Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/doc/papka03/Socikon_Rakowski.doc
  1   2   3   4


ДИПЛОМНА РАБОТА


СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


УВОД

Една от най-важните особености на нашето съвремие е изострянето и сложното протичане на глобалните проблеми, които имат взаимнозависим социално-икономически, демографски, природно-ресурсен и екологичен характер, но засягат най-вече отношенията между природата и обществото. Поради това за решаването им са необходими не само обединените усилия на всички държавни, в това число и общини, но и промяна в съвременните нагласи и модели на поведение на правителствата, бизнеса, глупите и индивидите, комбинирана с развитие на науката и приложение на технологията. Необходима е и обща методологична основа, чрез която да се балансират приоритетите в развитието на съвременната цивилизация. Тази необходимост предизвиква появата на концепция за устойчиво развитие, която се превръща в нова парадигма на съвременното обществено развитие.

Тази дипломна работа отразява концепцията и намеренията за действия на общинското ръководство. Изходно начало при разработването и е анализа на фактическото състояние за периода 1997-2000г. На тази основа са разкрити основните тенденции и факторите за устойчивост, влияещи на развитието на общината.

Определени са приоритетните направления на развитие на Община Раковски, както и механизмите на тяхното управление, всестранно ресурсно осигуряване и контрола за изпълнението им.

Целта, която си поставя дипломанта при изготвянето на дипломната работа е да ни разкрие поотделно териториалните фактори за устойчивост на Общината, мобилизиране на общинските сили и рисурси и тяхното по-целенасочено и ефективно използване, за привличане на нови инвестиции в общинската икономика, в т.ч. и чуждестранни, за интегриране на възможностите и усилията на всички нива и звена за нейното стабилизиране и по-нататъчно укрепване.

С оглед изпълнението на посочената цел са поставени следните задачи:

 • да се анализира състоянието на общината като цяло и на селищата в нея, на техните връзки и взаимоотношения, както и тези с основното ядро на областта град Пловдив;

 • да се разкрият тенденциите на устойчиво развитие на факторите, които ги определят. На тази основа да се определят перспективите за успешно развитие на Общината;

 • да се очертаят новите условия и възможности, съобразени с новите реалности – икономически, социални и така нататък;

 • да се създадат условия за хармонизиране на отделните елементи и протичащи процеси в сложния общински механизъм, както във времето, така и в пространството;

 • да се дефинират конкретните задачи, мероприятия и управленски механизми за тяхното изпълнение;

ГЛАВА I ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ И РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ


1. Местоположение на общината в регионалното и областното физическо пространство – стратегически характеритики.

Община Раковски се намира в западният Тракийско-Родопски район, който се формира на територията на Пловдивска област (бившите Пловдивски, Пазарджаишки и Смоляски окръг) под въздействието на редица районообразуващи фактори, решаващо значение от които имат социално-икономическите. Те определят достигнатото равнище на стопанско развитие на територията. Районът на север достига до билото на Стара планина, на запад граничи с Югозападния район (Рила, долината на река Места и рида Дъбраш), на изток с Източния Тракийско-Родопски район (Сърнена гора, Старозагорското поле, Източните Родопи), а на юг границата съвпада с държавната граница с Република Гърция. В тези си граници районът заема територия, възлизаща на 13 585 кв. км (12,3% от територията на страната).

Пловдивска област има важно кръстопътно местоположение, което е играло важна роля в стопанското му развитие през всички исторически времена. В нея се пресичат диагоналния път от Западна Европа за Истанбул с меридионалният път от Свищов – Троян – Карлово – Пловдив – Смолян. От значение са пътните мегистрали, свързващи Югозападна България с Българското черноморско крайбрежие.

Област Пловдив е разположена на територия 5 976 кв. км, което е 5,4% от територията на страната. На територията на областта има 16 общини: Пловдив, Асеновград, Хисаря, Карлово, Марица, “Родопи”, Кричим, Стамболийски, Перущица, Раковски, Садово, Брезово, Калояново, Лъки, Първомай и Съединение, с 215 населени места, 16 от които са градове. Населението на областта е 724 500 души, или 8,8% от населението на Република България.

Територията на Община Раковски (приложения 1,2,3) е разположена североизточно от областния град Пловдив в източната част на Пловдивска област. По-конкретно тя заема източната част на Пазарджишко-Пловдивското поле. Границите й са:

 • север и североизток – Община Брезово, Пловдивска област

 • изток – Община Братя Даскалови, Хасковска област;

 • юг – Община Садово, Пловдивска област;

 • запад, югозапад – Община Марица, Пловдивска област

запад – Община Калояново, Пловдивска област;

В зависимост от разположението на Община Раковски, там е благоприятно отглеждането на почти всички видове култури. Тя притежава благоприяятни почвено-климатични условия, което обуславя развитие както на интензивно земеделие, така и на промишленост.

Важна стратегическа характеристика на Общината е, че тя попада на основната магистрална линия №8 в направление “Запад–изток” – София – Пловдив – Стара Загора – Бургас.

2. Характеристика на природните условия и ресурси – степен на усвоеност и използване.

Територията на Общината има напълно равнинен релеф. Пазарджишко-Пловдиското поле, което представлява западната част на Горнотракийската низина се отличава с еднообразна алувиална почва, покрита в по-голямата си част от финни глинести пясъци.

Според комплексната физикогеографска подялба на България в природогеографско отношение Общината принадлежи към Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, към Тракийско-Тунджанската подобласт на Тракийско-Странджанската област.

В геоморфоложко отношение територията на Община Раковски се намира в преходната геоморфоложка област на страната, по-конкретно в Горнотракийската низина. Разположена е северно от река Марица, като в най-южната си част от речната тераса. Река Стряма, в малък участък, я пресича в западната й част. Характерен за района е равнинният и слабо хълмист релеф със средна надморска височина приблизително 180 метра.

През територията на Общината преминават също река Карадере и десния й приток река Сребра (в горното си течение тя носи имената Златица, Златно дере, Селска река). На последните две реки няма изградени хидроложки станции. Реките дренират подземните води от кватернера, като по време на пълноводие ги подхранват, а при ниски стоежи подземните води подхранват речните. Значително количество от подземните води се дренират и по изкуствен път, чрез изградените водоземни съоражения за водоснабдяване и напояване. Потокът,формиран в кватерния водоносен хоризонт се подхранва изключително от падналите валежи и напояването, а също така и от склоновите води на близките планини. За долен упор на водите от кватернера служат мощни глинесто-ослевролитови отложения с отделни глинесто-песъчливи прослойки. За част от района (урановите находища), където са правени изследвания е установено, че нивото на напорните води, формирани в плиоценките седименти се различава от това на водите в кватерния безнапорен хоризонт, което свидетелства за липсата на връзка между тях.

Общината попада в областта на Пловдивската напоителна система, характеризираща се с добре развита в близкото минало мрежа от напоителни и отводнителни канали, стопанисвани от “Напоителни системи” АД – Пловдив.

Територията на Община Раковски попада в преходно-континенталната климатична област, разположена южно от Стара планина. Тя се отличава със значително по-мека зима и сухо лято. Основна роля в случая има Стара планина, която се явява бариера, преграждаща преминаването на студените континентални въздушни маси на юг. В същото време тя спира и топлите въздушни маси на север. Снежната покривка се задържа средно 30 дни през годината. Понякога при нахлуване на крайностуден арктичен вятър може да наспъпи и намаление на минималните температури. Пролетта започва рано. Температурата на въздуха бързо се повишава и в началото на април средно-денонощната температура най-често е повече от 10оС. Валежите, които падат през този сезон оказват благоприятно влияние за развитие на земеделските култури. През лятото температурите се повишават, а валежите са незначителни (най-голям недостиг на влага земедеските култури изпитват през месеците юли и август), характерни са честите засушавания.

Астрономеските фактори благоприятстват за формирането на климатичен комфорт, при което периода на “ултравиолетовия глад” е сравнително ограничен. Средната продължителност на слънчевото греене е 2264 часа годишно, поради което радиационния бъланс е предимно положителен, а в пряка връзка с него е и термичния режим, за който е изчислена средногодишна температура 12оС. Средната юлска температура е 23.2оС, а януарската 0.4оС. Зимата е мека, а лятото топло, дори горещо.

Температурните инверсии обхващат с изключително висока честота (около 80%) въздушния басейн на цяла Горна Тракия, включително и територията на Община Раковски. Те ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо нарастване на атмосферните замърсители.

Атмосферната влага е в пряка зависимост от температурния режим на въздуха, като средно годишната относителна влажност е около 70%. Изключително ниските стойности на относителна влажност на въздуха са закономерно свързани с периодите на появата на фьон, характерен за зимния и пролетния период.

Валежите и техния режим са в зависимост от преходното положение на Горнотракийската назина. Наблюдава се тенденция към нарастване на валежите през пролетта и намаляване през лятото. Средногодишната сума на валежите е доста ниска и под средната за страната, поради валежната сянка на Стара планина – 539мм/годишно.

Ветровете със западна компонента доминират, а на второ място са източните ветрове. Най-чести са ветровете с по-малка скорост от порядъка на 2-5 m/s, силни ветрове със скорост >14m/s се наблюдават изключително рядко. Дори фьоновите ветрове, които се приемат като силни са със скорост <10m/s. Интересна е появата на местните ветрове по теченията на реките, но преки микроклиматични изледвания не са провеждани.

Посоката на ветровете, предимно югозапад-югоизток и наклона на терена (в същата посока) отнасят замърсителите на въздуха и водата по-далече от населените места, докато тези в покока северозапад са потенциални замърсители на територията. Този факт следва да се има предвид, както при решаване на екологичните проблеми, така и при благоустрояването на региона.

Територията на Общината понякога е обект на поройни дъждове, гръмотевични бури и градушки, особено пагубни за селското стопанство през лятото. Характерни са и честите засушавания – до 7-8 години.

Есента е значително по-топла от пролетта. Температурата през октомври е по-висока от априлската. В резултат на нахлуването на студени въздушни маси и радиационното изстиване през нощта се образуват късни пролетни и ранни есенни слани. Преобладаващи са западните и северозападни ветрове. Средно годишната относителна влажност е около 73%.

Територията на Община Раковски е бедна на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Разполага в изобилие с инертни материали и главно строителен камък. Неограничени запаси от него притежава кариерата в село Шишманци. Там са изградени инсталация и асфалтова база. Край село Шишманци има също варници. Кариери за пясък на територията на Община Раковски няма.

В землището около селата Белозем и Момино село е открит уран. В близкото минало той е бил предмет на експлоатация. За съжаление урановите находища са се експлоатирали досега по най-неподходящ начин, което е и причина за силно замърсяване на почвата в района.


От подземните природни богатства в Общината предмет на интензивна екплоатация са подземните води от квартерния безнапорен водоносен хоризонт.

Основни реки, които отводняват и обводняват територията на Община Раковски са Марица и Стряма.

Подпочвените води са твърде високи върху цялата територия на общината. През зимата и пролетта за някои места достигат до един метър от повърхността на земята, например землищата на Секирово, Белозем, Момино село и Шишманци.Почвите в границите на Общината са определени при почвено картиране през 1992 година предимно като: алувиално-ливадни, средно мощни, средно песъчливо глинести, некаменисти, развити върху безкарбонатно-алувиални отложения. Най-широко разпространена в разглежданата община заемат канелено-горските почви, следвани от черноземните смолници и алувиалните почви.

Канелено-горските почви са разпространени в землищата на село Белозем, квартал Генерал Николаево, квартал Секирово на град Раковски в част от землището на селата Стряма и Шишманци.

Канелените горски почви се отличават с понижено плодородие. Те притежават малки запаси от органично вещество и минерални хранителни елементи чувстват нужда от изкуствено напояване.

При прилагане на необходимите мероприятия върху тези почви могат успешно да виреят почти всички житни култури, зеленчуци, някои овощни видове.

Чернозем смолниците заемат голяма част от землището на село Болярино и част от замлището на квартал Генерал Николаево. Тези почви притежават водоустойчива структура и много голяма водоемкост. Подходящи са за отглеждането на пшеница, ечемик, царевица, фасул, памук, слънчоглед, фий, грах, люцерна и други.

Алувиалните почви заемат долината на река Стяма, част от землищата на селата Стряма и Момино село,както и тясна ивица от землището на квартал Генерал Николаево. Тези почви притежават благоприятен въздушен режим, рохкав строеж, не са пластични, имат малко съпротивление, при обработване не се напукват.

Алувиално-ливадните пчви се отличават с ниското си естествено плодородие, което налага третиране с органически и изкуствени торове. Върху тях виреят добре зеленчуци.

Характеристиката на природните условия и ресурси в община Раковски дава основание да бъдат направени следните изводи:

 • територията на Община Раковски е бедна на рудни и нерудни изкопаеми. Разполага в изобилие с някои инертни материали, главно строителен камък;

 • общината е богата на подпочвени води. Водните ресурси, с които тя разполага са в състояние да посрещат нейните потребности за нормално осъществяване на дейността й;

 • общината притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост;

 • териториалните ресурси – население, земя и така нататъка са достъпни в настоящия момент тя да развива редица важни сектори на икономиката и социално-икономическия живот. За съжаление, те не се използват в необходимата степен все още;

 • същото може да се каже и по отношение използването на природните уславия. Има свободен потенциал – главно земя и природни, климатични дадености, които биха допринесли за развитието на Общината;3. Екологична характеристика на селищната и междуселищната територия.

Състоянието на екологичните условия в Общината е разгледано на базата на тези обекти, в това число и извън регулационните граници или близо до тях, които оказват или при специфични условия биха оказали съществено влияние върху околната среда.

В случая се приема подхода, заложен в градоустройсвения план на град Раковски: проблемите се разглеждат териториално, по селища, като в отделна група е отделен новият център между кварталите Генерал Николаево и Секирово. След това са групирани източниците на замърсяване в отделните селища по зони.

Източниците на замърсяване са:

1. Квртал Парчевич – Свинекомплекса, мелницата и ракиеизваряването. Към свинекомплекса няма изградено пречиствателно съоръжение на водите. Отпадните води се изпускат в канали или в земята. То е в близост до жилищните квартали и питейните водоизточници. Мелницата замърсява предимно въздуха, тъй като няма прахоуловители. Казаните за ракиеизваряне изхвърлят отпадъците си в канала край селото. Селището е без канализация, което е сериозен проблем.

2. Квартал Секирово – Промишлена зона – най-голям замърсител на околната среда тук е промишлената зона, разположена в южната част на селището, Западно от шосето Пловдив-Брезово са разположени терените на Благоустройство и комунално стопанство, цех КАМ (бивш ЗДМ) за производство на машинни детайли, складова база за горивни и строителни материали, овчарници, цех за стъклопласти, КТК”Тракторен завод” за производството на машинни детайли. Тук се намират още пазар, ОСО и терени, предвидени за часни фирми.

Сериозен замърсител на въздуха тук е бетоновия възел, независимо, че са спазени нормативните изисквания за него.

Поради състоянието на икономиката в региона останалите предприятия не функционират и не замъсяват околната среда.

Проблеми съществуват относно пречистването на водите от производствен и битов характер. Засега не се улавят всички отпадни води.

Квартал Секирово – Западна зона – Тук са разположени оранжериите на шосето за квартал Генерал Николаево, които замърсяват частично въздуха; хлебозавода, който работи с горелки на мазут; фирма “Легия”.

3. Нов център – Тук се намира канала, който идва от Момино село. Замърсяват се и най-вече водите. Има градска пречисвателна станция, построена близо до стадиона, но тя следва да се реконструира.

4.Генерал Николаево – Промишлена зона – тази зона от квартала заема югозападната му част. Предприятията, административните сгради и учрежденията, явяващи се източници на замърсяване са разположени от двете страни на пътя.

Тук се намират КК”Първи май”, цех 3, Пътно управление, РПК, Болницата, цех 500 за интендантенско обслужване, “Биохран” за производство на сладолед.

Генерал Николаево – Северна зона – Доскоро източници на замърсяване тук са били селскостопанския двор, овчарниците и парниците. В настоящия момент те практически не съществуват. Освен тях има и цех за пластмаси и шивашки цех. Първият от тях замърсява както въздуха, така и водата.

Генерал Николаево – Източна зона – Тук също се намират редица замърсители: ракиеизваряването, мандрата, тухларната фабрика, сметището, цех за дърводелски услуги и други.

Рекултивация на терена на тухларската фабрика фактически не се извършва, не се озеленява района на фабриката и извън нея.

Липсват достоверни данни за вида, количеството и състава на генерираните твърди отпадъци на територията на Общината. Преобладават отпадъците от производствени предприятия: минирални и трансформаторни масла, алуминиеви изрезки, остатъци, луминисцентни лампи, сорови кости, органични разтворители, болнични отпадъци и други. Не малък дял заемат и битовите отпадъци, събирани от населението.

Осъществява се досега от общинското предприятие “БКС” – специализирано в тази област на дейност. То притежава специализиран транспорт и други необходими средства за тази цел.

В повечето селища Общината има определени терени за сметища, като отпадъците се извозват със собствен транспорт и практически няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Вече се посочи, че всички населени места в Общината имат определени терени за сметище. Най-често това са земи за пасища и мери. Не се извършва какъвто и да е мониторинг.

На територията на Общината съществуват и много терени замърсени и превърнати в нерегламентирани сметища. Не са известни площите и количествата на отпадъците, намиращи се върху тях.

Не се използват други форми на обезвреждане. Фирма “Инсо”ЕООД, разположена край град Раковски има инсталация за обезвреждане на отработени моторни масла. На територията на “Тракия РМ”ЕООД се обезвреждат технологични отпадъци от уранодобива, площадки и замърсени почви.

Екологичното състояние на Общината може да бъде обобщено както следва:

 • на замърсяване е подложена природната среда в рамките на града и прилежащата му територия. Източниците на замърсяване са от промишлен, селскостопански, транспортен и битов характер;

 • в процес на изграждане са много малко на брой пречиствателни съоражения на въздуха и водите, като в същото време по-голяма част от тях практически не се използуват (бездействат);

 • не е осигурена подходяща система за събиране на отпадъците: недостиг на съдове (респективно недостатъчен брой съдове съгласно броя на домакинствата), нерационални схеми за движение на транспортните средства и събирането на отпадъците;

 • неефективна технология на уплътняване на отпадъка, което повишава разходите и намалява ефективността;

 • не се съхраняват добре и съобразно санитарно-хигиенните изисквания контейнерите за събиране на отпадъците;

 • не се работи с обществеността и не се извършва превантивна дейност за ограничаване на генерираните отпадъци;

 • не се осъществява организирано събиране и извозване на твърдите битови и други отпадъци в другите селища на общината освен в град Раковски;

 • отпадъците се извозват на неизолирани, неоградени и неадминистрирани сметища, които да отговарят на изискванията;

 • не се прилага стратегия за отпадъците и рециклирането им;

 • липсват данни за производствените отпадъци, съгласно Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда;

 • липсват оценки за въздействието на отпадъците върху околната среда за предприятията, генериращи значителни количества производствени и опасни отпадъци;

 • общината не разполага с терени, отредени за производствени и опасни отпадъци;


  1   2   3   4

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом