Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година
ИмеСъстезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер127.45 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.rio-blg.com/bel_ocenqvane.doc
На вниманието на училищните комисии за проверка и оценка!

Ключ и скала за оценяване на тестовите задачи от състезанието по БЕЛ в VІІ клас, 21.02.2009 г.


СЪСТЕЗАНИЕ ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VІІ КЛАС

ОБЩИНСКИ КРЪГ – 21 ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА


Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 6.

Гениалният Уилям Шекспир е роден на 23 април 1564 година и е починал на същия ден след петдесет и две години в родния си град на реката Ейвън, недалеч от Лондон. Гениалното му творчество и досега продължава да предизвиква въпроси и хипотези, тъй като поради мащабността му е трудно да се повярва, че то е дело на един творец.

Малкият Уилям е бил палаво дете, известно повече с пакостите си, отколкото с разумните си постъпки. Като ученик, вместо да се занимава с природознание, физика и химия, е трябвало да изучава латински език и да чете римските поети Овидий и Хораций. Вероятно той не е успял да ги усвои добре, за което съдим по думите на неговия съвременник Бен Джонсън: „Латински ти знаеш лошо, а с гръцкия си още по-зле”. Скоро обаче „скучните” занимания увлекли малкия Уилям и общуването с книгите започнало да му доставя удоволствие. Освен това през свободното си време той много обичал да наблюдава тълпата по градския площад. Силните впечатления оставяли светли петна в детското му съзнание, които по- късно драматургът Шекспир успял да доразвие в сюжети на едни от най-прекрасните си пиеси.

/Св. Пачева/

1. Текстът е откъс от :

А/ автобиография;

Б/ биография; 2 точки

В/ публицистична статия;

Г/ научна статия.


2. Кое е най-подходящото заглавие на откъса?

А/ Шекспир и неговото време;

Б/ Животът на великия драматург;

В/ Детето Шекспир; 2 точки

Г/ Кой се крие зад името Шекспир.


3. Гениалният Шекспир е починал на :

А/ 23 април 1564 г.;

Б/ 23 април 1616 г.; 1 точка

В/ 23 април 1589 г.;

Г/ 23 април 1618 г..


4. Гениалното творчество на Шекспир поражда въпроси и догадки, защото е :

А/ създадено много, много отдавна;

Б/ много голямо по обем;

В/ жанрово разнообразно; 2 точки

Г/ писано през различни периоди.


5. Кое от посочените любими занимания на малкия Шекспир става причина по-късно той да създаде прекрасни пиеси?

А/ заниманията с природознание, физика и химия;

Б/ изучаването на латински и четенето на римски поети;

В/ наблюдаването на лицата, фигурите и цветовете на градската тълпа; 2 точки

Г/ ходенето по театрални представления.


6. Кое от следните твърдения НЕ откривате в текста? 2 точки

А/ Шекспир е автор на трагедията „Хамлет”.

Б/ Бен Джонсън е съвременник на Шекспир.

В/ Четенето на книги се превръща в едно от любимите занимания на Шекспир.

Г/ Шекспир е автор на пиеси.


7. При коя от двойките думи има същото смислово отношение като при двойката

стих – строфа?

А/ поезия – лирика;

Б/ драма – епос;

В/ куплет – стихотворение; 1 точка

Г/ оркестър – диригент.


8. Попълнете така, че в двойките да се запази отношението

стол - дърво!

…………. ………………- гривна; 1 точка


чаша - ……………………………


9. Кое словосъчетание е подходящо да се постави на мястото на многоточието, така че да се осъществи връзка между двете изречения?

Когато вали дъжд, част от водата се задържа на земната повърхност и се изпарява веднага във въздуха. ………………..попива в почвата и се изсмуква от растенията, които след това я отделят като пара чрез листата си.

А/ Образува се влага;

Б/ Друга част;

В/ Влажният въздух; 1 точка

Г/ После той.


10. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

А/ от игла до конец – цепя косъма на две;

Б/ от пиле мляко – на всяка манджа мерудия;

В/ идвам на себе си – загубвам ума и дума; 2 точки

Г/ под път и над път – с лопата да ги ринеш.


11. В кой ред думите са пароними?

А/ храброст – смелост;

Б/ великан – джудже; 1 точка

В/ индианец – индиец;

Г/ клас /ученици/ - клас /житен/.


12. При коя двойка отношението е различно от това при останалите двойки?

А/ тежък жребий – тежък чук;

Б/ тъмно минало – тъмно помещение; 1 точка

В/ горчиво кафе – горчиво лекарство;

Г/ светли надежди – светли очи.


13. В кой ред думите НЕ са синоними?

А/ горест, мъка;

Б/ блян, мечта; 1 точка

В/ съчувствие, състрадание;

Г/ съпричастие, разочарование.


14. В кой ред думите НЕ са сродни?

А/ студ, студент, изстудено; 2 точки

Б/ давам, раздавач, предавател;

В/ живот, живея, животно;

Г/ смях, смешен, присмехулник.


15. В кой ред основите на думите са равни на корените им?

А/ разговор, полет, залез;

Б/ род, град, стол; 1 точка

В/ дървена, букови, стъклено;

Г/ вратар, градинар, цветар.


(от 16. до 18. задача вкл.) В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

16. Недопускайки (А*) мисълта (Б), че сте били подмамен (В), аз искрено (Г) Ви вярвах.

2 точки

17. В древността (А) компаса (Б*) се е използвал (В) за предсказване (Г) на бъдещето.

1 точка
18. Големите майстори на романи от ХІХ век не само разказвали (А) истории (Б), но въплащавали (В*) в своите произведения и определени социални идеи (Г).

1 точка


19.Определете реда, в който има дума с правописна грешка:
А/ прибежка, увяхвам, кланица;

Б/ въстаник, странник, свещенник; 2 точки

В/ задбалкански, лъкатуша, осъмвам;

Г/ предчувствие, доносник, временна.


20. В кой ред има погрешно написана дума?
А/ цени, ценни, фина;
Б/ страни, странни, обикновена;
В/ сезон, сезонни, лунни;
Г/ формула, формолировка, формулирам. 2 точки


1. В кой ред НЕ Е допусната правописна грешка?

А/ играеме, порастна, двоумя се;

Б/ писменост, писменни, писмена;

В/ осмиваме, израсна, двуличие; 2 точки

Г/ въставаме, нарастна, двуеточие.


22. В кой ред всички думи са написани правилно?

А/ оптимиска, галеристка, журналистка;

Б/ отекча, отекна, оделно;

В/ сглобявам, здружавам, сдобрявам;

Г/ областта, сместа, завистта. 2 точки


23. В кое от следните изречения НЕ Е допусната грешка при използването на частицата „не”?

А/ Никой нечул изстрелите.

Б/ Обзет от радост, той не чуваше какво му говорят. 2 точки

В/ Не дочуващ добре, старецът не отговори на питането.

Г/ Не преминалите в по-горен клас ученици остават да повтарят същия.


24. В кой ред имената са написани правилно?

А/ Крали Марко, Дунавска равнина; 2 точки

Б/ Капитан Андреево, Средна Гора;

В/ Ниагарски Водопад, Великден;

Г/ Черни връх, бай Ганьо.


25. В кой ред всички думи са написани правилно?

А/ Елин-пелинов разказ, Христо-ботевски плам, Крали-Маркова сабя;

Б/ петтонен, 50-годишен, съчинение разсъждение; 2 точки

В/ християнин, валериян, опианение;

Г/ външно-политически, тъмночервен, заместник директор.


26. В кое изречение НЕ Е допусната грешка при употребата на учтивата форма?

А/ Госпожо, Вие сте объркани в този момент, но искрено се надявам, че ще се

справите с положението.

Б/ В студиото при нас е г-н Николов, на когото ще кажа – заповядайте и добре

сте ни дошъл!

В/ Не вярвам, че точно този ден сте били болна. 2 точки

Г/ Струва ми се, че сте станал много дързък и самоуверен.


27. В кой от редовете е допусната грешка?

А/ четири компютъра, много компютри;

Б/ петима министъра, много министри; 2 точки

В/ два диоптъра, много диоптри;

Г/ три динозавъра, много динозаври.


28. Посочете излишния ред :

А/ едно, две, три, четири;

Б/ един, двама, трима, четирима;

В/ първи, втори, трети, четвърти;

Г/ единица, двойка, тройка, четворка. 2 точки


29. В кое изречение НЕ Е допусната граматическа грешка?

А/ Приятелят ми беше отличникът на класа. 2 точки

Б/ Конярът поведе малкия жребец към селото.

В/ Най-големият виновник се оказах самия аз.

Г/ Овчарът поведе стадото към зелената ливада.


30. Кое от подчертаните местоимения в следното изречение е написано правилно?

Ще помоля някой /А/, който /Б*/ живее близо до нас, да ми услужи с учебника му /В/, докато аз намеря моят/Г/. /отговор – Б/ 1 точка


31. Кое от подчертаните местоимения в изречението НЕ Е употребено правилно?

Странджата, който /А*/ всички хъшове уважават и който /Б/ е готов да помогне на всеки /В/ от своите /Г/ другари, умира в нищета. (отговор – А)

2 точки


32. Коя от подчертаните думи в изречението е написана грешно?

Кирило-Методиевите /А/ ученици напускат Великоморавия /Б/ и се отправят към Българската /В*/ държава, където са приети радушно от княз /Г/ Борис.

(отговор – В)

2 точки

33. Кой от следните примери не съдържа спомагателен глагол?

А/ Винаги си нетърпелив.

Б/ Направи си извод. 2 точки

В/ Вчера беше много сериозен.

Г/ Обикновено си по-разговорлив.


34. Каква част на речта е подчертаната дума/1/ и каква служба изпълнява в изречението/2/?

Някакъв човек продава стари книги на тротоара

1. ……………………………………………………..(неопределително местоимение)

2. …………………………............(определение) 1 точка

35. В кой ред прилагателните са само относителни?

А/ полски, градски, млад, розов;

Б/ меден, железен, копринен, английски;

В/ дървен, приказен, красив, малък; 1 точка

Г/ нежен, велик, стъклен, зелен.


36. Кой ред съдържа само местоимения?

А/ аз, ù, чия; 1 точка

Б/ кой, ни, не;

В/ ти, са, ваша;

Г/ кому, нито, колко.


37. В кое изречение има пунктуационна грешка?

А/ Запролетеше ли се, старата жена засаждаше лехи с лук и домати.

Б/ Оттука нямаше нито манастирските псета да се разбудят, нито комшиите да ги усетят.

В/ Сираче от дете Рада от много години живееше под един покрив с Хаджи Ровоама, която я беше прибрала за храненица.

Г/ Прибягвах до тази, разбира се, невинна лъжа само когато някой започваше да ми досажда твърде много. 2 точки


38. В кое изречение НЕ Е допусната пунктуационна грешка?

А/ Още древногръцките астрономи стигнали до извода че Земята обикаля около Слънцето.

Б/ Идеята им, че Земята обикаля около Слънцето не била приета от техните съвременници.

В/ Че Земята обикаля около Слънцето, е неоспорим факт. 2 точки

Г/ Днес всички знаем че Земята обикаля около Слънцето.


39. За да бъде изречението сложно съставно с подчинено определително, то трябва да съдържа :

А/ съгласувано определение към подлога;

Б/ две прости изречения, смислово и синтактично равноправни;

В/ главно изречение и подчинено изречение, което да пояснява съществително име или местоимение в главното;

Г/ главно изречение и подчинено изречение, което да пояснява сказуемото в главното.

2 точки

40. Кое от изреченията е просто кратко?

А/ Аз не трябва да играя. 2 точки

Б/ Мама ми даде чантата с книгите.

В/ Той е дошъл днес.

Г/ Петьо и Иван си купиха сладолед.


41. Колко определения има в изречението?

Моята малка сестричка обича много компот от ягоди.

………………………………………………………..(три) 2 точки

42. Какво е по състав изречението?

Аз не зная как да се придвижа до район Люлин.

А/ просто разширено;

Б/ сложно съставно с подчинено допълнително; 1 точка

В/ сложно съчинено съединително;

Г/ непълно изречение.


43. В кое от изреченията НЕ Е употребено съставно сказуемо?

А/ Не може вече да носи в душата си ревността.

Б/ Цигуларят престана да свири.

В/ Трябва да направиш това на всяка цена.

Г/ Неговото затворено сърце бе разцъфнало от умиление като цвете. 2 точки


44. Кое от изреченията се различава по състав от останалите?

А/ Той бързаше и мислено виждаше как тя го среща засмяна и радостна на мостчето пред воденицата.

Б/ Тънък мокър сняг вали и покрива село Сънино, полята, горите, целия свят.

В/ Бързо и непрестанно падат едри парцали, замрежват погледа и затрупват всичко с дебела покривка.

Г/ Цветята, набрани за него, вехнеха и умираха в ръцете й.

2 точки

45. Кое изречение НЕ съдържа приложение?

А/ Леля Станка непрекъснато разказва за своята далечна софийска роднина.

Б/ Хъшовете слушаха с възхищение стария знаменосец. 1 точка

В/ Отидоха на преглед при д-р Герасимов.

Г/ Никога не изпускаха лекциите на професор Димитров.

46. В кое от изреченията глаголът НЕ Е в деятелен залог?

А/ Филмът бе критикуван на страниците на много от всекидневниците.

Б/ Звездите изпълниха небосклона.

В/ Жената се оглеждаше отчаяно за помощ. 1 точка

Г/ Певицата представи в студиото новия си диск.


47. Посочете невярното твърдение :

А/ Чрез цитиране се предава чужда реч.

Б/ Цитирането се използва, за да обоснове определено твърдение.

В/ В писмената реч цитатите се отделят с кавички.

Г/ При цитиране на поезия стиховете не се отделят на нов ред. 1 точка


48. Кое от изброените понятия не е свързано със сюжета на художествената творба?

А/ епилог;

Б/ кулминация;

В/ метафора; 2 точки

Г/ експозиция.


49. Литературен герой с физически или духовни черти, противоположни на тези на друг герой, се нарича:

А/ второстепенен герой;

Б/ карикатурен образ;

В/ антипод; 2 точки

Г/ гротесков образ.


50. За кой от следните жанрове се отнася определението: „Кратка епическа творба, която изобразява епизод от живота на героите”:

А/ повест;

Б/ разказ; 2 точки

В/ есе;

Г/ стихотворение.


51. Художественото изображение на явления, предмети, природни или битови картини наричаме :

А/ описание; 1 точка

Б/ характеристика;

В/ разсъждение;

Г/ разказ.


52. Кой от изброените образи не присъства пряко в стихотворението „На прощаване”?

А/ на бащиното огнище;

Б/ на пътя;

В/ на песента;

Г/ на родината. 2 точки


53. В точките а), б), в) са отбелязани най-характерните физически черти на герои от повестта ,,Немили-недраги” на Иван Вазов. В точка г) отбележете последователно за кои от тях се отнасят.

а) ,,…висок мъж с дребно и надупчено от шарката лице, с дълги сиви мустаци и с лукави, дръзки очи”;

б) ,,Това двайсетгодишно момче имаше всичките черти на невинността и ентусиазма.”;

в) ,,…бледолик, болнав, сух като скелет човек”.

г) Македонски, Бръчков, Странджата. 2 точки


Прочетете откъса от „Немили-недраги” на Иван Вазов и решете задачите от 54. до 57. включително.

В тоя злополучен и героически бой легнаха неколкостотин млади души българи и повечето черногорци, които, като видяха, че победата остая на числото, умряха спартански…

А нашите приятели?...Почти всички оставиха костите си на гредетинските негостоприемни височини. Владиков умря от един куршум и от една бомба, която порази и Хаджият, който го изнасяше от боя. Бербовски биде пронизан от два байонета на редута в същото време, когато сваляше с един мах на сабята си троица неприятели. И другите паднаха или издъхнаха в околните амбуланци.

Попчето и Мравката, като се завръщаха подир войната в Букурещ, пеши и голи, замръзнаха от студ една нощ близо до Крайова.

Остана жив само Македонски, комуто единадесетте рани заздравяха и дясната ръка изсъхна.

Той сега е разсилен и мете с лявата ръка канцеларията … и тоя лев в Стара планина, и тоя герой на Гредетин малодушно трепери сега пред гласа на грубия писар…

Една дълга агония! …

Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?! …

54. Коя е основната тема на откъса?

А/ социалните проблеми в България;

Б/ животът на хъшовете;

В/ героичната смърт на българските хъшове; 2 точки

Г/ боят при Гредетин.


55. Какво изразява последното изречение „Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?! …”?

А/ преклонението на Вазов пред героизма на хъшовете;

Б/ възхищение от живота на хъшовете;

В/ състрадание към бедността на Македонски;

Г/ възмущение от забравения героизъм на Македонски. 2 точки


56. Какви са изразите „легнаха неколкостотин млади души…” и „оставиха костите си на…”?

А/ синоними; 1 точка

Б/ антоними;

В/ сравнения;

Г/ градация.


57. Какво означава подчертаният в текста израз „победата остая на числото”?

А/ желаната победа е постигната;

Б/ победата зависи от числеността на бойците; 2 точки

В/ числеността не е важна за победата;

Г/ победата зависи от преброяването на бойците.


Прочетете откъса от „Една българка” на Иван Вазов и решете задачите от 58. до 60. включително.

Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир. Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тъмното небе; реката монотонно и жаловито шумеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя между високо надвесените скали. Насреща се тъмнееха канаристите стени „Бабините плазове; те стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дупки и самостайни обелиски, със задрямалите орли на върховете им. Спеше и манастирът, глух и пустинен.


58. Каква е ролята на пейзажа в откъса?

А/ да въведе читателя във времето и мястото на действието; 2 точки

Б/ да представи главните герои;

В/ да даде данни за река Искър;

Г/ да покаже местоположението на Черепишкия манастир.


59. Какво изразно средство е „Клисурата на … мълчеше плахо”?

А/ метонимия;

Б/ синекдоха;

В/ хипербола;

Г/ метафора. 2 точки


60. Какво е значението на думата „пустинен” в контекста?

А/ мрачен;

Б/ изоставен;

В/ пуст; 2 точки

Г/ опустошен.


Уважаеми колеги, 20 задачи „носят” по една точка, както е видно. Всички останали въпроси се оценяват, според сложността, с по две точки. Ученици, получили между 90 – 100 точки, се класират за областния кръг – 15.03.2009 г. /неделя/. Училище домакин – V СОУ „Георги Измирлиев”, Благоевград, ул. „Христо Чернопеев” № 16. Начало – 10.00 часа. Информация в РИО, Благоевград: 073/88-61-01; 0894627177, Л. Димитрова


Свързани:

Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconТест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.)
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г
Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconПротокол за резултатите от областния кръг на националното състезание тест по български език и литература в клас, проведено на 15. 03. 2009 г

Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconТест за VII клас Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл
Общински кръг на националната състезание по български език и литература – 16. 02. 2008 г
Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconПротокол на класираните ученици от VІІ клас в Общински кръг на Националното състезание-тест по математика

Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconПротокол за допуснатите до Национален кръг на Национално състезание-тест по математика за ученици от VІІ клас на 25. 04. 2010 г
Национален кръг на Национално състезание-тест по математика за ученици от VІІ клас
Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconС класираните за участие в националния кръг на националното състезание тест по български език и литература

Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconНационалното състезание тест по български език и литература областен кръг, София, 14 март 2010 г

Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconПротокол на явилите се участници на общински кръг на Национално състезание по български език и литература

Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconС резултатите на участниците в националното състезание тест по български език и литература, проведено на 12. 03. 2011г

Състезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година iconРезултати на учениците от VІІ а клас от пробното външно оценяване по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом