Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
ИмеНастоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
страница2/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер347.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/program3.doc
1   2

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИАНТИ-ДИСКРИМИНАЦИЯ


През 2003 г. беше разработен и приет Закон за защита от дискриминацията, който е в сила считано от 1.01.2004 г. Законът отразява изискванията на Директивите на Съвета на Европейския съюз в областта на недискриминацията /преди всичко Д 2000/43 и Д 2000/78/ и е едно от най-модерните средства сред страните в ЕС за борба с дискриминацията. Приемането на закона беше една от стратегическите цели на Рамковата програма /1999/. На основание на закона беше конструирана Комисия за защита от дискриминация – независим специализиран орган на национално ниво. Наличието на законодателното средство дава възможности за целенасочена и по-успешна борба с дискриминацията в България. Въпреки това все още е факт, че неравното третиране /особено що се отнася към етническите малцинства и най-вече към ромското малцинство/ е болезнен проблем с страната. Това се явява не само проблем на ежедневно общуване между мнозинството и малцинствата, но и линия на поведение в държавни и общински институции, частни институции, предлагащи обществени услуги, електронните и печатни медии, политическата система


Преодоляването на неравното третиране и дискриминацията се сблъсква със следните проблеми:

 1. Несъответствия между Закона за защита от дискриминация и отделни отраслови закони и подзаконова нормативна база.

 2. Липса на поднормативна база за защита от дискриминация на ниво местно самоуправление.

 3. Ежедневна дискриминация на лица от ромски произход в ключови сфери от обществения живот – политика и участие, образование, здравеопазване, жилищни условия, сфера на труда, сфера на обществените услуги.

 4. Липса на знание и толерантност у обществото и институциите относно принципите на равно третиране и тяхното спазване и защита.

 5. Не-ратифициране на основни международни документи в областта на защитата на равното третиране.

 6. Липса на познания и продължаващо обучение на целеви групи от населението съобразно принципите и правилата на равното третиране.


За преодоляването на неравното третиране и дискриминацията ще бъдат предприети дейности и мерки в следните приоритетни направления:


 1. Изграждане на единна и съгласувана нормативна и поднорманивна база на национално и местно ниво.

 2. Подобряване на познанията за дискриминацията, за мотивите на дискриминационно поведение, както и за начините за преодоляването му – сред ромското малцинство, мнозинството и институциите на национално и местно ниво;

 3. Укрепване на капацитета за борба с дискриминацията;

 4. Положително медийно отразяване на проблема с неравното третиране.


Приоритетно направление 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННА И СЪГЛАСУВАНА НОРМАТИВНА И ПОДНОРМАНИВНА БАЗА НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО

Приоритетни насоки за действие при реализирането на това направление са:

  1. Законодателни промени, които да доведат до съответствия между Закона за защита от дискриминация и цялостната нормативна и поднорманивна база в страната: за това е необходимо преглед на законодателството по отрасли и нанасяне на необходимите промени

  2. Законодателни и нормативни промени, които да доведат до съответствие между Закона за защита от дискриминация и общинските наредби

  3. Приемането на основни международни документи в областта.


Приоритетно направление 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗНАНИЯТА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯТА И ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Й

Приоритетни насоки за действие при реализирането на това направление са:

2.1. Експертно обучение върху проблемите на дискриминацията на задължените субекти държавни институции и общински институции, работодатели, заети в обществената сфера, медии.

2.2. Обучение върху проблемите на дискриминацията и начините за предпазване от нея на защитените лица: необходимо е това да стане по подходящи начини, които да гарантират достигане и до най-уязвимите групи в ромската общност. Специален акцент следва да бъде поставен на обучението на организациите, работещи на терен с ромска общност, както и на неформални групи и авторитети сред местните общности

2.3. Популяризиране сред ромската общвност и организациите, работещи на терен в ромска общност на дейността на Националния омбудстман и възможностите за защита от дискриминация, която тази институция предлага

2.4. Популяризиране сред ромската общвност и организациите, работещи на терен в ромска общност на дейността на Комисията за защита от дискриминация и възможностите за защита от дискриминация, която тази институция предлага


Приоритетно направление 3: УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Приоритетни насоки за действие при реализирането на това направление са:

3.1. Развитие на ефективни практики по прилагане на антидискриминационното законодателство от правозащитните органи;

3.2. Насърчаване обмена на информация за мерките, прилагани от различни институции, държавна власти, местно самоуправление, НПО

3.3. Обучения на НПО и неформални групи за защита от дискриминация и за начините, по които могат да се възползват от Закона за защита от дискриминация и от Комисията за защита от дискриминация

3.4. Укрепване на капацитета на Комисията за защита от дискриминация

3.5. По-активно ангажиране на институцията на Националния омбудсман със защитата от етнически мотивирана дискриминация спрямо ромската общност


Приоритетно направление 4: ПОЛОЖИТЕЛНО МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С НЕРАВНОТО ТРЕТИРАНЕ

Приоритетни насоки за действие при реализирането на това направление са:

4.1. Образователни кампании на местно и национално ниво чрез средствата за масова информация

4.2. Подкрепа за представяне на проблема с неравноправното третиране и добри примери за преодоляването му в средствата за масова информация

4.3. Обучение за представители на медиите по проблемите на дискриминацията

4.4. Медийни кампании за преодоляване на неравното третиране и дискриминацията

РАВНОПРАВИЕ НА РОМСКА ЖЕНА

Една от основните хоризонтални политики на Европейския съюз е равнопоставеността на половете. България като член на ЕС следва да прилага този принцип във всичките си публични политики, включително и в тези, насочени към интеграция на ромската общност. Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, приета през 1999 отделяше специално внимание на проблемите на ромската жена и на необходимостта от целенасочена политика за постигане на нейната равнопоставеност. Тази политика трябва да бъде продължена и от настоящия документ.


Приоритетни направления:

1. Повишаване на чувствителността в обществото към проблемите, свързани с равнопоставеността на ромските момичета и жени

2. Повишаване на образователното ниво на ромските жени и момичета

3. Повишаване достъпа до здравеопазване на ромските жени

4. Повишаване на броя на ромските жени на пазара на труда и на тяхната успешна трудова реализация

5. Стимулиране на активното участие на ромската жена в обществения живот


ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1. ПОВИШАВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА В ОБЩЕСТВОТО КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА РОМСКИТЕ МОМИЧЕТА И ЖЕНИ

Приоритетни насоки за действие по това направление са:

1.1 Създаване на стратегия и план за действие за подобряване положението на ромската жена с конкретни дейности, финансиране и отговорници.

1.2. Включване на теми за джендър особеностите в ромската общност в университетските програми за мултикултурно образование.

1.3. Включване на джендър елемент в програмите, насочени към ромската образователна интеграция в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”


ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2. ПОВИШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО НИВО НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА


Приоритетни насоки за действие по това направление са:

2.1. Създаване на механизми за работа с ромските родители, насочена към преодоляване на културно детерминираните препятствия пред образованието на момичето сред някои ромски групи: Индикативни дейности в тази насока са:

- въвеждане на механизми за работа с ромските родители1 с цел тяхното мотивиране за подкрепа на образованието на момичетата в семейството;

- повишаване на сигурността в училище и в района на училището

2.2. Въвеждане на подходящи форми на продължаващо образование и легализиране на умения, придобити извън системата на народната просвета, които да са съобразени с ангажиментите на жената-майка

2.3. Повишаване на броя на ромските жени и девойки със средно и висше образование: Индикатовни дейности в тази насока биха могли да бъдат:

- създаването на стипендиантски фонд за момичета, обучаващи се в гимназиална степен

- предоставяне на стипендии за роми студенти, обучаващи се и в задочна форма

- програми с ромските родители за повишаване на мотивацията

- премахване на социалните пречки

2.4. Залагане на индикатори за мониторинг на ефекта от националните образователни програми и промените в образователната система върху образователното ниво на ромските момичета


ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3. ПОВИШАВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ

Приоритетни насоки за действие по това направление са:

3.1. Информационни кампании сред ромските жени и момичета

3.2. Разширяване броя на назначените здравни медиатори-жени

3.3. Създаване на условия и стимулиране на ромските момичета за следване в медицински университети

3.4. Създаване на здравни центрове в общността

3.5. Създаване на механизми за ползване на здравни услуги от здравно неосигурени лица

3.6. Създаване на програми за превенция на ранните раждания и превенция на изоставянето на децата


ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ПОВИШАВАНЕ НА БРОЯ НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И НА ТЯХНАТА УСПЕШНА ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ

Приоритетни насоки за действие по това направление са:

4.1. Създаване на алтернативни форми на заетост и възможности за самонаемане

4.2. Промяна на стереотипизирания образ на ромската жена по отношение на трудовата заетост

4.3. Квалификациони курсове с възможност за реализация след завършването им и възможност за малки кредити; Изготвяне на програми свързани със селско стопанство и животновъдство


ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: СТИМУЛИРАНЕ НА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА РОМСКАТА ЖЕНА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

Приоритетни насоки за действие по това направление са:

5.1. Повишаване броя на ромските жени в общинската и държавна администрация

5.2. Създаване на информационна банка

5.3. Създаване, изграждане, развитие и усъвършенстване на лидерски умения у ромските жени

5.4. Представяне и изграждане на положителни ролеви модели


ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РОМСКО УЧАСТИЕ

Изпълнението на настоящата Програма следва принципа “Нищо за ромите без ромите” като стимулира и гарантира ромското участие във всички етапи и нива от процеса на вземане на решения. Програмата разглежда ромското участие като хоризонтален принцип, прокарван във всички нейни приоритетни области, направления и мерки, а засилването на ромското участие – като една от основните цели на интеграционната политика. Ромското участие се разглежда като многоаспектен процес, който включва участието на роми с необходимия ценз и способности в институциите и политическите партии и участие на ромските организации като равноправен партньор на правителствените институции в процеса на вземане на решения. Програмата стимулира участието на роми във вземането на решения във всички сфери на обществения живот, а не само в сферата на ромската интеграция.


Приоритетни направления:

1. Засилване на гражданското участие

2. Засилване на участието на роми в институциите

3. Политическо участие


Приоритни мерки:

Приоритетно направление 1. Засилване на гражданското участие: ромските неправителствени организации следва да бъдат привлечени като равноправен партньор на институциите в процеса на вземане и изпълнение на решения, както и в процеса на мониторинг и оценка на осъществяваните политики. Приоритетни мерки в тази насока са:

1.1.Засилване на функциите на съществуващите консултативни съвети по въпросите на интеграцията на ромите и на ролята на гражданските организации в тях: Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към МС, Областни съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, Общински съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси

1.2. Изграждане на консултативни съвети по въпросите на интеграцията в приоритетните области на интегрционния процес с участието на съответните отговорни институции и на ромски организации с доказан капацитет в областта: Индикативни операции в тази насока са:

- засилване на функциите на Съвет за интеграция на ромите към МТСП и на ромското представителство в него;

- възобновяване на дейността на Консултативния съвет за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН и гарантиране на участието на ромски организации в него;

- изграждане на Консултативен съвет по въпросите на здравната интеграция към МЗ;

- изграждане на Консултативен съвет за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България към МРРБ;

- изграждане на Консултативен съвет по въпросите на културната интеграция към МК.

1.3. Подкрепа за сформирането на Национално представителство на ромските организации: необходимо е инициативата за Национално представителство да излезе от самите организации като този процес следва да бъде подпомаган, а не контролиран от държавните институции.

1.4. Създаване на формални и неформални социални структури в ромските квартали, чрез които да се засилят равностойно както съзнанието за идентичност, така и гражданското и национално осъзнаване на ромите


Приоритетно направление 2. Засилване на участието на роми в институциите: назначаването на роми с необходимото образование и ценз в институциите следва да обхване всички нива и да достигне до степен, съответстваща на процента на роммите в сътветното нселено място, община и регион. Това не означава въвеждането на квоти, а целенасочени мерки за подготовката на квалифицирани роми и активна политика по назначаването им в институциите на базата на конкурсен прринцип.

Приоритетни мерки в това направление са:

2.1. Разяснителни кампании в ромска общност за възможностите за работа в институциите;

2.2. Подготовка на роми за работа в институциите (вкл. Полицията) и за успешно преминаване на конкурсните процедури;

2.3. Назначаването във всички администрации и институции на достатъчен брой ромски специалисти, съответстващ на броя ромски жители в даден регион. Назначените роми не трябва да заемат само длъжности, свързани единствено с решаване на проблемите на ромите, а с работата си да допринасят за цялото общество;


Приоритетно направление 3. Засилване на политическото участие

За постигането на тази цел следва да се предприемат мерки като:

3.1. Повишаване на политическата култура на ромите и спиране на порочни практики като купуването на гласове и др.;

3.2. Обучение на ромски лидери в политически умения;

3.3. Обучение на актива на политическите партии по проблемите на ромската интеграция;

3.4. Включване в платформите на политическите партии на програмни намерения или изработване на програми за интеграция на ромите;

3.5. Насърчаването на българските политическите партии да включват роми във всичките си структури и нива и да инвестират в тяхното развитие.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


За прилагането на настоящия документ Министерски съвет одобрява ежегодно с ПМС План за действие за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Планът за действие се финансира със средства от републиканския бюджет и структурните фондове. Финансирането от републиканския бюджет се осъществява чрез самостоятелна програма и чрез отделни пера “Изпълнение на РПРИРБО” в бюджетите на МОН, МТСП, МРРБ, МЗ и МК. В изработването на Плана за действие участват на равноправна основа структурите на гражданското общество и ромската общност – чрез НССЕДВ, публични консултации и др. форми.1 Тук под “родители” се има предвид всички поколения в семейството, които се занимават с отглеждането на децата, тъй като често децата се отглеждат от бабата и дядото.
1   2

Свързани:

Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconРамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение
Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя...
Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconЗа дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1
Общината за осъществяване и реализация на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и...
Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconСтановищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси
Това се отнася както до мащаба на програмата, така и до дейностите на ведомствата и местното самоуправление
Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconНационална стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012 2020)

Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconПроект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020)
Следвайки рамката на ес за национални ромски стратегии, настоящия документ използва името роми като обобщаващо както за уязвимите...
Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconТест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост
Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието
Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconПлан за действие на община аксаково
В изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално...
Настоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в iconПроект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход в българското общество, внесен от
Относно проект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом