Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21
ИмеОтчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21
страница4/6
Дора Петкова
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.99 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www.mfsofia.ngorc.net/html1/osi_analyze_final.doc
1   2   3   4   5   6

Следните общини са включили приоритет „подобряване на жилищните условия в ромските квартали”, както в ОПР, така и в стратегиите за интеграция на малцинствата:

 • Община Елхово е включила приоритета както в ОПР, така и в Стратегията за интеграция на етническите малцинства в община Елхово за периода 2007-2015 година.

 • Община Ямбол е включила този приоритет в Програмата за работа с ромите, направление „Териториално устройство на ромските квартали”. Там са заложени следните мерки:

- Подобряване на битовите условия на кварталите с ромско население чрез: продухване на канализациите; възстановяване на уличното осветление; ремонт на настилките.

- Отреждане на парцели за ново строителство на желаещите ромски семейства.


В Общинския план за развитие, приоритет 2, цел 2, мярка 1 е включен текст “подобряване на инфраструктурата на жилищните квартали в общината, като това включва и квартала с концентрация на ромско население”.


 • В Общинския план за развитие (2007 – 2013 г.) на община Търговище един от основните приоритети е „подобряване на техническата инфраструктура”, което обхваща и ромския квартал „Малчо Малчев”.

В Стратегията и Плана за икономическо развитие на малцинствените групи в община Търговище във втори основен приоритет е записана задача 2.9.3: „Разработване и изпълнение на проекти за радикално обновяване на жилищния фонд и подобряване на инфраструктурната мрежа на кв. „Малчо Малчев” гр. Търговище”.


Следните общини са включили приоритет „подобряване на жилищните условия в ромските квартали” само в стратегиите за интеграция на малцинствата:

 • В Програмата за интеграция на етническите малцинства на община Кнежа има няколко основни приоритетни цели, а именно: „Подобряване на жизнените условия на неравнопоставени в социално и икономическо положение малцинствени групи и осигуряване на социална значимост”.

 • В община Лозница в Стратегията за интегриране на малцинствата има заложен приоритет “Жилищни условия” с дейности: осигуряване на условия за достъп до жилища, отговарящи на стандартите на страната, за райони с преобладаващо малцинствено население; подобряване на съществуваща и изграждани на нова техническа и социална инфраструктура.

 • Община Плевен - в Плана за изпълнение на Общинската програма за развитие на етническите малцинства (2007-2010 г.) е включен приоритет 1: „създаване на благоприятни условия за живот на етническите малцинства”, мярка 1: „Възстановяване и обновление на физическата среда”; мярка 2: „Развитие на базовата социална и екологична инфраструктура”.

 • В община Тунджа в Общинската програма за интеграция на етническите малцинства в община Тунджа 2006 – 2015 г., е включена Цел 3: „Подобряване на битови условия в населени места с компактно ромско население”.  Основни изводи по отношение на подхода на планиране и разработване на досегашни програми и стратегии, насочени към малцинствата:

През годините все по-често и устойчиво се налага схващането, че при планиране на политики, насочени към интеграция на малцинствата, акцентът пада върху осъществяване на връзката между местната общност и местната администрация посредством представители на малцинствата.

По-голямата част от общините демонстрират, че в разработването на техните местни стратегии за интеграция на малцинствата, са взели участие представители на малцинствата, НПО, представители на бизнеса, директори на училища, училищни настоятелства, читалищни деятели, граждани и други. Някои от документите са изработени след предварителни проучвания и съгласуване с представители на малцинствата, т.е. подходът „отдолу нагоре” в известна степен се прилага, което говори и за вече изградени партньорства на местно ниво.

Някои общини имат практика за създаване на работни експертни групи, включващи, както специалисти от общинската администрация, така и външни. Сформираните работни групи провеждат заседания, обсъждат работни варианти на плановите документи, т.е. окончателният вид на даден документ се изработва в процес на обсъждане с широко представителство на заинтересовани страни. Работните групи включват представители на местни ромски НПО, други НПО, работещи на територията на общините, здравни медиатори (там, където има), представители на местните власти, бизнеса и местните медии (община Елхово, Тунджа, Ихтиман, Полски Тръмбеш, Ямбол и др.)

Друг модел е използването опита, информацията и експертизата само на една или две НПО - община Белоградчик, например, посочва като основен партньор Сдружение „Организация Дром”, община Борован работи приоритетно с НПО ”Различни, но заедно”. В община Търговище основен партньор при разработването на Стратегията и Плана за икономическо развитие на малцинствените групи в общината е Сдружение „Мисионис”, което работи активно за интеграцията на малцинствата в общината.

В община Лозница Стратегията за интегриране на малцинствата е разработена от специалисти от община Лозница, работещи в областта на етническите и демографските въпроси, представители на НПО от община Лозница (СНЦ ”СРР Прогрес – Община Лозница”, СНЦ ”Младежки инициативи Европа - Община Лозница”), консултанти от областна администрация Разград.

При разработване на общинската Програма за интеграция на етническите малцинства 2005-2010 г. в община Кнежа са използвали предварителни проучвания и съгласуване с представители на общинската администрация и ромската общност с цел обсъждане и обобщаване на най-наболелите проблеми, които в последствие се превръщат в основни цели на програмата (подход „отдолу нагоре”). Ромската неправителствена организация „Романи бахт” е взела участие при събиране и анализиране на информацията.

Община Ябланица използва за изработване на общинските планове и стратегии, включително в областта на интеграцията на малцинствата, външна консултантска помощ - експертизата на „Фондация за развитие на местното самоуправление”. При изготвянето на тези стратегически документи са участвали представители на местната общественост, бизнеса и обществено активни родители и граждани от ромски произход.

Изводи

 • Налице е желание и мотивация от страна на общините да разработят или да актуализират местните стратегии, свързани с интеграция на малцинствата.

 • Налице е осъзната необходимост от разработване на приоритет „подобряване на жилищните условия в ромските квартали”.

 • Може да се каже, че в повечето общини има практика представители на ромската общност да бъдат включвани в процеса на формулиране на местните политики за интеграция на малцинствата.

 • Общините стоят най-близо до възможностите за финансиране на проекти, които целят подобряване на жилищните условия и инфраструктура в ромските квартали и махали по структурните фондове. Поради близостта на проблемите общините познават в детайли местните нужди. Необходимо е да се планират конкретни действия, стъпки за решаването на най-наболелите проблеми, за да стартират ефективни проекти в ромските квартали.

 • На много места в общините вече има назначени експерти по интеграция на малцинствата, здравни медиатори (в 55 общини - медиаторите също познават добре съществуващите проблеми), общински съветници, т.е. общините разполагат с човешки ресурс, който могат да използват за планиране и реализиране на проекти в тази сфера. Необходимо е да се създаде добра координация и местен екип, който да започне работа за подобряване на жилищните условия в ромските квартали.III. Представяне на по-значителните и мащабни проекти, подкрепени по програмите на Европейския съюз и по специално, програмата ФАР, насочени към подобряване на жилищните условия на ромите.

1. Проект BG0204.01 "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население" с бюджет 5 930 000 евро (приключил на 30 ноември 2006 г.)

Бюджет:

Финансиране по програма ФАР - 4.5 млн. Евро;
Съфинансиране от Правителството на РБ - 1.24 млн. Евро;
Съфинансиране от ПРООН - 0.19 млн. Евро;
Допълнителен принос на ПРООН (чрез проект JOBS за компонент 2 по проекта ) - 0.10 млн. Евро.

Основни цели на проекта:

 • Подобряване на условията на живот на лица, принадлежащи към етнически малцинства в неравностойно положение чрез усъвършенстване на техническата инфраструктура за предоставяне на обществени услуги в избраните райони.

 • Поощряване на социалната и икономическата интеграция на лица, принадлежащи към етнически малцинства в неравностойно положение, чрез прилагане на активни програми на пазара на труда.

 • Насърчаване на добрите междуетнически отношения, като едновременно с това се съхрани идентичността на лицата, принадлежащи към етнически малцинства в неравностойно положение, чрез изграждане на инфраструктура за предоставянето на обществени услуги в целевите райони.

 • Прилагане на част от Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.

Специфичните цели на проекта се състоят в подобряване достъпа до обществени услуги и ограничаване на безработицата сред лица, принадлежащи към етнически малцинства в целевите райони.


Целеви райони:


Проектът се осъществява в 6 целеви общини: Лом, Стара Загора, Пазарджик, Омуртаг, Венец и Дулово.


Дейности, извършени в рамките на периода на изпълнение на проекта:

По компонент 1: Управление на проекта, мониторинг и оценка

 • Извършване на дейности, свързани с техническото и финансовото изпълнение на проекта - разработване на тръжна документация, провеждане на тръжни процедури, сключване на договори и т.н.

 • Разработено ръководство за извършване на дейностите по проекта.

 • Провеждане на национални и местни информационни кампании, пресконференции, поддръжка на електронна страница на проекта.


По компонент 2: Създаване на стабилна заетост чрез подкрепа на бизнеса; Проект "Създаване на заетост чрез подкрепа на бизнеса" – JOBS


 • 215 представители на етнически малцинства са обучени по Програма за стартиране на собствен бизнес.

 • Осъществена е подкрепа за идентифициране на бизнес-идеи и подготовка на бизнес-планове.

 • Отпуснати са 25 финансови лизинги за стартиране на собствен бизнес или подкрепа на съществуващи фирми (на представители на етническите малцинства).

 • Отпуснати са 9 заема на клиенти от целевата група по схема за микрокредитиране.

 • Осигурени са работни места за 113 представители на целевата група в резултат на отпуснатите лизинги, макро-кредити, бизнес-консултации и подкрепа за стартиращи предприятия.


По компонент 3: Професионално обучение на безработни от етническите малцинства в неравностойно положение.


 • Направена е оценка на положението по отношение на безработицата в целевите райони на проекта (в сътрудничество с Агенцията по заетостта и местните дирекции "Бюро по труда").

 • Определени са нуждите от професионално обучение (от екипа на проекта и местните Дирекции "БТ").

 • В целевите общини са проведени общо 56 курса за професионално обучение и са обучени 1122 безработни от етническите малцинства.

 • 1108 от обучените са преминали успешно изпитите и са получили удостоверения.

По компонент 4: Строителство и създаване на временна заетост


В резултат на строителните дейности, извършени по компонента, в 6-те целеви общини са създадени/подобрени следните инфраструктурни обекти:


 • Изградени 33 428 м. водопроводна мрежа.

 • Изградени 7251 м. водопроводна канализация за отпадни води.

 • Изградени 63 903 м. асфалтово покритие и прилежащи тротоари (вкл. монтирани 15 лампи за улично осветление).

 • Построена детска градина в с. Поройно, община Дулово.

 • Построен Ромски социален и културен център в Стара Загора.

 • Изградени са две водохранилища в с. Байково и с. Боян, община Венец.


За извършване на строителните дейности в посочените обекти са били наети 419 безработни лица от етническите малцинства чрез дирекции "Бюро по труда".


2. Многогодишен проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”

Фаза 1 – Фар БГ 2004/016-711.01.03, Фар национална програма за България 2004 г.

Фаза 2 – Фар БГ 2005/017-353.01.03, Фар национална програма за България 2005 г.

Фаза 3 – Фар БГ 2006/018-343.01.02, Фар национална програма за България 2006 г. Поради наложените на България санкции от Брюксел проектите по програма Фар 2006 няма да бъдат осъществени. Така България загуби огромно финансиране и възможността за реализация на много проекти.

По трите фази на многогодишния проект са предвидени дейности за подобряване жилищните условия на ромското население.

По фаза 1 на многогодишния проект, компонент „Жилищни условия” (с общ бюджет 3,734000 евро), от които 2,800000 евро – финансиране по програма ФАР и 9,34000 евро - национално съфинансиране, се включва изграждане и рехабилитация на обекти на техническата инфраструктура в квартали, населени предимно с роми. През октомври 2007 г. са сключени договори за рехабилитация и строителство на обекти от техническата инфраструктура, намиращи се на територията на ромски квартали в общините: Пловдив, Пазарджик, Казанлък и Хасково, и договор за осигуряване на строителен надзор по време на изпълнението на посочените инфраструктурни ремонти и строителство.

Извършени са ремонтни дейности: Изграждане на ВиК мрежи – гр. Пловдив, изграждане и рехабилитация на улици – гр. Пловдив, вертикална планировка, външни електрически и ВиК мрежи в кв. ”541” и кв. ”542”, гр. Пазарджик, изграждане на уличен водопровод, канализация и изграждане на ул. ”Чаталджа”, гр. Казанлък, реконструкция на канализация на ул. ”Акация”, гр. Хасково. На всички изредени обекти е осигурен строителен надзор.

В три от общините с одобрени за финансиране инфраструктурни обекти, а именно Кюстендил, Омуртаг и Дулово, не са договорени средства. Причината е, че офертите, подадени от фирмите-кандидати, са били отхвърлени поради несъответствието им с изискванията за провеждания търг.

По фаза 2 на многогодишния проект, компонент „Жилищни условия”, в края на 2007 г. е обявена схема за безвъзмездна помощ на обща стойност 8 334 000 евро, чиито бенефициенти са общини. Грантовата схема включва 2 компонента:

1) Изграждане/рехабилитация на техническа и социална инфраструктура в райони с концентрация на ромско население (бюджет 5 000 000 евро) и

2) Ремонти на училища, предоставящи интегрирано образование на деца от ромски произход (бюджет 3 334 000 евро).

Срокът за кандидатстване бе 30 януари 2008 г. За изпълнението на този компонент е подписан договор за Техническа помощ, изпълняван от Консорциум Микрофонд, на стойност 278 800 евро. Изпълнителят на договора в сътрудничество със ЗИП – експерти от ДЕДВ МОН, МРРБ - е разработил пакета документи за кандидатстване на общините с проекти по Грантовата схема.

Основната цел на проекта е да се повиши капацитета и да се подпомогне Дирекция „Етнически и демографски въпроси” (ДЕДВ) при изпълнението и управлението на схема за безвъзмездна помощ за подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите. Целта е формулирана в съответствие с приоритетите, заложени в
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconДоклад №0800002310
Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” от програмния бюджет на Министерството на регионалното...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconНастоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравната стратегия за лица в неравностойно...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconРамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение
Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет за дейностите, осъществени в периода 01. 01. 2008 31. 12. 2008 по многогодишен проект
Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в наравностойно положение със специален фокус върху ромите”
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г
Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет, вх.№ С-1256/18. Х. 2009 г., относно изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на община Радомир през 2008 г. Вносител: Евдокия Асенова заместник кмет на община Радомир и председател на Консултативния съвет по туризъм
Отчет, вх.№ С-1256/18. Х. 2009 г., относно изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на община Радомир през...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г., №902-03-10, внесен от Министерски съвет...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет за изпълнението на националната програма по безопасност и здраве при работа
Целта е да се осигури информация за изпълнението на целите, заложени в Стратегията, които се разглеждат като неразделна част от постигането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом