Общинскисъвет варна
ИмеОбщинскисъвет варна
страница1/2
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер344.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/re6eniq 19-14.12.2000.doc
  1   2О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А

П Р О Т О К О Л № 19

от заседание, проведено на 14.12.2000


по точка първа от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Наименования” относно именуване на градската градина до ИТ “Г. С. Раковски”; преименуване на кв. “М. Иванов” в кв. “Иван Рилски”Докл.: Бл. ТОДОРОВ – Председател ВрК “Наименования”.Общ брой присъстващи общински съветници – 45

Р Е Ш Е Н И Я :

562-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна именува градската градина заключена между улиците “Л. Каравелов”, “Сливница”, “Княз Борис І” и Икономически техникум на името на Добри Христов. /за – 45, против – 0, въздържали се – 0/

563-1.На основание чл.21, ал.1,т.18 от ЗМСМА,Общински съвет–Варна преименува кв.“М. Иванов”–район “Младост” в кв. “Св. Иван Рилски”./за–28,против–7,въздържали се – 6/


по точка втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване и соцални дейности” относно: определяне на контрольори на лечебните заведения; допълнение на решение на ОбС № 422-5-1/19.07.2000 г.; промяна на решение на ОбС № 116-4(8)/23.02.2000 г.; провеждане на конкурс за възлагане на управление на лечебните заведения “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”-ЕООД, “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение – Варна”-ЕООД, “Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение “Св. Иван Рилски” – Аспарухово, Варна”-ЕООД, “ДКЦ І – Варна”-ЕООД, “ДКЦ – ІІ – Варна”-ЕООД, “ДКЦ – ІІІ – Варна”-ЕООД, “ДКЦ ІV – Варна”-ЕООД, ДКЦ – V – Варна”-ЕООД, “ДКЦ – Чайка”-ЕООД; отпускане на сума за закупуване на лекарства на болни подържащи живота си чрез хемодиализа; прехвърляне на инструментариум от “Медико-стоматологичен център І-Варна”-ЕООД на кметство Константиново; отпускане на суми за лечение на нуждаещи се граждани; отдаване под наем на стоматологични кабинети на територията на учебните заведения публична общинска собственост; опрощаване на дължими суми от наем на семейство Добрин и Иванка Недялкови; допълване на решение на ОбС № 232-5(11)/26.04.2000 г.Докл.: доц. Яко КУЗМАНОВ – Председател ПК “Здравеопазване и социални дейности”.Общ брой присъстващи общински съветници – 49

Р Е Ш Е Н И Я :

564-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, като едноличен собственик на капитала в преобразуваните в търговски дружества – ЕООД лечебни заведения в Община Варна, определя по един контрольор на всяко лечебно заведение, който да следи за опазването на имуществото на дружеството, за неговото рационално управление и да дава отчет за дейността му пред Общинския съвет, както следва:

- “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”-ЕООД

- “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение – Варна”-ЕООД

- “Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение “Св. Иван Рилски” – Аспарухово, Варна”-ЕООД

- “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І-Варна”

- “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко Антонов Марков”-Варна”-ЕООД

- “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ І – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ ІІ – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ ІІІ – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ ІV – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ V – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ – Чайка”-ЕООД

- “Медицински център І – Варна”-ЕООД

- “Стоматологичен център І – Варна”-ЕООД

- “Медико-техническа лаборатория І – Варна”-ЕООД

/за – 33, против – 12, въздържали се – 4/

565-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”-ЕООД д-р Костадин КАШЛОВ.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 5/

566-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение – Варна”-ЕООД общинския съветник д-р Стоян КАЛОЯНОВ./за – 28, против – 2, въздържали се – 6/

567-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение “Св. Иван Рилски” – Аспарухово, Варна”-ЕООД д-р Руслан НАЗАРОВ. /за – 31, против – 0, въздържали се - 5/

568-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І-Варна” д-р Новко НОВАКОВ. /за – 30, против – 0, въздържали се – 6/

569-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко Антонов Марков”-Варна”-ЕООД общинската съветничка Димитричка ГОСПОДИНОВА./за – 32, против – 0, въздържали се – 3/

570-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна”-ЕООД д-р Стела ЛАЗАРОВА./за – 30, против – 0, въздържали се – 6/

571-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ І – Варна”-ЕООД общинския съветник Славейко КОНДОВ. /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/

572-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ ІІ – Варна”-ЕООД общинската съветничка Магдалена КАТРАНДЖИЕВА. /за – 33, против – 0, въздържали се – 1/

573-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ ІІІ – Варна”-ЕООД доц. Надежда ДЕЛЕВА./за – 29, против – 1, въздържали се – 8/

574-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ ІV – Варна”-ЕООД общинската съветничка Емилия ХРИСТОВА. /за – 33, против – 0, въздържали се – 3/

575-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ V – Варна”-ЕООД доц. Златко ЗЛАТКОВ. /за – 29, против – 0, въздържали се - 5/

576-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ – Чайка”-ЕООД общинския съветник Благовест ТОДОРОВ. /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

577-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Медицински център І – Варна”-ЕООД д-р Венцислав ЕЛИСЕЕВ. /за – 31, против – 0, въздържали се – 5/

578-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Стоматологичен център І – Варна”-ЕООД д-р Петър ЛИПЧЕВ. /за – 29, против – 2, въздържали се - 7/

579-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Медико-техническа лаборатория І – Варна”-ЕООД общинския съветник д-р Константин ПУВКОВ. /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

580-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна допълва свое решение № 422-5-1/19.07.2000 г., както следва: след думите “… упражняващи индивидуална…” се добавя “… и групова…”, след думите “… практика за първична…” се добавя “… и специализирана…” и думата “наемодатели” се заменя с “наематели”, като решението добива вида: “Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба на инвентар, канцеларско имущество, бюра, библиотечни шкафове, кушетки и инструментариум, намиращи се в съответните наети лекарски и стоматологични кабинети на наемателите, упражняващи индивидуална и групова практика за ървична и специализирана медицинска помощ на територията на лечебните заведения – общински дружества.” /за – 44, против – 1, въздържали се – 1/

581-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава при постъпване на детето в детска ясла, родителите да внасят една депозитна вноска в разме, определен от решение на ОбС № 1146(8)/23.02.2000 г. /седмични ясли – 30.00 лв.; целодневни – 20.00 лв./, която или да бъде връщана на родителите при изписване на детето при внесени такси, или да бъде удържана при неизплащане на таксата. /за – 45, против – 0, въздържали се – 0/

582-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, като едноличен собственик на капитала в лечебните заведения по чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ взема решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на следните лечебни заведения – еднолични търговски дружества на територията на община Варна:

- “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”-ЕООД

- “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение – Варна”-ЕООД

- “Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение “Св.Иван Рилски – Аспарухово, Варна”-ЕООД

- “ДКЦ І – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ ІІ – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ ІІІ – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ ІV – Варна”-ЕООД

- “ДКЦ V –Варна”-ЕООД

- “ДКЦ – Чайка”-ЕООД

/за – 35, против – 0, въздържали се - 2/

582-2-2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

а/ да притежават образователно квалификационна степен, съгласно изискванията на чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ (ДВ бр. 62/1999 г.);

б/ да имат най-много пет години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат придобита основна специалност;

в/ да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

/за – 35, против – 0, въздържали се - 2/

582-2-3. В тридесетдневен /30-дневен/ срок от публикуването на обявата за конкурса кандидатите да представят в кабинета на Началник отдел “Канцелария на Общински съвет” г-жа Людмила Илиева в стая 301 на Община Варна, следните документи:

а/ заявление за допускане до конкурс;

б/ дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията;

в/ копие от трудова книжка;

г/ медицинско свидетелство;

д/ свидетелство за съдимост;

е/ автобиография;

ж/ концепция за развитие на търговското дружество в условията на здравното осигуряване.

/за – 35, против – 0, въздържали се - 2/

582-2-4. Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се запечатва в плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. Концепцията за развитие на търговското дружество в условията на здравното осигуряване се запечатва в отделен плик и се завежда под същия номер в регистъра./за – 35, против – 0, въздържали се - 2/

582-2-5. Най-късно в едноседмичен срок от публикуване на обявата за конкурса настоящите управители на лечебните заведения по решение на ОбС № 582-2-1/14.12.2000 г. да започнат да предоставят документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на всички кандидати за участие в конкурса./за – 35, против – 0, въздържали се - 2/

582-2-6. Конкурсът за отделните лечебни заведения – еднолични търговски дружества да се състои от 09.00 часа в стаята на общинския съветник в сградата на община Варна на следните дати:

- 22.01.2001 г. – Специализирана болница по очни болести за активно лечение;

- 23.01.2001 г. – Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение;

- 24.01.2001 г. – Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение “Св. Иван Рилски” – Аспарухово;

- 25.01.2001 г. – ДКЦ-І – Варна;

- 26.01.2001 г. – ДКЦ-ІІ – Варна;

- 29.01.2001 г. – ДКЦ-ІІІ – Варна;

- 30.01.2001 г. – ДКЦ-ІV – Варна;

- 31.01.2001 г. – ДКЦ-V – Варна;

- 01.02.2001 г. – ДКЦ-Чайка – Варна

/за – 35, против – 0, въздържали се - 2/

582-2-7. Обявата за провеждане на конкурса да се публикува в един централен и един местен всекидневник.

/за – 35, против – 0, въздържали се - 2/

582-2-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна решава комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на лечебните заведения по решение на ОбС № 582-2-1 да се придържа стриктно в своята работа към разпоредбите и критериите на Наредба № 9/26.06.2000 г. на МЗ (ДВ бр. 55/2000 г.) /за – 41, против – 0, въздържали се – 1/

583-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира комисия за организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на лечебните заведения по решение на ОбС № 582-2-1 в състав от 5 /пет/ души, както следва:

- Представител на Министерството на здравеопазването

- Представител на РЦЗ – Варна

- Представител на РЗОК – Варна

- Двама представители на Общински съвет – Варна

В състава на комисията да има поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина. Общински съвет – Варна определя председателя и секретаря на комисията.

При провеждането на конкурсите заедно с комисията присъства един представител на общинската администрация с право на съвещателен глас./за – 48, против - 0, въздържали се - 1/

584-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, съгласно свое решение № 583-2, избира за членове на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на лечебните заведения по решение на ОбС № 582-2-1, както следва:

д-р Стоян КАЛОЯНОВ – общински съветник

доц. Яко КУЗМАНОВ – общински съветник

д-р Байчо БАЙЧЕВ – представител на МЗ

д-р Йордана БАЙРЯМОВА - РЦЗ

Ваня АТАНАСОВА – юрист – РЗОК

/за – 29, против – 5, въздържали се – 12/

584-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за председател на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на лечебните заведения д-р Стоян КАЛОЯНОВ./за – 29, против – 3, въздържали се – 8/

584-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за секретар на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на лечебните заведения Ваня АТАНАСОВА – юрист./за – 27, против – 2, въздържали се – 8/

585-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна одобрява отпускането на сума в размер на 3 913 лева за закупуване лекарства на болни, лекувани и поддържащи живота си чрез хемодиализа. /за - 42, против - 0, въздържали се - 1/

586-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава “Медико-стоматологичен център І – Варна”-ЕООД да прехвърли безвъзмездно стоматологичен “ЮНИТ”, стоматологичен стол, инвентар и инструментариум на км. Константиново.

586-2-2. Задължава Управителя на “Медико-стоматологичен център І – Варна” – ЕООД да предложи на ОбС да намали с балансовата стойност на ДМА, инструментариум и инвентара – предмет на решение № 586-2-1 - капитала на дружеството и да впише промените в Търговския регистър на ВОС. /за - 44, против - 0, въздържали се - 2/

587-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска на Стоянка Цолова Цампарова сумата от 600 лв. /шестстотин лева/ за операция – катаракта и поставяне на лещи на двете очи./за - 45, против - 0, въздържали се - 0/

588-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска сумата от 1000 лв. /хиляда лева/ на г-н Станю Жеков Станев от гр. Варна, ул. “Ангел Кънчев” № 3 във връзка с неговия стогодишен юбилей./за - 45, против - 1, въздържали се - 0/

589-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска на Анна Златкова Пантелеева еднократна помощ в размер на 600 лв. /шестстотин лева/ за лечение. /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/

590-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,във връзка с решения №№ 503-9-1 и 503-9-2(16)/27.09.2000 г. и заповед № 2032/02.11.2000 г. на кмета на община Варна, Общински съвет – Варна решава да бъдат отдадени под наем по чл. 12, ал. 4 от ЗОС следните стоматологични кабинети на територията на учебните заведения – публична общинска собственост:

1. СОУ “Гео Милев” с адрес: гр. Варна, ж.к. “Младост”, бул. “България” № 124;

2. ОУ “Н. Вапцаров” и ОУ “Софроний Врачански” – гр. Варна, ж.к. “Възраждане”;

3. І ЕГ и ІV ЕГ – гр. Варна, сп. “Почивка”;

1. Гимназия “Н. Лилиев” – гр. Варна, ул. “Подвис” № 29.

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/

591-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна опрощава дължимите суми от наем на семейство Добрин и Иванка Недялкови, за ползване на общинско жилище – фонд “Резервен” в ж.к. “Възраждане”, бл. 6, вх. 2, ет. 8, ап. 46, в размер на 335.76 лв.за времето от м. ІІ до м. ІХ 2000 г. вкл. /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/

592-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава да се отпусне на семейство Добрин и Иванка Недялкови, живущи в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 6, вх. 2, ет. 8, ап. 46, сумата от 1000 лв. /хиляда лева/ за социална помощ. /за – 40, против – 0, въздържали се – 5/

593-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна допълва свое решение № 232-5(11)/26.04.2000 г., като включва в състава на Обществения съвет по социално подпомагане г-н Стойко Добрев Атанасов – представител на КТ “Подкрепа”. /за - 40, против - 1, въздържали се - 4/


по точка трета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост относно: промяна от публична общинска собственост в частна общинска собственост на “ДКЦ V-Варна”-ЕООД, “ДКЦ-Чайка”-ЕООД, “Стоматологичен център-1-Варна”-ЕООД, “ДКЦ-І Св. Клементина”-Варна, “ДКЦ ІІІ Владиславово”-ЕООД и откриване на процедури за приватизацията им; промяна на текст на договор от 12.12.1997 г.; прекратяване на процедура по преговори с потенциални купувачи за продажбата на “Паркстрой”-ЕООД и обявяване на нови преговори; обявяване на приватизационна процедура за приватизация на Автосервиз “Механизация и автотранспорт”, “8800 кв.м земя и сграда незавършено строителство”, имот в м. “Св. Никола” № 217; обявяване на “МАКСИ-СУШАРД”-ООД за купувач на “Цветопроизводно производство – Налбанка” и одобряване на приватизационен договор към сделката; преустановяване на продажбите на имоти включени в капитала на “Инжстройинженеринг”-ЕООД.Докл.: Ст. СТОЯНОВ – Председател на комисията за приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост.Общ брой присъстващи общински съветници – 42

Р Е Ш Е Н И Я :

594-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Във връзка с изпълнение на свое решение № 492-5/16/27.09.2000г. и на основание Протоколи № 23/06.11.2000г. и № 33/17.11.2000г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез преговори с потенциални купувачи на “Цветопроизводно стопанство – Налбанка”, находящо се в гр.Варна, м-ст “Налбанка”, Общински съвет - Варна, в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП, приема решение за сключване на приватизационна сделка по продажбата на горепосочения имот /АОС №1262/01.06.99г./ с “Макси-сушард”-ООД, представлявано от Венцислав Ст. Атанасов и Добрин Г. Атанасов, при заплащане на цена в размер на 250 000лв./двеста и петдесет хиляди лева/, без използване на други законни платежни средства, като 30% от сумата в размер на 75 000лв. се заплати преди подписване на приватизационния договор и 70%, при ипотекиране на имота в три месечен срок или при липса на ипотека в шест месечен срок при схема на плащане: двумесечен гратисен период и четири равни месечни вноски в размер на 43 750лв.” /за – 38, против – 2, въздържали се – 0/

595-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.3 от ЗППДОбП и на основание т. 6 от свое решение №492-5/16/27.09.2000 г. и във връзка с изпълнение на решение на ОбС № 594-3(19)/14.12.2000 г., упълномощава своя Председател да подпише одобрения договор за покупко-продажба на обособен обект “Цветопроизводно стопанство – Налбанка” с “Макси-сушард”-ООД. /за - 37, против - 2, въздържали се - 0/

596-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и във връзка с параграф 2а от ЗППДОбП, чл.3, ал.1 от Наредбата за търговете и свое решение № 416-4/14 от 19 юли 2000г. /ДВ,бр.68 от 2000г./ за откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот – дворно място 4 900кв.м. и двуетажна масивна сграда /ателие/ със застроена площ - 157кв.м. в гр.Варна, местността “Свети Никола” № 217, по реда на чл.30, ал.1 от ЗППДОбП, чл.2 и чл.10 от Наредбата за търговете, Общински съвет - Варна реши:

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за приватизацията на дворно място 4 900 кв.м. и сграда /ателие/ при начална тръжна цена в размер на 350 000 щ.д. /триста и петдесет хиляди щатски долара/, платими в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода като запечатаното в плик предложение заедно с изискваните тръжни документи, съгласно тръжната документация се депозират до 16.00 ч. на 12.02.2001 г. в стая 1008 на 10 ет. на Община Варна.

2. Търгът да се проведе на 13 февруари 2001г. от 14.00ч. в Зала “Варна” - II етаж на Община Варна. При неявяване на кандидати се насрочва повторен търг на 20.02.2001г. от 14.00ч. на посоченото място, като предложението се депозира до 16.00ч. на 19.02.2001г. в стая 1008 на 10ет. на Община Варна.


3. Определя стъпка за наддаване в размер на 1 000 щ.д. /хиляда щатски долара/.

4. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет.IX на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 200щ.д. /двеста щатски долара/, в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка №3010310020, БИН7444500000, при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна - банков код 13071183.

5. Определя депозит в размер на 10% от първоначалната тръжна цена в размер на 35 000щ.д. /тридесет и пет хиляди щатски долара/ платими в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка №5010310039 при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна, код 13071183.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 16.00ч. на деня преди търга.

7. Разсрочването на плащането не може да бъде повече от 30 календарни дни.

8. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на търга.

9. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат, след представяне на документ за заплатени 60% от достигнатата тръжна цена.

/за - 35, против - 4, въздържали се - 3/

597-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, чл.30, ал.3 и чл.33 от ЗППДОбП и свои решения №263-13-1/11 от 26 април 2000 г. /ДВ, бр.40 от 2000 г./ и №408-4/14 от 19 юли 2000г., касаещи процедурата по приватизация на обект общинска собственост в гр.Варна, ж.к.Младост, бул.България - 8 800 кв.м. земя и сграда незавършено строителство, по реда на чл.30, ал.1 от ЗППДОбП, Общински съвет - Варна реши:

1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на обект общинска собственост в гр. Варна, ж.к.Младост, бул.България - 8 800 кв.м. земя и сграда незавършено строителство на 14 февруари 2001г. от 10.00ч. в Зала “Варна” на II ет. на Община Варна. При липса на депозирани оферти в стая 1008 на X ет. на Община Варна до 16.00ч. на 13.02.2001г., преговорите се насрочват за 21.02.2001г. от 10.00ч. на посоченото място.

2. Информационната документация се получава в стая 905 на IXет. на Община Варна, срещу представен документ за платени 500лв. /петстотин лева/ по сметка № 3010310020, БИН7444500000, при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна, код 13071183.

3. Приема депозит за участие в преговорите в размер на 96 150лв. /деветдесет и шест хиляди сто и петдесет лева/, платими по сметка № 5010310039 при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна, код 13071183.

4. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и срок за разсрочване на договорената цена не по-дълъг от 6 месеца.

5. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на преговорите.

6. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат.

/за - 38, против - 1, въздържали се - 0/

598-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и чл.30, ал.3 и чл.33 от ЗППДОбП, чл.1, ал.2, т.3 и чл.3, ал.1 от Наредбата за търговете и свое решение № 491-5/16 от 27 септември 2000г. /ДВ, бр. 84 от 2000г./, касаещо приватизацията на Автосервиз общинска собственост “Механизация и автотранспорт” включващ парцел 2 600кв.м., сграда - сервизно хале и помощни помещения - 980.40кв.м., в гр.Варна, м.”Шашкъна”, по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП, чл. 2 и чл. 10 от Наредбата за търговете, Общински съвет - Варна реши:

1. Да се проведе на 14 февруари 2001 г. от 14.00 ч. в Зала “Варна” - II етаж на Община Варна публичен търг с тайно наддаване за приватизацията на Автосервиз “Механизация и автотранспорт”, находящ се в гр.Варна, м. “Шашкъна”, при начална тръжна цена в размер на 295 000лв./двеста деветдесет и пет хиляди лева/, като запечатаното в плик предложение заедно с изискваните тръжни документи, съгласно тръжната документация се депозират до 16.00 ч. на 13.02.2001 г. в стая 1008 на 10 ет. на Община Варна.

2. При липса на подадени предложения по реда на т. 6.1. насрочва повторен търг на 21.02.2001 г. от 14.00 ч. на посоченото място.

3. Определя депозит в размер на 10% от първоначалната тръжна цена в размер на 29 500 лв. /двадесет и девет хиляди и петстотин лева/ платими по сметка № 5010310039 при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна, код 13071183.

4. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляда лева/.

5. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет. IX на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 200щ.д./двеста щатски долара/ в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка № 3010310020, БИН7444500000, при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна - банков код 13071183.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 16.00ч. на деня преди търга.

7. Определя начин на плащане 50% преди подписване на договора и 50% в 30 дневен срок след сключването му.

8. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на търга.

9. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат. /за - 38, против - 1, въздържали се - 0/

599-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.3 от ЗППДОбП, решава да прекрати преговорите с потенциални купувачи за продажба на 100% от дяловете на общинско дружество “ПАРКСТРОЙ”-ЕООД, проведени на основание решение № 489-5/16/27.09.2000 г. с протоколи № 27/09.11.2000 г. и № 34/17.11.2000 г./за - 38, против - 1, въздържали се -0 /

600-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, чл.30, ал.1 и чл.33 от ЗППДОбП, и свое решение №489-5/16 от 17 септември 2000 г. /ДВ, бр.84 от 2000 г./, касаещо приватизацията на 74 дяла, представляващи 100% от дяловете на общинско дружество “ПАРКСТРОИ”-ЕООД гр.Варна, Общински съвет - Варна реши:

1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на 100% от дяловете на общинско дружество “ПАРКСТРОЙ” на 15 февруари 2001 г. от 10.00 ч. в зала “Варна” на II ет. на Община Варна, при минимална офертна цена от 80 000 щ.д. /осемдесет хиляди щатски долара/. При липса на депозирани оферти в стая 1008 на X ет. на Община Варна до 16.00 ч. на 14.02.2001 г., преговорите се насрочват за 22.02.2001 г. от 10.00 ч. на посоченото място.

2. Информационната документация се получава в стая 905 на IX ет. на Община Варна, срещу представен документ за платени 300 лв. /триста лева/ по сметка №3010310020, БИН7444500000, при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна, код 13071183.

3. Приема депозит за участие в преговорите в размер на 8 000 щ.д. /осем хиляди щатски долара/, платими по фиксинга за деня на превода по сметка № 5010310039 при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна, код 13071183.

4. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на преговорите.

5. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат.

/за - 38, против - 1, въздържали се – 0

601-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, като продавач по Договора от 12.12.1997 г. за продажбата на обособен обект – общинска собственост – представляващ магазин на ул.”Мусала” №7 с купувач “Братя Бангиеви – Николай, Огнян и Синове”-ООД, дава съгласието си във връзка с молба № ВВ-2600/574/28.11.2000 г. от Р.Бангиев за промяната на чл.11.2., като текста “шестата вноска – до 12 декември 2000г., седмата вноска до 12 юни 2001 г.” Да се чете “шестата и седмата вноска до 12.02.2001 г.” /за - 39, против – 0, въздържали се - 2/

602-3. На основание чл.6, ал. 3 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с прекратяване на предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Варна, обявява преобразуването на имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Сава” №2 /III-та Поликлиника “Христо Ботев”/, представляващ двуетажна сграда със застроена площ 833кв.м. – АОС №767/29.07.98г., от публична в частна общинска собственост./за – 26, против- 7, въздържали се – 6/

603-3. На основание чл.6, ал.3 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с прекратяване на предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Варна, обявява преобразуването на имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. Чайка /Курортна Поликлиника/, представляващ две масивни сгради с обща застроена площ от 944.5 кв.м. – АОС №1435/18.10.99г., от публична в частна общинска собственост. /за - 26, против – 7, въздържали се - 6/

604-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.109, ал.1, т.2 от ЗЛЗ и във връзка с депозирано предложение: № ВП-9903/10/23.11.2000 г. от “ДКЦ –V-Варна Христо Ботев - мениджмънт”-ООД, Общински съвет – Варна открива процедура за приватизация на общинско лечебно заведение “ДКЦ V – ВАРНА”-ЕООД. На основание чл.5 от Правилника за дейността на КПСКОС, Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на комисията да възложи изготвянето на експертна оценка и правен анализ на лечебното заведение в съответствие с постъпилото предложение. /за–26, против–2, въздържали се- 7/

605-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.109, ал.1, т.2 от ЗЛЗ и във връзка с депозирано предложение: № ВП-2600/37/01.12.2000г. от “Курортна поликлиника” ООД, Общински съвет – Варна открива процедура за приватизация на общинско лечебно заведение “ДКЦ – ЧАЙКА” ЕООД. На основание чл.5 от Правилника за дейността на КПСКОС, Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на комисията да възложи изготвянето на правен анализ и експертна оценка на лечебното заведение в съответствие с постъпилото предложение. /за - 26, против - 2, въздържали се - 7/

606-3. На основание чл.6, ал.3 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с прекратяване на предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Варна, обявява преобразуването на имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” №24, представляващ осем етажна сграда със застроена площ 577 кв.м. – АОС №404/14.10.1997 г., от публична в частна общинска собственост./за – 27, против – 2, въздържали се – 5/

607-3. На основание чл.6, ал.3 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с прекратяване на предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Варна, обявява преобразуването на имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, представляващ сграда Диагностично консултативен център със застроена площ 2 368.14кв.м. – АОС №1023/17.03.99г., от публична в частна общинска собственост. /за – 27, против – 2, въздържали се – 5/

608-3. На основание чл.6, ал.3 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с прекратяване на предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Варна, обявява преобразуването на имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” № 42 а, представляващ Градска болница със застроена площ 1 500кв.м. и Поликлиника на ул.”Хр. Попович” със застроена площ 258 кв.м. – АОС №1789/12.05.2000 г., от публична в частна общинска собственост. /за – 27, против – 2, въздържали се – 5/

609-3. На основание чл. 9.3 от договор № Д-9200(625)/13.09.1999 г. и във връзка с възможността за обезценяване на дружествените дялове на “Инжстройинженеринг”-ЕООД, Общински съвет – Варна във функция на следприватизационен контрол, решава да преустанови продажбата на имоти включени в капитала на дружеството. /за – 24, против – 13, въздържали се – 2/


по точка четвърта от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и бюджет” относно: одобряване на средни брутни заплати считано от 01.10.2000 г. на Кмета на община Варна и Председателя на Общинския съвет; на кметовете на райони, кметства и кметски наместници, на работещите в общинската администрация, на работещите във функции “Култура”, “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, “Здравеопазване”, “Образование”; определяне на представител в комисията по “Финанси и бюджет” към Асоциацията на Българските черноморски общини; актуализация на бюджета на ОРКБ-Варна за 2000 г.със сума за издръжка на Центъра по хемодиализа, отделение “Съдебна медицина и специализирана алкохолна лаборатория” и Трудово-експертните лекарски комисии; отпускане на финансови помощи за лечение на нуждаещи се граждани; отпускане на суми на Куклен театър – Варна за Международен фестивал и за отопление; финансиране на ремонта на пенсионерски клуб на ул. “Черни връх” № 60; гласуване на суми за карти за транспорт на учениците от с. Звездица и с. Тополи; сключване на споразумителен протокол за разсрочено плащане с “Дезинфекционна станция”-ЕАД – Варна на дължими суми от община Варна.Докл.: Ст. САВОВ – Председател ПК “Финанси и бюджет”. Общ брой присъстващи общински съветници – 38

Р Е Ш Е Н И Я :

610-4. На основание ПМС 25/02.03.2000 г., ПМС 224/27.10.2000 г., Заповед № РД 09-569/16.11.2000 г., писмо № 91-00-85/16.11.2000 г. на Министерството на Културата и на основание чл.21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна одобрява средни брутни заплати на работещите във функция "Култура" по дейности, считано от 1 октомври 2000 г., както следва:

ЧИСЛЕНОСТ

ПЕРСОНАЛ СБРЗ

в лв

ФРЗ

1 месец- лв.


I. КУЛТУРА

176

222

39072


1.Дирекция КИН

86

220

18920


2.Библиотека

53

214

11342


3. Галерия

15

217

3255


4. Ансамбли

4

236

944


5. Др. д-ти Култура

18

243

4611


/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/

611-4-1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 2 от ЗМСМА в изпълнение на чл. 6, ал. 3 на ПМС № 25 от 02.03.2000 г. и писмо от МОН № 23644/17.11.2000 г., Общински съвет приема средна месечна брутна работна заплата на едно лице и средства за работна заплата за група "Образование" считано от 01.10.2000 г., както следва:

персонал

Брой

средна

брутна

месеч

заплатаа

на

та/лв./

Лимит ФРЗ

за 1 месец

/лв./


Обща численост,

Педагогически

Непедагогически

5037

3553

1484

19 2 22 12 12

9,259,98

5,66

1 003 622

817 118

186 479

,25

,94

,44


1.0in">/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/

611-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Варна определя средства за работна заплата по дейности, както следва:

3002 - Целодневни детски градини 182 894,00

3003 - Санаториални детски градини 13 873,63

3004 - Обединени детски заведения 67 740,00

3005 - Полудневни детски градини 6 673,00

?008 - Общообразователни училища 674 266,23

3009 - Вечерна гимназия “Д.Войников" 3 403,36

3010 - ССУ "Г.Бенковски" 13 866,59

3014 - Средношк.общежитие “М.Колони” 7 538,34

3021 - Други дейности за децата 17 007,10

3029 - Други дейности по образование. 16 360,00

ВСИЧКО 1 003 622,25

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/

612-4. На основание чл.21,ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ПМС 25/02.03.2000 г., изменено и допълнено с ПМС № 224/27.10.2000 г. Общински съвет – Варна одобрява средни брутни работни заплати и ФРЗ на работещите в общинската администрация, районите, кмествата, звената, дейностите към нея и общинските предприятия, считано от 01.10.2000 г. както следва:

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ

ЧИСЛЕНОСТ

ПЕРСОНАЛ

СБРЗ

ФРЗ

1 месец-лв


I. ФУНКЦИЯ "ИРО"- общо

566

295,48

167240,06


1. ОБЩИНА ВАРНА

247

303,35

75347,10


2, РАЙОН " ОДЕСОС "

59

287,49

17252,82


3. РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

71.5

288,04

20885,22


4. РАЙОН " МЛАДОСТ "

54

292,11

16060,23


5. РАЙОН " ВЛ. ВАРНЕНЧИК "

53

288,18

15491,46


6. РАЙОН " АСПАРУХОВО "

48

297,39

14483,43


7. КМЕТСТВО " ЗВЕЗДИЦА "

4

212,14

925,62


8. КМЕТСТВО " КАМЕНАР "

12

225,81

2773,11


9. КМЕТСТВО " ТОПОЛИ "

13

222,61

3032,82


10. КМЕТСТВО "КАЗАШКО"

11.КМЕТСТВО КОНСТАНТИНОВО

3,5

1

192,86

289,20

699,05

289,20


II. ДРУГИ Д-СТИ ПО ИКОНОМИКА

48

246,58

11835,84


III. ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ

9

295,19

2656,71


IV. ПОЧИВНО ДЕЛО


9

219.14

1972,26


V. ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ


1. ЗИП

25

295,99

7400


2. ХР. КОМПЛЕКС

30

226,41

6792


3. СПОРТНИ ИМОТИ

42

161,24

6772


4. ЗООКЪТ

15

226,71

3401


5. АСРУД

30

300,65

9020


/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/

613-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, ПМС № 25/02.03.2000 г., изменено и допълнено с ПМС № 224/27.10.2000 г., писмо № 04-13-0155/13.11.2000 г. на МФ и писмо СГ-91-00-67/13.11.2000 г. на МТСП, Общински съвет - Варна одобрява средни брутни заплати и фонд РЗ на работещите във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, считано от 01.10.2000 г. както следва:

  1   2

Свързани:

Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Относно: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна на решение на Общински съвет Варна n 181-2(10)/22. 03. 2000 г
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Относно: Приемане на декларация от Общински съвет – Варна за запазване собствеността на “Дворец на културата и спорта”-еад – Варна....
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Относно: Разглеждане на предложение от пк “Култура” относно удостояване със звание “Почетен гражданин на гр. Варна” на г-н Кшиштоф...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна да поиска от Републиканския бюджет временен безлихвен заем в размер на...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Разглеждане на предложение от пк “Култура” относно присъждане на награда “Варна” в областта на литературата и изкуството
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 09 юни 2006 г от 09. 00 до 15. 00 ч се проведе  Четиридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 28 септември 2006 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе Четиридесет и петото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 30 ноември 2005 г от 09. 00 до 13. 30 ч се проведе Тридесет и петото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 04 април 2006 г от 09. 00 до 17. 30 ч се проведе Четиридесетото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Относно: Упълномощаване представителя на Община Варна в Общото събрание на "Варна-Шеле"-оод за участие в Общото събрание на съдружниците,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом