търси и оказва съдействие; отнася се отговорно към поставените задачи;

- Умее да попълва бланки, да изготвя молба и CV на български и чужд език;

- Умее да търси и съхранява информация с персонален компютър, създава документ, обработва текст, таблица и графика, ползва електронна поща и интернет.

3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Стопанско управление и администрация"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;

- познава и прилага изискванията на нормативни актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;

- разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата му дейност;

- оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания и придобитата втора степен на професионална квалификация.

3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" задължителна професионална подготовка.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- Познава правната рамка за развитие на малкия и средния бизнес в България;

- Познава различни комуникационни схеми във фирмения мениджмънт;

- Умее да работи с картотеки, дневници и документи;

- Познава основните елементи на маркетинговата политика на фирмата;

- Умее да прилага основни методи за проучване на пазара;

- Познава основни видове реклама и различни средства за осъществяване на реклама;

- Умее да изработва елементарни рекламни материали с компютърен софтуер (дипляни, листовки) и компютърна презентация;

- Умее да изготвя различни стопански писма (заявка, оферта, рекламация и др.); документи за складиране и експедиране на продукция;

- Познава различни канали за дистрибуция на стоки и услуги;

- Умее да организира различни видове работни срещи и съвещания и да подготвя документи, свързани с тях (дневен ред, протоколи, помощни материали);

- Познава основните механизми на счетоводната отчетност;

- Умее да попълва първични счетоводни документи;

- Умее да изработва опростен бюджет на малко предприятие (разпределяне на финансовите ресурси по приоритети).

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес".

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Съдържанието на обучението по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението*Професионални

Тематичникомпетенции

области*

1

2

3

Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

1.

Познава и прилага основ-

Правила и инструк-ните правила за безопасна

ции за безопаснаработа; работи с офис и

работа;производствено оборудва-

Противопожарнане съгласно правилата за

охрана;безопасна работа; не за-

Екологична култура;мърсява с работата си

Долекарска помощ;околната среда.

Вредности и профе-

сионални заболя-

вания.

2.

Познава стопанското

Основни въпроси наустройство на страната,

икономическатаосновните икономически

система;отношения, процеси и

Теория за търсенетоявления.

и предлагането;

Организация на

бизнеса;

Икономически

цикъл;

Заетост

и безработица;

Инфлация;

Икономически

растеж.

3.

Познава правата и задъл-

Трудовоправно зако-женията си като участник

нодателство;в трудовия процес съглас-

Трудовоправни отно-но Кодекса на труда, раз-

шения в производ-бира договорните отно-

ственото звеношения между работодател

(предприятието);и работник.

Нормиране на труда;

Заплащане на труда;

Длъжностна

характеристика;

Структура на

фирмата.

4.

Осъзнава собствената си

Организация нароля във фирмената дей-

трудовия процес;ност и необходимостта

Психологическаот повишаване на квали-

структура на трудо-фикацията си.

вата дейност;

Потребности и спо-

собности на личност-

та за саморазвитие.

5.

Умее да осъществява

Видове общуване;комуникации с колеги на

Вербални и невер-различни нива и с клиен-

бални комуникации;ти на фирмата на българ-

Принципи на биз-ски и чуждестранен език.

нес комуникациите;

Направления на

комуникациите;

Бариери в комуни-

кациите и тяхното

преодоляване;

Правила за водене

на бизнес кореспон-

денция.

6.

Участва при разпределя-

Организация нане на задачи между чле-

трудовия процес;новете на екипа, търси и

Групова динамика;оказва съдействие; отна-

Мотивация ися се отговорно към по-

контрол.ставените задачи.7.

Умее да попълва бланки,

Бизнес кореспон-изготвя молба и CV на

денция - цел, задачи;български и чужд език.

Правила за водене

на бизнес кореспон-

денция;

Създаване на доку-

менти от общ харак-

тер съгласно БДС и

международните

стандарти.

8.

Умее да търси и съхраня-

Конфигурация нава информация с персо-

компютъра;нален компютър, създа-

Устройства за въ-ва документ, обработва

веждане и съхраня-текст, таблица и графи-

ване на данни;ка, ползва електронна

Намиране и съхраня-поща и интернет.

ване на информация;

Работа с програмни

продукти за създава-

не на документи;

Работа със специ-

фични програмни

продукти.

Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното

направление

1.

Познава структурата и

Икономика наорганизацията на пред-

предприятието.приятието, правомощия-

Организационната на длъжностните лица,

структура.фирмената култура.

Фирмена култура.

2.

Познава и прилага изиск-

Основи на правото.ванията на нормативните

Статистическадокументи при изпълнение

обработка нана задълженията си, спаз-

информацията.ва правилата за обработ-

ване, сортиране и съхра-

няване на информацията.3.

Разбира задълженията и

Трудово право;отговорностите, които

Икономика наноси като участник в тру-

труда;довия процес, организи-

Решаване нара ефективно работното

проблеми;си време и работното си

Мениджмънт намясто, планира и органи-

времето.зира изпълнението на те-

кущите си задачи, решава

възникнали проблеми,


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом