Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21
ИмеОтчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21
страница6/6
Дора Петкова
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.99 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www.mfsofia.ngorc.net/html1/osi_analyze_final.doc
1   2   3   4   5   6

ИЗТОЧНИЦИ

 1. Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество - http://www.ncсedi.government.bg/

 2. Национален план за действие – Десетилетие на ромското включване 2005-2015 (НПД-ДРВ) - www.ethnos.bg;

 1. Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите. www.mrrb.government.bg;

 2. Национална жилищна стратегия - http://www.ncсedi.government.bg/

 3. Интеграция на ромите в българското общество: дела и документи, 1999-2007, сп. Социологически проблеми, ноември 2007 проф. Майя Грекова;

 4. Алтернативен доклад на доклада на България, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 25, параграф 1 на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства – Български хелзинкски комитет, Член на Международната хелзинкска федерация за правата на човека – 2004 г.;

 5. „Ромски активисти оценяват напредъка на Десетилетието на ромското включване 2005-2006 г.”, Тони Ташев и Тано Бенчев – „Център за развитие на регионални политики”, Отворено общество и Световна банка, 2007;

 6. Подкрепа за разработването на "Национална програма за подобряване на жилищните условия в градска среда на етническите малцинства в неравностойно положение", ПРООН, 2005 г.; http://www.undp.bg/publications

 7. „Гетата” – Обектив, издание на Български Хелзинкски Комитет, М. Иванов;

 8. „Мониторинг на изпълнението на националния план за действие – Десетилетие на ромското включване”, Фондация С.Е.Г.А. и катедра “Социология” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”;

 9. „Насоки на Европейския Социален фонд, по отношение на подготовката и изпълнението на проекти в областта на интеграцията на ромите”;

 10. Информация за политиката на Българското правителство за подобряване на положението на ромското население в България (Доклад, изготвен от секретариата на НСЕДВ към Министерския съвет на Република България. Публикуван в материалите на конференцията “Ромите в разширяваща се Европа – предизвикателства за бъдещето”, 30 юни – 1 юли 2003 г., Будапеща.);

 11. Отчет за дейностите, извършени през 2006 година, в рамките на проекти по Програма ФАР. Проектите се управляват от НССЕДВ с административната подкрепа на Дирекция „Етнически и демографски въпроси” към Министерския съвет; http://www.ncсedi.government.bg/;

 12. Доклад Относно: Изпълнение на Заповед № Р-48 от 20 юни 2008 г. за изработване на Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество; http://www.ncсedi.government.bg/;

 13. Интеграция на ромите в България: Необходими реформи и икономически ефекти – Резюме; Лъчезар Богданов Георги Ангелова (Април 2007, Институт, „Отворено общество”);

 14. Доклад за изпълненото от МРРБ относно Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България (2007) - http://www.ncсedi.government.bg/;

 

 

 

   Приложение 1
  Приложение 2  Приложение 3


Обобщена информация за общини,


(бенефиценти по схемата за безвъзмездна финансова помощ по програма ФАР)


относно съществуващи стратегии и програми за интеграция на етническите малцинствата
Община

Приети общински стратегии, планове, програми, които са свързани с интеграция на етнически малцинства

Наличие на приоритет интеграция на малцинствата в общинския план за развитие

Наличие на приоритет за подобряване на жилищните условия и инфраструктура на селища, квартали с концентрация на ромска и/или друга етническа общност и в кой документ е отразен този приоритет

1. Община Белоградчик

План за развитие на Община Белоградчик за периода 2007 – 2013 г.;


Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – до 2015

След актуализация на общинския план за развитие (Решение №25/04.02.2008 г.) има включен приоритет „Социално-икономическа интеграция на лица в неравностойно положение в План за развитие на община Белоградчик

В План за развитие на община Белоградчик, приоритет „Социално-икономическа интеграция на лица в неравностойно положение” с мярка към него „Благоустрояване на кварталите с концентрация на малцинствени групи”.


2. Община Борован

Общински план за развитие (ОПР) на община Борован 2007-2013

Програма за реализация на ОПР за 2008.

Общинска стратегия за равноправно интегриране на ромите в обществения живот (приета от Общински съвет на 19.06.2008 г.)В ОПР има включен приоритет 3 – Повишаване качеството на човешкия ресурс и заетостта, в Специфична цел 3.1Повишаване качеството на образованието и придобитата професионална квалификация

Мярка 3.1.1: Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги

Дейности: 4. Пълноценно развитие и интеграция на млади хора, срещащи трудности на пазара на труда (незавършили училище, нискоквалифицирани работници, хора с увреждания, етнически малцинства) чрез повишаване на тяхната професионална квалификация и възможности за реализация

Мярка 3.1.2: Повишаване степента на образованост сред ромското население в общината

Дейности:Интегриране на децата от ромски произход в масови училища; Създаване на мотивация и интерес у ромските семейства за продължаване на образованието на децата им.

Няма разработен приоритет за подобряване на жилищните условия и инфраструктура на селища, квартали с концентрация на ромска и/или друга етническа общност

3. Община Белово

Общинския план за развитие 2007-2013 г.;

Общинския план за действие 2006-2008 г. по изпълнение на Стратегията на МОН за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

Общинска програма и План за действие по изпълнението й за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2008-2011 г. - с Решение на общински съвет № 342/30.05.2006; Решение № 107/25.09.2008г

Създаден е Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски - С Решение № 194/29.01.2009

В Общинския план за развитие 2007-2013 г. – Приоритет 3: Качество на живот; Специфична цел 2: Инвестиции за хората, преодоляване на безработицата и социалната изолация на групи в неравностойно положение; Мярка 1.3 Отворено общество на групите в неравностойно положение”;


Няма включен такъв приоритет в Общинския план за развитие 2007-2013, но следва да се има предвид факта, има проблем с незаконното строителство. Именно затова в Общинския план решаването на този проблем е приоритетен

4. Община Борино

Община Борино няма разработени общински стратегии, планове, програми и други документи в сферата на интеграцията на етническите малцинства.


няма

няма

5. Община Ценово

Годишен план на община Ценово, област Русе за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2009 г. за работа с групи от етническите малцинства.

В План за регионално развитие на община Ценово 2007-2013, Подприоритет 2 - Развитие на човешкия капитал, чрез адаптиране на образователната система към изискванията на пазара на работна сила

Мярка 3: Социална интеграция на лица и групи в неравнопоставено положение

3.1 Подобряване на достъпа до публични услуги

- Подкрепа за осигуряване на достъп до спортни съоръжения за лица в неравностойно положение

- Подобряване качеството на живот на ромите

3.2 Подобряване на достъпа до образование за деца в неравностойно положение”

3.3 Прилагане на активна политика на пазара на труда

Обучение за възрастни над 40 години и представители на етнически малцинствени групи


няма

6. Община Елхово

Общински план за развитие за периода 2007 - 2013 г.

Стратегия за интеграция на етническите малцинства в община Елхово за периода 2007 -2015 година

Общинска програма за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН за периода 2007 – 2015 година и План за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН за 2007 – 2008 година.

Стратегия за дейността на Бизнес център Елхово , компонент „Приобщаване на ромската общност чрез подкрепа на бизнеса” 2007 – 2011 година

Приоритети и мерки от Общинския план за развитие на община Елхово за периода 2007 - 2013 година :

Приоритет 3. Съхраняване и развитие на човешкия фактор. Подобряване качеството на живот на населението и повишаване на заетостта.

3.2. Социална интеграция на хората в неравностойно положение

3.2.1.Мерки и програми за интеграция на малцинствени групи, хора с увреждания и др.групи в социална изолация;

Приоритет 4. Изграждане на нова и подобряване на съществуващата социална инфраструктура за постигане на устойчив растеж

4.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура в областта на социалните услуги.


Общински план за развитие за периода 2007 - 2013 г.

Стратегия за интеграция на етническите малцинства в община Елхово за периода 2007 -2015 година


7. Община Ихтиман

Общински план за развитие 2007-2013г.

Стратегия за развитие на образованието в община Ихтиман – 2009- 2013.

В ОПР има включен приоритет „Интеграция на малцинствата” и

са заложени следните приоритетни мерки, касаещи интеграцията на малцинствата:

Разработване на Програма и пакет от проекти за придобиване на квалификация на младежи от ромсктото малцинство;

Образователна интеграция на децата от етническите малцинства;

Изграждане и реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Изток”.


В ОПР има включен приоритет „Интеграция на малцинствата”, включително изграждане и реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Изток”.

8. Община Искър

  Общински план за развитие на община Искър 2007 – 2013 г.;

  Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Искър. Предвидено е изпълнението до 2011 г.  В т. 1.6.5. от ОПР – Искър е упоменато като задача, която стои пред общината: „Засилване конкретната работа с етническите малцинства и насърчаване на равноправната им интеграция в обществото чрез осигуряване на работа, достъп до обществените услуги, образованието и здравеопазването.”
няма

9. Община Камено

Общински план за развитие на Община Камено за периода 2007 – 2013 година;


В момента се разработва “Програма за работа с ромската общност” в Община Камено

В ОПР - Приоритет 3: “Качество на живот.

Специфична цел 1: “Инвестиции в образованието.”

Мярка 1.1: “Проучване и анализ на състоянието, изграждане на информационна система . Достъп до информация. Ден на отворените врати в образованието.”;

Дейност 1: “Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.”


няма

10. Община Кнежа

Общински план за развитие 2007-2013 г. на община Кнежа, където са залегнали приоритети и мерки за решаване на проблемите в общината и в частност на етническите малцинствени групи.


Програма за интеграция на етническите малцинства 2005-2010 г., която доразвива идеята за подобряване условията на живот на малцинствените групи в неравностойно положение, подобряване на техническата инфраструктура, за подкрепа, интеграция и премахване на социалната изолация.

В ОПР 2007-2013 г. на община Кнежа няма включен приоритет „Интеграция на малцинствата”, но са залегнали приоритети и мерки за решаване на проблемите в общината и в частност на етническите малцинствени групи. Приоритет 2: Създаване на условия за духовно, физическо и социално развитие на населението, Мярка 9 - Развитие на политика за равни възможности и достъпен за социалните и етнически групи пазар на труда;

В Програма за интеграция на етническите малцинства има няколко основни приоритетни цели, а именно:

Подобряване на жизнените условия на неравнопоставени в социално и икономическо положение малцинствени групи и осигуряване на социална значимост;


11. Община Лозница

План за развитие на Община Лозница, период на реализация 2007-2013 г.

Стратегия за интеграция на малцинствата в Община Лозница, период на реализация 2005-2015г.В Общинския план за развитие - Приоритет 2. Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината има дейности, насочени към етническите малцинства като :

2.1.1.Подобряване състоянието на инфраструктурата и МТБ на образователните и културни заведения.

2.1.5.Повишаване участието в образованието и обучението през целия живот, водещи до значителен спад преждевременното напускане на училището от малцинствени групи.

2.1.7.Разширяване и разнообразяване на културните инициативи на младите хора


2.1.5.Повишаване участието в образованието и обучението през целия живот, водещи до значителен спад преждевременното напускане на училището от малцинствените групи.


Поради това, че в Община Лозница няма населени места с обособени ромски квартали в приоритет: Жилищни условия на Стратегията за интегриране на малцинствата има заложени мерки с дейности: Осигуряване на условия до достъп до жилища, отговарящи на стандартите на страната за райони с преобладаващо малцинствено население; подобряване на съществуваща и изграждани на нова техническа и социална инфраструктура; Разработване и внедряване на Национална информационна система на жилищните условия на уязвими етнически малцинства


12. Община Медковец

Общински план за развитие за периода 2007 г-2013 г.


Рамкова програма за интеграция на малцинствата в Община Медковец”,която следва да бъде актуализирана (не е ясно дали е приета от общински съвет)

В ОПР е включен Приоритет 3 Подобряване на жизнената среда и утвърждаване на общината като предпочитано място за живот и реализация

със цел 3: Социална интеграция на деца в неравностойно положение и малцинствени групи:

Разработване и реализация на програми за придобиване на квалификация на младежи от ромски произход

Подобряване здравния статус на ромите чрез образователни програми

Подобряване достъпа до образование Организиране на публични дебати по проблемите на ромското население в община Медковец

Популяризиране на културата, традициите и занаятите на ромската общност

на деца от малцинствата и предприемане на мерки, стимулиращи образователната им интеграция в българските училища


В ОПР е включен Приоритет 1 Развитие и ефективно използване на общинската инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт Мярка 1.1.2:Изграждане и реконструкция на водопречиствателни мрежи, изграждане на канализационни системи за отпадни води в ромския квартал на с. Медковец – 2010 г.


13. Община Плевен

Общински план за развитие 2007-2013 год.
Общинската програма за развитие на етническите малцинства 2007-2010 год.

План за изпълнение на Общинската програма за развитие на етническите малцинства - 2007-2010 г. Общинската програма за развитие на малките селища 2007-2010 год.

Общинска стратегия за сексуално здраве, превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред младите хора 2007-2011 г.

Има приоритети, мерки в документите

В План за изпълнение на Общинската програма за развитие на етническите малцинства - 2007-2010 год.

Приоритет 1 – създаване на благоприятни условия за живот на етническите малцинства, Мярка 1 Възстановяване и обновление на физическата среда”; Мярка 2 „Развитие на базовата социална и екологична инфраструктура”


14. Община Полски Тръмбеш

Общински план за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007-2013 г.

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Полски Тръмбеш за периода 2005/2008 година


План за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Полски Тръмбеш за периода 2005/2008 година

В Общинския план за развитие няма отделен приоритет “Интеграция на малцинствата”.

В областта на интеграционните политики насочени към етническите малцинства са включени цели и мерки в следните приоритети от Общинския план за развитие:


Приоритет 1: Постигане на устойчив икономически растеж чрез повишаване трудовата заетост и образователно-квалификационното ниво на населението:

Приоритет 2. Опазване и възстановяване на околната среда с цел подобряване на привлекателността и качеството на живот в населените места от Общината;

Приоритет 3. Обновяване и доизграждане на техническата и социална инфраструктура, отговаряща на съвременните европейски стандарти.няма

15. Община Правец

План за развитие на Община Правец за периода 2007-2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на Общинския съвет);

Програма за управление на Община Правец през периода 2008–2011 г. (приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския съвет).


няма

Плана за развитие на Община Правец за периода 2007-2013г.


16. Община Разград

Общински План за развитие ОПР) 2007-2013г. (Приет с Решение №384 по Протокол №21 на Общински съвет - Разград от 20.05.2005 г.; Допълнен с Решение № 174 на Общински съвет–Разград по Протокол №11 от 30.05.2008 г., Приоритет 3. Подобряване на условията за живот в общината, Специфична цел 3.1. Развитие и оптимално използване на социалната инфраструктура. Мярка 3.1.2. Основен ремонт и поддръжка на сградния фонд в детски и учебни заведения. Приоритет 4. Развитие и укрепване на институционалната среда и обществени партньорства. Специфична цел 4.3. Поддържане и разширяване участието на общината в местни, регионални, национални и международни мрежи и партньорства. Мярка 4.3.1. Сътрудничество и партньорство с НПО.

няма

няма

17. Община Търговище

План за развитие на Община Търговище за периода 2007 – 2013 г.

Стратегия и План за икономическо развитие на малцинствените групи в Община Търговище;


В План за развитие на Община Търговище за периода 2007 – 2013 г. Приоритет 2: „Модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за балансирано развитие, засилване на инвестиционната атрактивност на територията, за приобщаване на икономиката на областта към националната и за повишаване качеството на жизнената среда»; Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи: Мярка 1: Развитие на социалните услуги, Дейности: Ремонт и модернизация на средата и условията в социалните заведения;


В Стратегията и План за икономическо развитие на малцинствените групи във Втори основен приоритет е записана задачата:  2.9.3.Разработване и изпълнение на проекти за радикално обновяване на жилищния фонд и подобряване на инфраструктурата мрежа на кв. «Малчо Малчев» гр. Търговище.


В Общинския план за развитие (2007 – 2013) един от основните приоритети е подобряване на техническата инфраструктура, което обхваща и ромския квартал „Малчо Малчев”

18. Община Тунджа

Общински план за развитие на Община Тунджа 2007 – 2013

Общ устройствен план на Община Тунджа 2009 - 2024

Общинска програма за интеграция на етническите малцинства в Община Тунджа 2006 – 2015 г.


Приоритет „Интеграция на малцинствата” в Общинския план за развитие не е включен. Приоритетни сфери в областта на интеграционните политики насочени към етническите малцинства са образование, здравеопазване и благоустрояване.


Общинска програма за интеграция на етническите малцинства в Община Тунджа 2006 – 2015 г.


19. Община Угърчин

Общински план за развитие 2007-2001

Програма за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в СОУ “Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Угърчин
Общински план за развитие 2007-2001 – Цел 2:Повишаване степента на образованост сред ромското население в общината

Дейности: 1.Интегриране на децата от ромски произход в масови училища; 2.Създаване на мотивация и интерес у ромските семейства за продължаване на образованието на децата им

няма

20. Община Ветрино

Стратегия за дългосрочно развитие на община Ветрино 20007-2008г.за цялостно развитие на общината

План за развитие 2007-2008г.


В общинския план за развитие 2007-2008г. не е определен конкретен приоритет “Интеграция на малцинствата”

В същия план е предвидена Мярка 3 към цел 4, приоритет 4 - Усъвършенстване на социалната и жизнената среда.

Мярка 3-Интеграция на ромите в българското общество:

-Достъп до образование

-Осигуряване учители за работа в мулти културна среда

-Подпомагане инициативите на читалищата за развитие на културата в ромските общности

- Дейности, които стимулират присъствието на ромите в училище

- Програми за осигуряване заетост на ромите

1.Програма за капиталови разходи

2.Програма за усвояване на средства от Европейски фондове


21. Община Ябланица

Общински план за развитие на общ. Ябланица 2007-2013


План за икономическо развитие на общ. Ябланица 2007-2013”


План-програма за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и по-специално от ромски произход”


Към момента интеграционните политики насочени към етническите малцинства са заложени в приоритетите на общината в областта на „Човешки ресурси” и „Устойчиво и балансирано местно развитие”


В индикативна финансова таблица, като неразделна част от „ОПР на общ.Ябланица за 2007-2013 г.” Конкретните мерки са; Разработване на проекти и програми осигуряващи социална и икономическа интеграция на ромите и по- подобряване инфраструктурата в ромските квартали.


22. Община Ямбол

Дългосрочна „Програма за работа с ромите”;

- „Стратегия за интеграция и развитие на малцинствата в Община Ямбол” период 2005 - 2015 г. ;

- „Стратегия за развитие на образованието в община Ямбол до 2010 година”

- План на Община Ямбол за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Република България- 2007/2008 г.В ОПР приоритетът свързан с „Интеграция на малцинствата”, е формулиран както следва: – Ямбол - Приоритет 3 – Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината, цел 3 – Развитие на социалната съпричастност към хорта в неравностойно положение и интегрирането на бедните етнически малцинства в живота на Общината , мярка 2 – Подобряване условията на живот и равноправно включване на бедните етнически малцинства в социално-икономическия живот на града:

Интервенции:

 1. Интегриране на етносите в живота на града при запазване на културното многоетническо разнообразие;

 2. Отреждане на терени на изграждане на социални жилища;

 3. Създаване и развитие на извънучилищни системи за междукултурно сътрудничество
В Програмата за работа с ромите, направление „Териториално устройство на ромските квартали” са заложени следните мерки:

1. Подобряване на битовите условия на кварталите с ромско население:

- продухване на канализациите;

- възстановяване на уличното осветление;

- ремонт на настилките;

2. Отреждане на парцели за ново строителство на желаещите ромски семейства.

В Общинския план за развитие приоритет 2, цел 2, мярка 1 е включен текст подобряване на инфраструктурата на жилищните квартали в общината, като това включва и квартала с концентрация на ромско население.1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconДоклад №0800002310
Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” от програмния бюджет на Министерството на регионалното...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconНастоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравната стратегия за лица в неравностойно...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconРамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение
Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет за дейностите, осъществени в периода 01. 01. 2008 31. 12. 2008 по многогодишен проект
Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в наравностойно положение със специален фокус върху ромите”
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г
Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет, вх.№ С-1256/18. Х. 2009 г., относно изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на община Радомир през 2008 г. Вносител: Евдокия Асенова заместник кмет на община Радомир и председател на Консултативния съвет по туризъм
Отчет, вх.№ С-1256/18. Х. 2009 г., относно изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на община Радомир през...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г., №902-03-10, внесен от Министерски съвет...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет за изпълнението на националната програма по безопасност и здраве при работа
Целта е да се осигури информация за изпълнението на целите, заложени в Стратегията, които се разглеждат като неразделна част от постигането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом