Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21
ИмеОтчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21
страница1/6
Дора Петкова
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.99 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www.mfsofia.ngorc.net/html1/osi_analyze_final.doc
  1   2   3   4   5   6
Making the Most of EU Funds for the Roma


доклад


Анализ на документи на национално и местно ниво в България, отразяващи политики на интеграция на ромите в българското общество в частта подобряване на жилищните условия.


Практики, изводи и препоръки.


Автор: Дора Петкова

Проектът се изпълнява от консорциум на Фондация Микрофонд - София , Клуб „Отворено общество” - Русе и Регионален център за икономическо развитие - Сливен


СЪДЪРЖАНИЕ:


І. Документи на българските държавни институции, отразяващи политиките относно интеграцията на ромите в българското общество. 5

1.ПЪРВИ ПЕРИОД: 1999 г. – 2005 г. 5

РАМКОВА ПРОГРАМА за равноправно интегриране на ромите в българското общество. 6

ПЪРВИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество за периода 2003-2004 г. 7

АНАЛИЗ на заложените цели спрямо постигнатите резултати, по отношение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество за периода 2003-2004 г. и Плана за действие към нея. 8

ИЗВОДИ 1999-2005 г. 9

2.ВТОРИ ПЕРИОД 2005 – 2007 г.: 10

ИНИЦИАТИВА „ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2005 – 2015 г.” и НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ (2005 – 2015 г.) 11

АНАЛИЗ на „Национален план за действие – Десетилетие на ромското включване 2005-2015” (НПД-ДРВ) 11

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ на ромите в Република България, 2005-2015 г. 13

ПРОТИВОРЕЧИЯ 15

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за изпълнение на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите 2006-2007 г. и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество за 2006 г. 17

ИЗВОДИ 2005 - 2007 г. 20

4. ТРЕТИ ПЕРИОД 2008 – 2009 г.: 21

ОТЧЕТ за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България – 2008-2009 г. 21

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ОПРР) и мерки насочени към подобряване на жилищните условия за ромите 22

ІІ. Преглед на местните политики относно интеграцията на ромите в българското общество. 25

Основни изводи по отношение на наличие на местни стратегии и програми, насочени към интеграция на малцинствата: 26

Основни изводи по отношение на наличие на приоритет „подобряване на жилищните условия и инфраструктура на селища/ квартали с концентрация на ромска и/или друга етническа общност” в общински стратегически документи: 29

Основни изводи по отношение на подхода на планиране и разработване на досегашни програми и стратегии, насочени към малцинствата: 31

III. Представяне на по-значителните и мащабни проекти, подкрепени по програмите на Европейския съюз и по специално, програмата ФАР, насочени към подобряване на жилищните условия на ромите. 33

1. Проект BG0204.01 "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население" с бюджет 5 930 000 евро (приключил на 30 ноември 2006 г.) 33

2. Многогодишен проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” 36

3. София – кв. Христо Ботев 38

4. Дунавци – Оператвна програма „Регионално развитие” 38

IV. Практики на местно ниво 39

1. Мезонетите в град Пловдив 39

2. Ромския квартал Райна Княгина в град Ямбол 40

3. Ромски квартали във Варна 42

4. Община Средец, област Бургас 42

5. Община Елхово, област Ямбол 44

6. Община Тунджа, област Ямбол 45

7. Община Ямбол 47

8. Община Балчик 48

9. Община Кнежа 49

10. Община Търговище 49

11. Община Ябланица 50

12. Община Кюстендил 50

13. Ромските гета в София 50

V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ. 51

Приложение 1 56

Приложение 2 57

Приложение 3 63
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconДоклад №0800002310
Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” от програмния бюджет на Министерството на регионалното...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconНастоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравната стратегия за лица в неравностойно...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconРамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение
Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет за дейностите, осъществени в периода 01. 01. 2008 31. 12. 2008 по многогодишен проект
Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в наравностойно положение със специален фокус върху ромите”
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г
Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет, вх.№ С-1256/18. Х. 2009 г., относно изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на община Радомир през 2008 г. Вносител: Евдокия Асенова заместник кмет на община Радомир и председател на Консултативния съвет по туризъм
Отчет, вх.№ С-1256/18. Х. 2009 г., относно изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на община Радомир през...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г., №902-03-10, внесен от Министерски съвет...
Отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21 iconОтчет за изпълнението на националната програма по безопасност и здраве при работа
Целта е да се осигури информация за изпълнението на целите, заложени в Стратегията, които се разглеждат като неразделна част от постигането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом