3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4
Име3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер105.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/naredba 17.doc
НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ - МАСИ, ПАВИЛИОНИ, КАБИНИ И ДРУГИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ 

 

 
ГЛАВА І.Общи разпоредби 

 

ГЛАВА ІІ
Ред за разполагане на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ

 

ГЛАВА ІІІ 
Вътрешно служебен контрол

Преходни и заключителни разпоредби

 

ГЛАВА І
 
Раздел І: Общи разпоредби

 
Чл. 1. /1/ Тази наредба урежда реда за поставяне и ползване на преместваеми обекти за търговия на територията на Община Варна по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 
/2/ С наредбата се определят градоустройствените изисквания при поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Варна и правомощията на административните органи на районните кметства и Община Варна, както и правата и задълженията на общинска фирма "Пазари"ЕООД относно реда за издаване на разрешение за поставяне на заинтересуваните лица, режима на ползване на обектите и заплащане на дължимата цена. 
/3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др. обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда. 
/4/ Преместваеми обекти по ал. 1 могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, върху свободни места с друго обществено предназначение, без това да затруднява общественото ползване на терените, върху които те се поставят или да застрашава по какъвто и да било начин, здравето, живота и безопасността на гражданите и други техни права. 
/5/ С изключение на заварените към 01.01.2003 г., не се допуска поставяне на преместваеми обекти върху имоти, отредени за озеленяване или такива с реализирана вегетативна зеленина, както и върху следните главни улици и площади на територията на Община Варна, както и на 100 метра по протежение на улиците свързани с тях: 
1. Площад "Независимост" 
2. Площад "Св. Св. Кирил и Методий" 
3. Площад "Съединение" ("Червения площад") 
4. Бул. "Княз Борис І" 
5. Бул. "Владислав Варненчик" 
6. Бул. "Мария Луиза" 
7. Бул. "Осми приморски полк" 
8. Бул. "Сливница" - от бул. "Съборни" до Морска градина 
9. ул. "Преслав" 
Горната забрана не се отнася за пунктове за продажба на печатни произведения. 
С решение на Общинския съвет по предложение на ПК "Архитектура и строителство" и ПК "Туризъм и търговия", към посочените в тази алинея улици и площади, съобразно нововъзникнали обществени потребности, могат да се добавят и други райони. 
/6/ Не са предмет на регламентиране чрез тази Наредба: 
6.1. Преместваеми обекти, разположени в терени, регулационно определени за пазари и базари. 
6.2. Рекламно-информационни съоръжения, регламентирани с Наредба за рекламната дейност. 

 

Раздел ІІ
Видове преместваеми обекти и изискванията към тях

 
Чл. 2. /1/ По своето предназначение преместваемите обекти могат да бъдат: 
1. Целогодишни - разположени по схема, одобрявана веднъж в годината 
2. Кратковременни - разположени по схема, одобрявана във връзка провеждането на градски празници, чествания, изложения и други подобни обществени прояви. 
3. Елементи на градския дизайн - разположени по схема, одобрявана по конкретно възникнали нужди 
/2/ По вид преместваемите обекти могат да бъдат 
1. Павилион до 15 кв.м 
2. Маси и колички до 3 кв.м с възможност за монтиране на частично защитно покритие (чадъри, сенници, тенти, навеси и др.) 
3. Подиуми - до 30 кв.м. 
4. Елементи от градския дизайн - спирки на градския транспорт, пейки, други трайно поставени елементи на обществената инфраструктура, детски и атракционни съоръжения и други . 
/3/ Преместваеми обекти съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 могат да бъдат предназначени за продажба само на стоки и услуги, допустими по Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването, както следва: 
1. пакетирани хранителни стоки 
2. Кафе и закуски, допустими по Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването 
3. Печатни произведения 
4. Произведения на художествените занаяти и изкуство 
5. Цветя 
6. Цигари и алкохол 
7. Ядки 
8. Сладолед 
9. Плодове и зеленчуци 
10. Билети, фишове (гр. транспорт, тото, лотария) 
11. Стоки, свързани с честване на празници 
12. Парфюмерийни и козметични промишлени стоки 
13. Услуги от битов характер 

 

Раздел ІІІ 
Площадки за разполагане на временни преместваеми обекти 

 
Чл. 2а. Имоти, общинска собственост, които не са включени в капитала на общинска фирма "Пазари"ЕООД и в които, съгласно одобрените по чл. 3 от тази наредба схеми, се предвижда изграждането на преместваеми обекти, могат да бъдат определени като пазарни площадки по смисъла на тази наредба. Площадките за разполагане на ВПО се определят със Заповед на Кмета на Община Варна, съобразно одобрените от Главния архитект на Община Варна схеми. 
Чл. 2б. Търговската дейност на площадките за разполагане на ВПО се организира от "Пазари"-ЕООД, при спазване на разпоредбите на наредбата на Общински съвет - Варна за "Вътрешен ред на пазарни площадки, стопанисвани от "Пазари"-ЕООД - Варна". 
Чл. 2в. Решенията за разполагане на ВПО, върху площадки за разполагане на ВПО, се издават от Кмета на съответния район на "Пазари"-ЕООД. 

 

ГЛАВА ІІ
Ред за разполагане на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ 

 
Чл. 3. /1/ Преместваемите обекти за търговия се разполагат съгласно схема, одобрена от Главния архитект на Община Варна. Към архитектурните схеми за поставяне на преместваеми обекти за търговия се изготвят при необходимост и проекти за мероприятия за осигуряване на прилежащата инфраструктура и благоустрояване, които са съгласувани със съответните органи и организации, в т.ч. с МВР-КАТ. 
/2/ Схемите се изготвят: 
1. По решение на Общински съвет след предложение на ПК по "Архитектура и строителство" и ПК "Туризъм и търговия" при ОбС. 
2. По инициатива от физически или юридически лица след сезиране на органите по предходната точка. 
3. По заповед на Кмета на Община Варна. 
/3/Схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 се изработват служебно от техническата служба на съответната районна администрация, а по чл. 2, ал. 1, т. 3 - от техническата служба на Община Варна. 
/4/ За курортните комплекси и Морската градина на гр. Варна схемите се разглеждат и определят от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Варна и се одобряват от гл. архитект на Община Варна. 
/5/ Схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия по чл. 2, ал. 1, т. 2 - се предлагат за одобряване и на инициаторите на събитието. 
/6/ Схемите се включват за разглеждане в общинския ЕСУТ до 14 дни от внасянето им. 
1. Внесените за разглеждане схеми да бъдат предварително съгласувани с КАТ и да съдържат схематични данни за съществуващите временни обекти и срока за разрешаването им. 
2. След решение на общинския ЕСУТ същите се одобряват от главния архитект на Общината. 
/7/ Поставянето на преместваеми обекти за търговия върху държавни терени се извършва въз основа на схема, одобрена от гл. архитект на Общината след съгласуване с Министерството или ведомството, което стопанисва терена, а в останалите случаи с Областния управител. Одобряването на схемата и издаването на разрешението за поставяне се осъществява, съгласно изискванията на настоящата Наредба. 
 

Чл. 4. /1/ Одобрените схеми за разполагане на преместваеми обекти се обявяват от Кмета на Района в 7 дневен срок от датата на одобряването на видно място в сградата на районната администрация. 
/2/ Молбите от ползвателите са по образец, утвърден от Кмета на Община Варна и се приемат в съответния район или кметство на населено място. Подадените молби се завеждат в отделен регистър. 
/3/ Ползвателите на преместваеми обекти, извън пазарните площадки, се определят от комисии по райони, назначени за целта от кмета на Общината, в състав от трима общински съветници, един служител от общинската администрация и един от районната администрация. Председател на комисията е общински съветник, избран от комисията. Комисията взема решения при присъствие на повече от половината от членовете, като поне двама от тях са общински съветници. Комисията разглежда всички случаи, като при вземане на решенията си се води от предварително приети на заседание критерии като с предимство се ползват социално слабите, представили доказателства по съответния ред. Постъпилите в районните технически служби молби се докладват пред комисията от представителя на районната администрация. 
/4/ Комисията излиза с решение в 15-дневен срок от подаване на молбата в Района. 
/5/ Комисията е постоянно действащ орган. 
/6/ Общинските съветници в комисиите се заменят на 1 година на ротационен принцип. 
 

Чл. 5. /1/ Не се допуска надвесването на конструктивни елементи /козирки, навеси, сенници и др./ над съоръженията за търговия на височина по-малка от 3.00 м от нивото на терена, върху които са поставени. 
/2/ Едно лице има право да ползва не повече от един преместваем обект на територията на съответния район или кметство с изключение на обекти за търговия с печатни произведения, цветя, произведения на художествените занаяти и изкуство, за които това ограничение не важи. 
/3/ Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване на площи, за които има издадено разрешение за разполагане на преместваеми обекти, разположени върху общински или държавни терени , независимо от формите за това - сключване на договори за съвместна дейност, договори за лизинг или франчайзинг, възмездно прехвърляне на търговски предприятия или фирми или други правно-технически форми с идентичен резултат. 
 

Чл. 6. /1/ Разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговия и др. се издава на името на ползвателя като в разрешението фигурира и името на собственика на терена. 
/2/ Разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговия се издава от Кмета на района в 10 /десет/ дневен срок от вземане на решението на Комисията по чл. 4, ал. 3 за ползване на съответното място. 
/3/ Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други в частни поземлени имоти, собственост на физически или юридически лица, различни от държавата и общините, се издава на името на собственика, от кмета на район, въз основа на скица за местоположението на обекта, с размери и одобрен проект, ако е необходимо. 
/4/ Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други в курортните комплекси и Морската градина, се създават на името на собственика на земята, от зам. кмета на Община Варна. 
/5/ Разрешенията по ал. 1 се издава по образец, одобрен от Кмета на Общината, като в него задължително се посочват: 
1. Имената на ползвателя и собственика на терена. 
2. Площта от терена, предмет на разрешението за поставяне на обекта за търговия и местонахождението му, указано точно върху скица. 
3. За общински и държавни терени - размера на таксата за ползване на ден по чл. 75 от ЗМДТ, определена с решение на Общински съвет, както и срока за ползване, който не може да е по-дълъг от 3 /три/ години. 
4. Условията за експлоатация, включително поддръжката и хигиената на прилежащите площи. 
5. Работно време и условия за зареждане със стоки. 
6. Основанията, при които се отнема разрешението като изрично се посочват и тези в чл. 80 от ЗМДТ. 
7. Необходимостта от разрешение за ползване или удостоверение за ползване по смисъла на Наредба № 6 (ДВ № 54/2001 г.) за разрешаване ползване на строежите в Република България, издадено от органите на РДНСК. 
/6/ На видно място в преместваемия обект за търговия задължително се поставя копие от разрешителното по чл. 6, ал. 1. 
/7/ Отмяната на разрешението за поставяне се извършва със заповед на Кмета на Община Варна на основанията, посочени в тази наредба. 
/8/ Обектите се демонтират по заповед на Кмета на Община Варна в следните случаи: 
1. При неспазване на клаузите, включени в разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения. 
2. При забавяне на плащанията на дължимата месечна такса за срок от един месец или отказ за плащане на дължимата месечна такса от страна на ползвателите на временните преместваеми съоръжения. 
3. При разполагане на обекта извън мястото по одобрената схема. 
4. При изтичане на срока за поставяне, посочен в разрешителното. 
5. При незаконни: поставяне, преустройство, промяна на предназначение, пристрояване и надстрояване на преместваеми обекти. 
6. При неспазване на изискването по чл. 5 ал. 2. 
Демонтирането в тези случаи се извършва за сметка на ползвателя в едномесечен срок от издаването на заповедта. 
/9/ Посочените в ал. /8/ основания задължително се посочват в разрешенията за поставяне на преместваеми обекти. 
 

Чл. 7. /1/ Процедурата по демонтиране на преместваеми обекти започва със съставяне на констативен акт от длъжностни лица от отдел "Контрол търговска дейност и туризъм" при Дирекция "Обществен ред и контрол", съвместно с представител на техническата служба или на Дирекция "Собственост и стопанство" при Община Варна. 
/2/ Въз основа на констативния акт, Кметът на Общината издава заповед за премахване на обекта. 
/3/ След изтичане на срока за доброволно премахване заповедта по ал. 2 се привежда в изпълнение от определена фирма по договор с Кмета на Общината. 

 

ГЛАВА ІІІ 
Раздел І 
Вътрешно служебен контрол

 
Чл. 8. Кметът на Община Варна или упълномощено от него лице упражнява контрол по приложението на тази Наредба. 
 

Чл. 9. При приключване на всяко тримесечие до десето число на следващия месец отделите "Собственост и жилищно настаняване" на съответните райони представят в дирекция "Собственост и стопанство" и дирекция "Финанси и Бюджет" при Община Варна Справка за издадените разрешения. 
Кметовете на райони представят в дирекция "Финанси и бюджет" Отчет за приходите от събраните такси и наеми. 
 

Чл. 10. За всички разрешения се води нарочен регистър към Дирекция "Собственост и стопанство" на Община Варна. 

 

Раздел ІІ 
Административно наказателни разпоредби

 
Чл. 11. /1/ Наказва се с глоба от 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание този, който: 
1. Постави незаконно преместваемо съоръжение. 
2. Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди вследствие на осъществената от него дейност. 
3. Не изпълни в определен срок заповед за демонтиране на незаконно поставено преместваемо съоръжение. 
 

Чл. 12. /1/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Варна въз основа на съставен акт, установяващ нарушението, съставен от служители от отдел "Контрол търговска дейност и туризъм" към Дирекция "Обществен ред и контрол" съвместно с представител на техническата служба. 
/2/ Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления се извършва по реда на ЗАНН. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
§ 1. Тази Наредба отменя приетата от Общински съвет - Варна - Наредба за поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗТСУ, във връзка с чл. 120 "А" (нов от ПМС № 500 ДВ бр. 6/1998 г. от ППЗТСУ). 
§ 2. В двумесечен срок от приемане на наредбата главните архитекти на районите, да изготвят и предоставят в Община Варна схеми за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия и услуги, поставени върху терени общинска и държавна собственост, като в схемите да бъдат отразени с различен цвят сега съществуващите преместваеми обекти и срока им. 
§ 3. Сезонни обекти са такива, които функционират за времето от 01.05. до 15.10. - летен сезон и от 01.12. до 01.02. - коледно-новогодишни. 
§ 4. Захранването на обектите се осъществява с временни връзки и мрежи. 
§ 5. Главният архитект на Община Варна, по изключение, допуска промяна в схемата за разполагане на преместваемите обекти във връзка с възникнали обществени нужди /панаири, изложбени площи и други/ за максимален срок един месец. 
§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 56 от ЗУТ, с решение на Общински съвет - Варна № 1780-5(34)/16.05.2002 г. 
§ 7. Възлага изпълнението на Наредбата на Кмета на Община Варна и на кметовете на райони. 
§ 8. Съществуващи обекти по реда на отменения чл. 197 от ЗТСУ и чл. 120, чл. 120а от ППЗТСУ, които са изтекъл срок на разрешението и не са включени в схемата, подлежат на премахване. 
§ 9. Заварените обекти, по смисъла на разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от тази наредба, могат да бъдат премахнати след изтичане на предоставените им разрешения за поставяне. 
 
 
Настоящата Наредба е приета с решение на Общински съвет - Варна № 1780-5(34)/16.05.2002 г.; променена с решения на ОбС № 2231-10(40)/06.11.2002 г.; № 2454-4(44)/05,06.03.2003 г.; № 2645-7(46)/21.05.2003 г. № 203 -15(8)/28.01.2004 г. 

Свързани:

3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconДо общински съвет русе предложени е
Относно: Одобряване на актуализирана Обща схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе за 2010 г във връзка с чл. 7,...
3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4 iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом