Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
ИмеНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
страница2/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345050.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Специалност 3450501 "Малък и среден бизнес"- втора степен на професионална квалификация

1. Координира

Технически средства:

- фирмена култура;

- работа в екип;

- умения за

информационния

- компютри;

- човешки ресурси;

- инструктиране

вземане на

поток между

- периферни

- психология и етика;

на персонала;

решения;

ръководството и

устройства (принтер,

- Българските държавни

- координиране на

- интелектуални

персонала.

скенер);

стандарти (БДС) в

връзките между

способности;- копирна техника;

областта на деловата

отделните звена;

- концентрация на- пишеща машина;

кореспонденция и

- вземане на

вниманието;- машини за

документооборота;

решение;

- памет;ламиниране; машини

- йерархична структура на

- изработване на

- съобразителност;за унищожаване на

фирмата и нива на

план-графици;

- умения задокументи и др.;

съподчиненост на

- извършване на

правилно устно и- специализирана

персонала;

оперативна

писменотехника за контрол на

- трудово право;

административна

изразяване;персонала;

- бизнес комуникации;

дейност;

- готовност за- средства за

- системи за архивиране;

- работа с офис

работа в екип;комуникация

- текстообработващи

техника-

--телефон, факс,

програми;

компютър,

дисциплинираност;Интернет, електронна

- програми тип

съобщителна и

- търпение ипоща.

"Електронна таб-

звукозаписваща;

упоритост;Канцеларски

лица";

- работа с

- умение за работаматериали и

- електронна поща;

компютърни

с хора;консумативи:

- възможностите на

мрежи;

- отговорност;- печати;

Интернет;

- работа с

- коректност и такт;- щемпели,

- автоматизирани

картотеки,

- самоконтрол;- хартия;

информационни системи

дневници и

- инициативност;- консумативи за

(управленски,

документи;

- гъвкавост;принтери и копирни

административни и др.);

- работа с

- добри обноски;машини;

- компютърни мрежи и

автоматизирани

- подходящ външен- дискети,

вътрешни системи за

информационни

вид.компакт-дискове и

комуникация.

системи;

инстала-ционни- работа със

дискове;системи за

- контролни карти.вътрешна

Документация:комуникация и

- нормативниконтрол.

документи, касаещи

взаимоотношенията с

персонала (Кодекс на

труда, Кодекс за

социалното

осигуряване, Закон

за задълженията и

договорите и др.);

- правилници (за

вътрешен ред, за

безопасност на труда

и ППО);

- информационни

бюлетини;

- специализирана

научна литература,

свързана с

мениджмънта на

персонала.2. Събира данни и

Технически средства:

- Българските държавни

- извършване на

- умения за

подготвя

- компютри;

стандарти (БДС) в

опе-ративна

вземане на

периодични,

- периферни

областта на деловата

административна

решения;

специални и

устройства (принтер,

кореспонденция и

дейност;

- интелектуални

текущи справки и

скенер);

документооборота;

- работа с офис

способности;

отчети.

- копирна техника;

- йерархична структура на

техника-

- концентрация на- пишеща машина;

фирмата и нива на

компютър,

вниманието;- машини за

съподчиненост на

съобщителна и

- памет;ламиниране, машини

персонала;

звукозаписваща;

- съобразителност;за унищожаване на

- трудово право;

- работа с

- умения задокументи и др.

- бизнес комуникации;

компютърни

правилно устно и- средства за

- системи за архивиране;

мрежи;

писменокомуникация:

- текстообработващи

- работа с

изразяване;телефон, факс,

програми; програми тип

картотеки,

- готовност заИнтернет, електронна

"Електронна таблица";

дневници и

работа в екип;поща.

електронна поща;

документи;

-Канцеларски

възможностите на

- работа с

дисциплинираност;материали и

Интернет; автоматизирани

автоматизирани

- търпение и
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом