Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
ИмеНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
страница13/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345050.rtf
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5Критерий

Показатели

Тежест(%)

1

2

3

4

1.

Изпълнение на

- изработва стопански

50дейности, свър-

документи съобразно

зани с приложе-

изискванията на БДС;

ние на офис

- умее да работи с

техника

картотеки и дневници;- умее да работи съссъвременни средстваза комуникация (факс,електронна поща,интернет, интранет);- умее да изработваелементарни рекламниматериали и компютър-на презентация.2.

Изпълнение на

- умее да попълва пър-

30дейности, свър-

вични счетоводни

зани със стопан-

документи;

ската отчетност

- умее да осчетоводява

на малкото и

стопански операции;

средното пред-

- умее да завежда и

приятие

приключва счетоводнисметки;- умее да работи снормативни документи,свързани със счетовод-ната дейност.3.

Качество на из-

- изпълнява задачата в

15пълнение на из-

поставения срок;

питното задание

- изпълнява задачата всъответствие с пред-варително зададенитеизисквания;- спазва последовател-ността на операциите.4.

Спазва правила-

- употребява правилно

5та за безопасни

предметите и средствата

и здравословни

на труда по безопасен

условия на труд

начин;- разпознава опасниситуации, които бихамогли да възникнат впроцеса на работа,дефинира и спазвапредписания за своевре-менна реакция.Общо

100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Завършено професионално обучение по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" се удостоверява със свидетелство за втора степен на професионална квалификация.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.

Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование и обучение, е определено с Наредба № 4 от 2003 г. на Министерството на образованието и науката.

6. Изисквания към материалната база

6.1. Учебен кабинет - за провеждане на обучението по теория на професията.

6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане:

Учебни маси, столове, учебна дъска, шкафове, технически средства и аудио-визуална техника (шрайбпроектор, екран за прожектиране, компютър).

6.1.2. Учебни помагала:

Информационни табла за онагледяване, учебни видеофилми и програмни продукти.

6.2. Учебна работилница (специализирани кабинети) - за провеждане на обучението по практика на професията.

6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане

Учебната работилница (специализиран кабинет) се оборудва с офис техника и съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалност и в съответствие с предметите и средствата на труда от "Профил на професията". В специализирания кабинет трябва да бъдат осигурени места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.

6.2.2. Учебни помагала:

Предвидената по учебен план учебно-методическа литература; сборници с нормативни документи; национален сметкоплан; специализиран софтуер.

7. Изисквания към обучаващите

Обучение по теория и по практика на професията се провежда от преподаватели, които трябва да са със завършено висше (бакалавър или магистър) икономическо образование със специалност "Стопански мениджмънт", "Стопанско управление", "Икономика, организация и управление на фирмената дейност".

8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване

- Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;

- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом