Конспект по икономически анализ
ИмеКонспект по икономически анализ
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер83.37 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_5796.doc
КОНСПЕКТ

ПО

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

ТЕОРИЯ


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 346 СЕКРЕТАРСКИ


ПРОФЕСИЯ: КОД 346010 ОФИС-МЕНИДЖЪР


СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 3460101 БИЗНЕС –

АДМИНИСТРАЦИЯ


ТЕМА I. Икономически анализ и фирмен мениджмънт

1.1. Същност, значение и задачи на икономическия анализ.

1.2. Обхват, предмет и източници на информация – вътрешни и външни.

1.3. Видове анализ – предварителен, текущ и последващ.


ТЕМА I. Икономически анализ и фирмен мениджмънт

1.1. Същност, значение и задачи на икономическия анализ.

1.2. Обхват, предмет и източници на информация – вътрешни и външни.

1.3. Видове анализ – предварителен, текущ и последващ.

ТЕМА II. Методи, показатели и фактори на икономическия анализ

2.1. Методи на икономическия анализ – научно изследователски, на сравнението, на разчленяването, на елеминирането, на верижните замествания, на разликите и графичен.

2.2. Показатели за анализ на стопанската дейност – класификация: стойностни, натурални, условно натурални, количествени и качествени.

2.3. Факторни показатели – класификация: количествени, качествени и структурни фактори.

ТЕМА III. Анализ на производствената програма на предприятието

3.1. Анализ на обема на производството:

- показатели: общ обем произведена продукция, обем на реализираната продукция;

- измерители: стойностни, условно-натурални и трудови.

3.2. Фактори, влияещи върху изменението на обема на производството.

ТЕМА IV. Анализ на номенклатурата и асортимента на продукцията на предпиятието. Ритмичност на производството

4.1. Значение на анализа на номенклатурата и асортимента на продукцията и нейното влияние върху общия обем на производство.

4.2. Основни показатели за оценка на изпълнението на производството по наменклатура и асортимент: общо процентно изпълнение на номенклатурата, средно процентно изпълнение на оставащите позиции на номенклатурата, средно процентно изпълнение на фактическото производство в рамките на плана и общо процентно изпълнение на плана по асортимент.

4.3. Ритмичността на производството като важен критерий за равнището на управлението на предприятието и неговата ефективност – коефициент на вариация и коефициент за нарушение на ритмичността.

ТЕМА V. Анализ на конкурентноспособността на продукцията

5.1.Анализ на общата конкурентноспособност на произвежданите продукти. SWOT анализ.

5.2. Анализ на конкурентноспособността на всеки отделен продукт.

5.3.Фактори, влияещи върху конкурентноспособността на произвежданата продукция на предприятието.

ТЕМА VI. Анализ на качеството на произвежданата продукция от предприятието.

6.1. Анализ на загубите от лошо качество на продукцията.

6.2. Анализ на потенциалните източници на загуби.

6.3. Анализ на разходите за качество по видове дейности.

6.4. Анализ на разходите за качество, свързани с процесите и технологията на производството.

6.5. Качеството като фактор за изменението на обемните показатели.

ТЕМА VII. Анализ на използването на трудовите ресурси на предприятието

7.1. Анализ на работната сила на предприятието – численост, движение и структура.

7.2. Системи на заплащане и коефициент на възвращаемост на инвестициите в човешкия фактор.

7.3. Анализ на производителността на труда на предприятието. Същност и показатели за равнището на производителността на труда (натурални, трудови, условно-натурални и стойностни).

7.4. Фактори, влияещи върху производителността на труда.

ТЕМА VIII. Анализ на използването на дълготрайните материални активи на предприятието

8.1. Използването на ДМА като фактор, въздействащ върху обема на производството на предприятието.

8.2. Основни показатели за използването на ДМА: пропусквателна способност, коефициент на сменност, отдаденост- показател изразяващ реализирания оборот с 1лв. ДМА и показателя средногодишен размер на ДМА.


ТЕМА IХ. Анализ на разходите и на себестойността на продукцията на предприятието

9.1. Анализ на разходите по икономически елементи и дейности.

9.2. Анализ на структурата на себестойността на продукцията на предприятието.

9.3. Анализ на себестойността по видове продукция.

9.4. Фактори влияещи върху разходите и себестойността на продукцията.

ТЕМА Х. Анализ на състоянието и използването на материалните ресурси на предприятието.

10.1. Обект на анализа. Материалните ресурси и доставките.

10.2. Анализ на стоковите запаси и скорстта на обръщението им.

10.3. Фактори, влияещи върху скоростта на обръщение. Приложение на ERP система.

ТЕМА ХI. Анализ на маркетинговата дейност на предприятието

11.1. Необходимост и актуалност от анализ на маркетинговата дейност на предприятието.

11.2. Анализ на пазарните позиции – показатели: обем на продажбите, пазарен потенциал, общ пазарен дял на предприятието.

11.3. Оценка и показатели на икономическата ефективност на разходите за реклама – ефективност на паричните приходите преди и след рекламирането.

11.4. Анализ на разходите за дистрибуция – за обща продукция и по групи продукти.

11.5 Анализ на ценовата политика на предприятието.

11.6. Фактори, влияещи върху маркетинговата стратегия на предприятието.

ТЕМА ХII. Показатели за анализ на финансово-икономическото състояние на предприятието

12.1. Обща характеристика на финансово-икономическия анализ на предприятието. Източници на информация (счетоводен баланс и отчет на приходите и разходите).

12.2. Основни показатели за анализ на финансовото състояние на предприятието -коефициент на обща ликвидност, коефициент на бърза ликвидност, коефициент на текуща ликвидност (платежоспособност).

12.3. Фактори, влияещи върху коефициента на обща ликвидност: промени в сумата на краткотрайните финансови инвестиции, в сумата на паричните средства, в сумата на краткотрайните пасиви.

12.4. Фактори, влияещи върху коефициента на бърза ликвидност: промени в сумата на материалните запаси, промени в сумата на краткотрайните активи, промени в сумата на краткотрайните пасиви.

12.5. Фактори, влияещи върху текущата ликвидност: промени в сумата на краткотрайните активи и на краткотрайните пасиви, и на дебиторските задължения.

12.6. Коефициент на финансова автономност. Коефициент на финансова независимост. Коефициент на дългосрочна задлъжнялост. Коефициент на краткосрочна задлъжнялост.

ТЕМА ХIII. Анализ на паричните приходи от дейността на предприятието

13.1. Анализ на структурата на приходите - продажба на продукция, стоки или услуги.

13.2. Анализ на приходите от обичайната дейност на предприятието.

13.3. Анализ на приходите от други дейности на предприятието.

13.4. Анализ на извънредните приходи от дейността на предприятието.

13.5. Анализ на факторите, влияещи върху приходите на предприятието.

ТЕМА ХIV. Показатели за анализ на печалбата на предприятието

14.1. Необходимост от анализ на печалбата на предприятието.

14.2. Източници на информация – счетоводни документи, годишни отчети, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, счетоводни справки, отчети за производствено-икономическото състояние на предприятието за предходни периоди и др.

14.3. Анализ на печалбата от обичайната дейност на предприятието.

14.4. Фактори, влияещи върху промените на печалбата – структура на обема на произведената продукция, промени в производствените разходи и ценови разлики.

ТЕМА ХV. Показатели за анализ на рентабилността от дейността на педприятието.

15.1. Същност на рентабилността. Наредба за определяне границите на коефициента на рентабилност.

15.2. Показатели за анализ на рентабилността: коефициент на рентабилност на приходите от продажбите, коефициент на рентабилност на собствения капитал, коефициент на капитализация на активите (рентабилност на активите).

15.3. Фактори, влияещи върху показателите за рентабилност на предприятието.


Изгонвил: Снежина Търпанова

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО


В края на обучението учениците трябва

да знаят:

  • основните методики и показатели за икономически анализ;

  • системите, чрез които се осъществява финансовото управление и контрол на всяка дейност;

  • прилаганите политики и процедури въведени от законодателя;

  • обхвата на икономически анализ и неговата роля за постигането на икономичност, ефективност и ефикасност на управлението на предприятието;

  • че информацията от икономическия анализ е публична и нейната достоверност се контролира от законодателните органи за контрол и от кредиторите;

  • за икономическия анализ като възможност за гарантиране постигането на икономическа стабилност на предприятието в дългосрочен и в краткосрочен план;

  • значението на основните инструменти на икономическия анализ – подбиране, обработване и систематизиране на икономическата информация;

  • за използването на икономическия анализ като контрол в развитието на предприятието и изпълнението на неговите бизнес цели;

  • че икономическия анализ дава възможност да се отчитат допуснатите грешки и се откриват причините за тях;

  • че икономическия анализ осигурява възможност за ефективен контрол, ограничаване на разходите и повишаване на ефективността на икономическата дейност.да могат да:


- използват основните методики и показатели за икономически анализ;

- използват системите, чрез които се осъществява финансовото управление и контрол на всяка дейност;

- прилагат политики и процедури, въведени от законодателя по отно-шение на основните показатели за характеризиране на производствената програма и финансовите резултати от дейността на предприятието;

- използват оперативната информация за управление на предприятието в краткосрочен и дългосрочен период;

- прилагат теоретичните знания по изучаваните икономически предмети в практиката и в бъдещата си реализация;

- правят икономически анализ на продуктовата структура и асортимент на произвежданата продукция на предприятието;

- контролират качеството на произвежданата продукция и особено на факторите, влияещи върху размера на брака и ефективното използване на производствените фактори;

- използват възможностите на SWOT анализа за повишаване конкурентноспособността на предприятието;

- прилагат ефективни схеми на материалните запаси, спазвайки изискването на ERP доставките (на точното място, в точното време точното количество);

- контролират показателите за платежоспособност и автономност на предприятието и неговата ликвидност;

- управляват ефективно икономическата дейност на предприятието и му осигурят икономически растеж;

- работят със съвременни програмни продукти за икономически анализ на стопанската дейност;

- правят правилни изводи от получените резултати и вземат адекватно управленско решение;

- намалят рисковете – производствени, финансови, инвестиционни и пазарни, които следват всяка стопанска дейност;

- търсят и ползват необходимата информация от всички основни източници (закони, наредби и стопански документи).


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


1. Белев, Д. Икономически анализ, Варна 2003 г.

2. Тимчев, М. Финансово стопански анализ на фирмата, С. 1999 г.

3. Консулов, В. Финансов анализ на фирмата , С. 1994 г.

4. Айнаджиев, А. и Петков, И. Анализ на стопанската дейност на предприятието,Габрово 1998 г.

5. Михайлов, М. и колектив Анализ на търговския бизнес, изд. “Абагар”ВТ. 2005 г.

6. Орешарски, П. Финансов анализ и управление на инвестициите, С. 1992 г.

7. Петров, Г. Основи на финансите на фирмата, С. 2001 г.

8. Михайлов, М. Икономически анализ, Свищов 2003 г.

9. Закон за счетоводството

10. Национални счетоводни стандарти

11. Чуков, К. Анализ на финансовото състояние на предприятието, Тракия 2003 г.

12. Николов, Н. Финансов анализ на стопанската дейност на предприятието, Университетско издателство Стопанство, С.1993 г.

13. Аврамов, П. Анализ на счетоводния баланс, С. 1997 г.

Свързани:

Конспект по икономически анализ iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол
Ii източници на информация на финансовия икономически анализ и контрол – 2 ч
Конспект по икономически анализ iconКонспект по „икономически анализ на стопанската дейност" Специалност „икономика на транспорта"
Същност, функции и задачи на икономическия анализ на стопанската дейност на предприятието. Предмет и задачи на анализа. Класификация...
Конспект по икономически анализ iconИкономически университет варна катедра "инфроматика"
Анализ на информационната система организационни въпроси; системен анализ –макро-анализ на информационната система, анализ на изискванията....
Конспект по икономически анализ iconЗа курсова работа (за мен): 10. Анализ на зависимостта между разходи, приходи и печалба; изисквания изследване на фирмата, организационна структура и прилагане на съответните методики, счетоводни документи
Учебник: Д. Велев – “Икономически анализ”; Сава Савов – “Анализ на индустриалната фирма”; вестник “Капитал”; “”Кеш”
Конспект по икономически анализ iconОкс "Магистър" Специалност "Икономика на транспортната фирма" Наименование на учебната дисциплина :"Икономически анализ на стопанската дейност" Брой кредити: 4
Наименование на учебната дисциплина :”Икономически анализ на стопанската дейност”
Конспект по икономически анализ iconЛитература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г
Белев, Д., Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието,С., ФорКом, 1998г
Конспект по икономически анализ iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Конспект по икономически анализ iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Конспект по икономически анализ iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Конспект по икономически анализ iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом